Anulare act fiscal

Decizie 78 din 28.01.2021


Prin hotărâre de consiliu local se pot institui taxe speciale, respectiv, taxa de habitat/salubrizare, conform art. 282 din Legea nr. 571/2003 şi art. 484 din Legea nr. 227/2015, precum şi destinatarii acestei taxe speciale.

 Decizia nr. 78/28.01.2021 a Curţii de Apel Galaţi

1. Prin sentința civilă nr. ..., Tribunalul ... a respins, ca nefondată, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... în contradictoriu cu pârâta UAT municipiul ...

În motivarea sentinței, Tribunalul ... a reținut următoarele: „Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului ... Secția Contencios administrativ și fiscal la data de ..., sub dosar nr. ..., reclamantul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... în contradictoriu cu pârâta UAT municipiul ..., a solicitat anularea Dispoziției nr. 638/06.08.2019, a Raportului de inspecție fiscală nr. 37508/24.0.2019 și a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. 37509/24.06.2019.

În motivarea în fapt a cererii a arătat că, prin Decizia de impunere nr. 37509/24.06.2019, municipiul ... a stabilit în sarcina Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară G... o creanță în sumă de 6.410,70 lei, reprezentând taxă habitat în sumă de 4.032 lei, cu majorări în sumă de 1.915,20 lei și taxă de salubrizare în sumă de 450 lei, cu majorări în sumă de 13.50 lei, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2018.

A apreciat că această creanță fiscală este nelegală, având în vedere că, potrivit Hotărârii Consiliului Local ... nr. 38/19.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind taxa de habitat datorată de agenții economici din municipiul ..., cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice beneficiază de scutire de la plata taxei de habitat/salubrizare. Or atât timp cât Hotărârile Consiliului Local ..., emise pentru perioada supusă controlului fiscal, nu au fost declarate nule în condițiile expres prevăzute de dispozițiile art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, acestea devin obligatorii și sunt valabile de la aducerea lor la cunoștința publică.

A susținut că este inadmisibil ca, după trecerea unui interval atât de mare de timp, să fie emisă o decizie de impunere pentru obligarea la plata unei taxe pentru care nu a fost emisă și comunicată, într-un timp rezonabil, absolut nicio notificare cu privire la o eventuală datorie la bugetul Municipiului ...

A menționat că în mod obsesiv municipiul ... emite obligații fiscale care cad în sarcina oficiului teritorial ... pentru aceeași taxă de habitat/salubrizare în condițiile în care acesta este instituție publică.

În acest sens a arătat că, prin titlul executoriu nr. 38141/241//PJ/3.11.2014 emis de municipiul ..., Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... a fost obligat la plata sumei de 819 lei reprezentând contravaloarea taxei de habitat/salubrizare pentru anul 2013, privind imobilul din municipiul ..., str. ... nr. ... Împotriva acestui titlu executoriu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... a formulat contestație, înregistrată pe rolul Judecătoriei ... sub nr. ..., solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea titlului executoriu nr 38141/241/PJ/3.11.2014. La termenul din data de ... acordat în cauza anterior menționată, Municipiul ... a înaintat adresa nr. 2209/PJ/R/09 02 2015, prin care preciza faptul că „în urma inspecției fiscale efectuată în perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015 s-a constatat că în mod eronat a fost impusă din oficiu taxa de habitat, fapt pentru care debitul în cuantum de 819 lei a fost radiat de la rolul unic nominal nr 1003866”. Prin sentința civilă nr ... pronunțată în cauza înregistrată sub nr. ..., Judecătoria ... a luat act de cererea oficiului de renunțare la judecată, motivat de faptul că debitul în sumă de 819 lei a fost radiat de pe rolul unic nominal nr 1003866 aflat în evidențele fiscale ale municipiului ...

 A solicitat să se constate faptul că Dispoziția nr 638/06.08.2019 emisă de UAT municipiul ..., prin care a fost respinsă contestația formulată împotriva Deciziei de impunere nr. 37509/24.06.2019 și a Raportului de inspecție fiscală, a fost respinsă fără a se proceda la o analiză pe fond a cauzei, soluția adoptată de organul fiscal fiind nelegală și netemeinică.

