Litigii cu profesionistii- pretentii

Sentinţă civilă 248 din 24.09.2019


Document finalizat

Cod ECLI [...]

Dosar nr. x/231/2018

R O M Â N I A

[...] [...]

[...] A [...] CIVILA SI DE [...] [...] [...]

[...] CIVILĂ Nr. 248/2019

Şedinţa publică de la 24 [...] 2019

Completul compus din:

[...] [...] [...]

Judecător [...] [...]

Grefier [...] [...]

La ordine pe  rol,  fiind  judecarea  apelului  civil  declarat  de apelant SC. [...] [...] [...] [...], cu sediul  în [...], str. Bd. [...], Clădirea [...] [...] [...], nr.135A-137x judeţul [...],  împotriva  Sentinţei  civile  nr. [...] pronunţată de  Judecătoria  [...],  în dosarul  nr.  x/231/2018, în contradictoriu cu  intimatul [...] [...], cu domiciliul în [...], str. [...], x, jud. [...].

La  apelul  nominal  făcut  în şedinţă  publică a răspuns av.x [...] pentru intimată, lipsă fiind apelanta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează,  obiectul  cauzei,  stadiul  procesual,  faptul  că procedura  de  citare a fost  legal  îndeplinită şi că apelul este la primul termen de judecată, după care;

În temeiul disp. art. 131 N.C.pr.civilă instanţa procedează la verificarea competenţei şi, faţă de disp. art. 95-128 N.C.pr.civilă, constată că secţia de contencios administrativ  a Tribunalului [...] este competentă general, material şi teritorial în soluţionarea cauzei.

[...] intimatei învederează instanţei că înţelege să invoce excepţia tardivităţii formulării apelului, acesta nefiind formulat în termenul prevăzut de lege.

Instanţa uneşte excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia tardivităţii formulării apelului, cu fondul cauzei.

[...] intimatei arată că nu mai are probe de solicitat şi nici alte cereri de formulat.

În temeiul disp. art.238 N.C.pr.civilă instanţa constată că probatoriu este complet.

Instanţa, considerându-se lămurită, în raport de disp. art.479 [...], în temeiul disp. art.244 alin.1 raportat la disp. 482 [...] constată terminată cercetarea judecătorească şi dă cuvântul în cadrul dezbaterilor.

[...] intimatei, având cuvântul, solicită respingerea apelului formulat şi menţinerea sentinţei de fond ca fiind temeinică şi legală. Solicită respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale active invocată de apelant, ca neîntemeiată şi admiterea excepţiei de tardivitate a formulării apelului.

Solicită obligarea la plata cheltuielilor de judecată şi depune la dosar  chitanţa nr. [...]

Instanţa închide dezbaterile, conf. art. 394 N.C.pr.civilă.

[...]

Deliberând asupra  apelului de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului [...] - Secţia a [...] de Contencios [...] şi Fiscal la data de 02.04.2019, apelanta SC [...] [...] [...] [...]  prin reprezentant legal în contradictoriu cu intimata  [...] [...] a formulat apel împotriva sentinţei civile nr.[...] pronunţată de Judecătoria [...] în cadrul dosarului nr.x/231/2018, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând  schimbarea în tot a sentinţei şi  respingerea cererii principale, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea apelului, apelanta  a înțeles să invoce excepția lipsei calității procesual active a reclamantei [...] [...], având în vedere că, contractul de prestări servicii  nr.1123/14.11.2017 a fost încheiat în formă electronică cu [...] Avocat [...] [...] și nu cu persoana fizică [...] [...].

Pe fondul cauzei a menționat că pachetul de servicii contractat de intimata reclamantă presupunea rezervarea serviciilor de cazare  și transport pe ruta [...], cazare la hotel de 2 persoane, iar în temeiul plătților efectuate, societatea apelantă a a asigurat rezervarea  și plata pachetului turistic constând în contravaloarea cazării și transportului pentru perioada contractată.În opinia apelantei, apreciază că intimata nu se află în situația în care poate solicita restituirea contravalorii pachetului turistic, având în vedere că situația creată nu intră în definiția cazului în care turistul poate denunța unilateral contractul și să  solicite restituirea integrală a sumei achitate cu tilu de preț contractual prev. de art. 17 din OG nr.107/1999.

În drept apelul  se întemeiază pe dispoziţiile art.466 şi urm, OG 107/1999.

