Contestaţie la executare - îndreptare somație

Sentinţă civilă 52 din 05.05.2021


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SĂVENI

Şedinţa publică de la 22 Noiembrie 2019

Completul compus din:

PREŞEDINTE xxxxxx xxxxx

Grefier xxxxxxx xxxx xxxxx

SENTINŢA CIVILĂ NR. xxx/2019

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea cauzei civile privind pe contestator XXX XXXXX XXXXX şi pe intimat XXXXXX XXXXXX, având ca obiect contestaţie la executare.

 Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 23.10.2019, susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat iniţial pronunţarea pentru data de 07.11.2019 şi ulterior la data de 22.11.2019, când a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Xxxxxx la data de 05.06.2019, sub nr. yyyy/297/2019, contestatoarea Xxx xxxxx xxxxx a formulat, în contradictoriu cu intimata Xxxxxx xxxxxx, contestaţie la executare împotriva tuturor actelor de executare silită din dosarul de executare 65/21.05.2019 al B.E.J. Xxxxxxx xxxxxxx, pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, precum şi împotriva  Încheierii de încuviinţare a executării silite din 15.05.2019, pronunţată în dosarul yyy/297/2019 de Judecătoria Xxxxxx, în subsidiar solicitând să se constate compensația legală în condiţiile art. 1617 şi urm. C.civ. pentru suma de 1250 de lei.

În fapt, contestatoarea a arătat că a criticat actele de executare silită raportat la dispoziţiile art. 628 alin. 1 C.pr.civ. care stabileşte în mod expres obligaţiile care pot fi supuse procedurii execuționale.

După cum rezultă din Somaţia 65/21.05.2019 trimisă Comunei Xxxxxxxx la data de 24.05.2019, executorul judecătoresc a somat contestatoarea să se conformeze Sentinţei civile nr. 212/05.03.2019 a Tribunalului Botoşani, care a dispus: „Obligă pârâta să reintegreze reclamanta începând cu data de 01.01.2018 pe postul deţinut anterior de bibliotecar cu 1/2 normă”, aspect care excede obligaţiilor care pot fi supuse procedurii execuționale.

A mai arătat că executorul judecătoresc s-a adresat instanţei de executare cu cererea de încuviinţare a executării silite doar pentru executarea creanţei de 3000 de lei, creanţă solicitată de intimată cu titlu de drepturi salariale, creanţă ce a fost încuviinţată de instanţa de executare prin încheierea de încuviinţare a executării silite din 15.05.2019 pronunţate în dosarul 885/ 297/2019 al Judecătoriei Xxxxxx, dar prin cererea de încuviinţare a solicitat încuviinţarea executării silite doar cu privire la obligaţia pecuniară, iar pe de altă parte, în Somaţia nr. 65/2019 transmisă comunei Xxxxxxxx menţionează şi obligaţia de reîncadrare a creditoarei, aspect care nu a fost încuviinţat de instanţa de executare.

Or, în aceste condiţii raportat la disp. art. 666 coroborat cu art. 668 C.pr.civ. solicită să se constate caracterul nelegal al somaţiei în condiţiile în care, instanţa de executare nu a încuviinţat executarea silită şi cu privire la reintegrarea creditoarei Xxxxxx xxxxxx.

Pe de altă parte, susţine că raportat la momentul debutului procedurii execuționale cu privire la reintegrarea creditoarei, cererea de executare silită, inclusiv cea de încuviinţare a executării silite, este rămasă fără obiect, având în vedere că la data de 10.04.2019 , contestatoarea a procedat la reintegrarea creditoarei pe postul de bibliotecar cu 1/2 normă conform celor dispuse în Sentinţa civilă nr. 212/05.03.2019 a Tribunalului Botoşani.

Coroborând cele ce preced şi cu dispoziţiile art. 663 C.pr.civ. în sensul că, la data cererii de executare silită, creanţa trebuie să fie preexistentă debutului executării silite, precum şi în raport de disp. art. 622 C.pr.civ. cu privire la îndeplinirea de bună voie a obligaţiilor dispuse prin titlul executoriu, precizează că atât cererea intimatei cât şi încuviinţarea executării silite, precum şi actele de executare ulterioare au fost efectxxxe pentru o obligaţie deja îndeplinită cu două săptămâni mai înainte de formularea cererii de executare silită de către creditoare.

