Infractiuni la alte legi speciale – 50/1991

Sentinţă penală 87 din 10.03.2021


Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, înregistrat pe rolul instanţei sub nr......./207/2020, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul Z....... O........, pentru săvârşirea infracţiunii de executare fără autorizaţie de construcţie sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor la construcţii amplasate în zona de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii”, prev. şi ped. de art. 24 alin. 1 lit. a raportat la art. 3 alin. 1 lit. b din Lg. 50/1991R.

În actul de sesizare s-a reţinut că  la data de 21.08.2019, organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal au fost sesizate de către Unitatea Administrativ Teritorială Caracal, prin primar R.... D..... L......, cu privire la faptul că inculpatul Z....... O........ a efectuat lucrări de construire a unui imobil proprietate personală situat în mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, fără a deţine autorizaţie de construire.

De asemenea, s-a specificat faptul că respectiva construcţie nu respectă prevederile Regulamentului Local de Urbanism, privitoare la amplasarea construcţiei, imobilul aflându-se în zona istorică protejată.  Astfel, prin nota de constatare nr. 7220 din 22.02.2017, încheiată de către inspectorii din cadrul Compartimentului constatare, impunere, revizie fiscală s-a evidenţiat faptul că la data de 22.07.2017 nu exista nicio construcţie la adresa din mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, iar din discuţiile purtate cu inculpatul a reieşit că vechea construcţie s-a autodemolat.

Ulterior, s-a constatat că la acea adresă s-a început efectuarea unei lucrări de construire a unei case de locuit, motiv pentru care, în urma verificării efectuate de către reprezentanţii primăriei, prin adresa nr. 21304/08.05.2018, inculpatul Z....... O........ a fost somat de către Primăria mun. Caracal să sisteze lucrările pe care le executa.

Prin adresa nr. 63917 din data de 18.12.2019, la solicitarea organelor de cercetare penală, s-a comunicat de către Primăria mun. Caracal faptul că pentru imobilul situat pe b-dul N..... T......, nr. ... s-a emis certificatul de urbanism nr. 107 din 06.03.2018, documentul fiind emis în scopul obţinerii autorizaţiei de construcţie P+1E şi împrejmuire teren, cu valabilitate 12 luni, prelungită ulterior.

Conform documentului intitulat certificat de urbanism nr. 107 din 06.03.2018, acesta poate fi utilizat doar pentru obţinerea autorizaţiei de construire, fără ca acest document să ţină loc de autorizaţie de construire şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Prin nota de constatare din data de 30.10.2019, întocmită de reprezentanţii Primăriei Caracal, pe amplasamentul situat pe b-dul N..... T......, nr. ..., proprietatea inculpatului, s-a constatat existenţa unei lucrări de construire, compusă dintr-o clădire aflată în stadiul de construcţie „la roşu” cu suprafaţa construită de 279 mp, o clădire-anexă cu regim de înălţime P cu suprafaţă construită de 3 mp şi o împrejmuire cu înălţimea de 2,30 m. Toate lucrările de construire menţionate au fost realizate fără autorizaţie de construire.

Conform Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferent, imobilul situat în mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, se află amplasat în zona M1b – subzonă mixtă destinată locuinţelor individuale precum şi serviciilor în zonă protejată, fiind instituite interdicţii temporare de construire.

Inculpatul Z....... O........ a depus la dosarul cauzei proiectul de construire a locuinţei P+1E şi împrejmuire teren, întocmit de SC S..... I......SRL, arătând faptul că a depus toate demersurile necesare pentru ridicarea construcţiei în condiţii de legalitate.

Având în vedere faptul că imobilul se află în zone construite protejate, intervenţiile asupra imobilelor incluse în zona de protecţie se fac cu avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, iar conform adresei nr. 685/18.09.2020 emisă de această instituţie prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt, în urma reanalizării documentaţiei, s-a dispus respingerea acordării avizului pentru construcţia realizată pe proprietatea inculpatului Z....... O........, întrucât, printre altele, clădirea nu se încadrează în specificul zonei.

Inculpatul Z....... O........ a declarat faptul că în anul 1999 a cumpărat imobilul situat în mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, iar construcţia aflată pe acel teren s-a autodemolat. În primăvara anului 2017, pe amplasamentul vechii construcţii, inculpatul a procedat la ridicarea unei construcţii noi, ulterior începerii lucrărilor aflând că este necesar obţinerea unei autorizaţii de construire. Acesta a început demersurile în acest sens, obţinând certificatul de urbanism, însă, până în prezent, nu a reuşit obţinerea autorizaţiei de construire.