În temeiul art. 411 alin.1 pct.2 Cod pr. Civ. a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

În susținerea cererii de apel au fost depuse în copii conforme cu originalul înscrisuri.

Legal citată, intimata nu  a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat în fața instanței pentru a-și exprima poziția procesuală, înțelegând să invoce excepția tardivității introducerii apelului.

Instanţa de apel reţine că prin sentința civilă  nr.8317/19.02.2018 pronunțată de Judecătoria [...] în cadrul dosarului nr. x/231/2018 a fost admisă în parte  cererea de chemare în judecată formulată de reclamant [...] [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] [...] [...] [...], a fost obligată pârâta să plătească reclamantei suma de 340 euro în echivalent în lei la cursul [...]  la data plății, sumă actualizată în funcție de rata inflației calculată de la data când hotărârea judecătorească devine executorie și până la data plății efective, plus dobânda legală aferentă sumei de 340 euro în echivalent în lei la cursul [...] de la data plății, calculată de la data introducerii cererii de chemare în judecată-22.01.2018 și până la data achitării efective și a respins ca neîntemeiată cererea în ceea ce privește obligarea pârâtei la plata riscului valutar.

Pentru a proceda astfel, instanța a reținut din corespondenta electronică depusă la dosar că părtile au convenit contractarea de servicii turistice constând în efectuarea de către reclamantă, împreună cu o altă persoană, a unui sejur în [...] [...] în perioada 3- 10 decembrie 2017.

 S-a constatat din foaia de vărsământ depusă la dosar la fila 19 că la data de 15.11.2017 reclamanta a achitat pârâtei suma de 340 euro, din articolele de presă depuse la dosar  că la data de 25.11.2017 a avut loc un atac sângeros în [...], soldat cu 305 morti – f. 22-24.

Din corespondenta electronica depusă la dosar mai s-a constatat că la data de 26.11.2017 reclamanta a transmis pe mail pârâtei o notificare prin care a arătat  că întelege să invoce forta majoră ce constă în atacul terorist ce s-a soldat cu 350 de morti si 108 răniti, că întelege să invoce forta majoră ca si bază pentru o eventuală renegociere a destinatiei si a pretului, în timp util conform art.4.9 si 5.7 din contract, dar mai ales [...] civil art.1276 si 1351, ori, în caz contrar, ca bază pentru denuntare/retragere.

Instanța de fond a mai reținut că la data de 26.11.2017 societatea pârâtă a comunicat pe mail reclamantei că nu se încadrează în niciun punct din contract pentru o eventuală renegociere de contract sau o eventuală despăgubire, întrucât nu există un caz de fortă majoră, este doar teama de a mai călători, desi a fost asigurată de hotelier că statiunea este una sigură, iar serviciile sale de călătorie nu au fost modificate, nu au fost anulate si sunt perfect valabile exact asa cum au fost achizitionate si specificate de la achitare, iar la data de 27.11.2017 a comunicat reclamantei că singura valoare ce poate fi restituită din sejur reprezintă contravaloarea cazării în sumă de 125 euro.

S-a mai reținut că această ofertă de restituire a fost refuzată de reclamantă care a comunicat pe mail la data de 27.11.2017 si că, raportat la refuzul de a schimba destinatia, solicită în continuare restituirea întregii sume plătite de 340 euro – f.44.

În drept, instanta a apreciat  că în spetă nu sunt aplicabile dispozitiile  [...]. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, având în vedere că potrivit dispozitiilor art.3 alin.3 lit.g din acest act normativ, în forma în vigoare în perioada noiembrie-decembrie 2017,  ordonanţa de urgenţă  nr. 34/2014 nu se aplică contractelor care intră sub incidenţa Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.

Față de situatia de fapt din spetă, instanta a apreciat că în cauză sunt aplicabile dispozitiile [...]. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată, în vigoare în perioada noiembrie-decembrie 2017,  având în vedere si faptul că din înscrisurile depuse la dosar nu  a reiesit că sejurul a fost achizitionat de cabinetul de avocat [...] [...], suma de 340 euro fiind achitată de persoana fizică [...] [...] [...] asa cum rezultă din foaia de vărsământ depusă la dosar, iar pârâta nu a depus la dosar niciun înscris din care să rezulte altfel, desi a fost citată cu mentiunea să comunice dacă a încheiat un contract de servicii turistice cu reclamanta, iar în caz afirmativ, să comunice o copie a acestui contract si să precizeze dacă acest contract a fost comunicat reclamantei, în ce modalitate si să depună dovada comunicării, din modul de formulare a notificării din data de 26.11.2017 rezultând că CA D. [...] actionează în calitate de reprezentant al persoanelor fizice [...] [...] si [...] [...].

