Cerere de validare mandat de consilier local

Sentinţă civilă 673 din 09.10.2020


Operator de date cu caracter personal nr. 2432/civil şi 2431/penal

Prezentul document conţine date cu caracter personal aflate sub incidenţa  Regulamentului (UE) 2016/679, fapt ce atrage obligativitatea protejării, conservării şi folosirii acestora doar în scopul prevăzut de lege

ECLI:RO:JDBIC:2020:002.000673

Dosar nr. 1493/188/2020Validare mandat consilieri

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BICAZ

ÎNCHEIEREA CIVILĂ nr. 673

Şedinţa din Camera de Consiliu din data de 09.10.2020

Instanţa constituită din:

Preşedinte – V.G.C.

Grefier – G.N.I.

 

Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz a fost reprezentat de procuror I.M.

Se examinează cererea de validare a mandatelor de consilieri locali aleşi ai comunei X, judeţul Neamţ, la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020, la nivelul Circumscripţiei electorale nr. X, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 actualizată.

La apelul nominal  au lipit părţile, pentru soluţionarea cererii nefiind necesară citarea acestora.

S-a expus referatul oral al cauzei de către grefierul de şedinţă care a învederat următoarele:

- cauza are ca obiect validare primar;

- pricina se află la primul termen de judecată;

- la data de 08.10.2020, prin compartimentul arhivă – registratură s-au depus la dosar înscrisurile solicitate de Primăria comunei X, cu adresa nr. 4766/08.10.2020;

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 131 alin. 1 Cod de procedură civilă, pune în discuţie competenţa.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că Judecătoria Bicaz este competentă să soluţioneze cererea.

Instanţa, în considerarea dispoziţiilor art. 131 alin. 1 Cod de procedură civilă, îşi verifică din oficiu competenţa şi se consideră competentă general, material şi teritorial, în soluţionarea cauzei, având în vedere dispoziţiile art. 114 alin.1 din OUG 57/2019.

Instanţa, în urma verificărilor efectuate, constată că AEP a publicat în Monitorul Oficial al României lista partidelor politice ai căror membri sunt consilierii aleşi, fiind îndeplinite în întregime condiţiile prevăzute de art. 114 alin.2 din OUG 57/2019, dovedite prin înscrisurile menţionate în articol.

Nemaifiind de administrat alte probe, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile  legale prevăzute de Legea nr. 115/2015, solicită admiterea cererii de validare.

S-au declarat dezbaterile închise, după care:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

La data de 28.09.2020, a fost depus la Judecătoria Bicaz dosarul întocmit la circumscripţia nr.X din comuna X, judeţul Neamţ, cu ocazia desfăşurării alegerilor electorale la data de 27.09.2020 pentru funcţia de consilier local. Dosarul cuprinde procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării şi procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru cosiliul local.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. În cadrul probei cu înscrisuri, la dosarul cauzei au fost depuse, la solicitarea instanţei actele prevăzute de art.114 alin.2 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Din analiza dosarului, instanţa a constatat că în comuna X, jud.Neamţ Partidul Naţional Liberal a obţinut un nr. de 881 voturi valabil exprimate, iar Partidul Social Democrat un nr.de 503 voturi valabil exprimate. A fost atribuit un număr de 7 mandate Partidului Naţional Liberal şi un număr de 4 mandate Partidului Social Democrat, după cum urmează:

-P.M.- Partidul Naţional Liberal;

-P.I.- Partidul Naţional Liberal;

-O.N.- Partidul Naţional Liberal;

-S.E.- Partidul Naţional Liberal;

-C.C.C.- Partidul Naţional Liberal;

-B.I.- Partidul Naţional Liberal;

-P.G.- Partidul Naţional Liberal;

-G.B.S.- Partidul Social Democrat;

-S.N.- Partidul Social Democrat;

-O.S.B.- Partidul Social Democrat;

-V.I.- Partidul Social Democrat.

Potrivit prevederilor art. 114 alin.1 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, „(1) Mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii,” iar potrivit alin.2 “mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;

b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1) sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz;

d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii;

e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115;

f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au fost desfăşurate alegeri.”

În conformitate cu art. 47 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 334/2006 “În termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi, precum şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile prevăzute la art. 28 alin. (13).

(2) Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Instanţa constată ca fiind îndeplinite condiţiile de formă pentru validarea alegerii consilierilor locali. Astfel, au fost depuse de către secretarul general al UAT X copii după actele de identitate ale acestora, fişele de cazier judiciar, dovada calităţii de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales fiecare consilier, iar partidele din partea cărora au candidat consilierii cărora li s-au atribuit mandate au depus la Autoritatea Electorală Permanentă raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, aspect adus la cunoştinţa publicului prin publicarea în Monitorul Oficial al Românei, partea I, nr. 913/07.10.2020 şi nr.919/08.10.2020.

Totodată, instanţa constată că nu este incidentă niciuna din situaţiile care impun invalidarea alegerii consilierilor, apreciind că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate în privinţa acestora. Astfel, potrivit dispoziţiile art.4-6 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, au dreptul de a fi aleşi consilieri şi primari cetăţenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care urmează să fie alese. La sectoarele municipiului Bucureşti pot candida şi pot fi alese persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti, indiferent de sector. Conform art.5 din aceeaşi lege, cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu îndeplinirea prevederilor prezentei legi. Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi în funcţia de primar, consilier local şi consilier judeţean. În sensul prezentei legi, prin cetăţenii Uniunii Europene se înţelege cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Instanţa reţine că, în cauză, aşa cum rezultă din copia cărţilor de identitate depuse la dosar, consilierii cărora li s-au atribuit mandate au domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales.

Din cazierele judiciare solicitate de instanţă rezultă că aceştia nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, nefiindu-le interzisă exercitarea dreptului de a alege, prin hotărâre judecătorească definitivă şi nici nu li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi aleşi în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.

Constatând că atribuirea mandatelor s-a făcut în mod legal, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de OUG 57/2019, privind Codul administrativ, instanţa va dispune validarea mandatelor atribuite consilierilor în Circumscripţia electorală nr.26 Dămuc.

De asemenea, conform art.114 alin.5 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, “Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi”, iar potrivit alin.6 “în termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor.”

În concluzie, va dispune comunicarea prezentei încheieri Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale X.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN  NUMELE  LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Validează alegerea în Circumscripţia electorală nr. X, a următoarelor persoane pentru funcţia de consilier local al comunei X, Judeţul Neamţ:

-P.M.- Partidul Naţional Liberal;

-P.I.- Partidul Naţional Liberal;

-O.N.- Partidul Naţional Liberal;

-Ş.E.- Partidul Naţional Liberal;

-C.C.C.- Partidul Naţional Liberal;

-B.I.- Partidul Naţional Liberal;

-P.G.- Partidul Naţional Liberal;

-G.B.S.- Partidul Social Democrat;

-S.N.- Partidul Social Democrat;

-O.S.B.- Partidul Social Democrat;

-V.I.- Partidul Social Democrat.

Dispune comunicarea prezentei încheieri Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ şi secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale X.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Bicaz.

Pronunţarea soluţiei s-a făcut prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 09.10.2020.

PREŞEDINTE,GREFIER,