Partaj judiciar.

Sentinţă civilă 434 din 24.02.2021


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de 23.01.2014, sub nr. 524/866/2014, reclamanta .............a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii ............., .............si .............,  partajarea averii rămase de pe urma defunctei ............., decedată la data de 03.04.196 şi ieşirea părţilor din indiviziune. Cu cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că sotii .............si .............au avut trei copii : ............., decedată cu mostenitor pârâtul ............., pârâta .............si ............., decedată cu mostenitoarea pârâta .............. După decesul lui ............., sotia supravietuitoare .............s-a recăsătorit cu ............. (zis .............) si din această căsătorie a rezultat reclamanta ............., rudă pe linie maternă cu pârâtii din cauză (soră cu .............si mătusa celorlalti pârâti). In cea de a doua căsătorie, defuncta ............. (fostă .............) .............a venit cu terenul in suprafată de 3,79 ha, mostenit de la părintii săi, teren dat si cu titlu de zestre incă de la incheierea primei căsătorii cu defunctul .............. Pentru suprafata de 3,1769 ha s-a emis initial titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007 doar pe numele mostenitoarelor .............si ............., conform sentintei civile nr. 1219/23.02.1993. Ulterior prin decizia civilă nr. 1851/21.06.2000 pronuntată de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 1688/1999, s-au anulat partial trei titluri de proprietate, inclusiv cel emis pe numele reclamantei cu nr. 118858/1993.

 Prin sentinta civilă nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007, au fost incluse in titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007 si numitele .............si ..............

Terenul in suprafată de 3,79 ha include si suprafata de 3,1762 ha si a fost a defunctei ............./ ..........................si din suprafata totală de teren au fost inzestrate .............cu 9562 mp, insă titlul de proprietate nr. 119014/07.12.1993 a fost anulat, dar si .............cu 7200 mp, insă si pentru această suprafată de teren a fost anulat titlul de proprietate nr.118858/2.07.1993. Ca urmaare a anulării titlurilor emise, tot terenul a reintrat in patrimoniul defunctei ............. (fostă ............., zisă .............) ..............

Arată reclamanta că masa succesorală care se impune a fi impărtită este suprafata de 3,1762 ha din titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007 . Mostenitorii sunt : ............., ............., .............si ............., fiecare cu o cotă de ¼, iar pârâta .............si ............. (când era in viată) au instrăinat din titlul de proprietate suprafetele de teren 2.200 mp din T 24 P 386/30/2 si 5.000 mp din T26 P502/142.

 Din masa de impărtit, reclamanta solicită să-i fie atribuite terenurile pe care le stăpâneste in fapt : 1 ha in T24 P 386/30/1/1 si terenul instrăinat de 2.200 mp din T 24 P 386/30/2.

 În drept, se invoca prevederile art. 728 din vechiul C.civ. si art. 979 C.proc.civ.

 S-a solicitat proba cu interogatoriu, martori, înscrisuri si expertiză topografică si evaluatorie.

 S-au depus în susţinerea cererii înscrisuri constând în acte de stare civilă, acte privind dreptul de proprietate, încheiere de verificare notarială, împuternicire avocaţială, certificat OCPI si hotărârile judecătoresti invocate in actiune.

 S-a achitat taxa de timbru judiciar in cuantum de 4.477,87 lei ( fila 42 vol. 1).

În temeiul art. 201, alin. 1 Cod procedură civilă s-a dispus comunicarea cererii și a înscrisurilor către pârâți, cu mențiunea de a formula întâmpinare în termenul de 25 de zile acordat.

 La data de 08.04.2014, pârâtii .............si ............. depun intâmpinare prin care solicită respingerea actiunii introductive deoarece prin acest proces s-ar eluda prevederile sentintei civile nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007, prin care au fost incluse in titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007 si numitele .............si ............., titlu care nu s-a rectificat datorită reticentei si relei credinte a reclamantei care a ales să promoveze mai multe litigii civile, la care ulterior a renuntat.

În temeiul art. 201, alin. 2 Cod procedură civilă s-a dispus comunicarea întâmpinărilor și a înscrisurilor către reclamantă, cu mențiunea de a formula răspuns la întâmpinare în termenul de 10 de zile acordat.

