Stabilire domiciliu minor/exercitarea autoritatii părintești

Sentinţă civilă 1781 din 14.03.2022


Cod ECLI ECLI:RO:JDBRV:2022:001.######

Dosar nr. #####/197/2021

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ######

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####/2022

Şedinţa publică din data de 14 Martie 2022

Instanţa constituită din:

Preşedinte - ######## ##### #####

Grefier -  ######## ####

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ######### #######-########, în contradictoriu cu pârâţii  ##### ######  şi ##### #######, având ca obiect exerciarea autorităţii părinteşti.

Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică de la 13.01.2022, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când instanţa a amânat pronunţarea cauzei la 26.01.2022, 04.02.2022, 18.02.202 şi 04.03.2022 şi 14.03.2022 când, în aceeaşi compunere, a hotărât:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 30.09.2021, sub nr. #####/197/2021, reclamanta ######### #######-########, în contradictoriu cu pârâţii ##### ######  şi ##### #######, a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună stabilirea locuinței minorelor ##### ######### #####, născută la data de ########## şi ##### ###### Elenea, născută la data de ########## la reclamantă şi exercitarea autorităţii părinteşti asupra minorelor exclusiv de către reclamantă, în calitate de bunică maternă.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat, în esență, că este bunica maternă a minorelor, iar din anul 2014 se ocupă în exclusivitate de creşterea şi supravegherea acestora.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 399 alin. 1, art. 400 alin. 3 C.civ..

În dovedirea cererii, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile atașate la dosar, interogatoriul pârâţilor şi proba testimonială cu martora ###### ######## ########.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 40 lei, potrivit dispozițiilor art. 15 lit. e) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.

La data de 19.10.2021,pârâţii au formulat  întâmpinare, prin care au arătat că sunt de acord cu admiterea cererii de chemare în judecată.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru părți, în baza art. 258 raportat la art. 255 C. proc. civ., proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, din căsătoria pârâţilor ##### ######  şi ##### ####### au rezultat minorele ##### ######### #####, născută la data de ########## şi ##### ###### Elenea, născută la data de ##########, astfel cum rezultă din certificate de naştere depuse la dosarul cauzei în copie certificată pentru conformitate cu originalul. (f. 6-7).

Din referatul de anchetă socială întocmit în cauză de către Primăria ###### – Serviciul Autoritate Tutelară (f.20 - 24) și din declarația minorelor rezultă că pârâţii au locuit împreună cu minorele până la vârsta de 3-4 ani a acestora. Ulterior, mama minorelor a părăsit domiciliul conjugal, întreupând legăturile cu minorele o perioadă îndelungată. Totodată, tatăl minorelor şi-a manifestat dezinteresul faţă de creşterea şi dezvoltarea acestora, având interacţiuni rare cu fiicele sale şi contribuind sporadic financiar. Din declaraţiile minorelor, instanţa reţine că mama şi-a vizitat extrem de rar fiicele, în timp ce tatăl, deşi a fost mai prezent în viaţa minorelor, nu a iniţiat niciun contact, aşteptând să fie contactat de acestea. Totodată, bunica maternă a fost cea care s-a ocupat de creşterea şi educarea minorelor.

Cu privire la petitul privind  stabilirea locuinței minorelor la bunica maternă, instanța reține dispozițiile art. 92 Cod civil care prevăd că domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu în condițiile prevăzute de lege este la părinții săi sau la acela dintre părinții la care el locuiește în mod statornic. Potrivit alin. 3 al aceluiași articol, prin excepție, în situațiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora.

În conformitate cu prevederile art. 496 Cod civil, „copilul minor locuiește la părinții săi”, însă, în caz de neînțelegere între părinți, „hotărăște instanța de tutelă. Potrivit interesului superior al copilului, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți.

Art. 21 din Legea nr. 272/2004 prevede că „în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la locuința copilului, instanța de tutelă va stabili locuința acestuia la unul dintre ei, potrivit art. 496 alin. (3) din Codul civil. La evaluarea interesului copilului instanța poate avea în vedere, în afara elementelor prevăzute la art. 2 alin. (6), și aspecte precum:

a) disponibilitatea fiecărui părinte de a-l implica pe celălalt părinte în deciziile legate de copil și de a respecta drepturile părintești ale acestuia din urmă;

b) disponibilitatea fiecăruia dintre părinți de a permite celuilalt menținerea relațiilor personale;

c) situația locativă din ultimii 3 ani a fiecărui părinte;

d) istoricul cu privire la violența părinților asupra copilului sau asupra altor persoane;

e) distanța dintre locuința fiecărui părinte și instituția care oferă educație copilului. ”

Potrivit alin. 2 al aceluiași articol p revederile menționate se aplică în mod corespunzător și pentru cazurile în care locuința minorului se stabilește la terțe persoane sau la un serviciu de protecție specială.

