Delimitare unități administrativ teritoriale. Atribuțiile instanțelor judecătorești în procedura de delimitare. Etapele delimitării unităților administrativ teritoriale. Organizarea administrativă în orașe și comune suburbane. Lipsa unei documentații priv

Hotărâre 501 din 02.07.2020


Cuprins pe materii: Drept administrativ.

Indice alfabetic: Autorități publice locale:

-stabilire linie de hotar

-aplicare în timp a legii

Temei de drept: Legea nr. 2/1968 art. 4, art. 6

Legea nr. 7/1996 art. 10, art. 11

Legea nr. 84/2004

Ordin MAP nr. 534/2001

În această procedură de identificare (stabilire) instanța de judecată nu se substituie Parlamentului, ci verifică operațiunea tehnică de identificare a hotarelor unităților administrativ-teritoriale efectuată de către comisia de delimitare și contestațiile formulate de unitățile administrativ teritoriale, pronunțând o hotărâre ale cărei efecte nu sunt constitutive de drepturi, ci declarative, în sensul că se pronunță asupra întregii documentații cadastrale, analizând toate datele puse la dispoziție de părți și de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, identificând (stabilind) hotarele unităților administrativ-teritoriale în conformitate cu legile în vigoare și cu prescripțiile tehnice incidente.

Pentru realizarea operațiunilor de delimitare administrativă, prealabil parcurgerii în teren a traseului hotarului teritoriului unității administrative de către membrii comisiei de delimitare, pct. 4.2.3 din Normele tehnice aceștia au obligația să studieze „întreaga documentație existentă referitoare la ultima delimitare cadastrală”. Această operațiune prealabilă prevăzută de pct. 4.2.3 din Normele tehnice reprezintă o etapă documentară, scopul fiind cel al identificării/stabilirii liniei de hotar pe baza documentelor cadastrale existente.

Împrejurarea că la nivelul anului 1975, dar și 1989, lucrările de cadastru evidențiază doar intravilanul Orașului T. nu conduce la concluzia că acesta reprezintă și limita unității administrativ teritorială a orașului, cum nu rezultă nici că fosta Comună suburbană T. a înglobat toate terenurile agricole situate pe raza teritorială a comunei și orașului. O astfel de concluzie vine în contradicție cu însăși modul în care a fost realizată reorganizarea administrativă în baza Legii nr. 2/1968, care recunoștea orașului T. rolul de localitate principală, de centru administrativ, economic și socio-cultural, în timp ce comuna suburbană aparținea de oraș și îngloba localitățile rurale aflate în apropierea orașului, fără a depăși administrativ limitele vetrelor satelor componente și terenurile agricole aparținând de acestea.

Câtă vreme nu există o documentație cadastrală finalizată întocmită cu scopul realizării unei delimitări administrative, limitele administrative ce trebuie avute în vedere, aplicând prin analogie prevederile art. 11 alin. 7 din Legea nr. 7/1996, sunt cele din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, folosite de oficiile teritoriale în activitatea de recepție a documentațiilor cadastrale și de înscriere în cartea funciară. Din această perspectivă, capătă relevanță documentațiile de urbanism, întrucât acestea cuprind lucrări cadastrale și reprezentări grafice ale liniei de hotar dintre cele două unități administrativ teritoriale pârâte, documente care au fost supuse avizării oficiului de cadastru inclusiv pentru verificarea respectării limitelor administrative. Delimitarea administrativă reprezentată în documentațiile planurilor de urbanism general a fost acceptată de reprezentanții ambelor unități administrativ teritoriale, prin semnarea hărților întocmite în acest sens. Această acceptare reprezintă o recunoaștere reciprocă a limitelor administrative, astfel cum erau configurate în evidențele oficiului de cadastru în perioada 1990 – 2014, fiind opozabilă în egală măsură ambelor pârâte, astfel că, deși nu îmbracă formele legale impuse de Legea nr. 7/1996 și Ordinul nr. 534/2001, poate fi valorificată în prezenta cauză, constituind punctul de pornire pentru identificarea linei de hotar dintre cele două unități administrativ teritoriale.