În ceea ce priveşte obligaţia pecuniară, a apreciat contestatoarea că executorul judecătoresc trebuia să constate, în virtutea rolului activ al acestuia prevăzut de art. 627 C.pr.civ., că cele două părţi se află în faţa unei obligaţii reciproce, avându-și izvorul în acelaşi titlu executoriu, referitor la faptul că Xxxxxx xxxxxx are obligaţia de a achita către Xxx xxxxx xxxxx suma de 1250 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Faţă de acest aspect, consideră că Somaţia nu este legal emisă nici cu privire la obligaţia patrimonială, dat fiind faptul că, deşi executorul judecătoresc a solicitat executarea silită pentru obligaţia de 3000 de lei reprezentând drepturi salariale, somaţia nu cuprinde, în concret, suma de executat.

Mai mult, executorul judecătoresc era dator să observe existenţa obligaţiilor reciproce şi să dispună, în sensul art. 1617 şi urm. C.civ. compensarea legală a acestora în raport de acest ultim aspect, arătând că debitul nu are caracter cert şi exigibil, fapt care duce la nulitatea actelor de executare silită efectxxxe cu neobservarea acestor impedimente procedurale în conformitate cu art. 632 C.pr.civ.

În ceea ce priveşte compensația legală, executorul judecătoresc în virtutea art. 627 C.pr.civ. era obligat să constate incidenţa art. 677 C.pr.civ. privind prestațiile reciproce şi mai înainte de toate să solicite creditoarei să facă dovada executării prestaţiei proprii către contestatoare şi mai apoi să treacă la executarea titlului dedus judecăţii.

În ceea ce priveşte nelegalitatea încheierii de încuviinţare a executării silite din 15.05.2019 pronunţate în dosarul yyy/297/2019 de Judecătoria Xxxxxx, precizează că acesta este lovită de nulitate în condiţiile în care s-a încuviinţat cererea de executare silită cu neobservarea incidenței dispoziţiilor art. 677 C.pr.civ. și 1617 şi urm. C. civ, privind executarea obligaţiilor reciproce.

Apreciază că instanţa de executare trebuia în virtutea principiului concretizat de disp. art. 22 C.pr.civ. să observe imposibilitatea obiectivă în punerea în executare a titlului cuprinzând prestaţii reciproce mai înainte de a exista dovada executării prestaţiei creditoarei către debitoarea Comuna Xxxxxxxx.

În drept, contestatoarea şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art. 712 Cod proc. civ..

În dovedire, contestatoarea a solicitat administrarea probei cu înscrisuri.

Prezenta cerere este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, potrivit art. 30 din OUG 80/2013.

In termen legal, intimata  a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei cu privire la obligaţia de a achita debitul principal, debitele accesorii, cheltuielile de judecată şi cele de executare silită, precum şi cu privire la obligaţia de o reintegra pe intimată în muncă, stabilite prin Sentinţa civilă nr. 212/05.03.2019 pronunţată în dosarul cu nr. 124/40/2018 de Tribunalul Botoşani. Totodată a solicitat şi respingerea capetelor de cerere accesorii referitoare la cheltuielile de judecată ocazionate de acest dosar, onorariu avocat şi alte cheltuieli.

În motivarea întâmpinării, intimata a arătat că cererea formulată de contestatoare are un caracter pur formal şi nu se justifică nici ca formă, nici ca fond, având în vedere că regula o reprezintă executarea de bunăvoie a obligaţiilor. Arată că se contestă titlul executoriu în totalitatea lui, în condiţiile în care o parte din obligaţii, respectiv reintegrarea în muncă s-a realizat benevol, în urmă cu trei luni. Totodată se contestată titlul executoriu, deşi contestatoarea a formulat apel, iar dosarul se află pe rolul Curţii de Apel. Apreciază că nu este greşit că executorul judecătoresc a solicitat executarea silită a tuturor dispoziţiilor sentinţei, inclusiv reintegrarea în muncă.

Mai arată că de la reintegrare au trecut 3 luni, iar reintegrarea ordonată de tribunal a fost o măsură din dispozitiv executată benevol, iar cu privire la obligaţiile reciproce, contestaţia nu este fondată, deoarece urma ca debitul de 1.250 de lei pe care îl datorează XXX Xxxxxxxx să fie stins prin compensaţie. Caracterul cert, lichid şi exigibil al obligaţiei contestatorului a fost stabilit de instanţa de judecată, iar dacă s-a contestat acest aspect, contestatoarea nu a depus şi motivele pentru care obligaţia nu prezintă acest caracter. Contestatoarea a formulat contestaţia la executare după începerea executării silite şi după ce intimata a fost obligată să se adreseze executorului judecătoresc, deoarece aceasta persistă în refuzul de a achita benevol obligaţiile pecuniare stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă.

Pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa a încuviinţat şi administrat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri şi a solicitat de la BEJ Xxxxxxx xxxxxxx comunicarea copiei certificate pentru conformitate cu originalul a dosarului de executare silită nr. 65/2019.

Copia dosarului de executare nr. 65/2019 a BEJ Xxxxxxx xxxxxxx a fost comunicată instanței la data de 11.09.2019 și se află atașată la filele 41- 77 dosar.

Analizând cu prioritate excepţiile invocate de părţi, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr. 212 din 05.03.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 124/40/2018, s-a dispus anularea Dispoziției nr. 226/28.12.2017 emisă de UT Xxxxxxxx prin Primar și s/a dispus reintegrarea numitei Xxxxxx xxxxxx, începând cu data de 01.01.2018, pe postul deținut anterior, de bibliotecar cu 1/2 de normă și să-i plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă și până la data reintegrării efective pe post.

De asemenea, a fost obligată reclamanta Xxxxxx xxxxxx să plătească pârâtei XXX Xxxxxxxx  suma de 1250 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

La data de 08.05.2019, creditoarea Xxxxxx xxxxxx s-a adresat BEJ Xxxxxxx xxxxxxx cu cerere de executare silită  pentru recuperarea sumei reprezentând ”salarii indexate”, titlul executori în baya căruia a solicitat executarea silită fiind reprezentat de sentința civilă nr. 212 din 05.03.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 124/40/2018, executorie de drept.

Prin încheierea din 09.05.2019 emisă de BEJ Xxxxxxx xxxxxxx, cererea de executare silită formulată de creditoarea Xxxxxx xxxxxx a fost înregistrată sub nr. 65/2019.

Prin cererea formulată de la data de 09.05.2019, BEJ Xxxxxxx xxxxxxx s-a adresat Judecătoriei Xxxxxx cu cerere de încuviințare a executării silite a titlului executoriu sentința civilă nr. 212 din 05.03.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 124/40/2018, solicitând ”încuviințarea executării silite împotriva debitorului prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege pentru suma de - drepturi salariale la care se adaugă și cheltuielile de executare și autorizarea creditoului pentru a trece la executarea silită a obligației cuprinse în titlul executoriu menționat”.

Cererea de încuviințare a executării silite a fost înrregistrată pe rolul Judecătoriei Xxxxxx sub nr. yyy/297/2019 și a fost soluționată prin încheierea de ședință din 15.05.2019, prin care s-a dispus ”încuviințează executarea silită mobiliară/imobiliară a titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 212 din data de 05.03.2019 pronunțată de Tribunalul Botoșani, în dosarul nr. 124/40/2018, până la acoperirea creanței rezultate din titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare silită”.

Dintr-o eroare de tehnoredactare, în primul aliniat din  considerentele  încheierii din 15.05.2019, pronunțată în dosarul nr. yyy/297/2019 al Judecătoriei Xxxxxx, având ca obiect ”încuviințare executare silită”, s-a menționat că prin cererea formulată BEJ Xxxxxxx xxxxxxx a solicitat încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de  sentința civilă nr. 212 din 05.03.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 124/40/2018, pentru realizarea creanței având ca obiect suma de 3000 lei, în condițiile în care suma ce urma a fi executată silit nu fusese încă stabilită de executorul judecătoresc, dar în dispozitivul încheierii nu se regăsește menționată această sumă. În legătură cu această eroare, la data de 19.06.2019, BEJ Xxxxxxx xxxxxxx a formulat cerere de îndreptare a erorii materiale prin care a solicitat ca, în considerentele încheierii de încuviințare a executării silite din 15.05.2019, să se facă o îndreptare și să se menționeze că prin cererea formulată a solicitat încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de  sentința civilă nr. 212 din 05.03.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 124/40/2018, ”până la acoperirea creanței rezultate din titlul executoriu”, cum este corect, în loc de  ” având ca obiect suma de 3000 lei”, cum s-a menționat în mod greșit. Cererea de îndreptare a erorii materiale a fost admisă prin încheierea din 21.06.2019, pronunțată în dosarul nr.885/297/2019/a1.

