S-a reţinut în sarcina reclamantului sancţiunea disciplinară a diminuării drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de 1 lună, ca urmare a faptului că a fost testat cu aparatul etilotest că a consumat alcool, cu ocazia intrării în serviciu. Decizia

Decizie 396 din 18.05.2021


Instanţa de judecată verifică decizia de sancţionare a salariatului doar sub aspectul dispoziţiilor arătate în decizie de către angajator, în baza cărora salariatul a fost sancţionat. Angajatorul nu poate susţine încălcarea unei alte obligaţii a salariatului, pe parcursul procesului, odată ce nu a trecut în decizia de sancţionare dispoziţia care prevede această obligaţie.

Decizia civilă nr. 396/11.05.2021 a Curţii de Apel Galaţi

Prin sentinţa civilă nr. ..., Tribunalul ... a admis contestația formulată de contestatorul ..., în contradictoriu cu intimata ...

A dispus anularea Deciziei de sancționare nr. ...1/9399/11.10.2019, emisă de intimata ...

A obligat pe intimată la restituirea către contestator a sumei reținute în baza deciziei de sancționare.

A obligat pe intimată să plătească contestatorului suma de 750 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată sub nr. ... pe rolul Tribunalului Galaţi la data de ..., contestatorul ... a solicitat în contradictoriu cu intimata ... - ... anularea Deciziei de sancţionare nr. .../9399/11.11.2019 prin care s-a aplicat sancțiunea cu “reducerea salariului de bază pe o durată de 1 (lună) cu 5 %”, în temeiul dispozițiilor art.248 alin.1 lit. c) din Codul muncii, obligarea intimatei la restituirea sumei reținute in baza deciziei contestate şi  plata cheltuielilor de judecată.

Motivându-şi în fapt contestaţia, a arătat că prin Decizia nr. .../9399/11.11.2019, emisă de intimata  ..., s-a dispus sancționarea acestuia, în temeiul art. 248 alin.1 lit.c) din Codul muncii cu “reducerea salariului de bază pe o durată de 1 (lună) cu 5 %”, iar în cuprinsul deciziei la art. 2 s-a reținut că „faptele care constituie abatere disciplinară sunt: “Domnul ..., funcția de mecanic de locomotive automotor II, de serviciu în Grupa Tehnica ... în luna aprilie şi mai 2019 se face vinovat deoarece: în timpul serviciului nu a supravegheat bunurile aparţinând ..., fapt care a favorizat sustragerea din patrimoniul ... a unui număr de 24 radiatoare din instalația de răcire MD de la locomotivele tip LDH remizate în Revizia de Vagoane ..., paguba înregistrată de ... fiind de 16.960,36 lei (cu TVA).”

S-a mai menţionat la art.3 din decizie, că “prevederile încălcate de contestator au fost următoarele:

- nu a respectat prevederile art.11 lit. a) şi n) din Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi;

 - fapta constituie abatere disciplinară conform art.30 lit. r din acest Statut;

 - fişa postului pct.B.2.37 în care se specifică: este responsabil cu paza bunurilor din zona sa de activitate, pe perioada desfăşurării serviciului;

- fişa postului pct. 3.a.1. în care se specifică: are obligaţia să ducă la îndeplinire atribuţiile prevăzute în fişa postului, cele care rezultă din prevederile legale, reglementări interne, proceduri, instrucţiuni, dispoziţii, decizii şi ordine de serviciu şi cele ordonate de superiorii ierarhici, răspunde de corectitudinea datelor consemnate în evidenţele pe care are obligaţia de serviciu să le întocmească;

- fişa postului pct. 3.a.2. în care se specifică: are obligaţia să îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, responsabilitate, obiectivitate, onestitate şi în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, codul etic şi fişa postului;

- Regulamentul intern art.18 (1) în care se specifică: salariaţii încadrați în activitatea de transport feroviar de călători trebuie să asigure buna funcţionare şi în deplină siguranţă a transportului prin îndeplinirea corectă, exigentă şi la timp a îndatoririlor de serviciu, să vegheze asupra integrității bunurilor şi valorilor pe care le au în păstrare, să prevină orice faptă care ar putea pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor transportate şi să gospodărească cu randament maxim mijloacele de producţie, instalaţiile, utilajele încredinţate şi să ridice nivelul de servire a beneficiarilor de transport;

- Regulamentul intern art.21 (1) în care se specifică: obligaţiile specifice ale salariaţilor în legătură cu disciplina muncii sunt: lit.(x) să păstreze integritatea patrimoniului societăţii.”

A specificat că în cuprinsul deciziei de sancţionare se arată că aceasta a fost emisă având în vedere Raportul de cercetare înregistrat sub nr.5216 din 29.10.2019 la ... - Cabinet Director și ținând seama de prevederile art.247 alin.1 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată în 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

A învederat contestatorul că este angajatul societăţii intimate în baza contractului individual de muncă nr. 328 B142/02.04.2001, cu acte adiţionale, în funcţia de mecanic locomotivă automotor II în cadrul ... şi că scopul general al postului, astfel cum rezultă din fişa postului este: deserveşte locomotivele în activitatea de manevră, în condiţii de siguranţa circulaţiei conform prevederilor legale.

A mai arătat că în conformitate cu art. 247 alin. 1 din Codul muncii angajatorul are prerogativa de a aplica sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că au săvârșit abateri disciplinare, iar prin decizia de sancţionare contestată i se impută faptul că, fiind de serviciu în luna mai și iunie 2019, în Grupa Tehnică ..., se face vinovat, deoarece în timpul serviciului nu a supravegheat bunurile aparținând ..., fapt care a favorizat sustragerea din patrimoniul ... a unui număr de 24 radiatoare din instalația de răcire MD de la locomotivele tip LDH remizate în Revizia de Vagoane ... şi o pagubă înregistrată de ... de 16.960,36 lei (cu TVA).

S-a susţinut că art. 247  alin. 2 Codul muncii defineşte abaterea disciplinară, din această definiţie rezultând că trebuie săvârșită o faptă în legătură cu munca ce constă într-o acţiune sau inacţiune, să presupună vinovăția salariatului,  iar prin fapta respective să fie încălcate normele legale ale Regulamentului Intern sau ale Contractului Colectiv de Muncă sau ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 A rugat să se constate că, în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca să fie atrasă în răspundere disciplinară, îndeplinindu-şi sarcinile de serviciu şi respectând întocmai reglementările în vigoare la locul de muncă.

A solicitat să se observe din cuprinsul deciziei de sancționare, că descrierea faptei este lacunară, nefiind indicate date cu privire la situaţia locomotivelor LDH remizate în Revizia de Vagoane ... din care s-au sustras cele 24 de radiatoare, astfel încât atât cel sancţionat, cât şi instanţa de judecată în situația în care este sesizată cu controlul legalităţii emiterii deciziei de sancţionare să aibă elementele necesare pentru a identifica dacă, fapta imputată salariatului este în strânsă legătură cu munca acestuia şi cu sarcinile specifice postului.

