Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 17/2020 din 13.01.2020


Cod ECLI ECLI:RO:TBGRJ:2018:010.000469

Cod operator 2442/2443

Dosar nr. ---------

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinţa nr. 17/2020

Şedinţa publică de la 13 Ianuarie 2020

Completul compus din:

Preşedinte -----------

Asistent  judiciar --------------

Asistent  judiciar --------------

Grefier Şef ----------------

Pe rol se află cauza privind acţiunea formulată de reclamantul C.V., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj, având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat că a fost solicitată judecata în lipsă, după care:

Instanţa a constatat cercetarea procesului încheiată şi a reţinut cauza spre deliberare şi pronunţare.

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj-Secția Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale la data de 21.06.2019, sub nr. ---------, reclamantul C.V., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj, a solicitat modificarea deciziei de pensie nr. -------, emisă de pârâtă, urmând a se lua în considerare la stabilirea pensiei perioada de 22 ani 1 lună și 13 zile, rezultată din adeverințele nr.------, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, nr. -------, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și nr. ----------, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, în procentele prevăzute de aceste adeverințe, cu acordarea acestor drepturi în termenul de prescripție prevăzut de lege, deoarece aceste adeverințe se aflau la dosar  odată cu emiterea deciziei de pensie inițiale.

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că pârâta a luat în calcul parţial vechimea de 7 ani 4 luni şi 16 zile în grupa a II-a de muncă, în loc de 2 ani 1 lună şi 16 zile, adică 25% din perioada atestată prin adeverinţe, deci 4 luni pe an din perioadele dovedite cu adeverinţele menționate mai sus, privind anexa la Ordinul 50/1990, punct 182 - tratamente fitosanitare.

În adeverinţa nr.107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, se menţionează că a lucrat în perioada 26.03.1976-14.02.1980, iar, în calitate de inginer horticultor, a efectuat tratamente fitosanitare. Timpul lucrat în această unitate se încadrează în grupa a II-a de muncă potrivit Ordinului 50/1990, anexa 2, pct. 182, în procent de 100%, adică 3 ani 10 luni şi 18 zile.

A menţionat reclamantul că aceste adeverinţe au făcut obiectul calculului grupei de muncă, acordându-i-se o vechime în grupa a II-a de muncă, de 7ani, 4 luni şi 16 zile, conform deciziei ---------.

În data de 19.05.2019 a revenit cu contestaţia nr. 19731, prin care a solicitat încă o dată luarea în calcul a întregii perioade lucrate în grupa a II-a de muncă, conform anexei 2 la Ordinul 50/1990, pct. 182 - tratamente fitosanitare, pentru o vechime în grupa de 22 ani, 1 luni şi 16 zile.

Pe data de 09.06.2019 s-a prezentat la directoarea Casei de Pensii Gorj, pentru a lămuri problema în cauză, situaţie în care i s-a adus la cunoştinţă faptul că la punctul 182 din anexa 2 la Ordinul 50/1990, se iau în calcul numai patru luni pe an în grupa de muncă, deoarece numai în lunile de vară s-ar efectua tratamente fitosanitare.

În apărarea sa, pentru a i se lua în calcul întreaga perioada în grupa a II-a de muncă , respectiv 22 ani, l luni şi 13 zile, aduce următoarele argumente:

Întreaga activitate lucrată în grupa de muncă este atestată de cele trei adeverinţe menţionate mai sus, prin procentul efectiv în care se fac aceste tratamente fitosanitare.

Menţiunea de 4 luni în care se încadrează anul lucrat în anexa 2, pct.182 este atestată de o menţiune dată în acest sens de Comisia Centrală de Pensii şi constituie o discriminare la textul de lege al Ordinului 50/1990, pentru punctul 182, respectiv pentru tratamente fitosanitare, o indicație a unei comisii jurisdicționale neputând contrazice textul legal.

Tratamentele fitosanitare se efectuează în timpul întregului an din ianuarie până în decembrie, după procedura prevăzută pe fiecare soi de fruct în parte, aşa cum se menţionează de exemplu procedura fitosanitară pentru măr, păr, cireş, nuc, cais, piersic, prun etc. sau soiurile fructelor mai sus menţionate.

 Înflorirea, înmugurirea, fructificarea şi culesul se fac la perioade diferite pentru fiecare fruct şi soi, ceea ce determină şi perioadele sau mai bine zis lunile diferite, în care se fac aceste stropiri repetate.

