Evacuare

Sentinţă civilă 1584 din 29.09.2022


Pe rol se află judecarea cauzei având ca obiect evacuare art. 1033 CPC ş.u.  privind pe reclamantul C MB  şi pe pârâtul C F .

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamant avocat C  C  şi pârâtul personal.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează obiectul pricinii şi stadiul de soluţionare al acesteia precum şi faptul că pârâtul a formulat întâmpinare, după care,

Instanţa pune în discuţie probatoriul solicitat de către pârât prin întâmpinarea depusă.

Pârâtul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul reclamantului şi a probei testimoniale pentru a dovedi faptul că a locuit în apartamentul din a cărui evacuare se solicită şi faptul că a adus îmbunătăţiri acestuia.

Avocat C  C , pentru reclamant, arată că se opune încuviinţării acestor probe. Totodată, solicită administrarea probei cu interogatoriul pârâtului, încuviinţată anterior, arătând că în urma administrării acestuia, nu va mai fi necesară administrarea de noi probe cu privire la acest aspect.

Instanţa procedează la luarea interogatoriului pârâtului, răspunsurile acestuia fiind consemnate în scris şi ataşate la dosarul cauzei.

Instanţa pune în discuţie probatoriului solicitat a fi încuviinţat de către pârât.

Pârâtul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul reclamantului şi a probei testimoniale pentru a dovedi faptul că a locuit în apartamentul din a cărui evacuare se solicită şi faptul că a adus îmbunătăţiri acestuia.

Avocat C  C , pentru reclamant, se opune încuviinţării probelor solicitate de către pârât, nefiind necesare, cele ce ar putea fi dovedite fiind deja probate de către reclamant prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Instanţa respinge solicitarea pârâtului de încuviinţare a probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul şi a probei testimoniale ca nefiind utile soluţionării cauzei.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Avocat C  C , pentru reclamant, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi evacuarea pârâtului din domiciliul reclamantului care este proprietarul acelui imobil, pârâtul locuind acolo deoarece reclamantul este plecat în străinătate, dar va reveni în ţară pentru a avea grijă de mama sa bolnavă şi nu are unde să locuiască. Totodată, arată că faptul că pârâtul a achitat toate cheltuielile nu are legătură cu cererea formulată, acesta a fost notificat să părăsească imobilul. Mai arată că nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâtul arată că nu are unde să se ducă, solicită respingerea cererii.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 11.07.2022, sub nr. 2649/184/2022, reclamantul C M B a chemat în judecată pe pârâtul C F  solicitând instanţei să dispună evacuarea pârâtului  din locuinţa situată în XXX, str. XXX nr. .............., judeţul Olt şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că în apartamentul situat în orașul XXX, str. XXX,XXXș jud. Olt, locuieşte C F  care este tatăl său, iar în anul 2010 prin sentinta civila nr. XXX, pronuntata de Judecatoria Bals, în dosarul nr. XXX am devenit proprietar pe apartamentul mentionat mai sus. De atunci si pana în prezent l-a lasat să locuiasca pe C  F  in apartamentul proprietatea sa, fara a avea un contract de locatiune.

Reclamantul a arătat că motivul pentru care a formulat prezenta cerere este ca în data de 10 iunie 2022 C  F  care locuieste în apartamentul său a agresat-o fizic pe mama sa CL aceasta avand nevoie de 7-8 zile de ingrijiri medicale. De asemenea s-a instituit si un ordin de protectie împotriva acestuia deoarece o ameninta continuu pe aceasta.

Reclamantul a mai precizat că l-a notificat pe parat ca în termen de 5 zile de la notificare sa paraseasca imobilul, a luat legatura si telefonic cu el, dar acesta refuza sa plece din locuinta reclamantului.

În dovedire, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi a probei cu interogatoriul pârâtului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1034 şi următoarele din Codul procedură civilă.

În susţinerea cererii, reclamatul a depus la dosar copia cărţii sale de identitate, copia sentinţei civile nr. XXX, notificare, factură.

La data de 28.09.2022 pârâtul a depus la dosar întâmpinare prin are a solicitat respingerea cererii formulate de către reclamant arătând că acesta este fiul său, apartamentul fiind vândut acestuia de către pârât şi soţia sa în anul 2010.

A mai arătat pârâtul că de la data vânzării şi până în prezent a locuit permanent în acel imobil, fiul său, nelocuind niciodată acolo, înţelegerea părţilor fiind numai perfectarea actelor de vânzare cumpărare şi nu ca pârâtul să plece de acolo.