A învederat că, locomotivele LDH remizate în Revizia de Vagoane ..., se aflau  garate la penultima linie (linia 2) de circa 6 ani (spre ... municipiului ...), linie rezervă şi care se află în partea opusă liniilor pe care a executat în perioada vizată sarcinile specifice postului, între liniile pe care execută sarcinile de serviciu şi linia unde erau garate în perioada vizată de cercetare aceste locomotive LHD, scoase din circulaţie, se interpun alte linii rezervă, unde erau garate rame electrice (linia3), o ramă electrică şi vagoane (linia 4), linia 5 era în circulaţie, iar pe linia 6 erau vagoane garate cu RP expirat.

Astfel, a arătat că din zona unde îşi desfășoară activitatea, conform atribuţiilor de serviciu, era imposibil să observe locomotivele LDH din care s-au sustras radiatoarele, vizibilitatea fiind obturată de existenţa pe celelalte linii ale altor locomotive şi vagoane garate, iar singura posibilitate de a avea acces şi vizibilitate în zona acestor locomotive  ar fi fost aceea de a ajunge efectiv, pe jos în zona liniei 2, pentru a constata situaţia, lucru imposibil de efectuat în mod permanent, pe toata perioada efectuării serviciului, ci doar pe perioade scurte de timp, în care sarcinile pe care le are de efectuat conform funcţiei pe care este încadrat, îşi permite, fără afectarea siguranţei circulației şi fără încălcarea ordinelor dispuse cu privire la poziţionarea locomotivei în zona cabinei, cabină aflată în partea opusă liniei unde se află garate LDH-urile menţionate de pârâtă în decizia de sancţionare. Pe timp de noapte riscurile de a ajunge în zona acestor locomotive erau foarte mari, neavând în dotare instrumente adecvate de apărare şi nefiind instruit în acest sens.

A susţinut că urmează să se constate că, faţă de atribuţiile postului pe care este încadrat, supravegherea patrimoniului societăţii îi incumbă strict în legătură cu bunurile din zona în care îşi desfăşoară activitatea, ori LDH-rile din care s-au sustras radiatoarele nu intră în zona acestuia de activitate.

S-a subliniat că în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu are un post fix, ci funcţie de programul stabilit, conducând operaţiunile de manevră, atât în incinta Reviziei de Vagoane, cât şi în Depoul ... şi Staţia ...

A mai invocat faptul că în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, art.3 alin.3: “La unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.”

A subliniat că intimata nu a asigurat condiţiile necesare pentru evitarea producerii de pagube societăţii prin sustragere de bunuri, neluând măsuri pentru asigurarea incintei Reviziei de Vagoane, zona liniilor unde sunt garate aceste locomotive din care s-a sustras, nefiind iluminată, gardul care delimitează proprietatea ... de zona ... municipiului ... fiind degradat în multe locuri, lăsând posibilitatea persoanelor străine să pătrundă în incinta Reviziei. Paza incintei Reviziei aparţine personalului Reviziei de Vagoane, conform planului de pază aprobat, iar acesta nu face parte din acest personal.

S-a susţinut că aceste aspecte sunt cunoscute de către intimată şi au fost semnalate de către organele sindicale în mai multe rânduri, făcându-se propuneri de măsuri pentru supravegherea video a zonei, repararea gardului şi asigurarea unui iluminat corespunzător, însă aceste măsuri nu s-au luat, pârâta procedând la sancţionarea tuturor salariaţilor cu atribuţii de conducere şi manevrare a locomotivelor şi instalaţiilor pe liniile Reviziei ..., făcându-i responsabili de lipsa de supraveghere a acestor locomotive remizate, deşi atribuţiile de serviciu nu prevăd supravegherea unor zone în care nu desfăşurau efectiv activitatea conform funcţiei, întrucât acest fapt ar contraveni instrucţiilor şi celorlalte reglementări în vigoare la calea ferată.

A precizat că, după momentul comunicării deciziilor de sancţionare, intimata a luat măsura iluminării zonei unde erau garate LDH-urile, însă tot insuficient, înregistrându-se după cercetarea disciplinară a salariaţilor şi alte sustrageri în luna noiembrie, de la locomotivele garate, precum şi violarea magaziei. Au fost sesizate organele de poliţie care au făcut cercetări la faţa locului, dosarele fiind în curs de soluţionare.

S-a mai arătat că potrivit deciziei de sancţionare, ceea ce i se impută este o faptă de lipsă de supraveghere a locomotivelor LDH garate la linia 2 rezervă, de unde s-au constatat sustrageri de radiatoare, fără ca intimata să indice exact data sustragerii acestora, limitându-se a indica perioada de timp mai-iunie 2019 fără să aibă un fundament pentru acest lucru, întrucât sesizarea referitoare la posibila producere de sustrageri din locomotive s-a făcut de către un coleg, având funcţia de mecanic de locomotivă, în jurul datei de 16.06.2019, dată când ajungând în zona locomotivelor a văzut uşile deschise la una dintre acestea şi a avizat şefii ierarhici, înainte de aceasta dată neconstatându-se niciun fel de nereguli.

A rugat să se observe că, activitatea de supraveghere ar presupune o acţiune continuă a acestuia faţă de modalitatea în care a descris intimata fapta imputată, aspect care, este în contradicţie evidentă cu atribuţiile pe care le are în fişa postului şi celelalte prevederi specifice funcţiei şi activităţii la calea ferată.

A solicitat să se constate că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de  art. 247 alin. 2 din Codul muncii.

Astfel, răspunderea disciplinară intervine în cazurile în care un salariat săvârșește cu vinovăţie o abatere disciplinară, elementele esenţiale ale răspunderii disciplinare fiind: calitatea de salariat, existenţa unei fapte ilicite, săvârșirea faptei cu vinovăţie, un rezultat dăunător şi legătura de cauzalitate între faptă şi rezultat.

Existenţa faptei ilicite constituie condiţia necesară pentru existenţa răspunderii disciplinare şi potrivit art. 247 alin. (2) Codul muncii şi constă în încălcarea normelor legale, regulamentului intern, contractului individual sau contractului colectiv de muncă aplicabil ordinelor şi dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici, ori în speţă nu sunt îndeplinite aceste condiţii.

Raportat la prevederile din fişa postului, din statutul disciplinar, regulamentul intern, prevederi  invocate de intimată în cuprinsul deciziei de sancţionare că ar fi fost încălcate ce rezultă din înscrisurile ce au stat la baza emiterii deciziei de sancţionare, a solicitat să se constate că, fapta imputată nu a fost săvârşită, întrucât în exerciţiul atribuţiilor de serviciu nu a adus încălcări normelor invocate, nu există vinovăție şi raport de cauzalitate între faptă şi rezultat, situaţie în care în mod nelegal a fost atras în răspundere disciplinară şi sancţionat, în lipsa întrunirii  elementelor obligatorii pentru a fi atrasă răspunderea disciplinară.

Faptele care i se impută nu pot constitui abatere disciplinară şi nu pot fi sancţionate disciplinar, în condiţiile arătate, acesta îndeplinind sarcinile ce i-au fost atribuite şi de care este răspunzător conform fişei postului şi contractului individual de muncă, precum şi cele prevăzute de regulamentul intern al instituţiei.

