Contestație la executare – prescripția dreptului de a cere executare silită: termenul a început să curgă de la data declarării scadenţei anticipate a contractului de credit, dată care nu este probată în cauză de intimată, dar din împrejurarea intervenirii

Hotărâre 2667 din 28.05.2020


INSTANŢA,

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul acestei instanţe, contestatoarea A a solicitat în contradictoriu cu intimata B ca prin hotărârea ce se va pronunţa de instanţa de judecată să se dispună anularea popririi emisă în 05.06.2019, anularea oricărei măsuri de înfiinţare a popririi, anularea oricărui act de executare emis în dosarul de executare nr. 1253/2019 constituit pe rolul BEJ C, încetarea executării silite, desfiinţarea executării, întoarcerea executării silite, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea contestaţiei la executare a învederat în esenţă faptul că este prescris dreptul de a cere executarea silită, cererea de executare silită fiind formulată după trecerea a 10 ani de la data achitării integrale anticipate a creditului, că a achitat integral creditul la aproximativ 2 ani, că nu datorează nicio sumă de bani şi nu a avut nici un raport convenţional cu B.

În drept, a invocat art. 712 ş.u. C.pr.civ.

În susţinerea contestaţiei la executare a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi a anexat contestaţiei la executare înscrisuri (f. 5-7).

Contestatoare a achitat taxa judiciară de timbru în cuantum de 128,99 lei (f. 81).

S-a ataşat copia certificată a dosarului de executare nr. 1253/2019 constituit pe rolul BEJ C (f. 14-79).

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare ca neîntemeiată, motivat de faptul că nu s-a probat de contestatoarea împlinirea termenului de prescripţie, că nu se impune termenul de prescripţie de 3 ani, că a dobândit creanţa supusă executării silite prin cesiune, că este neîntemeiată excepţia inopozabilităţii contractului de cesiune, fiind adusă la cunoştinţa contestatoarei cesiunea prin notificarea cesiunii comunicată debitorului la adresa menţionată în contractul de credit. A invocat disp. art. 810 C.civ., arătând că în caliatte de administrator poate sta în justiţie pentru orice cerere sau acţiune referitoare la administrarea bunurilor.

În drept, a invocat art. 205 C.pr.civ., Legea nr. 193/2000.

Prin încheierea din 24.10.2019 instanţa a respins ca neîntemeiate excepţiile netimbrării şi tardivităţii formulării contestaţiei la executare.

Analizând înscrisurile administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 30.06.2006 contestatoarea în calitate de împrumutat a încheiat cu D SA în calitate de împrumutător contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr 944/30.06.2006 (f. 69) având ca obiect acordarea unui împrumut de 9.700 euro cu dobândă, pe o perioadă de 120 luni.

La data de 29.06.2011 a intervenit contractul de cesiune de creanţă între D SA în calitate de cedent şi E SA în calitate de cesionar (f. 40), ulterior la data de 28.09.2012 a intervenit al doilea contract de cesiune de creanţe între E SA în calitate de cedent şi F în calitate de cesionar (f. 43), iar la data de 07.12.2017 a intervenit al treilea contract de cesiune de creanţă între F în calitate de cedent şi B în calitate de cesionar (f. 41).

La data de 13.05.2019 s-a formulat cererea de executare silită a intimatei B LTD împotriva contestatoarei (f. 77), fiind deschis dosarul de executare nr. 1253/2019 pe rolul BEJ C (f. 30).

Prin încheierea din camera de consiliu din 17.05.2019 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr .../299/2019 s-a încuviinţat executarea silită (f. 26).

Prin încheierea din 05.06.2019 s-au stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 493,16 lei (f. 24) şi s-au emis adrese de înfiinţare a popririi (f. 23).

În drept, potrivit art. 712 alin 1 C.pr.civ.  împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

Potrivit art. 706 alin 1 teza I C.pr.civ., dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu prevede altfel, iar potrivit alin. 2 termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Potrivit art. 709 alin. 1 pct. 4 C.pr.civ., cursul prescripţiei se întrerupe pe data îndeplinirii în cursul executării silite a unui act de executare.