În drept, a invocat art. 281 alin. 2 din Legea nr. 207/2015, art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, art. 3 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 și art. 2 din HG nr. 1288/2012.

Nu a solicitat probatorii în susținerea acțiunii, dar a depus înscrisuri în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă judiciară de timbru, în baza art. 30 din OUG nr. 80/2013.

Pârâta Unitatea Administrativ Teritorială municipiul ... a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată.

În motivarea în fapt a întâmpinării a arătat că, în anul 2017, în urma misiunii de audit a Camerei de Conturi ..., auditorii externi, prin Decizia nr. 12/2017, au constatat că scutirile acordate de către Consiliul Local ..., în baza HCL nr.263/2013, în intervalul cuprins între data adoptării (30.12.2013) și data introducerii acțiunii de către Prefectul județului ... sunt nelegale și purtătoare de penalități de întârziere.

A menționat că a contestat Decizia nr. 12/2017 a Camerei de Conturi ..., formându-se dosarul nr. ..., în care Tribunalul ... a constatat că măsura este legală, reținând că beneficiarii scutirilor acordate nu se regăsesc printre persoanele avute în vedere de legiuitor, hotărârea rămânând definitivă prin respingerea recursului prin decizia civilă nr. ... a Curții de Apel ...

A precizat că a procedat la punerea în executare atât a deciziei nr. 12/2017 a Camerei de Conturi ..., cât și a celor două sentințe civile pronunțate în dosarul nr. ...

A susținut că, din cuprinsul contestației formulată de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara ..., nu rezultă că unitatea administrativ teritorială, prin operatorul local de salubrizare, nu a prestat serviciul de colectare a deșeurilor produse de către contestatoare în perioada precizată în titlul de creanță, în speță Decizia de impunere nr. 37509/24.06.2019.

În drept, a invocat art.719 și următoarele C.proc.civ., art. 278 din Legea nr.207/2015, Legea nr.101/2006, sentința civilă nr.2223/2015, sentința civilă nr. 1109/2018 și decizia civilă nr. 471/2019.

A solicitat judecata cauzei și în lipsa părților.

Nu a solicitat probatorii în susținerea întâmpinării, dar a depus înscrisuri în copie.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând actele și lucrările cauzei prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate și a dispozițiilor legale incidente, instanța reține următoarele:

În fapt, prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. 37509/24.06.2019 emisă de către pârâta UAT municipiul ... s-a stabilit în sarcina reclamantului Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... o creanță fiscală în sumă de 6.410,70 lei, reprezentând taxă habitat în sumă de 4.032 lei pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2017, cu majorări/dobândă în sumă de 1.915,20 lei calculate pentru perioada 01.04.2014 – 30.06.2019 și taxă de salubrizare în sumă de 450 lei pentru perioada 01.01.2019-04.03.2019, cu majorări/dobândă în sumă de 13.50 lei, calculate pentru perioada 01.04.2019 - 30.06.2019.

Prin Dispoziția nr. 638/06.08.2019 s-a respins, ca nefondată, contestația formulată de reclamant împotriva deciziei de impunere.

În Referatul nr. 44773/05.08.2019 emis de către pârâtă s-a reținut că, în perioada 13.07.2018 – 27.07.2018, Camera de Conturi ... a efectuat acțiunea de „Control ca urmare a identificării unor erori/abateri pe parcursul unei misiuni de audit al performanței la nivelul administrației publice locale” finalizat prin emiterea Deciziei nr. 16/17.09.2018, prin care, la pct. 1, s-a dispus luarea măsurilor legale în vederea stabilirii, evidențierii și încasării veniturilor datorate bugetului local al Municipiului .... reprezentând taxa de habitat (salubrizare), inclusiv a penalităților de întârziere aferente, datorată de contribuabilii persoane juridice pentru care s-au acordat scutiri în perioada 2014-2017.

