Civil.contestaţie la executare respinsa

Sentinţă civilă 13 din 31.08.2021


CONTESTAŢIE LA EXECUTARE RESPINSA

Deliberând asupra prezentei cauzei, instanţa constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. .../200/2019, la data de 09.07.2019, contestatoarea C.M. SRL, a chemat în judecată civilă pe intimata D.G.R.F.P GALAŢI PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂU solicitând , în contradictoriu, pronunţarea  unei hotărâri prin care să se dispună anularea executării silite însăşi si a tuturor actelor de executare, efectuate de intimata in temeiul titlului executoriu nr. ... in dosarul de executare nr. ..., inclusiv a titlului executoriu nr. ... si a somaţiei nr. ..., emise de intimata, pentru suma de 1.545 lei.

În fapt, la data de 28.06.2019, AJFP Buzău i-a comunicat titlul executoriu nr. ... si somaţia nr. ..., ca urmare a neachitării de către subscrisa a unui debit in cuantum total de 1.545 lei.

Astfel cum rezulta din cuprinsul actelor contestate, titlul de creanţa, devenit titlu executoriu, in temeiul căruia a fost demarata executarea silita, este reprezentat de decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr. ... ("Decizia"), emisa in dosarul fiscal nr. ... de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Buzău.

Conform Anexei la Decizie, organul fiscal emitent a stabilit in sarcina sa obligaţia de plata a sumei totale de 1.545 lei. Aceasta suma reprezintă, cu excepţia sumei de 13 lei (alcătuita din suma de 4 lei penalitate de întârziere si suma de 9 lei dobânda, conform declaraţiei ... nr. ... din ...), accesorii calculate pe perioada 31.12.2018 -31.03.2019, aferente unor debite principale născute in cursul anilor 2011-2012.

A contestat Decizia, mai exact cu privire la debitul in cuantum de 1.532 lei, conform procedurii prealabile reglementate de art. 268 si următoarele din Legea nr. 207/2015 - Codul de procedura fiscala, la data de 12.06.2019, contestaţia fiind înregistrata sub nr. ....

Considerente privind temeinicia contestaţiei la executare

Conform art. 226 din Codul de procedura fiscala:

"(1) Executarea silita a creanţelor fiscale se efectuează in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silita competent potrivit art. 30.

(6) Titlul executoriu emis potrivit alin. (1] de organul de executare silita competent conţine, pe langa elementele prevăzute la art. 46, următoarele: cuantumul ai natura sumelor datorate ai neachitate, descrierea titlului de creanţa sau a inscrisului care constituie titlu executoriu, precum ai temeiul legal al puterii executorii a titlului".

Conform art. 230 din Codul de procedura fiscala:

"(1] Executarea silita incepe prin comunicarea somaţiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somaţia este insotita de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silita.

[2] Somaţia cuprinde, pe langa elementele prevăzute la art. 46, următoarele: numărul dosarului de executare; suma pentru care se incepe executarea silita; termenul in care cel somat urmează saplateasca suma prevazutain titlul executoriu, indicarea consecinţelor nerespectarii acesteia, precum si posibilitatea de a intra intr-o procedura de mediere ".

Conform art. 226 alin. [1] Cod de procedura fiscala, executarea silita a creanţelor fiscale se efectuează in temeiul unui titlu executoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silita competent

Conform art. 226 alin. (4] Cod de procedura fiscala, titlul de creanţa devine titlu executoriu la data la care se implineste scadenta sau termenul de plata prevăzut de lege.

Conform art 50 Cod de procedura fiscala:

(1] Actul administrativ fiscal poate fi anulat, desfiinţat sau modificat de către organul fiscal competent in condiţiile prezentului cod.

(2] Anularea ori desfiinţarea totala sau parţiala, cu titlu definitiv, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale atrage anularea, desfiinţarea sau modificarea, totala sau parţiala, atat a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale individualizate in actele administrative fiscale anulate, desfiinţate ori modificate, cat ai a actelor administrative fiscale subsecvente emise in baza actelor administrative fiscale anulate, desfiinţate sau modificate, chiar daca actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au rămas definitive in sistemul cailor administrative de atac sau judiciare ori nu au fost contestate.

Conform art. 234 alin. (1) lit. b) Cod de procedura fiscala, executare silita încetează daca a fost desfiinţat titlul executoriu.

Având in vedere cele mai sus menţionate, este evident ca legalitatea executării si a actelor de executare contestate in prezentul dosar depinde de legalitatea si temeinicia deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr. ..., emisa de intimata, care a devenit titlu executoriu.

Având in vedere cele mai sus menţionate, in temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod de procedura civila, solicită  suspendarea soluţionării prezentei cauze pana la soluţionarea definitiva a contestaţiei nr. ..., formulata împotriva deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii nr. ..., respectiv pana la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa cu privire la legalitatea si temeinicia deciziei.

