Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 247/2014 din 17.02.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Contestaţie la executare

Termenul prevăzut de disp. art. 705 alin. 1 C.proc.civ. , prescripţia extinctiva stinge dreptul creditorului de a mai cere concursul organului de executare pentru valorificarea titlului său. Prescripţia dreptului de a cere executarea silita vizează însăşi posibilitatea de realizare efectiva a urmăririi silite prin masuri de constrângere patrimoniala.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.11.2013, sub nr. dosar …../263/2013, contestatorul U. N. a  formulat contestaţie la  executare  prin  care a solicitat  ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să se dispună în contradictoriu cu intimata Asociaţia de proprietari  nr. … M…,  anularea formelor de executare  întocmite de către BEJ D. C.  în dosarul de executare nr. …../E/2013, forme  de executare pe care le socoteşte  ca fiind netemeinice şi nelegale, solicitând totodată obligarea  intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii , contestatorul a arătat  că , la data de 12.07.2013 a fost emisă de către BEJ  D. C.  somaţia  din dosarul de executare  nr. …../E/2013, somaţie prin care a fost atenţionat  în temeiul  art. 666 şi 731 C.proc. civ. , ca în termen  de o zi  să se conformeze sentinţei  civile nr. 162/2009.

Că, după  comunicarea acestei  somaţii BEJ D. C. a  procedat la poprirea unor  sume de bani  din salariul obţinut  de la locul de muncă.

Că, plata sumelor  menţionate  în dispozitivul  sentinţei civile …./2009 este însă  prescrisă , aşa cum  se constată prin sentinţa  nr. …./16.01.2013 pronunţată de Judecătoria Motru  în dosarul nr. …../263/2012, rămasă definitivă şi irevocabilă .

Că, se altfel  şi art. 705 C.proc. civ. prevede faptul că  dreptul de a obţine  executarea silită  se prescrie  într-un termen  de trei ani , dacă legea nu prevede altfel.

În drept , contestaţia a fost  întemeiată pe  prevederile  art. 711 şi urm. C.proc. civ. , ale art. 705 şi urm. C.proc. civ.

În dovedire , contestatorul  a depus la dosar înscrisuri , filele 4-9.

Instanţa în virtutea rolului activ consfinţit de dispoziţiile art. 22 C.proc. civ. a  solicitat BEJ D. C.  să  înainteze  în copie certificată  dosarul de executare nr…../E/2013.

Legal citată , intimata Asociaţia de proprietari nr. 15 Motru  a formulat  întâmpinare  prin care a  solicitat respingerea  cererii .

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

Potrivit disp. art. 711 alin. 1 C.proc.civ.,  împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

În cauza de faţă se reţine că, la data 17.06.2013, intimata a formulate cerere de executare silită a titlului executoriu sentinţa civilă nr. …./27.01.2009 stată în dosar nr. …./263/2008 şi intrată în puterea lucrului judecat  prin decizia nr. ……/21.04.2009 a Tribunalului Gorj.

În urma cererii formulate a fost întocmit dosarul execuţional nr. …../E/2013 conform încheierii din data de 17.06.2013 a BEJ D. C..

La data de 12.11.2013 intimata a formulat cerere de executare silită prin poprire în cadrul aceluiaşi dosar execuţional( f. 34) şi a fost emisă încheierea de stabilire a cuantumului cheltuielilor de executare ce a fost comunicat contestatorului la data de 14.11.2013 ( f. 35-37).

În privinţa excepţiei tardivităţii contestaţiei la executare invocată de intimată, se reţine că, potrivit disp. art. 714 alin. 1 C.proc.civ. , daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia privitoare la executarea silita propriu-zisa se poate face in termen de 15 zile de la data cand,  contestatorul a luat cunostinta de actul de executare pe care il contesta, cel interesat a primit comunicarea ori, dupa caz, instiintarea privind infiintarea popririi. Daca poprirea este infiintata asupra unor venituri periodice, termenul de contestatie pentru debitor incepe cel mai tarziu la data efectuarii primei retineri din aceste venituri de catre tertul poprit,  debitorul care contesta executarea insasi a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit incheierea de incuviintare a executarii si nici somatia sau executarea se face fara somatie.

Având în vedere că executarea silită a început prin instituirea popririi asupra veniturilor salariale datorate de angajatorul contestatorului, despre care contestatorul a primit înştiinţarea la data de 14.11.2013  şi că acesta a depus contestaţia la Judecătoria Motru, la data de 26.11.2013,  se apreciază că aceasta a fost formulată în termenul prevăzut de lege, drept pentru care se apreciază ca nefiind întemeiată excepţia tardivităţii invocată de intimata Asociaţia de Proprietari nr. … M., urmând a fi respinsă.

Pe fondul cauzei, contestatorul solicită să se constate prescris dreptul intimatei de a obţine executarea silită a sentinţei civile nr. …./27.01.2009 ce face obiectul dosarului execuţional nr. …./E/2013.

Potrivit art. 705 alin. 1 din C.proc.civ. ,  dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel. In cazul titlurilor emise in materia drepturilor reale, termenul de prescriptie este de 10 ani iar potrivit alin. 2 din acelaşi text de lege , termenul de prescriptie incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita. In cazul hotararilor judecatoresti si arbitrale, termenul de prescriptie incepe sa curga de la data ramânerii lor definitive.

Nerespectarea  termenului de prescripţie prev. de art. 705 C.proc.civ. are ca efect stingerea dreptului creditorului  de a obţine executarea silita si orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie, conform art. 706 alin. 2 C.proc.civ.

Astfel, în temeiul legii, o hotărâre judecătoreasca sau un alt titlu executoriu poate fi executata silit numai intr-un anumit termen stabilit.

După trecerea acestui termen, prescripţia extinctiva stinge dreptul creditorului de a mai cere concursul organului de executare pentru valorificarea titlului său.

Prescriptia dreptului de a cere executarea silita vizeaza insasi posibilitatea de realizare efectiva a urmaririi silite prin masuri de constrangere patrimoniala.

Instanta retine ca cererea de executare silita formulata de catre creditoare impotriva debitoarei a fost formulata la data de 17.06.2013 , deci după împlinirea termenului de prescripţie de 3 ani ce curge de la data rămânerii definitive a titlului executoriu sentinţa civilă nr. …./27.01.2009, ce face obiectul dosarului execuţional nr. …./E/2013.

Pentru aceste considerente , va fi admisă contestaţia la executare şi se va dispune anularea tuturor formelor de executare silită efectuate în dosarul nr. …./E/2013, având în vedere că s-a prescris dreptul creditoarei intimate ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. …. M. de a obţine executarea silită a contestatorului în temeiul  titlului executoriu sentinţa civilă nr. …./27.01.2009.