S-a mai reținut că, prin Încheierea nr. VI/1 din 07.02.2019 emisă de Curtea de Conturi a României, prin care s-a respins contestația formulată împotriva Deciziei nr. 16/17.09.2018 emisă de Camera de Conturi ..... la pag. 3 s-a precizat că facilitățile acordate contribuabilului au fost nelegale având în vedere că, prin sentința civilă nr. 2223/16.12.2014 a Tribunalului ... pronunțată în dosarul nr. 5017/121/2014, rămasă definitivă prin decizia nr. 1182/29.05.2015 a Curții de Apel ..., s-a anulat HCL nr. 263/30.12.2013.

În drept, cu privire la susținerea reclamantului privind respingerea contestației formulate împotriva Deciziei de impunere nr. 37509/24.06.2019 și a raportului de inspecție fiscală fără a se analiza fondul cauzei, instanța reține că motivarea reprezintă o obligație generală, aplicabilă oricărui act administrativ, o condiție de legalitate externă a actului, care face obiectul unei aprecieri în concreto, după natura acestuia și contextul adoptării sale, obiectivul său fiind prezentarea într-un mod clar și neechivoc a raționamentului instituției emitente a actului. Motivarea urmărește o dublă finalitate: îndeplinește, în primul rând, o funcție de transparență în profitul beneficiarilor actului, care vor putea, astfel, să verifice dacă actul este sau nu întemeiat şi permite, de asemenea, instanței să realizeze controlul său jurisdicțional, deci în cele din urmă permite reconstituirea raționamentului efectuat de autorul actului pentru a ajunge la adoptarea acestuia. Desigur, ea trebuie să figureze chiar în cuprinsul actului și să fie realizată de autorul său.

Analizând Dispoziția nr. 638/06.08.2019, prin care s-a respins contestația administrativă formulată de reclamant, instanța reține că aceasta este motivată atât în fapt cât și în drept, fiind indicat în cuprinsul acesteia Referatul nr. 44773/R/05.08.2019 al Biroului U.I.E.S. – PJ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului ... de soluționare a contestației și sentința civilă nr. 1109/2018 pronunțată de Tribunalul ... în dosarul nr. 4602/121/2017, având ca obiect anularea Deciziei nr. 16/2017 a Camerei de Conturi ... și au fost indicate temeiurile de drept în baza cărora a fost emis actul administrativ menționat.

Totodată, din Referatul nr. 44773/R/05.08.2019, a rezultat analizarea situației de fapt care a impus adoptarea Dispoziției nr. 638/06.08.2019 și a Deciziei de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. 37509/24.06.2019, astfel încât susținerile reclamantului privind neanalizarea pe fond a contestației administrative sunt nefondate și nu pot fi reținute.

Potrivit art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (în forma în vigoare în la data instituirii taxei de habitat/salubrizare): (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, județene şi Consiliul General al municipiului ..., după caz, pot adopta taxe speciale; (2) Domeniile în care consiliile locale, județene şi Consiliul General al Municipiului ..., după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale; (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

Aceleași dispoziții au fost preluate şi în art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În baza prevederilor legale menționate, prin Hotărârea nr. 263/30.12.2013 emisă de Consiliul Local ... s-a completat Regulamentul privind stabilirea şi încasarea taxei de habitat cu destinația salubrizare, prin scutirea de la plata taxei de habitat a instituțiilor bugetare cu finanțare totală sau parțială de la bugetul de stat şi societățile comerciale care au un număr mai mare de 20 de angajați.

Prin sentința civilă nr. 2223/16.12.2014, pronunțată de Tribunalul ... în dosarul nr. 5017/121/2014, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 1182/29.05.2015 a Curții de Apel ... a fost anulată HCL nr. 263/30.12.2013.

Prin urmare susținerea reclamantului potrivit căruia scutirea de la plata taxei de habitat și a taxei de salubrizare a fost acordată prin hotărâre de consiliu local nu poate fi reținută.

Având în vedere că reclamantul nu a contestat că a beneficiat de servicii de salubrizare, în mod legal pârâta a calculat taxa de habitat și salubrizare.