Prin încheierea din data de 06.09.2012, pronunţata in dosarul nr.  .../114/2012 aflat pe rolul Tribunalului Buzău, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei.

Prin sentinţa nr. 233/20.02.2013pronuntata in dosarul nr.4962/114/2012 antemenţionat a fost confirmat planul de reorganizare, in care este prevăzuta plata sumei de 9.653 lei pentru AFPM Buzău, astfel:

in semestrul II - suma de 965,27 lei;

in semestrul III - suma de 965,27 lei;

in semestrul IV - suma de 1.930,54 lei;

in semestrul V - suma de 1.930,54 lei;

in semestrul VI - suma de 3.861,08 lei, plaţi care s-au realizat conform acestor prevederi, achitându-şi. astfel obligaţia de plata către AIFP Buzău.

In data de 05.03.2015, in acelaşi dosar, s-a pronunţat sentinţa nr. ..., prin care, in temeiul art. 132, alin. (1) din Legea 85/2006 dispune închiderea procedurii reorganizării  ca urmare a realizării planului propus si confirmat de instanţa ca "o procedura de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe baza de plan va fi închisa, prin sentinţa, in urma îndeplinirii tuturor obligaţiilor de plata asumate in planul confirmat." Aşadar, obligaţiile de plata asumate in planul de reorganizare au fost onorate in întregime, inclusiv cele către intimata.

Conform Deciziei in temeiul căreia au fost emise actele de executare contestate in prezenta cauza, penalităţile imputate  sunt aferente unor debite principale născute înainte de deschiderea procedurii insolvenţei împotriva sa.

Mai mult, conform adresei nr. ..., emisa de intimata, acesta recunoaşte in mod expres ca obligaţiile fiscale restante cu care  figurează in evidentele AJFP Buzău sunt aferente perioadei anterioare deschiderii procedurii insolvenţei.

Astfel, întrucât intimata (creditoarea) s-a înscris la masa credala a subscrisei cu sumele ce au generat accesoriile menţionat in Decizie, aceste creanţe principale s-au stins tocmai prin confirmarea si punerea in aplicare a planului de reorganizare, motiv pentru care, la data de 31.12.2018 (data începând cu care au fost calculate accesoriile imputate prin Decizie), debitele principale nu mai existau, deci nu mai puteau produce accesorii.

Solicită  proba cu înscrisuri, sens în  are depune la dosar:

-titlul executoriu nr. ... si somaţia nr.... ;

-contestaţia nr. ... si decizia nr. ...;

-adresa nr. ...;

-cererea nr. ... de admitere a creanţelor intimatei;

-sentinţa nr. ... de confirmare a planului de reorganizare;

-sentinţa nr. ... de închidere a procedurii de insolventa a subscrisei;

anexa privind programul de plaţi al planului de reorganizare confirmat

In drept, şi-a întemeiat cererea pe  dispoziţiile art. 260, 261 alin. (1) lit. a) Codul de procedura fiscala, precum si pe celelalte prevederi legale invocate in prezenta.

Totodată, solicită judecarea cauzei si in lipsa conform art. 223 alin. 3 Noul Cod Procedura Civila.

Prin rezoluţia judecătorului din data de  26.08.2019 cererea s-a comunicat intimateii, pentru ca în termen de 10 zile să formuleze şi să depună întâmpinare.

Intimata a formulat întâmpinare prin care  arată că, Decizia referitoare la obligaţiile de piaţă accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere nr.... au fost stabilite în sarcina contestatoarei obligaţii de plată în cuantum de 1.545 lei.

Împotriva acestei decizii contestatoarea a exercitat calea legală de atac - contestaţia formulată în temeiul art.268 din Codul de procedură fiscală.

Neîndeplinirea voluntară a obligaţiei de plată a determinat declanşarea procedurii de executare silită prin emiterea şi comunicarea către contestatoare a Somaţiei nr.... şi a Titlului executoriu nr.....

Invocă EXCEPŢIA DE INADMISIBILITATE a contestaţiei îndreptată împotriva Titlului executoriu nr....:

Debitul executat silit a fost stabilit prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii nr.... din ... - veritabil ACT ADMINISTRATIV FISCAL, astfel cum acesta este definit de art.41 din Codul de procedură fiscală, contestarea lui nefiind posibila decât în condiţiile Titlului VIII din Codul de procedură fiscală; dealtfel, această procedură a fost exercitată de contestatoare.

Titlul executoriu emis, anexat somaţiei reprezintă COPIE CERTIFICATĂ de pe titlul executoriu executat silit (decizia) în îndeplinirea obligaţiei prevăzute de art.145 alin.1 din Codul de procedură fiscală - obligaţia comunicării, odată cu somaţia, a unui exemplar al titlului executoriu în conţinutul acestuia existând menţiunea că documentul prin care s-a stabilit suma de plată este decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii.

