Civil - actiune petitorie

Hotărâre 617 din 11.05.2022


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 27.01.2022, sub nr. 276/173/2022, reclamanta [...] [...], cu sediul în mun. [...], str. [...], nr. 2, CF [...] jud. [...] prin primar, în contradictoriu cu pârâtul C D  (..)  , solicitând:

1.obligarea acestuia la plata chiriei în cuantum de 312 lei, sumă ce urmează a fi actualizată până la data achitării integrale a debitului;

2.constatarea încetării Contractului de întreţinere pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă nr. [...]

3.evacuarea pârâtului din imobilul situat în [...] [...], str. [...], bl. 35, et.1, ap. 9, jud. [...].

În fapt, reclamanta a arătat că pârâtul ocupă imobilul din [...] [...], str. [...], bl. 35, et.1, ap.9, jud. [...], jud. [...], în calitate de chiriaş în baza Contractului de închiriere nr. [...]

De asemenea, reclamanta a arătat că în baza contractului de închiriere şi al dispoziţiilor art. 1796 din [...]il, pârâtul avea obligaţia de a achita chiria lunar, însă nu şi-a îndeplinit această obligaţie, la momentul de faţă acumulând un debit de 312 lei reprezentând chirii neachitate (ianuarie-septembrie [...] din care: suma de 288 lei şi 24 lei penalităţi de întârziere.

Prin adresa nr. [...], pârâtul a fost somat să achite debitele restante reprezentând contravaloare chirie, dar nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţiile.

Astfel, s-a considerat că sunt aplicabile prevederile art 1831 alin 1 [...].

În drept, reclamanta a invocat aplicarea prevederilor art. 1270, art. 1796, art. 1831, art. art. 1832 N. C. civ, art 113 alin 1 pct 4, art 155, art 194 [...]. şi dispoziţiile contractului de închiriere nr[...]

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Cererea este scutită de la plata taxelor judiciare de timbru şi a timbrului judiciar în conformitate cu dispoziţiile art. 30 din [...] nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

În condiţiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedură, pârâtului i-a fost comunicată copie de pe cererea de chemare în judecată şi de pe înscrisurile depuse de reclamantă, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune întâmpinare în termen de 25 zile de la comunicarea cererii, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, însă aceasta nu a uzat de posibilitatea legală şi nu a depus la dosarul cauzei apărările.

În vederea justei soluționări a cauzei, instanța a admis și administrat, în temeiul art 258 [...]. proba cu înscrisuri, constatând că pârâta legală citat nu s-a prezentat în instanţă.

Analizând actele şi datele dosarului prin prisma probatoriului administrat în cauză  instanţa reţine următoarele:

La data de 06.09.2018, între reclamanta [...] [...] şi pârâtul C D a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 649, având ca obiect închirierea imobilului situat în (...) pentru o perioadă de un an începând cu data de 01.09.2018 şi până la data de 31.08.2019 în schimbul unei chirii lunare în cuantum de 32 lei/lunar.

Ulterior, prin actele adiţionale 1-3 durata contractului a fost prelungită până la 30.09.2021.

Cu privire la primul capăt de cerere, privind obligarea pârâtului la plata chiriei în cuantum de 312 lei, instanţa reţine că potrivit art. II din Contractul de închiriere nr. [...], pârâtul şi-a asumat obligaţia de a achita chiria lunară, până la sfârşitul fiecărei luni în curs, după care chiriaşul este pus de drept în întârziere.

Or, contractul de închiriere este obligatoriu între părţile contractante, astfel cum rezultă din prevederile art. 1270 [...]., potrivit căruia: ”contractul valabil încheiat are putere de lege între părţile contractante”, nerespectarea acestuia având drept consecinţă angajarea răspunderii civile contractuale a părţii în culpă.

Răspunderea contractuală intervine în momentul în care sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiţii, respectiv existenţa unui prejudiciu cauzat de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, faptul prejudiciabil, relaţia de la cauză la efect şi o culpă a debitorului.