Decizia de sancţionare este netemeinică şi nelegală, fapta ce i se impută nefiind săvârșită şi nu constituie abatere disciplinară, faţă de atribuţiile prin care are obligaţia de a le îndeplini şi reglementările pe care trebuie să le respecte în exercitarea funcţiei pe care sunt încadrat, fiind responsabil de paza bunurilor încredințate în exercitarea funcţiei şi din zona sa de activitate, neputând răspunde de întreg patrimoniul ... în timpul serviciul pe care îl efectuează.

A susţinut că sancțiunea aplicată reprezintă un precedent periculos, care poate da naștere unor noi abuzuri şi unor sancțiuni mai grave şi nejustificate, modul de organizare şi asigurare a incintei unităţii este unul necorespunzător, dând posibilitatea persoanelor străine să pătrundă în incinta şi să sustragă bunuri din patrimonial ..., iar răspunderea pentru acest lucru nu îi poate aparține raportat la funcția pe care o îndeplinesc şi atribuțiile funcției.

A arătat că a sesizat întâmplător nereguli de orice fel, le-a avizat conducerii societăţii, însă i se impută lipsa de supraveghere a unor bunuri care nu intră în zona acestuia de activitate şi atrage atât răspunderea disciplinară, cât şi patrimonială pentru prejudiciile cauzate prin fapte de care nu poate fi răspunzător, reprezentând o încălcare a legislaţiei muncii şi a drepturilor sale ca salariat.

A concluzionat că situaţia creată îi aduce prejudicii atât de ordin material, cât şi moral, creând pentru acesta şi o stare de nemulțumire generală, de tensiune şi de nesiguranţă a securităţii muncii, atât timp cât intimata a dispus atragerea în răspundere disciplinară în mod nejustificat, motiv pentru a rugat să restabilească prin hotărârea ce se va pronunţa situaţia anterioară, prin anularea deciziei de sancţionare pentru netemeinicie şi nelegalitate.

A învederat faptul că, în cadrul cercetării disciplinare prealabile, a adus în faţa comisiei de cercetare explicaţiile pertinente şi necesare în apărarea sa faţă de fapta care i se impută, însă contrar dispoziţiilor legale, intimata nu a ţinut cont de acestea, ci a invocat în decizia emisă faptul că a înlăturat apărările acestuia, iar motivele pentru care arată că a înlăturat aceste apărări, urmează să se constate că, nu pot fundamenta temeinicia şi legalitatea aplicării sancţiunii.

A solicitat să se observe că, în cauză nu sunt întrunite condiţiile pentru a fi antrenată răspunderea disciplinară a contestatorului, neexistând faptă ilicită şi vinovăţie.

În susţinerea contestaţiei s-a folosit de proba cu înscrisuri şi interogatoriul intimatei; a anexat în copii certificate pentru conformitate cu originalul, următoarele înscrisuri:

- decizia de sancţionare nr. .../9399/14.11.2019;

- actul adiţional la contractul individual de muncă;

-  fişa postului.

In drept, a invocat dispoziţiile Codului muncii, reglementările specifice la calea ferată, regulamentul intern şi statutul disciplinar.

Intimata ... a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată pentru următoarele considerente:

A arătat că contestatorul, salariat al societăţii, având funcţia de mecanic de locomotivă în cadrul Staţiei ... - ..., a fost cercetat disciplinar şi sancţionat cu reducerea salariului de bază pe o perioadă de 1 lună cu 5% prin emiterea deciziei de sancţionare nr. 939914/11.11.2019, acesta fiind de serviciu în Grupa tehnică ...în lunile mai şi iunie 2019, se face vinovat că fiind în timpul serviciului nu a supravegheat bunurile aparţinând ..., fapt care a favorizat sustragerea din patrimoniul ... a unui număr de 24 radiatoare din instalaţia de răcire MD de la locomotivele tip LDH remizate în Revizia de Vagoane ..., astfel paguba înregistrată de ... a fost de 16.960,36 (cu TVA).

Decizia de sancţionare disciplinară contestată în speţă, a avut la bază Raportul de cercetare înregistrat sub nr. 5216 din 29.10.2019 la ... - Cabinet Director.

Raportul de cercetare a fost instrumentat de către Revizoratul Regional ... şi tratează, analizează şi cercetează împrejurările în care s-a produs sustragerea unui număr de 24 elemente, radiator din instalaţia de răcire a Motoarelor Diesel aparținând locomotivelor DHC 491 (16 bucăţi) respectiv DHC 587 (8 bucăţi), locomotive imobilizate în Grupa Tehnică – Revizia de Vagoane ..., sustragere avizată de Depoul ... (depou proprietar al locomotivelor în cauză) prin adresa nr ... 3/1/1688/19.06.2019; în grupa tehnică erau garate 5 locomotive DHC, însă doar de la două dintre aceste locomotive au fost furate cele 24 de radiatoare (paradoxal, deşi toate locomotivele erau închise, sudate şi cu sigilii aplicate, hoţii au ştiut cu precizie că doar 2 din cele 5 mai au în componenţă 24 radiatoare ce aşteptau să fie sustrase).

A susţinut intimata că se va face referire doar la locomotivele DHC 491şi DHC 587.

Astfel, din fişa de inspecţie nr. 71/11.09.2018, a rezultat că instalaţia de răcire a motorului diesel, era completă, respectiv că existau toate cele 16 elemente radiator (degradate) din compunere (8 pe partea stângă + 8 pe partea dreaptă), iar din fişa de inspecție nr. 28/11.09.2018 a rezultat că instalaţia de răcire a motorului diesel, era descompletată în sensul că mai existau montate pe locomotivă, doar 8 elemente radiator din totalul de 16 radiatoare.

Locomotivele de la care s-au sustras cele 24 radiatoare erau remizate (garate) în grupa tehnică ..., aceste locomotive fiind depozitate acolo în scopul conservării lor, până la valorificarea ulterioară, salariaţii ştiind care era statutul acestor locomotive, de aceea orice mişcare suspectă în jurul acestora, ar fi trebuit să-i alerteze.

Conducerea Depoului ... emite Ordinul de Serviciu nr. T71/1/1/888/08.06.2015 conform căruia personalul de locomotivă care prestează serviciu în activitatea de manevră în Grupa Tehnică ... are obligaţia verificării şi fiecare tură de serviciu (dacă activitatea permite în timpul turei, dacă nu, la ieşirea din serviciu) a integrităţii sigiliilor, punctelor de sudură a uşilor locomotivelor remizate în Grupa Tehnică ..., situaţia constatată urmând a fi raportată telefonic către şeful de tură depou; aşa cum se arată prin ordin, uşile metalice în spatele cărora se aflau aceste radiatoare, erau asigurate suplimentar (în afara modului obişnuit de prindere prin şuruburi) cu puncte de sudură şi sigilii.

Contestatorul prin natura profesiei, nu are activitate statică, ci îşi desfășoară activitatea pe toate liniile din grupa tehnică; datorită acestui fapt cunoaşte specificul tuturor activităţilor desfăşurate în grupa tehnică şi mai mulţi de atât îşi cunoaşte colegii.