 Referitor la cererea de suspendare a judecăţii:

Susţinerea contestatoarei potrivit căreia legalitatea executării silite depinde de legalitatea şi temeinicia deciziei referitoare la obligaţiile de plată accesorii nu corespunde realităţii deoarece eventuala desfiinţare a titlului executoriu are ca efect încetarea executării silite, iar nu nulitatea actelor de executare.

Nulitatea actelor de executare nu poate fi decât consecinţa nerespectării condiţiilor de fond şi de formă pe care acestea trebuie sa le îndeplinească în raport cu dispoziţiile legii speciale.

În consecinţă, soluţia ce urmează a fi pronunţată în contestaţia administrativă nu are nicio relevanţă asupra soluţiei ce urmează a fi pronunţată în prezenta cauză, dispoziţiile art.413 alin.(1), pct.1 Cod procedură civilă nefiind aplicabile.

Pe de altă parte, este invocata o cauză FACULTATIVĂ de suspendare a judecăţii şi că procedura contestaţiei la executare este o procedură DE URGENŢĂ, soluţia de suspendare a judecăţii fiind incompatibilă cu dispoziţiile art.716 alin.3 din Codul de procedură civilă.

Pentru aceste motive vă solicităm respingerea cererii de suspendare a judecăţii.

Excepţia nulităţii contestaţiei:

Art.194 din Codul de procedură civilă instituie obligaţia ca cererea de chemare în judecată să cuprindă motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază (lit.e), sub sancţiunea nulităţii (art.196 alin.1).

Raportat la obiectul acţiunii (contestaţie la executare) S.C. C.L.M. S.R.L. ar fi trebuit sa indice motive de nelegalitate a executării silite, doar astfel de susţineri putând determina soluţia de admitere a contestaţiei; contestatoarea s-a mărginit doar la a invoca inexistenta obligaţiei de plată, aceasta făcând însă obiectul contestaţiei administrative pe care a anexat-o acţiunii.

Nefiind invocate neregularităţi cu privire la actele de executare silită contestate, acţiunea având ca obiect contestate la executare este NEMOTIVATĂ, context în care  solicită admiterea excepţiei aşa cum a fost invocată si constatarea ca fiind nulă a contestaţiei la executare.

Contestaţia este vădit neîntemeiată:

Susţinerea contestatoarei potrivit căreia exercitarea procedurii administrative de contestare a actului administrativ fiscal ar constitui in impediment pentru desfăşurarea procedurii execuţionale este nu doar lipsită de orice fundament juridic, ci este în contradicţie cu dispoziţiile art.278 alin.(1) Cod proc.fisc. potrivit căruia "Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ fiscal."

 În baza  art.255 raportat la art.258 Ncpc, instanţa a incuviintat si administrat probatoriul solicitat.

 Analizând prezenta cauză, instanta retine următoarele:

 În dosarul executional  nr.... s-a demarat executarea silită de către  intimata DGRFP Galati impotriva contestatoarei  C.L.M.  SRL pentru suma de 1545 lei, reprezentând obligaţii fiscale  accesorii. Se retine că a fost formulată de către contestatoare contestaţia inregistrată sub nr.... impotriva Deciziei  nr..../... la organul  administrativ fiscal.

Intimata a invocat excepţia inadmisibilităţii contestaţiei îndreptate impotriva titlului  executoriu nr.....

 Se observă că debitul  executat silit de către intimată a fost stabilit prin Decizia  nr. nr..../..., ca natură juridică fiind un act administrativ fiscal. In baza Deciziei precizate anterior a  fost emisă  titlul executoriu nr.....

Potrivit art.172, alin.3 din Ordonanta nr.92/2003 Codul de procedură fiscală, aplicabilă in prezenta cauza,  contestaţia la executare poate fi făcută impotriva titlului executoriu dacă pentru contestarea lui nu este altă procedură prevăzută de  lege.

În cauza dedusă judecăţii tocmai prevederile legislaţiei fiscale, reprezintă procedura prevăzută de  lege. Potrivit  art.141, alin.2 titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta devine  scadenta.  Se observă că titlul executoriu este reprezentat aşadar de Decizia nr..../... , pe care  de altfel contestatorul a atacat la organul administrativ fiscal. Faptul că  solicită suspendarea prezenţei cauzei până la soluţionarea contestaţiei făcute pe cale administrativă nu este de  natură să convertească acţiunea intr-una admisibilă.

Pe cale de consecintă, observând că pentru contestarea titlului  executoriu legislaţia specială reglementează o cale specifică,  faţă de cele ce precedă, va admite excepţia  invocată si  va  respinge contestaţia la executare  ca inadmisibilă.