Termenul de prescripţie al dreptului de a cere executarea silită s-a născut de la data declarării scadenţei anticipate a contractului de credit, dată care nu este probată în cauză de intimată, dar din împrejurarea intervenirii primei cesiuni de creanţă la data de 14.06.2012 rezultă că cel mai târziu la data de 14.06.2012 a intervenit declararea scadenţei anticipate a contractului de credit, cu consecinţa curgerii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executare silită, data de 14.06.2015 fiind data de împlinire a termenului de prescripţie. Notificarea de cesiune de creanţă din 2012 (f. 43) a fost comunicată contestatoarei potrivit înscrisului de la fila 37 la domiciliul legal, adresa de corespondenţă fiind identică cu adresa declarată de contestatoare ca fiind adresa domiciliului legal la data formulării contestaţiei la executare, dar nu poate constitui un caz de întrerupere al termenului de prescripţie în raport de art. 16 din Decretul 167/1958, nefiind printre cazurile legale de întrerupere a termenelor de prescripţie, disp. art. 1578 alin 1 lit b C.civ. nefiind aplicabile în raport de art. 201 din Legea 71/2011, prescripţia fiind supusă legii în vigoare la data încheierii contractului de credit din 2006, respectiv Decretului 167/1958.

Instanţa reţine că proba cauzelor de întrerupere a termenului de prescripţie ar trebui făcută de partea în folosul căreia s-ar produce întreruperea termenului, folosul fiind evident al intimatei, revenea intimatei a proba faptul că de la data declarării scadenţei anticipate au intervenit cauze de întrerupere a termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, probă ce nu a fost făcută de intimată.

Chiar dacă declararea scadenţei anticipate a creditului nu a fost probată în mod direct, aceasta rezultă pe cale de deducţie logică, creanţa putând fi cesionată numai în condiţiile declarării anterioare a scadenţei anticipate, obiectul contractelor de cesiune constituindu-l creanţa şi nu contractul de cesiune în întregul său. Or, prima cesiune de creanţă a intervenit la dat de 14.06.2012, ca urmare cel mai târziu la această dată a început să curgă termenul de prescripţie.

Din perspectiva dreptului de a cere executarea silită nu este relevantă data ultimei plăţi efectuate de debitor, deoarece declararea scadenţei anticipate a contractului este un drept al creditorului, nu o obligaţie a acestuia, iar debitorul nu se poate libera de obligaţia de a plăti la scadenţă  prin încetarea contractului de card de credit din voinţa debitorului, deoarece încetarea contractului prin efectul pactului comisoriu este o opţiune exclusiv a creditorului, neputând avea eficienţă prin voinţa debitorului. Ca urmare, susţinerea contestatoarei referitoare la intervenirea prescripţiei extinctive în limita investirii instanţei, respectiv  prin raportare la data ultimei plăţi efectuate de contestatoare este neîntemeiată, urmând a fi respins acest motiv al contestaţiei la executare ca neîntemeiat.

Reţinând că nu se mai impune analizarea motivului ce vizează lipsa calităţii de reprezentant a semnatarului contestaţiei la executare, instanţa va admite contestaţia la executare şi va anula executarea silită şi încheierea de încuviinţare a executării silite.

În temeiul art. 723 C.pr.civ., reţinând că s-a realizat în cursul executării silite suma de 1.059,61 lei conform recipisei de consemnare nr BREL 00007667141/11.06.2019 (f. 20) şi că prin soluţia pronunţată asupra contestaţiei la executare lipseşte cauza plăţii silite în dosarul de executare, va dispune întoarcerea executării silite pentru suma de 1059,61 lei.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. va obliga intimata să plătească contestatoarei suma de 122,57 lei cu titlu de cheltuieli de judecată cheltuieli pentru fotocopierea dosarului de executare (f.107).

În raport de disp. art. 45 alin 1 lit f din OUG nr. 80/2013  va respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata taxei judiciare de timbru cu titlu de cheltuieli de judecată, reţinând că are deschisă calea restituirii taxei judiciare de timbru în raport de norma precitată, astfel că suma de 129 lei nu constituie cheltuială de judecată în sensul art. 453 C.pr.civ. care să poată fi pusă în sarcina intimatei în temeiul răspunderii delictuale.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatoarea A, ...., în contradictoriu cu intimata B, cu sediul procesual ales la .....

Constată prescris dreptul de a cere executarea silită în temeiul contractului de credit bancar pentru persoane fizice nr 944/30.06.2006.

Anulează executarea silită însăşi şi toate actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. 1253/2019 pe rolul BEJ C şi dispune încetarea executării silite în dosarul de executare nr. 1253/2019.

Dispune întoarcerea executării silite pentru suma de 1.059,61 lei în dosarul de executare nr. 1253/2019 pe rolul BEJ C.

În temeiul art. 453 C.pr.civ. va obliga intimata să plătească contestatoarei suma de 122,57 lei cu titlu de cheltuieli de judecată cheltuieli pentru fotocopierea dosarului de executare.

Respinge cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată reprezentate de taxa judiciară de timbru, ca neîntemeiată.

În tem. art. 720 alin 4 C.pr.civ., prezenta hotărâre se va comunica din oficiu şi de îndată după rămânerea definitivă către BEJ C.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.05.2020.