În dosarul de executare nr.65/2019 al Bej Xxxxxxx xxxxxxx, prin încheierea din 20.05.2019, s-a stabilit onorariul executorului judecătoresc în sumă de 100 lei și  suma de 100 lei reprezentând avans cheltuieli de executare silită, iar la data de 21.05.2019 s-a emis Somație către XXX Xxxxxxxx prin care s-a pus în vedere debitoarei ca, în termen de 10 zile, să se conformeze hotărârii judecătorești reprezentând titlu executoriu ”în sensul: Obligă pârâta să reintegreze reclamanta începând cu data de 01.01.2018, pe postul deținut anterior, de bibliotecar cu 1/2 de normă și să-i plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă și până la data reintegrării efective pe post”. De asemenea, prin aceeași somație s-a pus în vedere debitoarei să achite creditoarei suma de 20 lei taxă judiciară și suma de 200 lei cheltuieli de executare și onorariu executor.

Somația a fost primită la XXX Xxxxxxxx la data de 22.05.2019, iar contestația a fost expediată prin scrisoare recomandată la data de 04.06.2019, fiind formulată în termen, față de dispozițiile art. 715 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă. 

Analizând criticile formulate de contestatoare cu privire la încheierea de încuviințare a executării silite, pronunțată la data de 15.05.2019, în dosarul nr. yyy/297/2019 și  cu privire la somația emisă la data de 21.05.2019, în dosarul nr. 65/2019 al BEJ Manoilă, instanța reține următoarele:

În drept, potrivit art. 628 Cod proc. civilă:

(1) Pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, a unei plantații ori a altei lucrări, încredințarea minorului, stabilirea locuinței și vizitarea acestuia sau în luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu;

(2) În cazul în care prin titlul executoriu au fost stipulate ori acordate dobânzi, penalități sau alte sume, care se cuvin creditorului, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de executorul judecătoresc, potrivit legii.

Verificând conținutul încheierii de încuviințare a executării silite din 15.05.2019, pronunțată în dosarul nr. yyy/297/2019 a Judecătoriei Xxxxxx, se constată că prin respectiva încheiere s-a dispus  încuviințarea executării silite mobiliară/imobiliară a titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr. 212 din data de 05.03.2019 pronunțată de Tribunalul Botoșani, în dosarul nr. 124/40/2018, până la acoperirea creanței rezultate din titlul executoriu, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, dispoziție care este în concordanță cu prevederile art. 628 alin. 1 Cod procedură civilă, obiectul executării silite fiind o abligație constând în plata unei sume de bani.

De remarcat este faptul că, simpla eroare strecurată în primul aliniat al considerentelor încheierii de încuviințare a executării silite constând în faptul că s-a menționat că executorul judecătoresc a solicitat încuviințarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de  sentința civilă nr. 212 din 05.03.2019, pronunțată de Tribunalul Botoșani în dosarul nr. 124/40/2018, ”având ca obiect suma de 3000 lei”, în loc de ”până la acoperirea creanței rezultate din titlul executoriu”,  eroare care a și fost îndreptată prin încheierea din 21.06.2019, pronunțată în dosarul nr.885/297/2019/a1, nu este de natură să atragă nulitatea acestei încheieri, deoarece, nici în cererea formulată de creditoarea Xxxxxx xxxxxx și nici în adresa prin care s-a solicitat de către BEJ Xxxxxxx xxxxxxx încuviințarea executării silite, nu s-a menționat această sumă.

Cu privire la susținerile contestatoarei în sensul că  la soluționarea cererii de încuviințare a executării silite instanța ar fi trebuit să aibă în vedere compensația obligațiilor reciproce ale creditoarei și debitoarei, izvorând din același titlu executoriu, se apreciază că instanța investită cu soluționarea cererii de încuviințare a executării silite are atributul de a analiza îndeplinirea cerinţelor impuse de disp. art. 663 C.pr.civ., precum şi inexistenţa vreunui impediment dintre cele prevăzute de art. 666 alin. (5) C.pr. civ., 

 În ce privește însă, somația emisă la data de 21.05.2019, în dosarul nr. 65/2019 al BEJ Manoilă, instanța reține că în conținutul acesteia s-a inserat fraza ”Obligă pârâta să reintegreze reclamanta începând cu data de 01.01.2018, pe postul deținut anterior, de bibliotecar cu 1/2 de normă și să-i plătească acesteia o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului de muncă și până la data reintegrării efective pe post”, deși instanța nu a încuviințat executarea silită a obligației de reintegrare a intimatei, această obligație nefiind susceptibilă de executare silită, conform art. 628 alin. 1 Cod proc. civilă, ci doar obligația de plată a despăgubirii cuvenite conform titlului executoriu.