La data de 23.04.2014, numitul ............., fiu al reclamantei decedate la data de 31.01.2014, după promovarea prezentei actiuni, depune răspuns la intâmpinare prin care invocă exceptia nulitătii intâmpinării intrucât este semnată de un madatar comun al pârâtilor, care insă nu si-a probat această calitate. Mai arată că in actiunea introductivă s-a precizat corect intinderea masei succesorale – 3,1762 ha din titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007, asa cum a fost modificat prin sentinta civilă nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007, care trebuie impărtită intre toti mostenitorii defunctei ............. (fostă .............) ..............

La data de 08.07.2014, ............., succesorul reclamantei, introdus in cauză in calitate de reclamant a formulat precizări la actiunea introductivă prin care a arătat că obiectul actiunii este partajarea judiciară a terenului mentionat in titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007, in cote de ¼ pentru fiecare dintre coindivizari, respectiv mostenitorii acestora.

La data de 24.02.2014 decedează pârâta .............,iar in cauză au fost introdusi mostenitorii acesteia, in calitate de pârâti : .............si ..............

La data de 15.07.2016, pârâtii .............si ............. depun o nouă intâmpinare prin care solicită obligarea reclamantei la plata contravalorii lipsei de folosintă pentru terenul detinut din anul 1991, evaluată la suma de 30.968 lei.

 Solicitarea pârâtilor a fost calificată de către instantă drept o cerere reconventională, iar acestia au fost obligati la plata taxei de timbru judiciar in cuantum de 1534,04 lei (f.134 vol. II), taxă plătită conform chitantei de la fila 146 vol. II.

Prin incheierea din data de 24.10.2016 s-a admis exceptia nulitătii cererii reconventionale invocată de instantă din oficiu.

Prin cererea depusă la data de 12.12.2017, pârâtii .............si .............solicită ca instanta să ia act de renuntarea la cotele de teren care li se cuvin si cu care să se compenseze suprafata de 5.000 mp instrăinată de autorii lor.

In cursul cercetării judecătoresti s-a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, interogatoriul pârâtilor si expertiză topografică intocmită de doamna expert Savlovschi Elena (f. 210-256 vol. I),  avizată favorabil de OCPI (f. 211, f. 271-290 vol. 1, f. 70-74 vol. II ), inlocuită de expert Ungureanu Oana (prin incheierea din data de 20.03.2017) – raport nou de expertiză topocadastrală de la f. 24-44, f. 65-108 vol. III, f. 164-185 vol. IV şi în specialitatea evaluare imobiliară intocmită de doamna expert  Gramschi Crăita Adriana (f.19-69 vol. II si 173-205 vol. II, f. 112-116, 121-125, 131-146 vol. IV).

 Prin sentinta civilă nr. 1927/16.11.2017 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 4543/866/2015 (f. 58-60 vol. III), s-a dispus rectificarea si modificarea titlului de proprietate nr. 310012/29.03.2007, depus la dosarul cauzei la fila 96 vol. IV.

 La solicitarea instantei, expertii desemnati in cauză, si-au reevaluat concluziile formulate prin cele două expertize de specialitate intocmite initial – f. 164-185 vol. IV (expertiza topocadastrală) si f. f. 112-116, 121-125, 131-146 vol. IV (expertiza evaluatorie).

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007, modificat prin sentinta civilă nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007 (au fost introduse pe titlu – alături de .............si .............– si numitele .............si .............) si prin sentinta civilă nr. 1927/16.11.2017 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 4543/866/2015 (au fost corectati identificatorii topocadastrali ai loturilor de teren), s-a reconstituit numitelor ............., ............., .............si ............., în baza Legii nr. 18/1991 si in calitate de mostenitoare ale defunctului ............., dreptul de proprietate asupra terenului in suprafată de 3,1762 ha situat pe raza comunei Ruginoasa, jud. Iasi (1,0962 ha intravilan Dumbrăvita si 2,0800 ha extravilan Ruginoasa).

Se retine că defunctul .............a decedat inaintea sotiei sale, ............., zisă .............si fostă ............., cu care a avut trei copii: pârâta ............. (decedată in cursul solutionării prezentei cauze – cu mostenitorii .............si .............) , ............., decedată cu mostenitor pârâtul .............si ............., decedată cu mostenitoarea pârâta ............., iar din căsătoria defunctei ............., zisă .............si fostă .............cu numitul ............. (zis .............) s-a născut reclamanta ............. (decedată in cursul solutionării prezentei cauze – cu mostenitorul .............).