Pentru aceste motive, a solicitat modificarea deciziei de pensie nr. 173278/03.09.2010, emisă de pârâtă, urmând a se lua în considerare la stabilirea pensiei perioada de 22 ani, 1 lună și 13 zile, rezultată din adeverințele nr.180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, nr. 25/18.09.2003, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, în procentele prevăzute de aceste adeverințe, cu acordarea acestor drepturi în termenul de prescripție prevăzut de lege, deoarece aceste adeverințe se aflau la dosar  odată cu emiterea deciziei de pensie inițiale.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj (C.J.P.) a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia de inadmisibilitate, având în vedere că acţiunea nu se încadrează în poziţiile art. 153 din Legea nr. 263/2010, iar, pe fond, a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

În fapt, a arătat că reclamantul a solicitat acordarea pensiei pentru limita de vârstă prin cererea nr. --------, fiind emisă decizia nr. ---------, prin care a fost admisă această cerere, decizie necontestată de reclamant. Prin această decizie C.J.P. Gorj a recunoscut o perioada de 7 ani, 4 luni şi 16 zile în grupa a II-a de muncă.

Ulterior, urmare a cererilor formulate de reclamant, C.J.P. Gorj a emis deciziile nr. -------- şi nr. --------, prin care perioadele recunoscute în grupa a II-a de muncă au rămas aceleaşi ca în decizia iniţială.

În conformitate cu art. 149 alin. 1 din Legea 263/2010 reclamantul avea posibilitatea să conteste aceste decizii în termen de 30 de zile de la comunicare, dar nu a uzat de această procedură, drept pentru care au rămas definitive.

A învederat instanţei de judecată faptul că instituţia Casa Judeţeană de Pensii Gorj s-a pronunţat asupra adeverinţelor 180/2003, 25/2003 şi 107/2005, de care face vorbire reclamantul în acţiune, încă de la emiterea deciziei nr. ----------, fiind depuse cu cererea nr. ---.

Reclamantul  a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat să i se acorde o vechime integrală în grupa de muncă, de 22 ani, 1 lună şi 16 zile, aşa cum rezultă din însumarea celor trei adeverinţe, respectiv adeverința nr. 180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, adeverința nr. 25/18.09.2003, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și adeverința nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, respingând în totalitate argumentele C.J.P. Gorj, fără nicio bază reală.

În probatoriu a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând probele administrate în cauză, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine:

Reclamantul Chiriac Vasile este beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă în temeiul deciziei nr. -------- (fila 97 din dosar), prin care s-a recunoscut acestuia o perioadă de 7 ani, 4 luni și 16 zile în grupa a II-a de muncă.

Ulterior au fost emise deciziile de recalculare nr. ----- (fila 72 din dosar), -------- (fila 58 din dosar) și nr. -------- (fila 41 din dosar) și în fiecare dintre aceste decizii s-a valorificat în grupa a II-a de muncă o perioadă de 7 ani, 4 luni și 16 zile.

Ulterior, prin cererea nr. -------, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei, în baza adeverințelor nr.180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, nr. 25/18.09.2003, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, adeverințe care erau depuse  la dosarul de pensie anterior emiterii deciziei privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă nr. -------- și a deciziilor de recalculare ulterioare nr. --------- si ------.

Instanța constată că, deși cererea nr. 19731/06.05.2019 nu este intitulată ca fiind o cerere de revizuire, din conținutul acesteia rezultă că, de fapt, reclamanta a solicitat modificarea/revizuirea drepturilor de pensie, conform prevederilor art. 107 alin.1 din Legea nr.263/2010, nefiind necesară contestarea în prealabil a deciziei de pensie.

Nu poate fi considerată cererea reclamantului ca fiind o cerere de recalculare întemeiată pe prevederile alin.3 şi 4 ale art. 107 alin.1 din Legea nr.263/2010, întrucât reclamantul nu a depus la dosarul de pensie acte noi, ci a solicitat recalcularea drepturilor de pensie în baza adeverinţelor existente deja la dosar.

Prin urmare, instanţa consideră că nu este incidentă în cauză excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, invocată de către pârâta Casa Județeană de Pensii Gorj, reclamantul solicitând prin acţiunea dedusă judecăţii valorificarea în grupa a II-a de muncă a întregului stagiu de cotizare rezultat din adeverințele nr.180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, nr. 25/18.09.2003, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, după ce, în prealabil a adresat Casei de Pensii Gorj cererea nr. 19731/06.05.2019, menționată mai sus.

Așa cum se prevede la art. 107 alin.1 din Legea nr. 263-2010, „ în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire”.

Pe fondul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Referitor la valorificarea stagiilor de cotizare în grupele I și II de muncă, instanţa reţine că, potrivit dispoziţiilor Ordinului 50/1990, emis de Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii, încadrarea activităţii prestate de salariați în grupele de muncă reglementate anterior anului 2001 constituie atributul angajatorilor.

Aşadar , conform punctului 6 din Ordinul nr. 50/1990:

„Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.)”

În conformitate cu  prevederile pct. 15 alin. 1 din Ordinul nr.50/1990, dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă, conform metodologiei de completare a acestuia stabilite de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.