Cu atât mai mult cu cât, prin hotărâre rămasă definitivă (sentința civilă nr. 1109/14.12.2018 pronunțată de Tribunalul ... în dosarul nr. 4602/121/2017, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 471/09.05.2019 a Curții de Apel ...) s-a stabilit cu putere de lucru judecat că scutirea acordată de UAT municipiul ... cu privire la taxa de habitat/salubrizare a fost nelegală.

Se reține totodată că reclamantul nu a contestat cuantumul obligațiilor fiscale stabilite prin decizia de impunere contestată în cauză.

Cu privire la calcularea dobânzilor și a penalităților de întârziere, instanța reține că, potrivit art. 119 al 1 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (în vigoare în perioada 2014 – 2016), pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalități de întârziere.

Aceeași prevedere a fost preluată în art. 173 alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, act normativ în vigoare începând cu anul 2016.

În baza prevederilor legale menționate, pârâta a calculat majorări/dobândă în sumă de 1.915,20 lei pentru taxa de habitat, calculate pentru perioada 01.04.2014 – 30.06.2019 și majorări/dobândă în sumă de 13.50 lei pentru taxa de salubrizare, calculate pentru perioada 01.04.2019 - 30.06.2019, sume care nu au fost contestate de către reclamant.

În concluzie, față de toate considerentele menționate, reținând că actele administrative contestate în cauză sunt emise cu respectarea prevederilor legale, instanța urmează a respinge, ca nefondată, cererea de chemare în judecată.”

2. Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... a formulat recurs împotriva sentinței civile nr. 339/29.07.2020 prin care a solicitat admiterea recursului, casarea sentinței și în rejudecare admiterea acțiunii așa cum a fost formulată cu consecința anulării actului administrativ și fiscal și a actelor administrative subsecvente și anume: Dispoziția nr. 638/06.08.2019, Decizia de impunere nr. 37509/24.06.2019 și Raportul de inspecție fiscală înregistrat sub nr. 37508/24.06.201, emise de UAT municipiul ...

În motivare a reluat prezentarea situației de fapt, subliniind că potrivit Hotărârii Consiliului Local .... nr. 38/19.03.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind taxa de habitat datorată de agenții economici din municipiul ..., cu modificările și completările ulterioare, instituțiile publice beneficiază de scutire de la plata taxei de habitat/salubrizare.

A invocat dispozițiile art. 36 alin. (1) și art. 49 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, considerând că este inadmisibil ca după trecerea unui interval atât de mare de timp, să fie emisă o decizie de impunere pentru obligarea la plata unei taxe pentru care nu a fost emisă și comunicată într-un timp rezonabil, absolut nici o notificare cu privire la o eventuală datorie la bugetul municipiului ...

A arătat că organul de inspecție fiscală al municipiului ... susține, prin raportul înregistrat sub nr. 37508/24.06.2019, faptul că oficiul teritorial ... nu a încheiat contract pentru prestarea serviciilor de salubrizare și nici nu a achitat contravaloarea serviciilor de salubrizare de care a beneficiat în perioada 01.01.2014-31.12.2018, însă hotărârile Consiliului Local ... adoptate în perioada supusă inspecției fiscale, evidențiază tocmai împrejurarea potrivit căreia instituțiile publice sunt scutite de la plata taxei de habitat/salubrizare.

A mai invocat dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1288/2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, și prevederile art. 3 alin. (1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, arătând că municipiul ... a mai emis obligații fiscale care cad în sarcina Oficiului teritorial ... pentru aceeași taxă de habitat/salubrizare și care au făcut obiectul cauzei înregistrată pe rolul Judecătoriei ... sub nr. 4735/324/2014.

