Exceptia tardivitatii partile au obligatia de a-si exercita drepturile procesuale in cadrul termenelor statuate de lege

Sentinţă civilă 1843 din 09.06.2019


Data publicare portal: 23.03.2021

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a admis excepţia tardivităţii contestaţiei la executare invocată de către intimat, s-a respins contestaţia la executare formulată de către contestator …, cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la …, în contradictoriu cu intimatul …., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la …., privind actele de executare efectuate anterior datei de …. în dosarul de executare nr…., ca tardiv formulată, s-a respins excepţia prescripţiei dreptul de a cere executarea silită invocată de către contestator, s-a respins, ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de către contestator privind actele de executare ulterioare datei de …. efectuate în dosarul de executare nr. ….

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ...., la data de ....,  sub nr. ..., contestatorul .... în contradictoriu cu intimata .... a formulat contestație la executare împotriva executării silite pornită de către ... în cadrul dosarului de executare nr. ..., solicitând anularea executării având în vedere că cererea de executare a fost făcută de un terţ care nu este parte a contractului de leasing financiar nr....., constatarea intervenirii prescripţiei  dreptului de a cere executarea silita; anularea tuturor formelor de executare efectuate în dosarul de executare nr..... ca netemeinice şi nelegale, respectiv anularea următoarelor înscrisuri:

1)  Încheierea din data de ....;

2)Somaţia din data de ...;

3)Înştiinţarea din data de ....;

4)Înştiinţarea înființarea popririi la .... din data de ....;

5)Adresa înființare poprire la .... din data de ....;

6)Adresa înființare poprire creanţa la ... ;

7)Adresa înființare poprire creanţa la ....

8)Adresa de comunicare sechestru din data de ...;

9)Încheiere stabilire cheltuieli suplimentare din data de .....,

10) Proces verbal de sechestru;

De asemenea contestatorul a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, în data de .... a încheiat cu ..... în calitate de Locator contractul de leasing financiar nr. ....

Obiectul acestui contract l-a constituit finanţarea în sistem leasing a unui autovehicul nou marca ... în valoare totala de ...., plătită în ...de rate a cate ... euro/luna conform scadenţarului anexat la contract.

Începând cu luna ... a achitat cu regularitate ratele datorate, plătind de multe ori şi sume peste rata lunară, până în luna ..., când datorită faptului că ratele creşteau şi situaţia financiară a familiei era foarte grea- soţia nu lucra şi avea 2 copii minori, a fost în imposibilitate de a mai achita ratele.

Pentru acest motiv a luat legătura cu ... si a stabilit de comun acord rezilierea contractului de leasing şi predarea_autoturismului, fiind întocmit şi un proces verbal de predare primire a acestuia, fără ca în sarcina sa să mai fie stabilite alte sume de plata.

In data de ... părinţii săi au revenit la domiciliul din ... (aceştia locuiesc la ţara si nu stau permanent la domiciliul din ...) şi au găsit în cutia poştala-plicurile, din data de ... şi .... de la ...., cu actele de executare pe numele său pe care le contestă, în data de .... a luat la cunostiinţă de aceste înscrisuri.

Contestatorul a menţionat că desi a stabilit domiciliul pe cartea de identitate în ...., în locuinţa părinţilor săi, nu locuiește efectiv la acest imobil deoarece din .... locuieste împreuna cu soţia si cei doi copii în ...., conform procesului verbal de predare primire nr..... din data de ... a ..., adeverinţei nr. .... a .... şi Adeverinţei nr. ... eliberata de ....

De asemenea contestatorul a menţionat că a fost detaşat de societatea la care lucrează ... în interes de serviciu sa prestez munca în cadrul .... din data de .... până în data de ...., muncind şi locuind efectiv în aceasta localitate şi nu avea cum să intre în posesia documentelor de executare fiind plecat din ....,

Observând aceste înscrisuri a descoperit ca este executat silit la ... ani de la încheierea contractului de leasing şi la ...ani de la data încetării relaţiilor contractuale şi predarea autoturismului, fiind slabilită o suma de executare de .... lei din care .... lei debit şi ... lei cheltuieli de executare fără a i se aduce vreodată la cunoștința de unde reiese efectiv aceasta sumă şi cum s-a făcut calculul.