Inculpatul a susţinut că până în prezent a obţinut majoritatea avizelor necesare eliberării autorizaţiei de construire, cu excepţia avizului Direcţiei de Culte Olt, care i-a respins două cereri în acest sens. Numitul Z....... O........ arată faptul că nu a cunoscut la momentul începerii lucrărilor de construire a clădirii că este necesară deţinerea unei autorizaţii de construire şi nu înţelege de ce imobilul său este inclus în zona de protecţie întrucât în zonă nu se află niciun monument istoric.

Cu privire la sistarea lucrărilor de construire la care a fost somat de către Primăria mun. Caracal, inculpatul a recunoscut că a primit o astfel de somaţie, însă în acel moment construcţia casei era finalizată.

Conform prevederilor legale, având în vedere că imobilul inculpatului se afla zona de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, acesta trebuia să se abţină de la efectuarea oricărei lucrări de construcţie, ştiind că nu deţine autorizaţie de construire. De altfel, este de notorietate că orice lucrare de construire de amploarea celei realizate de către inculpat (construirea unei case P+1E), necesită obținerea în prealabil a unei astfel de autorizații, iar apărarea acestuia potrivit căreia nu cunoştea despre existenţa unei astfel de obligaţii, nu îl poate exonera de răspunderea penală.

Situaţia expusă s-a reţinut a fi dovedită cu următoarele mijloace de probă:  plângere penală Unitatea Administrativ-Teritorială mun. Caracal (f. 12); adresă somaţie sistare lucrări de construire (f. 14); ertificat de urbanism obţinut de inculpat (f. 15-17); notă constatare nr. 7220 din 22.02.2017 întocmită de Primăria mun. Caracal (f. 18); adresă nr. 63917/18.12.2019 a Primăriei mun. Caracal (f. 23-25); notă de constatare din data de 30.12.2019 întocmită de Primăria mun. Caracal (f. 28); proiect construire imobil depus de către inculpat (f. 29-69); respingere cerere acordare aviz de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt nr. 685/18.09.2020 (f. 70); declaraţii suspect/inculpat: Z....... O........ (f. 75, 81); fişa de cazier judiciar (f. 85).

În procedura de Cameră preliminară, dosarul a fost înregistrat sub nr. ....../207/2020/a1.

 Judecătorul de cameră preliminară a constatat că nu au fost formulate excepții de către inculpat sau partea vătămată şi nici din oficiu nu se impuneau a fi invocate si că rechizitoriul cuprinde datele referitoare la faptă, încadrarea juridică, la profilul moral şi de personalitate al inculpatului, la actele de urmărire penală efectuate, la trimiterea în judecată şi cheltuielile judiciare.

Prin încheierea camerei de consiliu nr. 252/27.11.2020, în temeiul art.346 alin.1 C.pr.pen., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea rechizitoriului emis în dosarul nr. 2156/P/2019, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, a administrării probelor, precum şi a actelor de urmărire penală si dispus începerea judecății în cauza privind pe  inculpatul Z....... O........ pentru săvârşirea infracţiunii de „executare fără autorizaţie de construcţie sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor la construcţii amplasate în zona de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii”, prev. şi ped. de art. 24 alin. 1 lit. a raportat la art. 3 alin. 1 lit. b din Lg. 50/1991 R.

În cauza a fost  fixat primul termen de judecată la data de 10.02.2021.

În şedinţa publică din data de 10.03.2021, a fost audiat inculpatul Z....... O........, cu privire la acuzaţia adusă, care a recunoscut fapta săvârşită, însuşindu-şi probele administrate în faza de urmărire penală, pe care nu le-a contestat si a fost de acord sa presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii,  declaratia fiind consemnată şi ataşată la dosar ( f. 20) .

La dosar a fost înaintată fişa de cazier judicar privind pe inculpat.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală,  precum şi probele administrate pe parcursul cercetării judecătoreşti  şi apreciindu-le, în ansamblu  şi în urma evaluării tuturor conform art. 103 alin. 1 C.p.p.,  instanţa a reţinut următoarele:

În fapt, la data de 21.08.2019, organele de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal au fost sesizate de către Unitatea Administrativ Teritorială Caracal, prin primar R.... D..... L......, cu privire la faptul că inculpatul Z....... O........ a efectuat lucrări de construire a unui imobil proprietate personală situat în mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, fără a deţine autorizaţie de construire.