A arătat că prin titlul executoriu nr. 38141/241//PJ/3.11.2014, emis de Municipiul ..., Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... a fost obligat la plata sumei de 819 lei, reprezentând contravaloarea taxei de habitat/salubrizare pentru anul 2013, privind imobilul din municipiul ..., str. ... nr. ... Împotriva acestui titlu executoriu, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... a formulat contestație, înregistrată pe rolul Judecătoriei ... sub nr. 4735/324/2014, solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea titlului executoriu nr. 38141/241/PJ/3.1.1.2014. La termenul din data de 26.02.2015, municipiul ... a înaintat adresa nr. 2209/PJ/R/09.02.2015, prin care preciza faptul că „în urma inspecției fiscale efectuată în perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015 s-a constatat că în mod eronat a fost impusă din oficiu taxa de habitat, fapt pentru care debitul în cuantum de 819 lei a fost radiat de la rolul unic nominal nr. 1003866”. Prin sentința civilă nr. 512/5 martie 2015 pronunțată în cauza înregistrată sub nr. 4735/324/2014, Judecătoria ... a dispus admiterea cererii de renunțare la judecată motivat de faptul că debitul în sumă de 819 lei a fost radiat de pe rolul unic nominal nr. ... aflat în evidențele fiscale ale municipiului ...

A concluzionat că Dispoziția nr. 638/6.08.2019 emisă de UAT municipiul ... prin care a fost respinsă contestația formulată împotriva Deciziei de impunere nr. 37509/24.06.2019 și a raportului de inspecție fiscală, a fost respinsă fără a se proceda la o analiză pe fond a cauzei, soluția adoptată de organul fiscal fiind nelegală și netemeinică.

3. UAT municipiului ... a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului și menținerea sentinței civile nr. 339/2020 a Tribunalului ... ca fiind temeinică și legală.

În motivare a reluat susținerile privind obiectul acțiunii, subliniind că în anul 2018 Camera de Conturi ... a efectuat acțiunea de „Control ca urmare a identificării unor erori/abateri pe parcursul unei misiuni de audit al performanței la nivelul administrației publice locale” și astfel s-a emis Decizia nr. 16/17.09.2018 prin care la pct. l s-a dispus luarea măsurilor legale în vederea stabilirii, evidențierii și încasării veniturilor datorate bugetului local al municipiului ... reprezentând taxa de habitat/salubrizare, inclusiv a penalităților de întârziere aferente, datorată de contribuabilii persoane juridice pentru care s-au acordat scutiri în perioada 2014-2017. Prin Încheierea nr. VI din 07.02.2019 emisă de Curtea de Conturi a României s-a respins contestația formulată împotriva Deciziei nr. 16/17.09.2018 emisă de Camera de Conturi Galați prin care s-a precizat că facilitățile acordate contribuabilului au fost nelegale având în vedere că prin sentința civilă nr. 2223/16.12.2014 a Tribunalului ... pronunțată în dosarul nr. 5017/121/2014, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1182/29.05.2015 a Curții de Apel ..., s-a anulat HCL nr. 263/30.12.2013.

A susținut că în considerentele sentinței atacate sunt analizate temeinic susținerile părților, legislația aplicabilă și explicate motivele pentru care este respinsă cererea reclamantului.

4. Examinând recursul declarat prin prisma criticilor invocate, care se încadrează în motivul de recurs prev. de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ., Curtea va reține că recursul este fondat, pentru următoarele considerente:

Așa cum a reținut și instanța de fond, prin Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. 37509/24.06.2019 emisă de către pârâta UAT municipiul ... s-a stabilit în sarcina reclamantului Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... o creanță fiscală în sumă totală de 6.410,70 lei, din care: taxă habitat în sumă de 4.032 lei pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2017, cu majorări/dobândă în sumă de 1.915,20 lei calculate pentru perioada 01.04.2014 – 30.06.2019 și taxă de salubrizare în sumă de 450 lei pentru perioada 01.01.2019-04.03.2019, cu majorări/dobândă în sumă de 13.50 lei, calculate pentru perioada 01.04.2019 - 30.06.2019.

În concluzie, prin Decizia de impunere nr. 37509/24.06.2019 nu au fost stabilite obligații fiscale aferente anului 2018, din Raportul de inspecție fiscală nr. 37508/24.06.2019 rezultând că în anul 2018 s-a emis Decizia de impunere nr. 46517/82 din 03.05.2018 pentru un nr. de 6 angajați, în sumă de 1.224 lei la care se adaugă majorări de întârziere de 36,72 lei.