În spetă,reținând dispozițiileart. 17 din [...]. nr. 107/1999 instanta a apreciat că motivul invocat de reclamantă pentru denuntarea/ rezilierea contractului de servicii turistice încheiat cu pârâta ( din discutiile purtate între părti rezultând existenta unui astfel  contract ) nu poate fi imputabil acesteia, având în vedere că evenimentul produs în [...] cu câteva zile înainte de data începerii sejurului din 03-10 decembrie 2017, chiar dacă nu are un caracter imprevizibil, specific fortei majore,  nu a putut fi prevăzut si nici împiedicat sau evitat de reclamantă, fiind de natură să supună unui risc viata si integritatea reclamantei si să producă acesteia o stare de teamă justificată pentru viata si integritatea sa fizică care să o determine să renunte la călătoria contractată.

În aceste împrejurări, retinând că potrivit art.17 din [...]. nr. 107/1999,  turistul poate să rezilieze în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul si apreciind că renuntarea reclamantei la pachetul de servicii turistice contractat nu este imputabilă acesteia, având totodată în vedere că în spetă călătoria turistică nu a avut loc, manifestarea de vointă a reclamantei cu privire la renuntarea la această călătorie fiind comunicată pârâtei înainte de data stabilită pentru sejur, instanta  a apreciat întemeiată cererea reclamantei de restituire a sumei achitate de 340 euro.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel  apelanta,  criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând  schimbarea în tot a acesteia, și respingerea cererii de chemare în judecată pentru lipsa calității procesual active a reclamantei, iar pe fondul cauzei respingerea cererii ca neîntemeiată, fără cheltuieli de judecată.

În ceea ce privește excepția tardivității introducerii cererii de apel invocată de intimată în ședință publică  [...] a reţine că, în speţă, devin aplicabile prevederile art. 468 Cod pr. civ care stabilesc că termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, termenul fiind calculat pe zile libere potrivit art. 181 Cod pr. civ.

Astfel, in cauza, Tribunalul retine că sentinţa civilă nr.[...] i-a fost comunicată apelantei  la data de 01.03.2019, astfel cum reiese din dovada de înmânare existentă la dosarul de fond la fila 66, iar apelul  a fost depus la data de 31.03.2015, astfel cum reiese din dovada expedierii prin serviciul de curierat din 02.04.2019, primirea de dată certă odată cu înregistrarea acestuia la Judecătoria [...]  existentă pe cererea de apel fiind tot în 02.04.2019.

În consecinţă, Tribunalul constatând ca, in speţă, apelul este introdus în termenul de 30 de zile calculat pe zile libere, va respinge excepţia tardivității ca neîntemeiată.

Totodată,  Tribunalul va avea în vedere la analiza apelului excepția lipsei calității procesual active a intimatei reclamante [...] [...], invocată prin cererea de apel și unită cu fondul la acest termen de judecată.

Analizând apelul prin prisma  limitelor stabilite expres de apelanta potrivit dispoziţiilor art. 477 alin.1 Cod pr. Civ, precum şi având în vedere probele administrate, Tribunalul apreciază că acesta este nefondat pentru următoarele considerente:

Tribunalul apreciază că instanţa de fond a reţinut în mod corect situaţia de fapt pe baza probatoriului administrat în cauză,  între părți având loc contractarea de servicii turistice constând în efectuarea de către intimată, împreună cu o altă persoană, a unui sejur în [...] [...] în perioada 3- 10 decembrie 2017, intimata achitând  apelantei suma de 340 eurola data de 15.11.2017 (fila 19 dosar fond). Întrucât la data de 25.11.2017 a avut loc un atac sângeros în [...], soldat cu 305 morti(articolele de presă depuse la dosarfond filele 22-24), se reține din corespondența electronica că la datade 26.11.2017 intimata a transmis pe mail apelantei o notificare prin care a arătat  că întelege să invoce forta majoră ce constă în atacul terorist ce s-a soldat cu 350 de morti si 108 răniti, că întelege să invoce forta majoră ca si bază pentru o eventuală renegociere a destinatiei si a pretului, în timp util conform art.4.9 si 5.7 din contract, dar mai ales [...] civil art.1276 si 1351, ori, în caz contrar, ca bază pentru denuntare/retragere.

