Partaj bunuri comune – inaplicabilitate art. 454 Cod procedură civilă.

Sentinţă civilă 671 din 12.06.2020


Prin cererea de chemare în judecată din data de 05.07.2019, înregistrată pe rolul Judecătoriei Pașcani sub numărul 3599/866/2019, petenta .......... S.R.L. a formulat, în contradictoriu cu intimata ............., plângere contravențională cu privire la procesul verbal de constatare a contravenției seria PISX nr. 0276028 din data de 03.03.2019 solicitând anularea acestuia și obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, petenta a arătat că, la data de 27.06.2019, a primit prin intermediul organelor fiscale care au instituit poprire pe conturile societătii, procesul verbal contestat prin care a fost sanctionată cu amendă in cuantum de 3045 lei (21 de puncte amendă) pentru necomunicarea datelor de identificare ale persoanei căreia i-a fost incredintat autoturismul spre a fi condus pe drumurile publice la data de 15.12.2018.

Arată petenta că in procesul verbal este mentionat fostul sediu al societătii – in mun. Iasi................. jud. Iasi – care a fost schimbat la data de 25.06.2018, sediul actual fiind in mun. Iasi, ............. jud. Iasi.

Sustine petenta că a luat cunostintă de existenta acestui act abia in momentul popririi conturilor, intrucât probabil că a fost comunicat la vechiul sediu, unde a fost comunicată cu sigurantă si solicitarea organelor de politie de a indica datele de identificare ale persoanei care a condus autoturismul cu număr de inmatriculare ..........., la data de 15.12.2018, ora 11.13, pe raza localitătii Sârca.

In concluzie, petenta arată că nu a luat la cunostintă despre obligatia – de comunicare date de identificare – decât in momentul comunicării de către organele fiscale a procesului verbal contestat si prin urmare in lipsa informării efective despre aceasta, nu a avut posibilitaea obiectivă de a o indeplini.

În drept, petenta invocă dispozițiile OG nr. 2/2001 și OUG nr. 195/2002.

Pentru dovedirea cererii sale, petenta solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 12 -15).

Plângerea a fost legal timbrată.

La data de 11.09.2019, intimatul a depus la dosar întâmpinare, prin care, a solicitat respingerea plângerii ca fiind neintemeiată, sustinând că petenta a fost sanctionată contraventional, intrucât, in calitate de proprietară a autoturismului cu număr de inmatriculare ............, nu a comunicat la solicitarea justificată a lucrătorilor de politie datele de identitate ale persoanei care a condus autoturismul societătii la data de 15.12.2018, ora 11.13, pe raza localitătii Sârca cu viteza de 80 km/h pe un sector de drum cu limita de 50 km/h. Arată intimatul că, comunicarea radar nr 373343 prin care s-au solicitat datele de identitate a fost inaintată prin mandat postal la sediul petentei, insă aceasta a fost restitută intrucât nu a fost primită, iar ulterior s-a procedat la afisarea comunicării la sediul societătii, fiind primită de administratorul ................, fără a se inainta vreun răspuns.  Cu privire la apărările petentei, intimatul arată că verificările s-au făcut in baza DEPABD, unde petenta figurează cu sediul in mun. Iasi, ............. jud. Iasi.

În drept, intimata invocă dispozițiile art. 148, 205, 315 C.proc.civ., OUG 2/2001 și OUG 195/2002.

În dovedirea cererii, intimata solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar (filele 28-39). Cu privire la probatoriul ce urmează a fi administrat de petent, în situația în care acesta ar solicita administrarea probei testimoniale, intimata se opune ascultării persoanelor care intră sub incidența art. 315 C.proc.civ.

Pe parcursul cercetării judecătorești, instanța, în temeiul art. 254 C.proc.civ., a încuviințat proba cu înscrisuri pentru ambele părți.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PISX nr. 0276028 din data de 03.03.2019, petenta a fost sancţionată contravenţional pentru faptul că, în calitate de proprietară al autoturismului VW cu numărul de înmatriculare .............., nu a comunicat datele de identitate ale persoanei căreia i-a încredințat autoturismul respectiv pentru a circula pe drumurile publice la data de 18.12.2018, ora 11.13, când a fost înregistrat cu mijloace tehnice certificate pe DE 583, la km. 39+800 m, în localitatea Sârca, județul Iași, circulând cu viteza de 80 km/h pe o portiune de drum cu limita legală de viteză de 50 km/h.