Mai mult decât atât observă ca debitor apare .... societate cu care nu a avut nici un raport contractual sau de alta natura şi nu ..... cu care a semnat contractul de leasing nefiindu-i adusa niciodată la cunoștință vreun contract de cesiune creanţa sau alt document din care să reiasă calitatea de debitor al ....

Contractele de leasing îşi păstrează caracterul de titluri executorii atâta vreme cât parte în contract este o societate de leasing.

Cu alte cuvinte, de îndată ce contractul de leasing a fost cesionat către o alta entitate decât o societate de leasing, se pierde caracterul executoriu al titlului de credit, în contextul în care natura executorie a unui înscris este conferită sine die de lege: un simplu contract de cesiune nu poate constitui titlu executoriu în vederea executării silite a debitorului cedat

Astfel, prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de leasing întrucât legiuitorul nu a înţeles să confere caracter de titlu executoriu şi contractelor de împrumut încheiate cu alte entităţi juridice decât societăţile de leasing.

În aceste condiţii solicită instanţei să constate lipsa caracterului executoriu al unui eventual contract de cesiune încheiat între ..... şi .... implicit, nulitatea executării silite .

Din înscrisurile primite de la ...... observă că executarea silită a fost pornită la cererea ..... în condiţiile în care Contractul de leasing a fost încheiat între el şi .....

In concluzie solicita admiterea contestaţiei la executare si anularea executării având în vedere că cererea de executare a fost făcută de un terţ care nu este parte a contractului de leasing financiar nr. ....

De asemenea dreptul de a obţine executarea silită este prescris în raport cu ultima plată efectuată în cursul lunii .... şi de dispoziţiile art. 706 alin. (1) NCP Civ,

În speţă, dreptul de a obţine executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. ..... din .... s-a prescris în cursul lunii .... a anului .... când s-au împlinit ... ani de la data ultimei plăti.

Referitor la suma de ..... lei reprezentând cheltuieli necesare desfăşurării executării silite, acestea au natura unor cheltuieli accesorii în raport cu obligaţia principală.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.706-719 din Codul de Procedură Civilă, cu modificările şi completările ulterioare, art.2500, respectiv art. 2503 Cod civil, precum şi pe prevederile tuturor textelor legale şi statutare invocate în cerere.

În susţinerea cererii contestatorul a depus la dosar un set de înscrisuri (f. ....)

La data de ...., intimata ...... a depus ÎNTÂMPINARE prin care a invocat excepția netimbrării cererii, excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, excepția tardivității, iar pe fond a solicitat respingerea ca nelegala și neîntemeiată a contestaţiei la executare formulate împotriva executării silite înseși și a actelor de executare încheiate de ..... în dosarul executional nr.... .

În fapt, la data de ..., a fost încheiat Contractul nr. ...., între bancă, în calitate de împrumutant si contestatorul în calitate de imprumutat, prin care banca i-a acordat acestuia din urma un împrumut.

Întrucât debitorul a încetat sa mai achite ratele, instituţia financiar bancară a declarat creditul scadent anticipat si ulterior a cesionat întreaga creanţă către creditorul cesionar iniţial. Totodată, au fost efectuate formalităţile de înscriere a Contractului de cesiune creanţe in Arhiva Electronic de Garanţii Reale Mobiliare in conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare, sub avizul nr.....

Executarea silită înseşi, cât şi toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond şi de formă impuse de dispoziţiile Codului de procedura civila, şi au fost dispuse în conformitate cu prevederile legii.

De asemenea, contestatorul nu indică şi nu dovedeşte în niciun fel încalcarea legii în ceea  ce  priveşte  procedura  de executare silită  pornită  împotriva  lui,  o contestaţie la executare prin care se invoca simple motive ce tin de aprecierea sau conduita pe care acesta o doreşte a o avea subscrisa, fara a indica vreun temei legal, sunt de natura atât a şicana creditorul, cat si a încarcă instanţa de judecata cu „false" cauze de judecata.

Astfel, contestatorul prin contestaţia formulata doreşte sa se sustragă de la plata datoriei. Procedura de executare silita a început întrucât contestatorul nu a dorit in niciun fel sa-si achite obligaţiile asumate prin semnarea contractului de credit.

In ipoteza cesiunii de creanţa, instanţa trebuie sa verifice calitatea de creditor a cesionarului, prin depunerea contractului de cesiune de creanţa şi, eventual, a anexei aferente, fără însă a verifica alte condiţii, precum valabilitatea notificării sau condiţiile de fond.