Analizând îndeplinirea acestor condiţii instanţa reţine că există raportul juridic obligaţional care constituie premisa răspunderii contractuale, respectiv Contractul de închiriere nr. [...], iar prejudiciul produs reclamantei este reprezentat de neplata chiriei, începând cu ianuarie 2021, astfel cum rezultă din notificarea nr 27 de la f 13 ds.

În ceea ce priveşte relaţia de la cauză la efect şi culpa debitorului, în materia răspunderii civile contractuale culpa debitorului se prezumă prin simplul fapt al neexecutării, efectul practic fiind că creditorul nu este ţinut să facă proba vinovăţiei debitorului, ci doar să dovedească existenţa obligaţiei.

Prin urmare, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii civile contractuale, respectiv: existenţa unui prejudiciu cauzat de neexecutarea obligaţiilor contractuale, şi anume paguba de 312 lei produsă patrimoniului reclamantei, neîndeplinirea obligaţiei contractuale de plată a chiriei potrivit clauzelor contractuale şi existenţa relaţiei cauză-efect şi culpa debitorului care nu a răsturnat prezumţia de culpă coroborat cu lipsa vreunei alte cauze de exonerare de răspundere.

Referitor la suma ce reprezintă penalităţi de întârziere pentru suma datorată cu titlu de chirie, instanţa reţine că prin contractul de închiriere pârâtul şi-a asumat obligaţia de plată a penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a chiriei (art. II din contract).

Astfel, instanţa va admite primul capăt de cerere dispunând obligarea pârâtului la plata sumei de 312 lei, reprezentând chirie restantă şi penalităţi, sumă ce va fi actualizată până la data eliberării sau evacuării din imobil, având în vedere că potrivit art. 25 alin. 2 din Legea nr.114/1996: “chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contractul de închiriere, până la data executării efective a hotărârii de evacuare”.

Cu privire la capătul de cerere privind constatarea încetării contractului de închiriere, instanţa reţine că potrivit art VI din contract: „Contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă”.

Contractul de închiriere nr [...] a fost încheiat pe o durată de un an, respectiv de la data de 01.09.2018 şi până la data de 31.08.2019.

Ulterior, termenul de închiriere a fost prelungit succesiv până la data de 01.08.2020 (Act aditional nr 1 din data de [...] ds), la data de 31.03.2021 (Act aditional nr 2 din data de 14.08.2020-f. 11 ds) şi până la 30.09.2021 (Act aditional nr 3 din data de 05.04.2021 – f. 12 ds).

De asemenea, se reţine că nu a rezultat din înscrisurile de la dosar că ar intervenit o tacită relocaţiune în condiţiile art 1810 [...]., întrucât tacita relocaţiune are loc în momentul în care, după împlinirea termenului, locatarul continuă să folosească bunul şi să îşi îndeplinească obligaţiile fără vreo împotrivire din partea locatorului.

Or, în cauză din dovada de înmânare a notificării din decembrie 2021 (f. 15 ds) rezultă că la data de 14.12.2021 pârâtul continua să locuiască în imobilul din str [...] ce face obiectul contractului de închiriere, însă nu a rezultat că acesta şi-ar fi îndeplinit şi obligaţiile de achitare a chiriei ulterior momentului încetării de drept a contractului, respectiv 30.09.2021.

Prin urmare, se constată că la data de 30.09.2021, contractul de închiriere a încetat de drept prin expirarea termenului.

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect evacuarea pârâtului din imobilul situat în [...] [...], str. [...], bl. 35, et.1, ap.9, jud. [...] în condiţiile în care pârâtul ocupă fără titlu imobilul, faţă de soluţia pronunţată cu privire la capătul de cerere privind constatarea încetării contractului de închiriere şi având în vedere atributele dreptului de proprietate, instanţa va dispune evacuarea din imobil a acestuia.