Reclamanta a justificat cererea, motivând interesul minorelor care se află în creșterea și educarea sa, începând cu primii ani ai vieţii, în condițiile relației puternice de atașament față de bunica maternă. În ceea ce privește temeinicia acestui petit, instanța reține că solicitarea reclamantei ca locuința copilului să fie stabilită la bunica maternă este una întemeiată, în condițiile în care aceasta este cea care poate asigura minorelor condițiile în care acestea au crescut şi având în vedere vârsta minorelor şi ataşamentul acestora faţă de bunică, astfel cum rezultă din referatul de anchetă socială efectuat și din declarația minorelor.

În același sens, instanța va avea în vedere nevoia copilului de stabilitate, siguranță, precum și faptul că reclamanta deține condiții locative propice pentru creșterea copilului, după cum rezultă din cuprinsul anchetei sociale efectuate. Referitor la noțiunea de stabilitate, instanța are în vedere că aceasta presupune ca minorul să beneficieze de un mediu sigur, în care să se simtă ocrotit, iar reclamanta este cea care poate asigura aceste condiții necesare dezvoltării armonioase a minorelor, având capacitatea de a se ocupa de creșterea și îngrijirea acestora, răspunzând nevoilor concrete ale acestora, asigurând menținerea relațiilor personale cu părinții.

Având în vedere cele reținute, instanța va stabili locuința minorelor la bunica maternă, apreciind că această măsură este în interesul superior al minorelor.

Cu privire la exercitarea autorității părintești, instanța reține că dispoziţiile art. 503 alin. 1 C.civ. consacră regula potrivit căreia autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți. Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte poate fi dispusă de către instanța de tutelă, conform art. 507 C.civ.,  dacă unul dintre părinţi este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicţie, decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau dacă, din orice motiv, se află în neputinţă de a-şi exprima voinţa.

În conformitate cu prevederile art. 106 alin. 1 Cod civil, o crotirea minorului se realizează prin părinți, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecție specială anume prevăzute de lege.

În temeiul art. 399 alin. 1 Cod civil, în mod excepțional, instanța de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimțământul acestora, sau într-o instituție de ocrotire. Acestea exercită drepturile și îndatoririle care revin părinților cu privire la persoana copilului.

Măsura plasamentului, ca măsură de protecție specială, se poate dispune în temeiul art. 62 și urm. din Legea nr. 272/2004, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 483 Cod civil definește autoritatea părintească ca fiind este ansamblul de drepturi și îndatoriri care privesc atât persoana, cât și bunurile copilului și aparțin în mod egal ambilor părinți iar părinții exercită autoritatea părintească numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, și îl asociază pe copil la toate deciziile care îl privesc, ținând cont de vârsta și de gradul său de maturitate.

Prin urmare, astfel cum indică însăși denumirea, autoritatea părintească este un drept al părinților copilului care poate fi temporar transmis unei alte persoane, în condițiile legii, prin măsurile de protecție specifice prevăzute de Legea nr. 272/2004

Față de toate aceste aspecte, instanța va respinge ca nefondat petitul privind exercitarea autorității părintești de către reclamantă cu privire la minore, aceasta putând solicita, dacă apreciază necesar, luarea măsurilor speciale prevăzute de Legea nr. 272/2004 de către instituțiile abilitate.

Față de considerentele arătate anterior, instanța va admite în parte cererea reclamantei, va stabili locuința minorelor la bunica maternă și va respinge petitul din cererea reclamantei având ca obiect exercitare exclusiv de către aceasta a autorităţii părinteşti asupra minorelor, ca neîntemeiat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ######### #######-########, CNP #############, domiciliată în ######, str. Drm. Cernatului, nr. 8, ### #, ### #, ### #, ### ##, jud. ######, în contradictoriu cu pârâții ##### ######, domiciliat în ######, str. Drm. Cernatului, nr. 6, ### #, ### ##, jud. ######, şi ##### #######, domiciliată în ######, #### ###### ### ##### ### ##, ### #, ap. 124, jud. ######.

Stabileşte locuinţa minorelor ##### ######### #####, CNP #############, născută la data de ########## şi ##### ###### Elenea, CNP #############, născută la data de ##########, la bunica acestora, reclamanta ######### #######-########.

Respinge în rest cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Executorie.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Judecătoria ######.

Pronunţată astăzi, 14.03.2022, prin punerea la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Preşedinte, Grefier,

########-##### ##### ######## ####

Red. ##### T.M.M./13.04.2022/5 ex.