In data de 18.06.2019, cu ocazia efectuării turei de serviciu în activitatea de manevră în Grupa Tehnică ..., aparținând Reviziei de Vagoane, mecanicul locomotivă/automotor II ... observă o uşă deschisă la una dintre locomotivele imobilizate, fapt pentru care procedează la verificarea celorlalte locomotive, raportând situaţia către şefii ierarhici; din dispoziţia verbală a şefului de Depou ..., în data de 19.06.2019, în jurul orei 7,30 ing. ... (salariat al Depoului .../Biroul Exploatare) se deplasează la Revizia de Vagoane ... pentru a verifica starea integrităţii (respectiv sudurilor uşilor) la locomotivele tip DHC remizate în Grupa Tehnică.

S-a susţinut că în declaraţia dată, ing. ... a prezentat următoarele:

- sosit în grupa tehnică în jurul orei 8,30, începe verificarea locomotivelor cu DHC 418, continuând cu DHC 606, DHC 618, DHC  587 şi DHC 491, la cea din urmă observându-se că uşa cu jaluzele nu era asigurată prin strângere cu şuruburi – aşa cum erau asigurate celelalte locomotive, ci desfăcută, legată rudimentar cu sârmă în partea de sus, în dreptul urechii;

- la cercetarea cu atenţie a filtrelor prezoanelor s-a observat că majoritatea prezentau luciu metalic;

- şi la coborârea de pe platformă, în iarbă se observă şuruburi şi piuliţe care se potriveau cu cele care ar fi trebuit să fixeze radiatoarele, respectiv uşa de vizitare;

- la verificarea pe partea opusă locomotivei DHC 491 (spre sala de sport, poligon constată aceeaşi situaţie; uşa de vizitare cu jaluzele fără șuruburi de prindere şi legată cu sârmă în partea superioară;

- primeşte telefonic informaţia de la şeful de depou că locomotiva DHC 491 a avut în dotare toate cele 16 radiatoare;

- menţionează că ambele uşi au fost sudate la cele două sisteme de prindere, respectiv urechile au fost sudate de capotă mare a motorului Diesel; se vedea că uşile au fost forţate până ce sudura a cedat;

- continuă verificarea celorlalte locomotive: la DHC 587 observă un şurub lipsă şi unul stabilit la uşa de vizitare cu jaluzele; la deschiderea uşii, constată că toate cele 8 radiatoare lipseau;

- şi în cazul locomotivei DHC 587, existau semne că radiatoarele fuseseră demontate de scurt timp, aproape toate prezoanele prezentând luciu metalic;

- şi în acest caz, primeşte confirmarea că locomotiva DHC 587 a avut în dotare 8 radiatoare;

- la ultimele 3 locomotive: DHC 618, DHC 606 şi DHC 418 nu observă nimic în neregulă, locomotivele aveau uşile asigurate prin strângere cu şuruburi şi în plus capetele şuruburilor erau sudate de urechi.

Urmare a celor constatate, s-a constituit o comisie de cercetare disciplinară a personalului ... ce a efectuat serviciul în Grupa Tehnică a Reviziei de Vagoane ... (mecanici locomotivă, şefi manevră, manevranţi vagoane şi acari) cu predilecţie în perioada aprilie – iunie 2019, rezultând un număr total de 37 de salariaţi.

Intimata a mai făcut şi următoarele precizări, referindu-se la faptul că în grupa tehnică a reviziei de vagoane ..., în afara locomotivelor sunt aduse vagoanele din clădiri pentru reparaţii, igienizare, spălare exterioară, precum şi alte manevre specificate de compunere a trenurilor; pentru ca aceste operaţiuni să poată fi efectuate, a fost nevoie ca locomotivele garate spre conservare să fie mutate de pe o linie pe alta; ultimele mutări au fost efectuate în zilele de 05.04.2019 şi 06-07.04.2019 conform notelor de avizare ale reviziei ... - anexate; când au fost efectuate aceste mutări, sigiliile şi punctele de sudură ale uşilor care adăposteau radiatoarele erau intacte; sustragerea radiatoarelor, acestea fiind şi perioada pentru care a fost cercetat disciplinar contestatorul.

Locomotivele DHC au prin construcţie un număr de 16 elemente radiator în componenţa circuitului de răcire a motorului diesel, câte 8 pe fiecare parte a capotei mari unde se află motorul diesel, aşa cum rezultă şi din planşele foto anexate.

S-a mai susţinut că prinderea fiecărui element de radiator este asigurată prin înfiletarea a patru piuliţe în prezoanele fixe, două în partea superioară, două în partea inferioară, rezultând un total de 32 de piuliţe pentru un grup de 8 elemente radiator, respectiv în total de 64 de piuliţe pentru întreaga locomotivă; de asemenea, uşile de acces la cele două compartimente în care se aflau cele două de câte 8 elemente radiator sunt asigurate în 3 puncte: şurub+piuliţă pentru fiecare din ele.

Având în vedere informaţiile rezultate din cercetarea la faţa locului, precum şi a detaliilor tehnice, comisia de cercetare consideră că forţarea sudurilor uşilor de acces la compartimentele în care se află grupele de câte 8 elemente radiator, demontarea celor 24 elemente radiator, transportul/scoaterea lor în afara Reviziei de Vagoane ..., sunt operaţii de durată şi care implică zgomot (ruperea de sudură, presupunea bătăi puternice cu dalta şi ciocanul, cât şi forţarea uşilor metalice prin folosirea răngilor metalice).

Pentru ca instanţa să aibă imaginea unui singur radiator, a învederat că dimensiunile acestuia sunt de 200x200x1480 mm, cu o greutate de 30 kg.

S-a mai precizat că demontarea şi sustragerea celor 24 de radiatoare, a necesitat timp, a generat zgomot puternic la desfacerea uşilor şi multă mişcare neobișnuită în zonă, cu toate acestea nimeni nu a văzut şi nu a auzit nimic; demontarea şuruburilor de prindere ce erau corodate/ruginite nu s-ar fi putut efectua atât de lesne, dat fiind rugina despre care a vorbit, cât şi numărul total al şuruburilor şi piuliţelor ce urmau a fi desfăcute (4 radiator, în total 64 pentru toate cele 24 radiatoare).

A subliniat şi faptul că transportul celor 24 radiatoare nu putea fi efectuat de către o singură persoană şi că nici unul dintre salariaţi cercetaţi şi sancţionaţi nu au observat mişcări suspecte în zonă, nu au auzit zgomote şi nu au informaţii despre furtul celor 24 de radiatoare, lucru inexplicabil, suspecte fiind şi faptul că autorii furturilor aveau informaţii precise de la care din locomotivele lăsate în conservare să fure şi de asemenea faptul că urmele de efracţie au fost semnalate abia după ce au fost furate toate cele 24 de radiatoare.

S-a mai susţinut că nu a pretins nimeni ca salariaţii să păzească aceste locomotive, ci doar să protejeze patrimoniul societăţii, pe lângă celelalte atribuţii din fişa postului; radiatoarele aveau 1,48 metri înălțime şi 30 de kg şi nu puteau fi sustrase precum un şurub de mici dimensiuni pe care l-ai putea sustrage şi ascunde cu ușurință în  buzunarul de la cămaşă.

