Contestaţie la executare.

Sentinţă civilă 2214 din 28.12.2020


Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 18.07.2016 sub număr de dosar 3101/866/2016 contestatorul debitor .............  , în contradictoriu cu intimatul creditor .............  si cu tertul poprit .............  , a formulat contestație împotriva executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 46/2016 al Biroului Executorului Judecătoresc Airinei Constantin, impotriva tuturor actelor de executare si impotriva titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/2014 a Judecătoriei Pascani solicitând :

-anularea adreselor de instiintare referitoare la declansarea urmăririi silite prin poprire emise la data de 24.06.2016, a incheierii de stabilire a cheltuielilor de executare silită si a tuturor  actelor de executare efectuate;

-constatarea nulitătii incheierii de incuviintare a executării silite din data de 08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016;

-obligarea creditorului urmăritor la plata cheltuielilor de judecată.

In plus, contestatorul a solicitat suspendarea executării silite.

În motivare, acesta a invocat „exceptia lipsei nulitătii absolute” a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 a Judecătoriei Pascani si a incheierii de incuviintare a executării silite din data de 08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016, motivat de imprejurarea că titlul executoriu nu a fost comunicat in mod legal si nu constituie o hotărâre definitivă conform art. 634 al. 1 pct. 3 C.proc.civ. si nu are putere executorie conform art. 632 al. 2 C.proc.civ.

Pe fondul cauzei, contestatorul arată in esentă că, in conformitate cu dispozitiile art.632 al. 2 si art. 634 al. 1 pct. 3 C.proc.civ., constituie titluri executorii si pot fi puse in executare hotărârile date in primă instantă si neatacate cu apel, iar acestuia nu i s-a comunicat  sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014, in cauză fiind pusă in executare o hotărâre nedefinitivă, termenul de apel curgând de la data comunicării sentintei impreună cu adresele de infiintare a popririi către tertul poprit.

Încheierea de incuviintare a executării silite nr. 934/08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016 este nulă absolut intrucât executorul judecătoresc nu a avut posibilitatea reală de a cunoaste că, contestatorului nu i-a fost comunicată sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014. La data incuviintării executării silite, creanta nu intrunea conditiile imperative privind certitudinea, lichiditatea si exigibilitatea pentru a se putea formula o cerere de eexcutare silită, titlul executoriu nefiind definitiv, astfel că toate actele de executare sunt nule absolut. Vătămarea contestatorului este iminentă si imediată deoarece veniturile acestuia sunt poprite in baza unei hotărâri impotriva căreia nu si-a exercitat in mod legal dreptul de a formula calea de atac a apelului.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 701, 711 si următoarele C.proc.civ., coroborate cu art. 632 al. 2 si 634 al. 1 pct 3 Cod procedură civilă.

În probațiune, a solicitat contestatorul administrarea probei cu inscrisuri, eventual expertiză in specialitatea grafoscopie si atasarea dosarului de executare silită nr. 46/2016 l BEJ Airinei Constantin, anexând cererii, în copie: adresa de infiintare a popririi din data de 24.06.2016, instiintarea privind măsura popririi, încheierea de incuviintare a executării silite nr. 934/08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016, incheierea nr. 46/24.06.2016 de stabilire a cheltuielilor de executare, sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013.

Contestația la executare a fost legal timbrată conform art. 10 din OUG nr. 80/2013 (f. 33 – 812 lei),  contestatorul achitând si taxa de timbru judiciar aferentă cererii de suspendare a executării silite (f. 34- 50 lei) si cautiunea (f. 36 – 1.207 lei).

În temeiul art. 201, alin. 1 Cod procedură civilă s-a dispus comunicarea cererii și a înscrisurilor către intimati, insă acestia, în termenul acordat, nu  au formulat întâmpinare.

Prin incheierea interlocutorie pronuntată la data de 06.10.2016, instanta a calificat exceptia lipsei nulitătii absolute” a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 a Judecătoriei Pascani ca fiind o apărare de fond, dispunând suspendarea executării silite in dosarul de executare nr. 46/2016 al BEJ Airinei Constantin, până la solutionarea definitivă a contestatiei la executare si incuviintând părtilor proba cu inscrisuri.

A fost atasat in copie la dosarul cauzei si dosarul de executare nr. 46/2016 al BEJ Airinei Constantin (f. 92-132).

La data de 10.11.2016, contestatorul depune la dosar o cerere (f.51) prin care arată că intelege să defăimeze ca fiind fals inscrisul ce constituie dovada de comunicare a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 (f. 42 din dosarul nr. 13394/271/2013 si f. 55 din prezenta cauză), in ceea ce priveste semnătura atribuită contestatorului, dar si seria actului de identitate al acestuia – MX 911963 – in realitate actul său de identitate având seria de MX 911952.

Prin incheierea din data de 23.03.2017, instanta a dispus in baza art. 413 al. 1 pct. 1 C.proc.civ. suspendarea prezentei cauze până la solutionarea apelului declarat de contestator impotriva sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013.

