Civil - – plângere contravenţională

Hotărâre 336 din 30.03.2022


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Pe rolul [...] [...] a fost înregistrată la data de 25.11.2021 sub nr [...] plângerea contravenţională formulată de petenta B M, (..) în contradictoriu cu [...] [...], cu sediul în [...]. [...], str. [...] [...] nr. 12, jud. [...] împotriva procesului verbal de contravenţie seria [...] nr 0031905 din data de 23.10.2021.

În motivare, petenta a susţinut că nu este vinovată de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa, organele de poliţie fiind cele care au împins-o spunându-i că îi vor da cu spray paralizant dacă nu îi lasă să îl ia pe soţul său căruia îi puseseră cătuşele.

Petenta a mai precizat că ea dorea să meargă împreună cu soţul său, dar nu i s-a permis, dar şi faptul că ei chemaseră poliţia pentru a sta de vorbă şi să le spună ce probleme au, însă aceştia i-au lovit soţul, l-au încătuşat şi le-au dat ambilor amenzi.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

Nu au fost propuse probe, fiind ataşată doar copia procesului verbal de contravenţie.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (f. 4 ds) calculată potrivit art 19 din OG nr 80/2013.

Intimatul a formulat întâmpinare (f. [...] ds) prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

În motivare s-a susţinut că procesul verbal contestat a fost încheiat cu respectarea prevederilor art 16 şi 17 din [...] nr [...] şi păstrează puterea doveditoare constituind prin el însuşi un mijloc de probă suficient pentru antrenarea răspunderii contravenţionale.

În dovedire a fost solicitată administrarea probei cu înscrisuri.

În drept au fost invocate prevederile art 16 şi 17 din OG nr [...].

În vederea justei soluţionări a cauzei, instanţa a admis şi administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi datele dosarului prin prisma probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa constată următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de contravenţie seria [...] nr 0031905 din data de 23.10.2021, petenta B M a fost sancţionată contravenţional pentru încălcarea prevederilor art 2 pct 24, respectiv 36 din legea nr 61/1991, cu amendă în cuantum total de 7000 lei.

S-a reţinut în sarcina acesteia că la data de 23.10.2021, ora [...], comuna [...], jud. [...] a împiedicat în mod constant organele de poliţie să ia măsuri privind încătuşarea şi conducerea la sediul poliţiei a soţului acesteia B  N, aceasta trăgând organele de poliţie de uniformă, ţipând şi provocând scandal, de natură a tulbura ordinea şi liniştea publică.

Analizând situaţia de fapt expusă, prin prisma dispoziţiilor legale incidente în speţă, instanţa apreciază plângerea petentei ca fiind întemeiată în parte pentru următoarele argumente:

Sub aspectul legalității procesului verbal de contravenţie instanţa constată că a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art 17 din OG nr [...] prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul temeiniciei, instanța reține că fiind un act întocmit de către un agent al statului, învestit cu autoritate de constatare a faptelor ce constituie contravenţii, procesul verbal de contravenție se bucură de o prezumţie de temeinicie şi are valoare probatorie asupra situaţiei de fapt, dacă aceasta reprezintă o constatare personală a agentului constatator sau dacă cele consemnate sunt susţinute cu alte mijloace de probă.

Conform art 2 pct 24 din legea nr 61/1991, constituie contravenţie provocarea sau participarea efectivă la scandal în locuri sau localuri publice.

Potrivit art 2 pct 36 din legea nr 61/1991, constituie contravenție:”împiedicarea sub orice formă a organelor însărcinate cu menținerea ordinii publice de a-și îndeplini obligațiile de serviciu privindlegitimarea sau conducerea unei persoane la sediul poliției, ori al altui organ de stat sau de a se lua măsurile necesare pentru menținerea ori restabilirea ordinii publice”.

În speță, petenta a contestat situația de fapt, susținând în cuprinsul plângerii, dar şi la momentul audierii acesteia de către instanţă, că nu a împiedicat organele de poliţie în niciun fel, ci doar a dorit să meargă împreună cu soţul său care fusese lovit şi încătuşat pe nedrept.

Cu toate acestea, petenta nu a făcut dovada unei situații contrară celei consemnate în cuprinsul procesului verbal, chiar dacă cele două abateri contravenţionale reţinute în sarcina sa au fost constatate personal de către agentul constatator, iar în această situație sarcina probei revine contravenientului.