Pentru acest motiv, instanța va admite contestația la executare cu privire la somația nr. 65/21.05.2019, emisă în dosarul de executare nr. 65/2019 al BEJ Xxxxxxx xxxxxxx, și va dispune îndreptarea acesteia,  în sensul că va înlătura din conținutul acestei somații  obligația ce nu este susceptibilă de executare silită.

Referitor la criticile privind aceeași somație, în ceea ce priveşte obligaţia pecuniară, în sensul că executorul judecătoresc trebuia să constate, în virtutea rolului activ al acestuia prevăzut de art. 627 C.pr.civ., că cele două părţi se află în faţa unei obligaţii reciproce, avându-și izvorul în acelaşi titlu executoriu,  dar și cu privire la faptul că somaţia nu cuprinde, în concret, suma de executat, instanța reține următoarele:

Dispoziția legală care transpune incidența instituției compensației în faza executării silite este art. 646 alin.2 Cod pr. civilă, care prevede că ”La cererea debitorului, executorul judecătoresc va aplica, în condițiile legii, compensația legală dintre creanța prevăzută în titlul a cărui executare s-a cerut împotriva sa și creanța pe care el o opune pe baza unui alt titlu executoriu”.

Din această dispoziție legală rezultă că legiuitorul a pus la dispoziția debitorului urmărit un mecanism prin care, în cadrul unei proceduri execuționale declanșate împotriva sa, să poată să se prevaleze de propria creanță pe care o are față de creditorul urmăritor.

Prin urmare, reține instanța că, în faza executării silite compensația se activează numai la cererea debitorului, rolul executorului judecătoresc fiind unul condiționat și subordonat disponibilității părților, atribuțiile executorului judecătoresc legate de aplicarea compensației urmând a se pune în practică numai condiționat de solicitarea debitorului.

Legat de aplicarea compensației, rolul activ al executorului judecătoresc se concretizează în obligația legală a acestuia de a aplica compensația, la cererea debitorului, expresia folosită de legiutor ”va aplica” conturând caracteristicile unei norme imperative. 

Cu privire susținerea contestatoarei în sensul că somaţia nu cuprinde, în concret, suma de executat, instanța reține că, pentru ca o creanță să fie lichidă, și astfel să poată fi executată silit, nu este neapărat necesar ca ea să fie determinată, fiind suficient ca titlul executoriu să cuprindă elemente care permit această determinare.

Hotărârea judecătorească prin care s-a stabilit obligația de a plăti o despăgubire egală cu valoarea drepturilor salariale și a celorlalte drepturi de care angajatul ar fi beneficiat poate fi pusă în executare silită chiar dacă despăgubirea nu a fost cuantificată, existând în posesia debitorului suficiente date pentru a se stabili cuantumul obligației, deoarece debitorul cunoaște toate elementele de calcul al drepturilor salariale la care creditorul ar fi avut dreptul.

De altfel, la fila 65 dosar se află copia adresei nr. 2055 din 08.07.2019 emisă de către debitoarea Comuna Xxxxxxxx, trimisă creditoarei Xxxxxx xxxxxx, prin care i se aduce la cunoștință acesteia că, în baza titlului executoriu, s-a calculat că are dreptul la o despăgubire în sumă de 16315 lei și tichete de vacanță în sumă de 1450 lei, din care suma de 3000 lei i-a fost achitată acesteia până la data de 30.06.2019.

Din înscrisurile depuse la dosar de părți rezultă că numita Xxxxxx xxxxxx a fost invitată, prin adresa nr. 1835 din 30.05.2019 (fila 11 dos), emisă de Comuna Xxxxxxxx, să se prezinte la sediul unității administrativ teritoriale pentru a se proceda la compensarea sumei datorate de XXX Xxxxxxxx cu suma de 1250 lei datorată de creditoare cu titlul de cheltuieli de judecată, iar din înscrisul aflat la fila 32 dosar, denumit stat de plată, rezultă că s-a și realizat această compensare, respectiv din suma de 3000 lei despre care contestatoarea susține că a fost achitată intimatei, i s-a plătit doar diferența de 1750 lei.