Potrivit prevederilor  art. 279 alin.1 din Codul muncii republicat , vechimea în muncă stabilită până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă.

De asemenea, potrivit dispozițiilor art. 158 alin.31 și 32 din Legea nr. 263/2010, în vigoare la data cererii de recalculare a pensiei:

„(31) Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

 (32) În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.”

Prin urmare, conform prevederilor legale sus menţionate, carnetul de muncă face dovada deplină a vechimii în muncă şi a perioadelor în care un salariat a desfăşurat activitate în grupele I şi II de muncă, iar, în situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive.

În speță, pentru dovedirea perioadei lucrate în grupa a II-a de muncă, reclamantul a depus la dosarul de pensionare adeverința nr.180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, adeverința nr. 25/18.09.2003, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și adeverința nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu.

Prin adeverința nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, în perioada 26.03.1976 - 14.02.1980, se atestă faptul că reclamantul a fost salariatul societății, în funcția de inginer horticultor, cu efectuare de tratamente fitosanitare, fiind  încadrat în grupa  a II-a de muncă, în procent de 100%, conform Ordinului nr.50/1990, anexa 2, pct.182.

Prin adeverința nr. 25/18.09.2003, eliberată de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti, în perioada 15.02.1980 - 01.03.1990, se atestă faptul că reclamantul a fost salariatul societății, în funcția de șef fermă pomicolă, cu efectuare de tratamente fitosanitare, fiind  încadrat în grupa  a II-a de muncă, în procent de 90%, conform Ordinului nr.50/1990, anexa 2, pct.182.

Prin adeverința nr.180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic se atestă faptul că în perioada 18.09.1990 - 21.04.1993 reclamantul a fost salariatul societății, în funcția de șef fermă pomicolă, cu efectuare de tratamente fitosanitare, fiind  încadrat în grupa  a II-a de muncă, în procent de 90%, conform Ordinului nr.50/1990, anexa 2, pct.182.

Casa Județeană de Pensii Gorj a valorificat parțial în grupa a II-a de muncă perioadele menționate în adeverințele de mai sus, respectiv 7 ani, 4 luni și 16 zile .

Potrivit Ordinului nr.50/1990,  anexa 2, pct.182,  se încadrează în grupa a II/a de muncă, „muncitorii şi personalul de specialitate din fermele legumicole, pomicole şi viticole care efectuează tratamente fitosanitare”.

Conform anexei la scrisoarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (M.M.P.S.) nr. 382/MB/08.11.2000, privind tabelul cu locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale care se încadrează în grupa a II-a de muncă, poziția nr. 182 (fila 187 din dosar), la rubrica privind locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale cu condiții deosebite, sunt prevăzuți muncitorii și personalul de specialitate din fermele legumicole, pomicole și viticole, care efectuează tratamente fitosanitare, iar, la rubrica perioada de timp și procentul lucrat în condiții deosebite de muncă, se menționează o perioadă de până la 4 luni pe an, în procent cuprins între 70% și 100% .

În condițiile în care în adeverințele depuse la dosar nu sunt precizate alte acte administrative de nominalizare a reclamantului în grupa a II-a de muncă, instanța va lua în considerare anexa la scrisoarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (M.M.P.S.) nr. 382/MB/08.11.2000, conform căreia, fără nicio discriminare, pentru muncitorii și personalul de specialitate din fermele legumicole, pomicole și viticole, care efectuează tratamente fitosanitare, se menționează, în condiții deosebite de muncă, o perioadă de până la 4 luni pe an, în procent cuprins între 70% și 100% .

Așadar, raportat la anexa la scrisoarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale (M.M.P.S.) nr. 382/MB/08.11.2000, instanța constată că, în mod corect, Casa Județeană de Pensii Gorj a valorificat în grupa a II-a de muncă doar 4 luni pe an din perioadele menționate în adeverințele nr.180/22.09.2003, eliberată de S.C. Zoopomicola Bumbeşti Pitic, nr. 25/18.09.2003, eliberata de S.C. Combia S.A. Târgul Cărbunesti și nr. 107/21.03.2005, eliberată de S.C. Legume și Fructe S.A. Târgu-Jiu, în procentele de 90%, respectiv 100%, precizate în aceste adeverințe, fapt ce rezultă din datele privitoare la activitatea în muncă (filele 102-104 din dosar).

Față de considerentele arătate, instanța va respinge acțiunea dedusă judecății ca neîntemeiată.

Opinia asistenţilor judiciari este conformă cu prezenta hotărâre.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge exceptia de inadmisibilitate a acţiunii invocată de pârâtă.

Respinge acţiunea formulată de reclamantul C.V., cu C.N.P. -----------, domiciliat în -----------, în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Gorj, cu sediul în  -------, ca neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, ce se  depune la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în data de 13.01.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.