Astfel, în calitate de creditor, subscrisa a îndeplinit obligaţiile instituite de lege, şi anume, ataşarea la cererea de executare silita a titlului executoriu în original ce a fost depus ulterior la executorul judecătoresc. Cererea de incuviintare executare silita ce a fost depusa la instanţa judecătoreasca competenta însoţita de înscrisul original ce constituie titlu executoriu.

Ca urmare a acestor a îndeplinirii procedurii prevăzute de lege, prin încheierea pronunţată în dosarul civil nr. ..... instanţa în mod corect a dispus incuviintarii executării silite a contractului.

Drept urmare, solicita instanţei sa respingă solicitarea contestatorului de anulare a încheierii prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite a contractului de credit, ca nefondata.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 NCPC, Legea nr. 193/2000,

La data de .... contestatorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepțiilor invocate de intimată și admiterea acțiunii așa cum a fost formulată cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

.... a înaintat la dosar, la solicitarea instanței, copia dosarului de executare  nr.... (f.....).

Intimata a depus cerere precizatoare la data de ... la care ataşat înscrisuri (f....).

Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa constată următoarele:

Instanţa va analiza cu prioritate, conform art. 248 alin.1 C.pr.civ., excepţia tardivităţii contestaţie la executare, invocată de către intimat:

Potrivit art.712 alin.1 C.pr.civ. „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii”.

La art.715 C.pr.civ. se prevede că “1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1.contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă [...]”.

În fapt, instanţa reţine că la data de .... între contestator şi ...., a fost încheiat contractul nr..... (f....).

La data de .... creanţa a fost cesionată către .... care la rândul său a cesionat la data de ... a către intimatul ....

Intimatul la data de ... a formulat cerere de executare silită pentru restituirea sumei de ... EUR, cerere ce a fost înregistrată de către ..., formându-se dosarul de executare nr. ... (f....).

La data de .... Judecătoria ..., prin încheierea nr.... pronunţată în dosarul nr.... a dispus încuviinţarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. ... din data ... (f....).

La data de .... a fost întocmită încheierea de stabilire cheltuieli,  somaţia nr. ..., înştiinţare şi înfiinţare poprire, înscrisuri comunicate debitorului la data de ..... (f.....).

Contestatorul susţine că a primit însă contestaţia la data de ...., întrucât el locuieşte cu familia din data de .....în comuna ...., ataşând înscrisurile (f....).

În plus, în ceea ce priveşte motivul împiedicării exerciţiului dreptului procedural, se constată debitorului contestator s-au comunicat actele de executare silită la adresa de domiciliu indicată în contractul. de leasing financiar nr. ....din data .... (f.....).

Cu privire la schimbarea ulterioară a domiciliului contestatorului, văzând obligaţia asumată de debitor, la art. 9 lit. o din contract, potrivit cu care în caz de modificare a domiciliului, utilizatorul este obligat să anunţe locatorul despre acest fapt în termen de 5 zile de la intervenirea respectivei modificări, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor cuprinse în art. 172 C.pr.civ., reţinând că era în sarcina contestatorului de a aduce la cunoştinţă cocontractantului respectiva modificare, obligaţie pe care acesta  însă nu a dovedit că a  îndeplinit-o.

Prin urmare, a invoca necomunicarea actelor de executare la o altă adresă decât cea menţionată în  contract ce reprezintă titlu executoriu în prezenta, deşi se constată neîndeplinite cerinţele art. 172 C.proc.civ., în condiţiile în contestatorul însăşi nu şi-a indicat anterior o schimbare a domiciliului nu demonstrează buna-credinţă în exerciţiul drepturilor procesuale.

Totodată, comunicarea actelor de executare s-a făcut la domiciliul legal al debitorului, astfel cum reiese şi din verificările din..... efectuate de către executorul judecătoresc în data de .... (f.....).

Mai mult, conform susţinerii contestatorului actele de executare au fost găsite în cutia poştală de către părinţii contestatorului, care puteau să îl înştiinţeze pe contestator de comunicarea acestora de către executorul judecătoresc.

Instanţa constată că procedura de comunicare a primului act de executare a fost legal îndeplinită, potrivit dispoziţiilor art. 163 alin. 6 - 8 C.pr.civ., conform cu care dacă destinatarul nu este găsit la locuinţă, agentul însărcinat cu înmânarea va depune citaţia la cutia poştală.