Inainte de iesirea din indiviziune, unele dintre coindivizare/autoare ale acestora instrăinează o parte dintre terenurile existente in titlu, astfel :

-Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/29.05.2007 (f. 110 vol. I), .............si .............vând suprafata de 5.000 mp din intravilanul comunei Dumbrăvita situată in T 22, P 1470/1;

-Prin contractul de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 (f.120-121 vol. I), numita ............. (fiica defunctilor .............si ............., zisă .............si fostă .............), mama pârâtei coindivizare ............., anterior emiterii titlului de proprietate nr. 310012/29.03.2007, a dat la schimb două terenuri existente in titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007 si anume suprafata de 1.050 mp intravilan - T18 P 978/8 si de 4.912 mp arabil extravilan – T24 P358/136 (conform expertizei topocadastrale si a modificărilor titlului de proprietate, acest teren se află in intravilan), primind in schimb alte loturi de teren.

Față de cele enunțate, instanța reține că cele trei suprafațe de teren au fost instrăinate de către coindivizari/autori ai acestora, iar instrăinările sunt supuse condiției rezolutorii ca bunurile instrăinate să nu cadă în lotul unui alt coproprietar, ci în cel al instrăinătorului.

Având în vedere că dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 3,1762 ha situat pe raza comunei Ruginoasa, jud. Iasi a fost reconstituit numitelor ............., ............., ............. si ............., în baza Legii nr. 18/1991 si in calitate de mostenitoare ale defunctului ............., iar potrivit sentintei civile nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007 acestea se află intr-o stare de indiviziune in calitate de mostenitoare ale defunctei ............., căsătorită ............., instanta va retine că fiecăruia dintre cei patru copii ai defunctei  ............., zisă .............si fostă .............ii revine o cotă de 1/4, urmând a fi culeasă de părtile din prezenta cauză, in calitate de mostenitori ai acestora, astfel:

-reclamanta ............. (fiica defunctei .............din căsătoria cu .............) decedată in cursul procesului, cu mostenitor fiul său, reclamantul .............;

-pârâta ............. (fiica defunctei .............din căsătoria cu .............) decedată in cursul procesului, cu mostenitorii acesteia, in calitate de pârâti  .............si .............;

-pârâta ............. (fiica defunctei ............., fiica defunctei .............din căsătoria cu .............);

-Burlacu Constantin (fiul defunctei ............., fiica defunctei .............din căsătoria cu .............).

Instanta va constata că bunurile supuse impărtelii sunt următoarele suprafete de teren mentionate in  titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007, modificat prin sentinta civilă nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007 si prin sentinta civilă nr. 1927/16.11.2017 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 4543/866/2015, emis pe numele ............., ............., .............si .............:

-suprafata de 4912 mp amplasată in tarlaua 24, parcelela A 358/136, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 168 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate – avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6080/07.11.2019 (f.166 vol. IV) – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005, in valoare de 9824 euro conform raportului de expertiză evaluatorie – f. 139 vol. IV;

-suprafata totală de 2200 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/2 – 508 mp, F 385/30/2-197 mp, A 386/30/2-394 mp, F 387/30/2-43 mp, A 388/30/2-714 mp, F 389/30/2-47 mp, A 390/30/2-297 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 173 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6081/21.11.2019 (f.171 vol. IV) in valoare totală de 501 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata totală de 10.000 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/1/1 – 2423 mp, F 385/30/1/1-886 mp, A 386/30/1/1-1740 mp, F 387/30/1/1-190 mp, A 388/30/1/1-2894 mp, F 389/30/1/1-190 mp, A 390/30/1/1-1677 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 178 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6082/21.11.2019 (f.176 vol. IV) in valoare totală de 2276 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

-suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 26, parcela A 442/142/1, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 183 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6083/07.11.2019 (f.181 vol. IV) in valoare de 1177 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 22, parcela A 1470/1, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 76 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana – obiect al contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/29.05.2007 (f. 110 vol. I) in valoare totală de 19.000 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata de 3600 mp amplasată in tarlaua 24, parcela A365/22, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 77 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana, avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 4544/20.09.2017 (f.99 vol. III) in valoare totală de 847 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

-suprafata de 1050 mp amplasată in tarlaua 18, parcelela A 978/8, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 in valoare totală de 3675 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV.