Analizând hotărârile de consiliu local comunicate de pârâtă, Curtea constată faptul că instanța de fond s-a raportat doar la HCL nr. 263/30.12.2013, fără a avea în vedere și celelalte hotărâri de consiliu local anuale privind instituirea taxei de habitat/salubrizare.

Astfel, conform HCL nr. 38/19.03.2013, începând cu data hotărârii de consiliul local, s-a aprobat modificarea Regulamentului referitor la taxa de habitat cu destinația de salubrizare conform anexei care face parte integranta din hotărâre. În Regulamentul privind taxa de habitat datorată de agenții economici din municipiul ..., Anexă la HCL nr. 38/19.03.2013, se prevedea la Cap. 4 faptul că sunt scutite de plata taxei de habitat: UAT ..., instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială din bugetul local, cultele religioase recunoscute oficial în România și agenții economici cu activitatea suspendată de ONRC, pe perioada suspendării.

Prin HCL nr. 263/30.12.2013 se completează Regulamentul privind stabilirea și încasarea taxei de habitat cu destinația salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr. 38/19.03.2013, conform anexei prin care se completează Capitolul IV, menționându-se faptul că sunt scutite de plata taxei de habitat instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială de la bugetul de stat și societățile comerciale care au un număr mai mare de 20 de angajați. HCL nr. 263/30.12.2013 a fost anulată prin sentința civilă nr. 2223/16.12.2014 pronunțată de Tribunalul ... în dosarul nr. 5017/121/2014, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1182/29.05.2015 a Curții de Apel Galați.

Prin HCL nr. 274/29.12.2014 s-a aprobat modificarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea taxei de habitat cu destinația salubrizare, aprobat prin H.C.L. nr. 38/19.03.2013, conform anexei care face parte din hotărâre, începând cu anul fiscal 2015. În Anexa nr. 1 la Regulamentul privind completarea și încasarea taxei de habitat, s-a menționat că taxa de habitat nu se aplica pentru: instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială de la bugetul de stat; oricare instituție sau unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației, Cercetării si Tineretului, cu excepția incintelor folosite pentru activități economice; fundațiile testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultura națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, dificultate, în condițiile legii; asociațiile și fundațiile fără scop lucrativ (non profit); Fundația ... a cărei legatară universală este ...; UAT ...; instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială din bugetul local; cultele religioase recunoscute oficial în România; agenții economici cu activitatea suspendată de ONRC, pe perioada suspendării.

Prin HCL nr. 169/29.12.2016 au fost stabilite valorile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, iar prin art. 5 a fost aprobat Regulamentul de aplicare a taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare pentru persoane fizice și juridice, conform Anexei nr. 6. La art. 21 din Anexa nr. 6 - Regulamentul de aplicare a taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare pentru persoane fizice și juridice, s-a prevăzut că sunt scutite la plata taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare: persoanele fizice cu handicap grav și accentuat; veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare; U.A.T. municipiul ...; instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială de la bugetul local; instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială de la bugetul de stat; cultele religioase recunoscute oficial în România; asociațiile și fundațiile fără scop lucrativ (nonprofit); persoanele juridice de drept public.

Prin HCL nr. 275/27.12.2017 s-a aprobat Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice din municipiul ... care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciului, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. La art. 4 din HCL nr. 275/27.12.2015 s-a prevăzut faptul că Taxa specială de salubrizare se aplică pentru anul fiscal 2018, iar la art. 5 s-a dispus că orice prevedere contrară hotărârii se abrogă. Conform art. 14 din Anexa nr. 2 - Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice: „(1)Nu datorează taxă de salubrizare:

- Persoanele fizice cu handicap grav și accentuat;

- Veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;

- Persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În alte cazuri neprevăzute, acestea vor fi analizate de Serviciul Monitorizare Servicii Publice din cadrul Municipiului T...., care va propune Primarului municipiului T.... aprobarea sau respingerea cererii după caz prin emiterea unei Dispoziții.”