De asemenea, au subliniat prin nota de relaţii din data de 10.09.2019, contestatorul nu-şi recunoaşte vinovăţia, dar la întrebarea 3 a confirmat efectuarea serviciului la manevră în grupa tehnică ... ca şef manevră în lunile mai iunie mai, iunie 2019 aşa cum rezultă din fişa colectivă de prezenţă;

- la întrebarea nr. 4 confirmă că în turele de serviciu efectuate în lunile mai şi iunie în grupa tehnică ..., a supravegheat integritatea bunurilor aparţinând ... aflate în grupa tehnică şi totuşi au fost sustrase din patrimoniul ... un număr de 24 radiatoare din instalaţia de răcire MD de la locomotivele tip DLH remizate în revizia de vagoane ...;

- la întrebarea nr. 13 a confirmat cunoaşterea Regulamentului Intern al ..., respectiv art. 18 alin 1 şi art.2  alin 1.

Astfel, a susţinut că, contestatorul a încălcat următoarele prevederi de drept:

- fişa postului pct. B.2.37 în care se specifică: este responsabil cu paza bunurilor din zona sa de activitate, pe perioada desfăşurării serviciului;

- fişa postului pct.3.a.1., în care se specifică: are obligația să ducă la îndeplinire atribuţiile prevăzute în fişa postului, cele care rezultă din prevederile legale, reglementări interne, proceduri, instrucţiuni, dispoziţii, decizii şi ordine de serviciu şi cele ordonate de superiorii ierarhici, răspunde de corectitudinea datelor consemnate în evidentele pe care are obligaţia de serviciu să le întocmească;

- fişa postului pct.3.a.2., în care se specifică: are obligaţia să îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, responsabilitate, obiectivitate, onestitate şi în conformitate cu regulamentul de organizare si funcționare, regulamentul intern, codul etic şi fisa postului;

- Regulamentul intern art.18 (1) în care se specifică: salariații încadraţi în activitatea de transport feroviar de călători trebuie să asigure buna funcţionare şi în deplină siguranţă a transportului prin îndeplinirea corectă, exigentă şi la timp a îndatoririlor de serviciu, să vegheze asupra integrităţii bunurilor şi valorilor pe care le au în păstrare, să prevină orice faptă care ar putea pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor transportate şi să gospodărească cu randament maxim mijloacele de producţie, instalaţiile, utilajele încredinţate şi să ridice nivelul de servire a beneficiarilor de transport;

- Regulamentul intern art.21 (1) în care se specifică: obligaţiile specifice ale salariaţilor în legătură cu disciplina muncii sunt: lit.(x) să păstreze integritatea patrimoniului societăţii.”

In susţinerea celor arătate, s-a folosit de proba cu înscrisuri.

In drept, a invocat disp. art. 205 şi următoarele C.pr.civ., prevederile Codului muncii, fişa postului, Regulamentul intern şi Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, aprobat prin Decret nr. 360/1976.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Contestatorul ... este angajatul societăţii intimate ..., în baza  contractului  individual de muncă nr. 328 B142/02.04.2001, în  funcția de mecanic locomotivă automotor II în cadrul ..., cu atribuţii specifice stabilite prin fişa postului.

Prin Decizia nr. .../9399/11.11.2019, emisă de pârâta ..., s-a dispus sancţionarea acestuia în temeiul art. 248 alin.1 lit.c) din Codul Muncii cu “reducerea salariului de bază pe o durată de 1 (lună) cu 5 %”, iar în cuprinsul deciziei la art. 2 a reţinut că „faptele care constituie abatere disciplinară sunt: “Domnul ..., în funcţia de mecanic de locomotivă automotor II, de serviciu în Grupa Tehnică ... în luna mai şi iunie 2019 se face vinovat deoarece, în timpul serviciului nu a supravegheat bunurile aparţinând ..., fapt care a favorizat sustragerea din patrimoniul ... a unui număr de 24 radiatoare din instalaţia de răcire MD de la locomotivele tip LDH remizate în Revizia de Vagoane ..., paguba înregistrată de ... fiind de 16.960,36 lei (cu TVA).”

S-a reţinut că intimata a dat eficienţă dispoziţiilor art. 251 alin. 1 din Codul muncii şi a dispus efectuarea cercetării disciplinare prealabile a contestatorului  şi a fost întocmit Raportul de cercetare nr. ..., înregistrat sub nr. 5216 din 29.10.2019 la ... - Cabinet Director, în care au fost inserate şi motivele pentru care au fost înlăturate apărările în sensul dispoziţiilor art. 252 alin. 2 lit. c) din Codul muncii, astfel cum a înţeles contestatorul  să le precizeze prin Nota de relaţii.

In concret, prin Raportul de cercetare s-a reţinut că, în urma cercetării disciplinare prealabile, salariatul contestator ..., în funcţia de mecanic locomotivă automotor II la Depoul ... în luna mai şi iunie 2019 se face vinovat  de faptul că în timpul serviciului nu a supravegheat bunurile aparţinând ..., fapt care a favorizat sustragerea din patrimoniul ... a unui număr de 24 radiatoare din instalaţia de răcire MD de la locomotivele tip LDH remizate în Revizia de Vagoane ... - astfel că paguba înregistrată la ... a fost de 16.960.36 lei (cu TVA).

Ca urmare, s-a reţinut în sarcina contestatorului că prin fapta săvârşită, acesta nu a respectat prevederile art. 11 lit. a) şi n) din Statutul disciplinar al personalului din unităţile de transporturi, fapt care constituie abatere disciplinară conform art. 30 lit. r) din acelaşi statut, fiind sancţionat disciplinar cu reducerea salariului de bază pe o durată de o lună cu 5%, conform prevederilor art. 248 alin. 1 lit. c) din Codul muncii  prin decizia contestată.

De precizat faptul că spre a pune în evidenţă importanţa îndatoririi de a respecta disciplina muncii, Codul muncii a enunţat-o în art. 39 alin. (2) lit. b) ca pe o obligaţie distinctă a salariaţilor, având un caracter de sinteză, deoarece însumează şi rezumă, în esenţă, totalitatea îndatoririlor de serviciu asumate de aceştia prin încheierea contractului individual de muncă.

Iar această obligaţie corespunde dreptului angajatorului, prevăzut de art. 40 alin. 1 lit. e) şi art. 247 alin. (1) din Codul muncii, de a aplica sancţiuni salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia săvârşesc abateri disciplinare.

Este adevărat că sancţionarea disciplinară se face potrivit unor reguli procedurale care au ca scop de a asigura pe de o parte, eficienţa combaterii unor acte şi comportări dăunătoare procesului muncii, iar pe de altă parte, de a garanta stabilirea exactă a faptelor şi de a asigura dreptul la apărare al salariaţilor în cauză, evitându-se astfel aplicarea de sancţiuni injuste.

Tocmai de aceea, acţiunea disciplinară se finalizează de regulă prin decizia de sancţionare şi are drept efect executarea sancţiunii de către cel vinovat de săvârşirea abaterii disciplinare, nefiind o acţiune în sens jurisdicţional, ci o prerogativă a angajatorului, având ca temei contractul individual de muncă.