Total valoare masă succesorală 37.300 euro, valoarea cotei de ¼ care i se cuvine fiecărei ramuri de mostenitori coindivizari al defunctei ............., zisă .............si fostă ............., fiind de 9325 euro.

În drept, conform art. 1143 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Moștenitorul poate cere oricând ieșirea din indiviziune, chiar și atunci când există convenții sau clauze testamentare care prevăd altfel.

Conform art. 988 Cod procedură civilă la formarea și atribuirea loturilor, instanța va ține seama, după caz, și de acordul părților, mărimea cote-părți ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărțit, natura bunurilor, domiciliul și ocupația părților, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărțeala, au făcut construcții sau îmbunătățiri cu acordul celorlalți coproprietari sau altele asemenea.

Față de dispozițiile legale anunțate, dar și față de opțiunile exprimate de către părți (prin cererea depusă la data de 12.12.2017, pârâtii .............- fiul defunctei ............. - si .............– fiica defunctei .............  - solicită ca instanta să ia act de renuntarea la cotele de teren care li se cuvin si cu care să se compenseze suprafata de 5.000 mp instrăinată de autorii lor), inclusiv pentru a se mentine stabilitatea circuitului civil având in vedere cele două acte de dispozitie realizate de către autorii părtilor litigante (prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/29.05.2007 - f. 110 vol. I, .............si .............vând suprafata de 5.000 mp din intravilanul comunei Dumbrăvita situată in T 22, P 1470/1 si prin contractul de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 - f.120-121 vol. I, numita .............  - fiica defunctilor .............si ............., zisă .............si fostă .............- mama pârâtei coindivizare ............., anterior emiterii titlului de proprietate nr. 310012/29.03.2007, a dat la schimb două terenuri existente in titlul de proprietate nr. 310012/29.03.2007 si anume suprafata de 1.050 mp intravilan - T18 P 978/8 si de 4.912 mp arabil extravilan – T24 P358/136), instanța va dispune ieșirea din indiviziune și partajul judiciar și va atribui :

I.Reclamantului ............., fiul reclamantei ............. (decedată la data de 31.01.2014, după promovarea prezentei actiuni) :

-suprafata totală de 2200 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/2 – 508 mp, F 385/30/2-197 mp, A 386/30/2-394 mp, F 387/30/2-43 mp, A 388/30/2-714 mp, F 389/30/2-47 mp, A 390/30/2-297 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 173 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6081/21.11.2019 (f.171 vol. IV) in valoare totală de 501 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata totală de 10.000 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/1/1 – 2423 mp, F 385/30/1/1-886 mp, A 386/30/1/1-1740 mp, F 387/30/1/1-190 mp, A 388/30/1/1-2894 mp, F 389/30/1/1-190 mp, A 390/30/1/1-1677 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 178 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6082/21.11.2019 (f.176 vol. IV) in valoare totală de 2276 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

-suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 26, parcela A 442/142/1, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 183 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6083/07.11.2019 (f.181 vol. IV) in valoare de 1177 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata de 3600 mp amplasată in tarlaua 24, parcela A365/22, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 77 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana, avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 4544/20.09.2017 (f.99 vol. III) in valoare totală de 847 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

Total valoare bunuri atribuite reclamantului ............., fiul reclamantei defuncte .............: 4801 euro, fată de 9325 euro cât i s-ar fi cuvenit potrivit cotei sale.

II.Pârâtei ............., fiica defunctei .............- fiica defunctilor .............si ............., zisă .............si fostă .............:

-suprafata de 4912 mp amplasată in tarlaua 24, parcelela A 358/136, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 168 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate – avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6080/07.11.2019 (f.166 vol. IV) – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005, in valoare de 9824 euro conform raportului de expertiză evaluatorie – f. 139 vol. IV;

-suprafata de 1050 mp amplasată in tarlaua 18, parcelela A 978/8, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 in valoare totală de 3675 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV.

 Instanta va retine că autoarea pârâtei ............. (mama sa, ............., fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  ) a incheiat contractul de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 (f.120-121 vol. I), anterior emiterii titlului de proprietate nr. 310012/29.03.2007, a dat la schimb cele două terenuri in suprafata de 1.050 mp intravilan - T18 P 978/8 si de 4.912 mp arabil extravilan – T24 P358/136 (actualmente intravilan conf. PUG sat Dumbravita), primind in schimb alte terenuri de la sotii .............  si .............  , respectiv in suprafată totală de 5000 mp amplasate parcelele situate in intravilanul comunei Ruginoasa, jud. Iasi in T3 P68- 2304 mp, T3 P73/1 – 2400 mp si T2 P33/10- 296 mp.