În concluzie, pentru anul 2015, anul 2016 și anul 2017 au existat hotărâri de consiliu local (HCL nr. 274/29.12.2014 și HCL nr. 169/29.12.2016) prin care instituțiile bugetare cu finanțare totală sau parțială de la bugetul de stat nu puteau fi obligate la plata taxei speciale de habitat cu destinația de salubrizare.

În privința acestor hotărâri de consiliu local nu s-a făcut dovada faptului că au fost modificate, abrogate sau anulate.

Conform art. 3 alin. 1 și 2 din Legea cadastrului şi a publicității imobiliare nr. 7 din 13 martie 1996, Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este organizată ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației, la nivelul fiecărui județ funcționând oficii teritoriale de cadastru şi publicitate imobiliară, ca instituții cu personalitate juridică în subordinea Agenției Naționale.

Potrivit art. 9 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, „Agenția Națională este finanțată din venituri proprii şi subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administrației.”

În cauză, sunt aplicabile principiile certitudinii și predictibilității impunerii fiscale potrivit cărora impozitele și taxele trebuie stabilite în mod clar, în așa fel încât debitorul contribuției să cunoască apriori atât norma care îi impune plata impozitului, cât și cuantumul și valoarea impozabilă la care se raportează, predictibilitatea impunerii asigurând stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuțiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puțin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuții obligatorii.

Pentru anul 2014 și anul 2019, nu au existat hotărâri de consiliu local care să prevadă faptul că instituțiilor publice nu li se aplică taxa de habitat/salubrizare sau beneficiază de scutire de la plata taxei de habitat/salubrizare, și prin urmare taxa este datorată.

De altfel, din Raportul de inspecție fiscală nr. 37508/24.06.2019 rezultă că pentru anul 2019 există Contractul de salubrizare nr. 971/29.03.2019 cu valabilitate până la data de 31.12.2019.

Contrar celor reținute de instanța de fond, prin sentința civilă nr. ... pronunțată de Tribunalul ... în dosarul nr. ..., rămasă definitivă prin decizia civilă nr. ... a Curții de Apel ..., nu s-a stabilit cu putere de lucru judecat că scutirea acordată de UAT municipiul ... cu privire la taxa de habitat/salubrizare a fost nelegală, ci faptul că „măsura dispusă privind stabilirea, evidențierea, urmărirea şi încasarea veniturilor cuvenite bugetului local al mun. ..., reprezentând taxa specială de habitat (salubrizare), datorată de contribuabili, persoane juridice având sediile sau punctele de lucru deschise în mun. ..., la care se vor adăuga majorările de întârziere pentru neplata în termenul legal a obligației fiscale susmenționate, este legală”.

Important de subliniat în cauză este faptul că taxa de habitat/salubrizare a fost instituită prin hotărâri de consiliu local, fiind o taxă specială în sensul art. 282 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal și art. 484 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.

În ambele dispoziții din Codul fiscal se prevede faptul că pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.

Prin urmare, consiliile locale nu erau obligate să adopte o taxă specială de habitat/salubrizare, această taxă nefiind prevăzută în mod expres în Codul fiscal, cum este cazul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizațiilor, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate și taxa hotelieră.

Având opțiunea și nu obligația instituirii unei taxe speciale, consiliile locale au libertatea de a stabili și destinatarii taxei speciale instituite, așa cum rezultă din dispozițiile art. 282 alin. 3 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal, respectiv art. 484 alin. 3 din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal.

Pentru aceste considerente, în baza art. 496 alin. 2 C.proc.civ., va admite recursul, va casa sentința recurată şi în rejudecare va admite în parte cererea reclamantului Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ... numai în ceea ce privește taxa habitat/salubrizare aferentă anilor 2015, 2016, 2017 și obligațiile fiscale accesorii calculate acestor taxe, menținând Dispoziția nr. 638/06.08.2019, Raportul de inspecție fiscală nr. 37508/24.06.2019 și Decizia de impunere privind obligațiile fiscale suplimentare stabilite de inspecția fiscală nr. 37509/24.06.2019, cu privire la taxa habitat/salubrizare aferentă anilor 2014 și 2019 împreună cu obligațiile fiscale accesorii calculate acestor taxe.