Prin incheierea din data de 06.07.2017, instanta a admis cererea de repunerea pe rol a cauzei formulată de intimatul .............  (f.141 – 12.06.2017) motivat de imprejurarea că prin decizia civilă nr. 794/11.05.2017 pronuntată de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 13394/271/2013, s-a dispus respingerea apelului declarat de contestator impotriva sentintei civile nr. 1761/27.05.2014, ca fiind tardiv formulat. Prin cererea sa, intimatul solicită, de asemenea, respingerea contestatiei si obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată.

Prin incheierea din data de 11.01.2018, instanta a dispus in baza art. 413 al. 1 pct. 2 C.proc.civ. suspendarea prezentei cauze până la solutionarea definitive a cauzei penale nr. 3348/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Pascani, având ca obiect plângerea penală formulate de contestator privind infracţiunile de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals, prev. de art. 320 alin. 2, art. 321 alin. 1 şi art. 323 C.pen.

Prin incheierea din data de 12.06.2020, instanta a admis cererea de repunerea pe rol a cauzei formulată de intimatul .............  (f.187 – 31.03.2020) motivat de imprejurarea că prin ordonanta nr. 3348/P/2017 din data de 18.11.2019 s-a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârsirea infractiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals, prev. de art. 320 alin. 2, art. 321 alin. 1 şi art. 323 C.pen., intrucât faptele nu există, ordonantă impotriva căreia nu s-a formulat plângere la prim procuror (f.197).

 Analizând actele și lucrările cauzei civile de față, instanța reține următoarele:

 În fapt,  prin cererea inregistrată pe rolul BEJ Airinei Constantin la data de 19.05.2016, creditorul .............  , a solicitat punerea in executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013, definitivă la data de 22.02.2016, impotriva debitorului .............  .

Prin sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013 s-a admis in parte actiunea civilă formulată de reclamantul ............. in contradictoriu cu pârâtul .............  , dispunându-se rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit din data de 14.04.2013, încheiat între reclamant, în calitate de cumpărător, și pârât, în calitate de vînzător, având ca obiect vehiculul marca Peugeot Partner cu numărul de identificare VF3GJWJYB95021542, fabricat în anul 2003. Totodată pârâtul a fost obligat la restituirea către reclamant a prețului primit - 2500 euro, în echivalent în lei la cursul valutar BNR de la data plății si la plata către reclamant a sumei de 1570,19 lei, reprezentând reparații vehicul marca Peugeot Partner cu numărul de identificare VF3GJWJYB95021542 si a sumei de 333,50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Prin incheierea din data de 19.05.2016, executorul judecătoresc a admis cererea creditorului dispunând inregistrarea dosarului nr. 46/2016, iar prin incheierea nr. 934/ 08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016 s-a admis incuviintarea executării silite a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013.

Actele de executare silită din dosarul de executare nr. 46/2016 al BEJ Airinei Constantin - adresa de infiintare a popririi din data de 24.06.2016, instiintarea privind măsura popririi, încheierea de incuviintare a executării silite nr. 934/08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016, incheierea nr. 46/24.06.2016 de stabilire a cheltuielilor de executare si sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013 – au fost comunicate contestatorului debitor la data de 14.07.2016, acesta semnând personal dovada de inmânare cu mentionarea seriei actului de identitate – .............  (f.112).

La data de 18.07.2016, debitorul .............  introduce pe rolul Judecătoriei Pascani prezenta contestatie la executare prin care invocă nulitatea absolută a a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013 intrucât acesta nu a fost legal comunicat – semnătura de pe dovada de comunicare a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 (f. 55), nu ii apartine, iar seria actului de identitate  – .............  – nu este cea conformă realitătii  (actul său de identitate având seria de .............  ). Lipsa de legală comunicare a sentintei civile nr.1761/27.05.2014 atrage neinceperea curgerii termenului de apel si prin urmare, imposibilitatea punerii in executare datorită faptului că hotărârea judecătorească nu este definitivă conform art. 634 al. 1 pct. 3 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite) si nu constituie un titlu executoriu potrivit art. 632 al. 2 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite). Nulitatea absolută a titlului executoriu atrage nulitatea absolută a intregii executări ce face obiectul dosarului executional nr. 46/2016 al BEJ Airinei Constantin.

In drept,  conform art. 712 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite), (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii. (2)Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. (3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Conform art. 632 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite), (1) Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.

Si potrivit art. 634 al. 1 pct. 3 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite), sunt hotărâri definitive: 3. hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel.

Se retine că, prin decizia civilă nr. 794/11.05.2017 pronuntată de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 13394/271/2013, s-a dispus respingerea apelului declarat de contestator impotriva sentintei civile nr. 1761/27.05.2014, ca fiind tardiv formulat, instanta ierarhic superioară constatând astfel că sentinta civilă a fost legal comunicată contestatorului la data de 07.07.2014 si că in situatia in care cele mentionate pe dovada de comunicare nu corespund realitătii, apelantul Palote Iulian are deschisă calea plângerii penale impotriva agentului contestator.