 Total valoare bunuri atribuite pârâtei Budur Doina (fiica defunctei .............  - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  ) : 13.499 euro, fată de 9325 euro cât i s-ar fi cuvenit potrivit cotei sale.

III. Pârâtilor Burlacu Constantin (fiu al defunctei .............  - fiica defunctilor .............  .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  ) si .............  si ............. (mostenitorii pârâtei .............  decedată in cursul procesului la data de 24.02.2014) in indiviziune, suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 22, parcela A 1470/1, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 76 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana, in valoare totală de 19.000 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV, instanta tinând cont că această suprafată de teren constituie  obiectul contractului autentificat sub nr. 2931/29.05.2007 (f. 110 vol. I) prin care numita .............  (mama pârâtului .............  ) impreună cu sora sa ............. (autoarea pârâtilor .............  si .............  ) vând sotilor ............. si .............  acest teren in schimbul pretului de 32700 lei, impărtit in cote egale către cele două vânzătoare (16350 lei fiecare).

Tinând cont de valoarea cotelor cuvenite celor trei pârâti enuntati in paragraful anterior, instanta va retine că valoarea cotei din bun cuvenite si atribuite pârâtului ............. (1/2) din terenul atribuit in indiviziune cu mostenitorii defunctei .............  este de 9.500 euro, fată de 9325 euro cât i s-ar cuvenit potrivit cotei legale a autoarei acestuia. Similar, valoarea cotei indivize cuvenite si atribuite pârâtilor  .............  si .............  , mostenitorii defunctei .............  , este de este de 9.500 euro, fată de 9325 euro cât li s-ar fi cuvenit potrivit cotei legale a autoarei lor.

Prin atribuirea în natură către pârâta .............  , fiica defunctei .............  - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  a suprafetelor de teren ce au făcut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 (f.120-121 vol. I) instanța reține că s-a consolidat transferul de proprietate realizat prin schimb, lotul înstrăinat fiind atribuit mostenitorului coproprietarului instrăinător.

Prin atribuirea în natură (si in indiviziune) către pârâtii .............  (fiu al defunctei ............. - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă ............. si fostă .............  ) si .............  si .............  (mostenitorii pârâtei .............  decedată in cursul procesului la data de 24.02.2014) a suprafatei de teren constituie  obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/29.05.2007 (f. 110 vol. I), instanța reține că s-a consolidat vânzarea, lotul înstrăinat fiind atribuit mostenitorilor coproprietarilor vânzători.

Față de aceste aspecte, instanța reține că tuturor pârâților li s-au atribuit bunuri în natură de o valoare mai mare decât valoarea cotei cuvenite si implicit decât valoarea bunurilor atribuite in natură reclamantului, sens în care se constată că acesta are dreptul la sultă.

In acest sens, se va obliga pârâta .............  , fiica defunctei .............  - fiica defunctilor ............. si .............  , zisă .............  si fostă .............  – la plata către reclamantul ............. a unei sulte de 4.175 euro (echivalent în lei la data plății) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei, reprezentând cota cuvenită autoarei reclamantului din terenurile ce au făcut obiectul contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 (f.120-121 vol. I) incheiat de Arsîntescu Aurica, mama pârâtei, anterior emiterii titlului de proprietate, cu numitii  .............  si .............  .

De asemenea, se va obliga pârâtul .............  (fiu al defunctei .............  - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  ) la plata către reclamant a unei sulte de 175 euro (echivalent în lei la data plății) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei, reprezentând cota cuvenită autoarei reclamantului din terenul ce a făcut obiectul contractului contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/ 29.05.2007, incheiat intre autoarea pârâtului, .............  , impreună cu sora sa .............  (autoarea pârâtilor .............  si .............  ), in calitate de vânzătoare si cumpărătorii .............  si .............  .