Pârâtul a arătat că achită toate facturile, toate utilităţile fiind pe numele său, deoarece perfectarea vânzării nu s-a făcut niciodată în scopul de a nu avea un drept de a locui permanent în imobil, reclamantul domiciliază în Anglia, unde s-a şi căsătorit şi unde are un imobil casă de locuit, venind în România doar în vizită, urmând să beneficieze de apartament după decesul său.

Totodată, pârâtul a menţionat că este bolnav, suferă de ciroză hepatică în stadiu final iar ca urmare a acestei situaţii suferă de tulburări de personalitate, deoarece propriul său copil doreşte să îl evacueze în stradă, iar pârâtul nu are o altă proprietate şi în situaţia în care urmează să fie evacuat va locui în stradă deoarece nu are o altă soluţie.

A mai precizat pârâtul că cererea este neîntemeiată, reclamantul nefăcând dovada vreunei urgenţe în această cauză în condiţiile în care locuieşte acolo de peste 25 de ani, singura greşeală fiind faptul că a împroprietărit cu apartamentul propriul fiu şi faptul că s-a certat cu fosta soţie.

În dovedire a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul şi a probei testimoniale.

În cauză a fost încuviinţată proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul pârâtului.

Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamantul C M B este proprietarul imobilul apartament situat în oraşul XXX, str. XXX, , aşa cum reiese din sentinţa civilă nr. XXX pronunţată de Judecătoria XXX în dosarul nr. XXX (filele 6-7) iar pârâtul C F , tatăl reclamantului locuieşte în respectivul imobil, fără a avea vreun titlu locativ.

Prin acţiunea formulată reclamantul a solicitat evacuarea pârâtului din imobilul apartament situat în oraşul XXX, str. XXX, nr. 4, bl. 2, sc. 1, et. 4, ap. 10, jud. Olt, proprietatea sa, motivat de faptul că pârâtul nu are un contract de locaţiune încheiat cu acesta.

În drept, potrivit art. 555 din Codul civil, proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda,  folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 1034 din Codul de procedură civilă, dispozițiile Titlului XI se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane. Conform alin.2 al acestui articol, ocupantul este oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului.

Potrivit art. 1039 din Codul de procedură civilă, atunci când proprietarul unui imobil dorește să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără niciun drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării.

De asemenea, conform art. 1041 din Codul de procedură civilă, dacă locatarul sau ocupantul notificat în condițiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanţei să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.

În cauză, instanţa reţine că reclamantul a făcut dovada că este proprietarul apartament situat în oraşul XXX, str. XXX, , jud. Olt, precum şi faptul că pârâtul ocupă în fapt acest imobil fără a avea un titlu legal care să justifice această folosinţă, astfel cum rezultă din răspunsul la interogatoriul luat pârâtului.

De asemenea, reclamantul a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile reglementată de art. 1038 din Codul de procedură civilă privind notificarea pârâtului de a părăsi imobilul în cauză, astfel cum rezultă din notificare aflată la dosar (fila 9 dosar) şi dovada de comunicare (fila 51 dosar).

Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1041 din Codul de procedură civilă, pârâtul fiind notificat cu respectarea dispoziţiilor art. 1039 din Codul de procedură civilă, refuzând să evacueze imobilul, astfel cum rezultă din răspunsul la interogatoriul luat pârâtului (fila 88). 

Aşadar, continuarea utilizării imobilului de către pârât, fără ca aceşta sa deţină un titlu locativ sau un alt titlu cu privire la imobil, ocupând în fapt imobilul fără permisiunea sau îngăduinţa reclamantului, în măsura în care reclamantul nu înţelege să îi permită pârâtului folosirea imobilului, aduce atingere dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului în cauză, fiind încălcate atributele acestui drept de proprietate, respectiv posesia si folosinţa, impunându-se evacuarea pârâţilor din imobilul anterior menţionat.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite cererea formulată de reclamant, va dispune evacuarea pârâtului din imobilul apartament situat în oraşul XXX, str. XXX, jud. Olt.

Instanţa va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de către reclamantul C MB  CNP  domiciliat în XXX. str. XXX,XXX jud. Olt în contradictoriu cu pârâtul C F  CNP  domiciliat în XXX. str. XXX,XXX jud. Olt.

Dispune evacuarea pârâtului din imobilul apartament situat în oraşul XXX, str. XXX, , jud. Olt.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel în 5 zile de la pronunţare, la Judecatoria XXX.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 29.09.2022

Data publicării pe site: 27.01.2023

Domenii speta