După etapa cercetării prealabile, constatând vinovăţia salariatului, angajatorul are la îndemână criterii legale de stabilire a sancţiunii disciplinare, prevăzute de disp. art. 250 din Codul muncii, respectiv, împrejurările în care fapta a fost săvârşită – lit. a), gradul de vinovăţie al salariatului – lit. b), consecinţele abaterii disciplinare – lit. c), comportarea generală în serviciu a salariatului – lit. d), eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta – lit. e).

Aşadar, stabilirea sancţiunii disciplinare nu poate avea loc arbitrar, ci exclusiv, în funcţie de responsabilitatea riguroasă şi cumulativă a criteriilor arătate, organul competent să aplice sancţiunea trebuind să se preocupe de individualizarea acesteia, de dozarea ei, deoarece numai o corelare justă a sancţiunii cu gravitatea faptei, este de natură să asigure realizarea rolului educativ şi preventiv al răspunderii.

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin 1 Codul muncii, sancţiunile disciplinare se află într-o anumită ordine, de la cea mai uşoară, până la cea mai aspră, constând în desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, ca urmare, ele sunt aplicate gradual, în funcţie de fapta comisă şi de gradul de vinovăţie al salariatului, nivelul culpei reprezentând, aşadar, un element esenţial în stabilirea sancţiunii disciplinare.

S-a reţinut din întâmpinare, că intimata  face  referire la locomotivele DHC 491şi DHC 587, iar din fişa de inspecţie nr. 71/11.09.2018 a rezultat că instalaţia de răcire a motorului diesel era completă, respectiv că existau toate cele 16 elemente radiator (degradate) din compunere (8 pe partea stângă + 8 pe partea dreaptă) şi din fişa de inspecție nr. 28/11.09.2018, că instalaţia de răcire a motorului diesel, era descompletată în sensul că mai erau existau montate pe locomotivă, doar 8 elemente radiator din totalul de 16 radiatoare, precizând că locomotivele de la care s-au sustras cele 24 de radiatoare erau remizate în Grupa Tehnică ... în scopul conservării lor până la valorificare, iar salariaţii cunoscând statutul acestor locomotive, trebuiau să avizeze orice mişcare suspectă în jurul acestora.

S-a mai reţinut că a fost emis de către conducerea Depoului ... al intimatei, Ordinul de Serviciu nr. .../1/1/888/08.06.2015 având în vedere neregulile constatate pe reţeaua ... privind sustragerile de radiatoare de răcire de la locomotivele diesel, sesizările făcute de Poliţia TF, în vederea prevenirii sustragerilor acestor repere prin care se dispunea ca personalul de serviciu din grupa tehnică ... va efectua pe tura de serviciu (dacă activitatea permite în timpul turei sau la ieşirea din serviciu) o verificare a sigiliilor de la locomotivele Depoului ... remizate în această subunitate şi va aviza telefonic cele constatate la şeful de tură, va consemna ora transmiterii şi avizarea efectuată de personalul de locomotivă, în procesul-verbal la predarea serviciului; în cadrul Depoului ... şeful de tură va dispune verificarea pe tura de serviciu cu ocazia rondului efectuat de personalul din subordine şi va consemna în procesul-verbal de predare a serviciului; săptămânal (în ziua de vineri), personalul din cadrul compartimentului şi al Secţiei de Reparaţii locomotive va verifica toate locomotivele.

Ca urmare, s-a constatat că Ordinul nr.T 71/1/1/888/08.06.2015, la care face referire intimata, s-a stabilit în sarcina mecanicilor de locomotivă, funcţie pe care şi contestatorul este  încadrat, obligaţia de a verifica în timpul efectuării fiecărei ture de serviciu sau după caz la ieşirea din serviciu, semnele exterioare cu care au fost asigurate locomotivele remizate în Grupa Tehnică şi de a aviza telefonic şeful de tură din depou, nefiind vorba despre stabilirea unei obligaţii de pază/supraveghere a acestor locomotive.

Însă, potrivit modalităţii  în care a fost reglementată sarcina prin ordinul emis, rezultă că există o imposibilitate de pază a locomotivelor în mod continuu, activitatea funcţiei pe care este încadrat contestatorul presupunând efectuarea altor sarcini în legătură strictă cu specificul acesteia, activitatea desfăşurându-se în mai multe zone, respectiv Staţia ..., Depoul ... şi Grupa Tehnică.

Totodată, conform ordinului invocat de intimată, în fiecare zi de vineri s-a efectuat de către persoanele responsabile (personal al Depoului şi al SCRL ...) verificarea integrităţii sigiliilor locomotivelor, ceea ce înseamnă că ultima verificare înainte de data sesizării formulate de către mecanicul de locomotivă ... în data de 18.06.2019,  s-a realizat la data de 14 iunie 2019,  când  nu s-au sesizat neconformităţi.

De asemenea, potrivit  atribuţiilor de serviciu, astfel cum au fost prevăzute în fişa postului, contestatorul este obligat să nu părăsească locomotiva la terminarea programului de lucru până la efectuarea tuturor operaţiunilor de remizare şi/sau predare a locomotivei, respectiv până la sosirea schimbului conform programului, iar în caz de neprezentare a acestuia, să anunţe conducerea depoului pentru a lua măsurile necesare, iar potrivit răspunsului la interogatoriu, în legătură cu obligaţia prevăzută de ordinul arătat, intimata explică faptul că aceasta presupunea deplasarea şi verificarea efectivă a locomotivelor din care au fost sustrase radiatoarele (răspuns interogatoriu - întrebarea 10).

Faptul că nu a desfăşurat activitate în perioada menţionată ca fiind cea a săvârşirii faptei (mai-iunie 2019) în zona liniei 2, unde erau garate spre conservare locomotivele în discuţie, aceasta fiind linie închisă circulaţiei, rezulta şi din Precizările făcute in întâmpinare de către intimata, care arată că ultimele activităţi la linia 2, pana la data constatării furtului, respectiv 18.06.2019, s-au desfăşurat în data de 07.04.2019 când a fost necesară mutarea acestor locomotive pentru a se putea face anumite operaţiuni, respectiv reparaţii vagoane, igienizare, manevre de compunere a trenurilor, dată la care sigiliile erau intacte.

Cât priveşte susţinerea intimatei din răspunsul la interogatoriu (întrebarea nr. 5 şi 11), potrivit căreia locomotivele în discuție au fost garate la linia 2 de către personalul de manevră şi întrucât nu au mai fost manevrate în locul iniţial, acest lucru a condus la facilitarea furtului, acestea nu pot fi primite, întrucât există dispoziţii imperative ale intimatei cuprinse în Prescripţiile comune privind exploatarea Grupei Tehnice ... care impun ca manevrarea vagoanelor pe liniile Grupei Tehnice să se facă doar prin avizare scrisă de către personalul Reviziei de Vagoane.

De altfel, scopul general al postului, astfel cum rezultă din fişa postului contestatorului, îl reprezintă deservirea locomotivelor în activitatea de manevră, în condiţii de siguranţa circulaţiei conform prevederilor legale, iar supravegherea LDH-rilor din care s-au sustras radiatoarele, se află în sarcina salariaţilor Reviziei de Vagoane, care au conform Planului de pază al Reviziei de Vagoane (...), zone stabilite pentru efectuarea de ronduri, făcând menţiuni în registrul postului despre efectuarea acestora, consemnând data şi ora efectuării lor (Cap.II. Dispozitivul de pază).