De asemenea, se vor obliga in solidar pârâtii ............. si .............  (mostenitori ai pârâtei defuncte .............  - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  ) la plata către reclamant a unei sulte de 175 euro (echivalent în lei la data plății) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei, reprezentând cota cuvenită autoarei reclamantului din terenul ce a făcut obiectul contractului contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/ 29.05.2007, incheiat intre autoarea pârâtilor, .............  , impreună cu sora sa .............  (autoarea pârâtului .............  ), in calitate de vânzătoare si cumpărătorii .............  si .............  .

Cu privire la cheltuielile de judecată, instanța constată că reclamantul .............  a suportat următoarele cheltuieli:

-Taxă premediere obligatorie la data introducerii prezentei actiuni – 100 lei (f. 14 vol. I);

-taxă judiciară de timbru în cuantum de 4.477.87 lei conform chitanţei de la f. 42 vol. I;

-onorariu expertiză topocadastrală : 3.853 lei (700 lei- f. 106 vol. I, 1728 lei- f. 84 vol. II, 725 lei-f. 57 vol. III si 700 lei – f.197 vol. IV);

-onorariu expertiză evaluatorie imobiliară : 3.774,6 lei (700 lei- f. 107 vol. I, 1924,6 lei- f. 102 vol. II, 620 lei-f. 1 vol. III si 530 lei – f.179 vol. IV).

Total cheltuieli de judecată suportate de reclamant : 12.205,47 lei.

Având în vedere că în procesele de partaj, părţile sunt şi reclamanţi şi pârâţi, ele suportă împreună cheltuielile de judecată, în afară de cele provocate prin cereri neîntemeiate ale uneia din părţi, acestea având o dublă calitate, iar soluţia de ieşire din indiviziune este deopotrivă în interesul tuturor. Reţinând că obiectul acţiunii este indivizibil, se impune suportarea cheltuielilor de judecată în raport de valoarea pretenţiilor admise şi potrivit cu cota ce revine fiecăruia.

In acest sens, tinând cont de cota de ¼ care ii revine fiecărui coindivizar/mostenitor, instanta va dispune obligarea :

-pârâtei ............. la plata către reclamant a sumei de 3.051,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată;

- pârâtului .............  la plata către reclamant a sumei de 3.051,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată;

- pârâtilor  .............  si ............. , in solidar, la plata către reclamant a sumei de 3.051,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite acțiunea civilă formulată de reclamanta .............  , CNP .............  (decedată in cursul solutionării prezentei cauze – 31.01.2014) si continuată de reclamantul .............  , fiul acesteia, domiciliat in comuna Ruginoasa, jud. Iasi, în contradictoriu cu pârâții .............  , domiciliată in .............  , .............  , CNP .............  , domiciliat mun. .............  , prin mandatar Macarie Victor (procura f. 98 vol. I) si .............  , domiciliat in ............. si .............  , domiciliată in .............  - ultimii doi pârâti in calitate de mostenitori ai pârâtei .............  decedată la data de 24.02.2014.

Constată că părțile se află în indiviziune cu următoarele cote : reclamantul .............  - 1/4, pârâta ............. - ¼, pârâtul  .............  – ¼ și pârâții .............  si .............  – ¼ si cu privire la următoarele suprafețe de teren menționate în titlul de proprietate nr. 310012/ 29.03.2007, modificat prin sentinta civilă nr. 2231/25.10.2007 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul 2526/866/2007 si prin sentinta civilă nr. 1927/16.11.2017 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 4543/866/2015 :

-suprafata de 4912 mp amplasată in tarlaua 24, parcelela A 358/136, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 168 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate – avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6080/07.11.2019 (f.166 vol. IV) – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005, in valoare de 9824 euro conform raportului de expertiză evaluatorie – f. 139 vol. IV;

-suprafata totală de 2200 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/2 – 508 mp, F 385/30/2-197 mp, A 386/30/2-394 mp, F 387/30/2-43 mp, A 388/30/2-714 mp, F 389/30/2-47 mp, A 390/30/2-297 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 173 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6081/21.11.2019 (f.171 vol. IV) in valoare totală de 501 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata totală de 10.000 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/1/1 – 2423 mp, F 385/30/1/1-886 mp, A 386/30/1/1-1740 mp, F 387/30/1/1-190 mp, A 388/30/1/1-2894 mp, F 389/30/1/1-190 mp, A 390/30/1/1-1677 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 178 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6082/21.11.2019 (f.176 vol. IV) in valoare totală de 2276 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

-suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 26, parcela A 442/142/1, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 183 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6083/07.11.2019 (f.181 vol. IV) in valoare de 1177 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 22, parcela A 1470/1, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 76 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana – obiect al contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2931/29.05.2007 (f. 110 vol. I) in valoare totală de 19.000 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata de 3600 mp amplasată in tarlaua 24, parcela A365/22, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 77 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana, avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 4544/20.09.2017 (f.99 vol. III) in valoare totală de 847 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

-suprafata de 1050 mp amplasată in tarlaua 18, parcelela A 978/8, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 in valoare totală de 3675 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV.