Se mai retine că, prin ordonanta nr. 3348/P/2017 din data de 18.11.2019 s-a dispus clasarea cauzei privind plângerea penală formulată de contestator referitor la săvârsirea de către agentul procedural a infractiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals, prev. de art. 320 alin. 2, art. 321 alin. 1 şi art. 323 C.pen., intrucât faptele nu există, ordonantă impotriva căreia nu s-a formulat plângere la prim procuror (f.197).

Având in vedere prevederile art. 430 al. 1 si 2 C.proc.civ., considerentele si dispozitivul deciziei civile nr. 794/11.05.2017 pronuntată de Tribunalul Iasi in dosarul nr. 13394/271/2013 se bucură de autoritate de lucru judecat in ceea ce priveste data constată ca fiind cea a legalei comunicări a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 - 07.07.2014, data de la care a inceput să curgă pentru contestator si termenul de exercitare a apelului – 30 de zile conform art. 468 al. 1 C.proc.civ..

Se retine astfel că, la data formulării de către creditorul .............  - 19.05.2016 – a cererii de punere in executare silită a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 13394/271/2013, această hotărâre judecătorească era definitivă conform conform art. 634 al. 1 pct. 3 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite), intrucât termenul de apel pentru contestatorul debitor expirase de la data de 08.07.2014, hotărârea constituind astfel un titlu executoriu in sensul prevăzut de art. 632 al. 2 C.proc.civ. (in forma in vigoare la data cererii de incuviintare a executării silite).

 De asemenea, se retine că, potrivit art. 28 al. 1 C.proc.pen., ordonanta nr. 3348/P/2017 din data de 18.11.2019 prin s-a dispus clasarea cauzei privind plângerea penală formulată de contestator referitor la săvârsirea de către agentul procedural a infractiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, fals intelectual şi uz de fals, prev. de art. 320 alin. 2, art. 321 alin. 1 şi art. 323 C.pen., intrucât faptele nu există (ordonantă impotriva căreia nu s-a formulat plângere la prim procuror - f.197) are si ea autoritate de lucru judecat in fata instantei civile, astfel că instanta va inlătura ca fiind neintemeiată apărarea contestatorului in ceea ce priveste negarea semnăturii sale de pe dovada de comunicare a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 (f. 55).

 Mai mult decât atât, desi contestatorul a sustinut că detine o serie si un număr de carte de identitate - .............  – diferită de cea mentionată pe dovada de comunicare a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 (f. 55) - .............  , instanta retine că acesta nu a depus la dosarul cauzei o copie a cărtii sale de identitate prin care să facă dovada imprejurărilor sustinute.

In plus, desi contestatorul a arătat că la data de 07.07.2014 inscrisă pe dovada de comunicare a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 (f. 55) avea seria si numărul cărtii de identitate .............  , totusi pe dovada de inmânare a actelor de executare silită din dosarul de executare nr. 46/2016 al BEJ Airinei Constantin din data de 14.07.2016 (f.112), dovadă necontestată de către contestator, ba dimpotrivă recunoscută de acesta in motivarea actiunii sale, apare aceeasi serie si număr de carte de identitate ca pe dovada de comunicare a sentintei civile nr. 1761/27.05.2014 (f. 55), si anume .............  .

 Având in vedere argumentatia anterioară, instanta retine că, motivele de nulitate absolută a titlului executoriu reprezentat de sentinta civilă nr. 1761/27.05.2014 a Judecătoriei Pascani si a incheierii de incuviintare a executării silite din data de 08.06.2016 pronuntată de Judecătoria Pascani in dosarul nr. 15482/245/2016 invocate de către contestatorul .............  sunt neintemeiate, iar  în urma verificării tutror actelor de executare emise în dosarul de executare nr. 46/2016 al BEJ Airinei Constantin, nu au fost identificate alte motive de nulitate a executării silite.

Pentru aceste motive, instanța va respinge ca neîntemeiată contestația la executare promovată de contestatorul Palote Iulian în contradictoriu cu intimatul creditor ............. si cu tertul poprit .............  .

În ceea ce priveşte solicitarea intimatului .............  de acordare a cheltuielilor de judecată, instanţa reţine dispoziţiile art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă care prevăd că „partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea celeilalte părți, la plata cheltuielilor de judecată.” De asemenea, potrivit art. 452 Cod procedură civilă „partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor.”

Având în vedere soluția de respingere a contestației la executare formulate, față de faptul că intimatul a făcut dovada faptului că a suportat cheltuieli de judecată în cuantum de 500 lei ocazionate de prezenta cauză (onorariu de avocat f. 144), va obliga pe contestator la plata către intimat a acestei sume.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul .............  , CNP .............  , cu domiciliul în .............  în contradictoriu cu intimatul .............  , CNP .............  , domiciliat în .............  , cu domiciliu procedural ales la Cabinet de Avocat „Popa Fodor Anca”, cu sediul profesional în .............  , şi terţul poprit .............  , cu sediul în .............  .

Obligă contestatorul la plata către intimat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu avocat.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei, ce se va depune la Judecătoria Paşcani.

Pronunţată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi 28.12.2020.

Preşedinte, Grefier,

................. ..............