Iar prin răspunsul dat la întrebarea nr. 5 şi 6 din interogatoriu cu referire la lipsa de iluminare a liniei 2 pe timp de noapte şi a faptului că gardul care delimitează Grupa Tehnică de zona Cartodromului ... era foarte degradat, oferind posibilitatea persoanelor străine de a pătrunde în incintă, intimata a susţinut că referitor la iluminat şi la starea gardului nu au fost întocmite rapoarte de eveniment de către salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în acea zonă, ajungând la concluzia că incinta reviziei este iluminată suficient.

De asemenea, potrivit răspunsului la interogatoriu referitor la faptul că, deşi locomotivele din care s-au sustras radiatoarele, au fost garate aproximativ 6 ani la linia 2 a Grupei Tehnice ..., acestea nu au fost predate sub inventar spre pază, intimata a explicat că toţi salariaţii ce fac activitate în Grupa Tehnică ..., răspund de patrimoniul din incinta reviziei (răspuns la interogatoriu – întrebarea nr. 2).

S-a mai reţinut că, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, art.3 alin.3: „la unităţile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt obligaţi să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei şi integrităţii bunurilor”, în cadrul intimatei, aceste dispoziţii legale nu s-au respectat însă, fiind semnalate o serie de nereguli, în sensul neasigurării condiţiilor necesare pentru evitarea producerii de pagube societăţii prin sustragere de bunuri.

Faţă de aceste considerente, s-a constatat că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a deveni incidente dispoziţiile art. 247 din Codul muncii privind răspunderea disciplinară, sens în care s-a admis acţiunea, s-a dispus anularea deciziei de sancţionare nr. .../9399/11.10.2019 şi a fost obligata intimata la restituirea sumei reţinute în temeiul deciziei de sancţionare.

În temeiul disp. art. 453 C.pr.civilă, a fost obligată intimata la plata sumei de 750 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Împotriva acestei hotărâri a declarant apel intimata ...

În motivarea apelului a susținut că instanța de fond a înţeles în mod eronat motivul pentru care a fost sancţionat contestatorul.

Apelanta a susţinut că acesta nu a fost sancţionat pentru că nu a păzit locomotivele de la care au fost sustrase radiatoarele, ci pentru că nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute în Ordinul nr. T71/1/1/888/08.06.2015, de a verifica integritatea sigiliilor o dată pe tură. Afirmaţia instanţei potrivit căreia ,,exista o imposibilitate de pază a locomotivelor în mod continuu”, nu are temei legal.

De asemenea, a susţinut că nu poate fi reţinută nici motivarea potrivit căreia în fiecare vineri s-a efectuat de către persoanele responsabile (personal al Depoului şi al ...) verificarea integrităţii sigiliilor locomotivelor, întrucât nu au fost luate în considerare  următoarele aspecte:

- poziţionarea, numărul şi dimensiunile radiatoarelor duc la concluzia că nu puteau fi  sustrase într-o singură zi;

- intervalul în care au fost sustrase este 07.04.2019, când, conform  Reviziei de vagoane  ... locomotivele au fost mutate şi când s-a constatat că sigiliile erau intacte) şi  18.06.2019 (când a fost semnalată dispariţia tuturor celor 24  de radiatoare);

 În acest interval toţi salariaţii care au lucrat în Grupa Tehnică a Reviziei de Vagoane ... aveau obligaţia de a verifica o dată pe tură dacă întreg patrimoniul din zonă este intact.

 În zona grupei tehnice din cadrul Reviziei de Vagoane ... îşi desfășoară activitatea salariați ai Reviziei de Vagoane, ai Stației ... şi ai Depoului ... Indiferent de activitatea pentru care sunt angajați şi de zona unde îşi desfășoară activitatea, toți salariații au obligația de a proteja patrimoniul societăţii.

A mai arătat apelanta că în Grupa Tehnică a Reviziei de Vagoane ... îşi desfășoară activitatea salariaţi ai Depoului (mecanici de locomotivă) şi salariaţi ai staţiei ... (manevranţi,  şefi manevră şi acari). Toţi au pe lângă atribuţiile specifice şi atribuţia de pază a  bunurilor.

Astfel, pentru mecanicii de locomotivă această atribuţie este prevăzută de Regulamentul Intern - art. 21(1) şi de Ordinul de Serviciu nr. T71/1/1/888/08.06.2015, câtă vreme contestatorul avea activitate în Grupa Tehnică avea şi obligaţia verificării sigiliilor la fiecare tură.

 A mai arătat intimata-apelantă că în mod greșit a reținut prima instanță faptul că societatea nu a respectat Legea nr. 333/2003.

Or, tocmai pentru că nu a avut un contract cu o firmă specializată de pază, societatea a întocmit planul de pază al Reviziei de Vagoane, plan care a fost avizat în prealabil de Poliţia Transporturi ... în conformitate cu cerințele acestei legi.

Faptul că nu exista sistem video de supraveghere nu înseamnă că Legea nr. 333/2003 nu a fost respectată, ci că au fost folosite alte mijloace de pază corespunzătoare zonei. Simpla afirmație că zona unde se aflau locomotivele nu este luminată nu poate fi primită atât de ușor, ci asta înseamnă că salariatul știa unde sunt garate locomotivele şi știa şi că trebuia să le verifice.

 Așa cum nu a verificat locomotivele, așa nici nu a considerat necesar să anunțe conducerea că în zonă iluminatul nu este corespunzător.

Instanța de fond, deși constată că societatea a fost păgubită prin neîndeplinirea întocmai a sarcinilor de serviciu de către contestator, a interpretat toate probele în favoarea acestuia, trecând peste toate temeiurile de drept încălcate de salariat prin fişa postului, ordinul de serviciu  şi prin Legea nr. 333/2003.

 Dacă fiecare dintre salariați şi-ar fi îndeplinit obligația zilnică conform atribuţiilor pe care le avea, sustragerea radiatoarelor ar fi fost descoperită în fază incipientă şi nicidecum la data de 18.06.2019, când deja erau dispărute toate. Afirmații potrivit cărora nu aveau în atribuții paza patrimoniului, că nu au fost instruiți în acest sens sau că nu aveau cum să verifice starea patrimoniului din cauza locului în care îşi desfășurau activitatea, nu pot fi primite pentru motivele arătate mai sus.

Pentru toate aceste motive a solicitat admiterea apelului şi schimbarea sentinței în sensul respingerii contestaţiei ca nefondată.

Contestatorul intimat a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului,  susţinând că instanţa de fond a făcut o corectă apreciere a probelor administrate şi a pronunţat o soluţie temeinică şi legală.

A reiterat pe larg motivele prezentate prin cererea de chemare în judecată.