De asemenea, s-a specificat faptul că respectiva construcţie nu respectă prevederile Regulamentului Local de Urbanism, privitoare la amplasarea construcţiei, imobilul aflându-se în zona istorică protejată.  Astfel, prin nota de constatare nr. 7220 din 22.02.2017, încheiată de către inspectorii din cadrul Compartimentului constatare, impunere, revizie fiscală s-a evidenţiat faptul că la data de 22.07.2017 nu exista nicio construcţie la adresa din mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, iar din discuţiile purtate cu inculpatul a reieşit că vechea construcţie s-a autodemolat.

Ulterior, s-a constatat că la acea adresă s-a început efectuarea unei lucrări de construire a unei case de locuit, motiv pentru care, în urma verificării efectuate de către reprezentanţii primăriei, prin adresa nr. 21304/08.05.2018, inculpatul Z....... O........ a fost somat de către Primăria mun. Caracal să sisteze lucrările pe care le executa.

Prin adresa nr. 63917 din data de 18.12.2019, la solicitarea organelor de cercetare penală, s-a comunicat de către Primăria mun. Caracal faptul că pentru imobilul situat pe b-dul N..... T......, nr. ... s-a emis certificatul de urbanism nr. 107 din 06.03.2018, documentul fiind emis în scopul obţinerii autorizaţiei de construcţie P+1E şi împrejmuire teren, cu valabilitate 12 luni, prelungită ulterior.

Conform documentului intitulat certificat de urbanism nr. 107 din 06.03.2018, acesta poate fi utilizat doar pentru obţinerea autorizaţiei de construire, fără ca acest document să ţină loc de autorizaţie de construire şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

Prin nota de constatare din data de 30.10.2019, întocmită de reprezentanţii Primăriei Caracal, pe amplasamentul situat pe b-dul N..... T......, nr. ..., proprietatea inculpatului, s-a constatat existenţa unei lucrări de construire, compusă dintr-o clădire aflată în stadiul de construcţie „la roşu” cu suprafaţa construită de 279 mp, o clădire-anexă cu regim de înălţime P cu suprafaţă construită de 3 mp şi o împrejmuire cu înălţimea de 2,30 m. Toate lucrările de construire menţionate au fost realizate fără autorizaţie de construire.

Conform Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferent, imobilul situat în mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, se află amplasat în zona M1b – subzonă mixtă destinată locuinţelor individuale precum şi serviciilor în zonă protejată, fiind instituite interdicţii temporare de construire.

Inculpatul Z....... O........ a depus la dosarul cauzei proiectul de construire a locuinţei P+1E şi împrejmuire teren, întocmit de SC S..... I......SRL, arătând faptul că a depus toate demersurile necesare pentru ridicarea construcţiei în condiţii de legalitate.

Având în vedere faptul că imobilul se află în zone construite protejate, intervenţiile asupra imobilelor incluse în zona de protecţie se fac cu avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, iar conform adresei nr. 685/18.09.2020 emisă de această instituţie prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt, în urma reanalizării documentaţiei, s-a dispus respingerea acordării avizului pentru construcţia realizată pe proprietatea inculpatului Z....... O........, întrucât, printre altele, clădirea nu se încadrează în specificul zonei.

În drept, fapta inculpatului Z....... O........, care în perioada 2017-2018, a efectuat lucrări de construire, fără obținerea în prealabil a autorizației de construire, a unui imobilului situat în mun. Caracal, b-dul N..... T......, nr. ..., jud. Olt, imobil amplasat în zonă construită protejată (zona M1b – subzonă mixtă destinată locuinţelor individuale precum şi serviciilor în zonă protejată, fiind instituite interdicţii temporare de construire), stabilită astfel conform Planului Urbanistic General şi Regulamentului Local de Urbanism aferent, realizează conținutul constitutiv al infracțiunii de „executare fără autorizaţie de construcţie sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor la construcţii amplasate în zona de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii”, prev. şi ped. de art. 24 alin. 1 lit. a raportat la art. 3 alin. 1 lit. b din Lg. 50/1991R.

Din punctul de vedere al laturii obiective, elementul material se caracterizează prin executarea fără autorizație de construire a lucrărilor prevăzute în art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, respectiv lucrări de construire și extindere efectuate la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate.

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru valoarea socială protejată de norma de incriminare, respectiv relațiile sociale referitoare la protejarea și conservarea monumentelor istorice, iar legătura de cauzalitate rezultă din însăși materialitatea faptei.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârșit infracțiunea cu intenție directă, întrucât acesta trebuia să efectueze toate demersurile necesare obţinerii autorizaţiei de construire înainte de începerea executării lucrărilor.