Dispune ieşire din indiviziune părtilor după cum urmează:

Atribuie in natură reclamantului .............  , fiul reclamantei .............  (decedată la data de 31.01.2014, după promovarea prezentei actiuni) :

-suprafata totală de 2200 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/2 – 508 mp, F 385/30/2-197 mp, A 386/30/2-394 mp, F 387/30/2-43 mp, A 388/30/2-714 mp, F 389/30/2-47 mp, A 390/30/2-297 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 173 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6081/21.11.2019 (f.171 vol. IV) in valoare totală de 501 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata totală de 10.000 mp amplasată in tarlaua 24, parcelele A 369/30/1/1 – 2423 mp, F 385/30/1/1-886 mp, A 386/30/1/1-1740 mp, F 387/30/1/1-190 mp, A 388/30/1/1-2894 mp, F 389/30/1/1-190 mp, A 390/30/1/1-1677 mp, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 178 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6082/21.11.2019 (f.176 vol. IV) in valoare totală de 2276 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV;

-suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 26, parcela A 442/142/1, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 183 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate - avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6083/07.11.2019 (f.181 vol. IV) in valoare de 1177 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV ;

-suprafata de 3600 mp amplasată in tarlaua 24, parcela A365/22, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 77 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana, avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 4544/20.09.2017 (f.99 vol. III) in valoare totală de 847 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV.

Atribuie pârâtei .............  , fiica defunctei ............. - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  :

-suprafata de 4912 mp amplasată in tarlaua 24, parcelela A 358/136, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, extravilan com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 168 vol. IV a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana si reevaluat in urma rectificării titlului de proprietate – avizată favorabil de OCPI prin procesul verbal nr. 6080/07.11.2019 (f.166 vol. IV) – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005, in valoare de 9824 euro conform raportului de expertiză evaluatorie – f. 139 vol. IV;

-suprafata de 1050 mp amplasată in tarlaua 18, parcelela A 978/8, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi – obiect al contractului de schimb autentificat sub nr. 531/29.01.2005 in valoare totală de 3675 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV.

Atribuie pârâtilor .............  (fiu al defunctei .............  - fiica defunctilor .............  si .............  , zisă .............  si fostă .............  ) si .............  si .............  (mostenitorii pârâtei .............  decedată in cursul procesului la data de 24.02.2014) in indiviziune, suprafata de 5.000 mp amplasată in tarlaua 22, parcela A 1470/1, intravilan conf. PUG sat Dumbravita, com.Ruginoasa, jud.Iasi identificată in plansa de la f. 76 vol. III a raportului de expertiză topocadastrală intocmit de expert Ungureanu Oana, in valoare totală de 19.000 euro conform raportului de expertiză evaluatorie– f. 139 vol. IV.

Obligă pârâta .............  la plata către reclamantul .............  a sumei de 4.175 euro (echivalent în lei la data plății) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei, cu titlu de sultă.

 Obligă pârâtul .............  la plata către reclamant a sumei de 175 euro (echivalent în lei la data plății) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei, cu titlu de sultă.

Obligă in solidar pârâtii .............  si .............  (mostenitori ai pârâtei defuncte .............  la plata către reclamant a sumei de 175 euro (echivalent în lei la data plății) în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei cu titlu de sultă.

Obligă pârâta .............  la plata către reclamant a sumei de 3.051,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâtul .............  la plata către reclamant a sumei de 3.051,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Obligă pârâtii  .............  si .............  , in solidar, la plata către reclamant a sumei de 3.051,36 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de a formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei, ce se va depune la Judecătoria Pașcani.

 Pronunțată prin punerea solutiei la dispozitia părtilor prin mijlocirea grefei, la data de 24.02.2021

Preşedinte, Grefier,

................. ..............

Domenii speta