Prin urmare instanţa va constata că nefiind relevată o situaţie contrară celei reţinute în procesul verbal de contravenţie, faptele întrunesc elementele constitutive ale contravenţiilor prevăzute de art 2 pct 24 şi 36 din legea nr 61/1991.

În ceea ce privește individualizarea sancțiunii aplicate, instanța notează că potrivit art 5 alin 5 din [...]. nr.[...] sancțiunea aplicată trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, iar art. 21 alin 3 din același act normativ prevede că sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de lege şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal de contravenţie.

Totodată, instanța reține că art 7 alin 2 din OG nr. [...] prevede că în cazul în care fapta este de o gravitate redusă se aplică sancţiunea avertismentului, sancţiune ce poate fi aplicată şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune, aşa cum arată art. 7 alin. 3 din acelaşi act normativ.

În aprecierea gravității faptei contravenționale trebuie avute în vedere mai multe criterii care țin de starea de fapt și care pot indica un grad mai ridicat sau mai redus de periculozitate socială a faptei.

În ceea ce privește sancțiunea amenzii în cuantum de 6000 lei aplicată pentru nerespectarea prevederilor art 2 pct 36 din legea nr 61/1991, instanța apreciază că aceasta este excesivă în raport de gradul de pericol social concret al faptei, motiv pentru care va dispune înlocuirea acesteia cu sancțiunea avertismentului.

În acest sens se reţine că din datele dosarului nu rezultă că petenta B M ar mai fi fost sancţionată contravenţional şi nici faptul că acţiunea petentei de împiedicare a organelor de poliţie de a lua măsuri privind încătuşarea şi conducerea la sediul poliţiei a soţului său B  N a avut un caracter determinant şi de natură a justifica aplicarea unei amenzi în cuantum de 6000 lei (la nivelul maxim prev de art 3 pct 1 lit f din legea nr 61/1991).

Din raportul agentului constatator (f. [...] ds) rezultă că petenta nu era de faţă când a început încătuşarea soţului său şi nu ştia ce s-a întâmplat, B  M fiind în spatele curţii cu un alt agent când acesta din urmă a fost strigat pentru a-şi ajuta colegul să îl încătuşeze pe B N  .

Prin urmare, se poate aprecia că neştiind ce s-a întâmplat şi care a fost motivul încătuşării şi văzând urme de violenţă pe corpul soţului său, petenta putea fi speriată şi agitată şi în acest context să reacţioneze disproporţionat.

Totodată, se constată că la faţa locului erau doi agenţi, iar din raportul agentului constatator rezultă că petenta a tras organele de poliţie de uniformă şi a provocat scandal ţipând ca soţul ei să nu fie condus la sediul unităţii de poliţie, fără însă a reuşi să îi împiedice efectiv să îl conducă pe B N la sediul poliţiei.

Astfel, instanţa apreciază că aplicarea unei amenzi în cuantum maxim de 6000 lei nu este proporţioanlă cu gradul de pericol social al faptei şi al persoanei petentei, condiţii în care va dispune înlocuirea amenzii cu avertisment.

În ceea ce privește contravențiile prev de art 2 pct 24 din acelaşi act normativ, respectiv fapta de a provoca sau participa efectiv la scandal în locuri sau localuri publice, precum şi cea de a tulbura, fără drept liniştea locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, instanţa apreciază că sancţiunea amenzii aplicată pentru acestea este proporțională în raport de criteriile art 21 alin 3 OG nr [...], ambele fapte contravenţionale fiind de natură a afecta liniştea cetăţenilor şi buna convieţuire în colectivitate, astfel încât justifică aplicarea amenzilor contravenţionale.

Prin urmare, instanța va admite în parte plângerea formulată de petenta B M şi va anula în parte procesul verbal de contravenţie seria [...] nr 0031905 din data de 23.10.2021, în sensul că va dispune înlocuirea amenzii în cuantum de 6000 lei pentru contravenţia prev de art 2 pct 36 din lg nr 61/1991 cu sancţiunea avertismentului, menţinând celelalte dispoziţii cu privire la contravenţia prevăzută de art. 2 pct 24 din legea nr 61/1991 ca legale şi temeinice.