Soluţionarea cauzei se face potrivit art.374 şi 375 Cpp numai în baza probelor administrate in cursul urmăririi penale, deoarece cu ocazia audierii sale de către instanţa de judecată la termenul de judecată din 10.03.2021, inculpatul Z....... O........ a recunoscut săvârşirea infracţiunii pentru care a  fost trimis in judecată, însuşindu-şi şi necontestând probele administrate în cursul urmăririi penale pentru a beneficia de prevederile art. 396 al.10 C.p.p.

Existând temeiul răspunderii penale a inculpatului,  şi anume săvârşirea  infracţiunii  prevăzută în art. 336 alin. 1 C.pen, instanţa va avea in vedere gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii.

Astfel, conform art.74 Cp, instanţa  va avea în vedere criteriile generale , respectiv faptul că stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului.

Gravitatea infractiunii şi periculozitatea infractorului se evalueaza după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit,  natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului,  conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În raport de aceste criterii, instanţa urmează ca în baza art. 24 alin. 1 lit. a raportat la art. 3 alin. 1 lit. b din Lg. 50/1991 R cu aplicarea art.375 C.p.p, rap. la art.396 al.10 Cpp  să condamne pe inculpatul Z....... O........ la pedeapsa de 6 luni închisoare.

Instanţa constată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 91 Cp, cu privire la pedeapsa aplicată şi inculpatul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii .

Pe de altă parte, instanţa apreciază că în raport de persoana inculpatului, de posibilităţile sale de îndreptare aplicarea pedepsie este suficientă pentru ca şi fără executarea acesteia să determine inculpatul să nu mai comită alte infracţiuni, dar este necesară şi supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe o durată de 2 ani, conform art. 92 C.p., urmând ca în baza art. 93 al.1 C.p. acesta să respecte măsurile de supraveghere prevăzute in textul de lege menţionat,

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal, instanţa va obliga pe inculpat să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin.3 din Codul penal, instanţa va dispune ca, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Z....... O........ să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei mun. Caracal, judetul Olt.

În temeiul art.404 alin. 2 C.pr.penala cu referire la art. 91 alin. 4, raportat la art. 96 din Codul penal, instanţa va atenţiona pe inculpat asupra conduitei sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni sau nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiilor ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

In baza disp. art. 24 ind. 1 din Legea 50 R, dispune desființarea construcției P+1E realizata fara autorizație de construire situata in mun. Caracal, Bulevardul N..... T......, nr. ..., cu suprafața construita de 279 m.p. cat si o clădire anexa cu regim de înălțime P cu suprafața construita de 3 mp. cat si o împrejmuire cu înălțimea de 2,30 m.

Astfel, se apreciază de catre instanţă ca aceasta masura este întemeiată, deoarece inculpatul Z....... O........, dsi a fost somat de catre Primaria mun. Caracal, recunsocand ca a primit o astfel de somatie, de mai multe ori, acesta nu a sistat edificarea constructiei, finalizand-o, deşi cunoştea ca se află într-o zonă construite protejate, astfel că intervenţiile asupra imobilelor incluse în zona de protecţie se fac cu avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, iar conform adresei nr. 685/18.09.2020 emisă de această instituţie prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt, în urma reanalizării documentaţiei, s-a dispus respingerea acordării avizului pentru construcţia realizată pe proprietatea inculpatului Z....... O........, întrucât, printre altele, clădirea nu se încadrează în specificul zonei.

De altfel, instanţa retine ca prin aplicarea disp. legale reglementate de art. 24 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 50/1991 R, este atras un semnal de alarmă pentru toate peroanele care in ultimii 30 de ani au construit haotic in zone protejate pe raza mun. Caracal, eludand cu intentie dispozitiile legale  ce reglementează pentru aceste arii protejate  obtinerea de avize necesare eliberarii autorizatiei de construire, primordial fiind avizul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale care a constatat in prezenta cauza ca imobilul  construit de catre inculpatul Z....... O........ nu se încadreaza in specificul zonei.

În baza art. 274 alin.1 din Codul de procedură penală, instanţa va obliga pe inculpatul Z....... O........, la plata sumei de 400 lei, reprezentând cheltuieli judiciare în favoarea statului din care 200 lei in fata de urmarire penala.

Postat 29.03.2021