Curtea, analizând motivele de apel în raport de actele şi de lucrările dosarului apreciază că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

 Curtea reţine că potrivit art. art. 247 Codul muncii: (1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Prin decizia de sancționare s-a reținut că intimatul-contestator în lunile aprilie şi mai 2019, în exercitarea funcției de mecanic locomotiva  automotor II  în cadrul SRTFC ..., nu a supravegheat bunurile societăţii şi a favorizat astfel sustragerea unui număr de 24 radiatoare de pe două locomotive, creându-se o pagubă de 16.960,36 lei.

- a mai menționat în cuprinsul deciziei că prin aceasta s-au încălcat mai multe dispoziții legale din fişa postului, după cum urmează: pct. 3.a.1: „are obligaţia să ducă la îndeplinire atribuţiile prevăzute în fişa postului, cele care rezultă din prevederile legale, reglementări interne, proceduri, instrucţiuni, dispoziţii, decizii şi ordine de serviciu şi cele ordonate de superiorii ierarhic, răspunde de corectitudinea datelor consemnate în evidenţele pe care are obligaţia de serviciu să le întocmească; pct. 3.a.2: ”are obligaţia să îndeplinească atribuţiile de serviciu cu profesionalism, responsabilitate, obiectivitate, onestitate şi în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, codul etic şi fişa postului; art. 18 alin. 1 din regulamentul intern: „salariaţii încadraţi în activitatea de transport feroviar de călători trebuie să asigure buna funcţionare şi în deplină siguranţă a transportului prin îndeplinirea corectă, exigentă şi la timp a îndatoririlor de serviciu, să vegheze asupra integrității bunurilor şi valorilor pe care le au în păstrare, să prevină orice faptă care ar pune în pericol siguranţa persoanelor, bunurilor transportate şi să gospodărească cu randament maxim mijloacele de producție, instanțiile şi utilajele încredințate şi să ridice nivelul de servire a beneficiarilor de transport; art. 21 alin. 1 din același Regulament ”obligaţiile specifice ale salariaților în legătură cu disciplina muncii sunt: lit. (x) să păstreze integritatea patrimoniului societăţii.

Curtea constată că niciunul dintre textele legale menționate în decizie nu prevăd o astfel de obligație în sarcina contestatorului şi anume aceea supraveghere a locomotivelor remizate în Revizia de Vagoane ...

Apelanta-intimată a precizat că în realitate ceea ce se impută salariatului este faptul că prin natura profesiei nu a constatat nimic suspect cu privire la integritatea celor două locomotive remizate. Rezultă că ceea ce apelanta reproșează contestatorului, precum şi tuturor celor 37 salariați sancționați, este lipsa de diligenţă a acestora, de buni gospodari în protejarea patrimoniului în sensul art. 1480 alin. 1 şi 2 Cod civil (Debitorul este ținut să își execute obligațiile cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale, afară de cazul în care prin lege sau prin contract s-ar dispune altfel. (2) În cazul unor obligații inerente unei activități profesionale, diligența se apreciază ținând seama de natura activității exercitate).

Însă, societatea trebuia să dovedească legătura cauzală dintre lipsa de diligenţă a salariaților şi urmarea produsă, respectiv sustragerea unor bunuri din două locomotive garate.

O astfel de legătură nu a fost dovedită pentru că nici societatea şi nici Poliţia de Transporturi nu a epuizat cercetările privind condițiile în care a avut loc sustragerea celor 24 radiatoare (autori şi data săvârşirii).

 În acest context nu se poate reţine că sustragerea acestora este rezultatul direct al faptului că intimatul-contestator, în timpul serviciului, nu a manifestat o preocupare deosebită în a observa şi a anunța orice fapt suspect în legătură cu integritatea locomotivelor remizate în Grupa tehnică.

De asemenea, apelanta-intimată nu a putut dovedi contrariul susținerilor contestatorului cu privire la faptul că diligenţa sa în protejarea patrimoniului s-a realizat în limita dispozițiilor legale şi a situației concrete de la faţa locului.

Astfel, potrivit pct. B.2.22 din fişa postului şi art. 18 şi 21din Regulamentul intern salariatul „este responsabil cu paza bunurilor din zona sa de activitate, pe perioada desfăşurării serviciului, să vegheze asupra integrității bunurilor şi valorilor pe care le are în păstrare, să gospodărească cu randament mijloacele încredințate şi să păstreze integritatea patrimoniului”.

Însă în cauză, cele două locomotive nu se aflau nici în zona de activitate a contestatorului şi nici nu s-a susținut că acestea ar fi fost în paza sa.

Nici obligația generică de păstrare a patrimoniului societăţii şi de a respecta dispozițiile legale, precum şi dispozițiile șefilor ierarhici conform art. 3.a1 şi 3.a2 din fişa postului nu pot constitui temei legal pentru sancționarea disciplinară pentru nesupravegherea locomotivelor.

Dacă  apelanta intimata ar fi înțeles să aplice sancțiunile în baza acestei obligații generale de păstrare a patrimoniului şi de veghere asupra integrității bunurilor şi valorilor societăţii, atunci ar fi trebuit să sancționeze pe toţi salariaţii (nu numai pe cei 37 de mecanici, manevranți șefi manevră şi acari).

 Astfel, ar fi trebuit să sancționeze şi personalul din Revizia de vagoane, în baza planului de pază, precum şi personalul care trebuia să facă verificarea stării locomotivelor săptămânal, conform Ordinului de serviciu nr. T/71/1/1/888/2015.

 Răspunzătoare era şi conducerea societăţii care nu a luat toate măsurile corespunzătoare pentru evitarea unor astfel de evenimente.

Pe lângă faptul că temeiurile legale invocate în decizie nu prevăd obligația reținută în sarcina contestatorului, societatea nu a reușit nici să facă dovada că exista o legătură certă între fapta acestuia şi sustragerea celor 24 de radiatoare deoarece nu a putut stabili data producerii acestui furt, respectiv că acesta s-a produs în zilele în care contestatorul şi-a desfăşurat activitatea în grupa tehnică.

 Este de precizat că intimata a invocat şi Planul de pază al Reviziei de Vagoane ... Însă acesta nu a constituit temei de drept la stabilirea abaterii şi emiterea deciziei de sancționare, astfel că în instanță nu se pot suplimenta temeiurile de drept ale sancțiunii aplicate.

Pe de altă parte, cu privire la planul de pază, contestatorul a invocat prevederile de la pagina trei, ultimul alineat, potrivit cu care ,,răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei revine şefului de tură sau înlocuitorului acestuia, care după preluarea serviciului alcătuiește nominal dispozitivul de pază conform zonelor de pază, situaţia personalului repartizat pe zone se consemnează în condica de pază a subunităţii sub semnătură”.

 În mod justificat a susținut contestatorul că apelanta intimată nu a făcut dovada că în perioada mai-iunie 2019 a fost nominalizat şi menționat sub semnătură, în condica de pază în incinta Grupei tehnice, în zona liniei 2 canal, unde erau garate locomotivele.

În concluzie, Curtea apreciază că decizia de sancționare aplicată contestatorului nu întrunește toate condițiile prevăzute de art. 247 alin. 2 Codul muncii, sens în care soluția primei instanțe este legală şi temeinică.

 În baza art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, va fi respins apelul declarat de intimată ca nefondat.