Astfel, potrivit dispoziţiilor Codului de Procedură Civilă, dacă destinatarul nu se află la domiciliu sau reședință, comunicarea se face uneia dintre persoanele identificate la art. 163 alin. (6). C.pr.civ. (este vorba de: o persoană majoră din familie, altă persoană majoră care locuieşte cu destinatarul ori care, în mod obişnuit, îi primeşte corespondenţa sau alin. (7) C.pr.civ. (este vorba de: administrator, portar sau cel care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte, dacă destinatarul locuiește într-un hotel sau o clădire cu mai multe apartamente). Această persoană poate primi sau poate refuza primirea actului de procedură, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile art. 163 alin. (2)-(3) și alin. (5) C.pr.civ, așa cum rezultă din cuprinsul art. 163 alin. (7) și alin. (8) C.pr.civ.

Faţă de cele de mai sus, instanţa constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legale pentru a se considera că abia la data de .... debitorul a luat la cunoştinţă de îndeplinirea actelor de executare împotriva sa, primirea argumentelor contestatorului echivalând cu înfrângerea regulii de drept nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Prin urmare, raportând data promovării prezentei contestaţii la executare (.....) la momentul comunicării actelor de executare (somaţie, anexa somaţie, adresă declarare bunuri, înştinţare, înfiinţare poprire), respectiv data de ....., instanţa reţine  că a fost depăşit termenul de 15 zile, pentru introducerea contestaţiei la executare.

Instanţa constată  în plus, că în cauză nu s-a formulat cerere de repunere în termen şi nici nu s-au invocat şi probat împrejurări care să determine întreruperea sau suspendarea termenului în condiţiile art. 184 C.proc.civ

Mai mult, se reţine, în acest context, că obligaţia părţilor de a-si exercita drepturile procesuale în cadrul termenelor statuate de lege reprezintă una dintre consecinţele principiului dreptului persoanei la judecarea procesului sau în mod echitabil si într-un termen rezonabil, stabilit de art. 6 paragraf 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului si Libertăţilor Fundamentale.

În acelaşi sens, prin decizia civila nr. 235/2003, pronunţată de Curtea Constituţională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 350 din 31.07.2003, s-a stabilit ca instituirea unor termene procesuale serveşte atât unei mai bune administrări a justiţiei, cât si necesităţii aplicării si respectării drepturilor si garanţiilor procesuale ale părţilor.

În raport de aceste considerente, în temeiul art. 248 rap. la art. 715 alin.1 pct.1 C.pr.civ., instanţa va admite excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare, invocată de către intimat şi va respinge prezenta contestaţie la executare formulată de către contestator în contradictoriu cu intimatul, privind actele de executare efectuate anterior datei de .... în dosarul de executare nr....., ca tardiv formulată.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei invocată de către contestator, instanţa o respinge întrucât aceasta se raportează la data formulării cererii de executare silite, iar instanţa nu o mai poate analiza având în vedere că admis excepţia tardivităţii faţă de primele acte de executare.

În ceea ce priveşte actele de executare ulterioare din data de ...., instanţa urmează să respingă contestaţia la executare ca neîntemeiată, pentru următoarele argumente.

În primul rând, prin cesionarea contractului de leasing financiar nr. .... din data .... acesta nu-şi pierde caracterul de titlu executoriu raportat la dispoziţiile art.1391 şi urm. Vechiul C.civ. întrucât cedentul transferă cesionarului creanţa, adică toate drepturile pe care creditorul cedent le avea faţă de debitorul cedat, deci inclusiv dreptul de a solicita executarea silită.

În al doilea rând instanţa nu poate constata ca fiind prescrisă sumă de .... lei ce reprezintă cheltuielile de executare silite, întrucât a respins excepţia prescipţiei dreptului de a cere executarea silită faţă de creanţa principală.

Având în vedere argumentele de fapt şi de drept expuse mai sus, instanţa va respinge, ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de către contestator, privind actele de executare ulterioare datei de .... efectuate în dosarul de executare nr. .....

Prezenta hotărâre se va comunica, din oficiu către ....privind actele de executare ulterioare datei de .... efectuate în dosarul de executare nr. ..., după rămânerea definitivă.