De asemnea, în analiza situației de fapt, se mai reține că la data de 26.11.2017 societatea apelantă a comunicat pe mail intimatei că nu se încadrează în niciun punct din contract pentru o eventuală renegociere de contract sau o eventuală despăgubire, întrucât nu există un caz de fortă majoră, este doar teama de a mai călători, desi a fost asigurată de hotelier că statiunea este una sigură, iar serviciile sale de călătorie nu au fost modificate, nu au fost anulate si sunt perfect valabile exact asa cum au fost achizitionate si specificate de la achitare, iar la data de 27.11.2017 a comunicat intimatei că singura valoare ce poate fi restituită din sejur reprezintă contravaloarea cazării în sumă de 125 euro.

 Ca și instanța de fond, se reține că această ofertă de restituire a fost refuzată de intimatăcare a comunicat pe mail la data de 27.11.2017 si că, raportat la refuzul de a schimba destinatia, solicită în continuare restituirea întregii sume plătite de 340 euro(conform înscrsiurilor de la fila  44 dosar fond).

Tribunalul nu poate reține în susținerea excepției lipsei calității procesual active a intimatei reclamantei [...] [...] aspectul că,  contractual de comercializare a pachetelor de servicii turistice  nr.1123/14.11.2017 este încheiat cu [...] Avocat [...] [...] (filele 15-21 dosar apel), atât timp cât din toate probele administrate în cauză reiese că serviciul turistic a fost contractat în interes personal de intimată, aceasta efectuând personal toate demersurile în sensul contractării, plății avansului  și denunțării contractului. Cu atât mai mult, Tribunalul reține că în serviciile turistice nu pot intra în sfera de activitate a cabinetelor de avocatură conform Legii nr.51/1995 republicată.

Prin urmare, față de aceste aspect se apreciază ca fiind neîntemeiată și va fi respinsă ca atare excepția lipsei calității procesual active a intimatei reclamante [...] [...].

În ceea ce privește fondul raporturilor juridice  dintre părți, se reține incidența  dispozițiilor [...]. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, cum în mod just a reținut și instanța de fond.

Potrivit art. 17 din [...]. nr. 107/1999,  turistul poate să rezilieze în orice moment, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care turistul reziliază contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va despăgubi agenţia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul călătoriei turistice.

Apreciind că renuntarea intimatei la pachetul de servicii turistice contractat nu este imputabilă acesteia, având totodată în vedere că în spetă călătoria turistică nu a avut loc, manifestarea de vointă a intimatei cu privire la renuntarea la această călătorie fiind comunicată apelantei înainte de data stabilită pentru sejur, se constată că în mod just instanta de fond a apreciat întemeiată cererea reclamantei de restituire a sumei achitate de 340 euro.

Faţă  de aceste considerente, Tribunalul va respinge ca nefondat apelul  formulat de apelanta SC [...] [...] [...] [...] în contradictoriu cu intimata  [...] [...] împotriva sentinţei civile nr.[...] pronunţată de Judecătoria [...] în cadrul dosarului nr.x /231/2018.

Totodată, față de dispozițiile art. 453 Cod pr. [...] admite cererea intimatei privind acordarea cheltuielilor de judecată și va obliga apelanta ca și parte care a pierdut procesul să plătească intimatei suma de x lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat conform înscrsiurilor depuse la dosar în acest sens.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

[...]

Respinge excepţia tardivităţii apelului ca neîntemeiată.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a intimatei-reclamante [...] [...], ca neîntemeiată.

Respinge ca nefondat apelul declarat  de apelant SC. [...] [...] [...] [...], cu sediul  în [...], str. Bd. [...], Clădirea [...] [...] [...], x, judeţul [...],  împotriva  Sentinţei  civile  nr. [...] pronunţată de  Judecătoria  [...],  în dosarul  nr.  x/231/2018, în contradictoriu cu  intimatul [...] [...], cu domiciliul în [...], str. [...], nr.8, bl.H5, ap.5, jud. [...].

Obligă apelanta la plata sumei de x lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-reclamantă.

Definitivă.

Pronunţată  prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei azi, 24 [...] 2019

Preşedinte,

[...] [...]Judecător,

[...] [...]

Grefier,

[...] [...]

[...]. [...].- 18.10.2019

[...]. [...]. 18 .10.2019

4 ex.

Com. 2 ex. – 18.10.2019