Ulterior, BEJ Xxxxxxx xxxxxxx a emis încheierea din 09.07.2019 prin care a stabilit cheltuieli de executare în sumă de 500 lei și onorariu executor 1000 lei și, la aceeași dată a emis o nouă somație prin care a solicitat debitoarei să achite creditoarei sumele de 14765 lei despăgubire, 20 lei taxă judiciară și 1500 lei cheltuieli de executare și onorariu executor.

Împrejurarea că, între părţi a avut loc compensarea sumelor datorate reciproc, izvorând din acelaşi titlu executoriu, este confirmată şi de faptul că suma  menţionată în somaţia emisă la data de 09.07.2019, ca reprezentând despăgubiri, este mai mică decât suma ce a fost calculată iniţial de către creditoare ca fiind datorată debitoarei.

Față de aspectele reținute, apreciază instanța că  neindicarea sumei ce urma a fi executată silit în cuprinsul somației, nu afectează caractetul lichid al creanței, fiind suficient ca titlul executoriu să cuprindă elemente care permit determinarea cuantumului creanței, dovadă în acest sens fiind și faptul că, debitoarea a dispus de toate elementele necesare pentru a calcula cuantumul despăgubirii cuvenite creditoarei.

Concluzionând, verificând conținutul actelor de executare contestate, instanța apreciază că, cu excepția mențiunii greșite din somația nr. 65/2019 din 21.05.2019, referitoare la obligația pârâtei de reintegrare a reclamantei începând cu data de 01.01.2018, pe postul deținut anterior de bibliotecar cu 1/2 normă, obligație care nu era susceptibilă de executare silită, cu privire la care instanța va admite contestația și va dispune îndreptarea somației și înlăturarea respectivei mențiuni, celelalte acte de executare întocmite de executorul judecătoresc Xxxxxxx xxxxxxx, în dosarul de executare silită 65/2019, sunt legale și temeinice, astfel că va respinge contestația la executare cu privire la acestea. 

În ce privește obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecată, instanța reține următoarele:

Potrivit art. 453 Cod proc. civilă ”(1)Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. (2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată”.

Reține instanța că la baza obligației de plată a cheltuielilor de judecată stă principiul culpei procesuale, iar în  faza executării silite  se poate susține că intimatul creditor este în culpă atunci când a stăruit nejustificat în îndeplinirea anumitor acte de executare  sau a dat organului de executare informații inexacte, care au avut drept urmare prejudiciile invocate de contestatorul debitor.

În cauza de față, nu se poate reține nicio culpă procesuală creditoarei, având în vedere că s-a admis în parte contestația și s-a dispus îndreptarea somației nr. 65/21.05.2019, prin înlăturarea unei mențiuni făcută din eroarea executorului judecătoresc, executarea silită a obligației respective nefiind nici solicitată de creditoare și nici încuviințată de către instanță, creditoarea intimată neavând nicio contribuție la întocmirea actului de executare nelegal ce a fost îndreptat.

În aceste condiții, nefiind în culpă procesuală, creditoarea nu poate fi responsabilă de consecințele neglijenței organului de executare, considerent pentru care instanța va respinge cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată făcute de către contestatoare. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, contestația la executare formulată de contestatoarea UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA XXXXXXXX, cu sediul în loc. Xxxxxxxx, județul Botoșani,  în contradictoriu cu intimata XXXXXX XXXXXX, CNP yyyyyyyyyyy, domiciliată în loc. Xxxxxxxx, comuna Xxxxxxxx, județul Botoșani. 

Îndreaptă somația nr. 65/21.05.2019, emisă în dosarul de executare nr. 65/2019 al BEJ Xxxxxxx xxxxxxx, în sensul că înlătură din conținutul acestei somații mențiunea ”Obligă pârâta să reintegreze reclamanta începând cu data de 01.01.2018 pe postul deținut anterior de bibliotecar cu ½ normă”.

 Menține celelalte acte de executare  întocmite în dosarul de executare nr. 65/2019 al BEJ Xxxxxxx xxxxxxx.

 Ia act că BEJ Xxxxxxx xxxxxxx nu a solicitat plata contravalorii copierii dosarului de executare. 

Respinge cererea contestatoarei de acordare a cheltuielilor de judecată.

 Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, eventuala cerere de apel urmând a se depune la Judecătoria Xxxxxx.

Pronunţată azi, 22.11.2019, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red. xx

Tehnored. xxx./xxx.

4ex./13.02.2020