Petentei i s-a aplicat amenda contravențională în cuantum de 3045 lei (21 puncte amendă), pentru săvârşirea faptei contravenţionale prevăzute de art. 105 alin. 1  pct. 10 din OUG 195/2002.

 Procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit în lipsa petentei, având mențiunea faptului că nu s-a identificat niciun martor asistent.

Procesul verbal cuprinde mentiunea sediului petentei in mun. ......, bld. ........... Iasi (conform bazei DEPABD verificate de agentul constatator).

Asa cum rezultă din Raportul agentului constatator din data de 02.09.2019 (f.28), comunicarea radar a fost inaintată prin manadat postal la sediul social existent in baza DEPABD - mun. Iasi, ............. jud. Iasi – insă comunicarea a fost returnată intimatului. Apoi, la data de 16.01.2019, a fost inaintată spre afisare la Sectia 1 de Politie Iasi, primindu-se răspuns că această comunicare a fost afisată la sediul societătii, fiind si primită de către administratorul ..............., insă petenta nu a dat curs solicitărilor intimatului. Având in vedere lipsa răspunsului petentei, agentul constatator a procedat la intocmirea procesului verbal sanctionator.

Prin Rezolutia nr. 14108/26.06.2018 pronuntată de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iasi in dosarul nr. 45876/26.06.2018, s-a admis cererea de modificare de sediu social al petentei, aceasta fingurând incepând cu data de 27.06.2018 cu sediul in mun. .............. jud. Iasi (f. 13-15).

Instanta retine că solicitarea de comunicare (f.30-31) a datelor de identificare ale persoanei care a condus autoturismul apartinând petentei la data de 15.12.2018, ora 11.13, in localitatea Sârca, a fost trimisă la vechiul sediu al societătii sanctionate - mun. Iasi, ............., jud. Iasi.

De asemenea procedura de afisare a solicitării de comunicare s-a realizat tot la fostul sediu al petentei, iar in procesul-verbal de indeplinire a procedurii din data de 24.01.2019, se mentionează că solicitarea de comunicare a fost primită de numita .............., in calitate de administrator, insă nu al societătii petente, ci al altei societăti – ............, asa cum rezultă din inscrisul existent la fila 34.

Comunicarea procesului verbal de sanctionare s-a realizat tot prin afisare (pe usa principală) la vechiul sediu al petentei (f. 35-38), in prezenta unui martor asistent, deoarece comunicarea prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire nu s-a putut realiza (f.39).

Din informatiile furnizate de O.N.R.C., instanta retine că numita .................nu a fost niciodată administrator/asociat in cadrul societătii petente.

Din inscrisurile existente la dosarul cauzei, instanta retine că solicitarea de comunicare si procesul verbal sanctinator nu au fost comunicate efectiv de către intimat petentei la sediul actual, aceasta din urmă aflând de amenda contraventională, prin intermediul organelor fiscale, odată cu poprirea conturilor societătii, la data de 27.06.2019.

In aceste conditii, instanta constată că prezenta plângere introdusă la data de 05.07.2019, a fost formulată în termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 al. 1 din O.G. nr. 2/2001 calculat de la data când petenta cunoscut existenta actului sanctionator.

În drept, instanţa, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, urmează să analizeze procesul verbal de constatare a contravenţiei seria PISX nr. 0276028 din data de 03.03.2019, prin prisma legalităţii şi a temeiniciei sale.

În ceea ce priveşte legalitatea procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa constată faptul că acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001, a căror lipsă este sancţionată cu nulitatea absolută, şi anume: procesul-verbal a fost încheiat de către un agent constatator competent (agent al poliţiei rutiere) care a inserat în cuprinsul actului calitatea în care acesta a acţionat, precum şi toate datele necesare identificării contravenientului, data şi locul comiterea faptei. De asemenea, procesul-verbal a fost semnat de către agentul constatator, astfel încât, în cauză, nu este incident niciun caz de nulitate absolută a procesului verbal de constatare a contravenţiei.

În ceea ce priveşte descrierea contravenţiei săvârşite, instanţa constată că fapta este complet şi corect descrisă, faţă de dispoziţiile legale incidente în prezenta cauză. Astfel, potrivit art. 105 pct. 10 din OUG 195/2002, Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice: 10. necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Instanţa apreciază că fapta reţinută în sarcina petentei a fost descrisă suficient de detaliat, astfel încât să permită corecta încadrare juridică şi aplicarea sancţiunii corespunzătoare, procesul-verbal contestat fiind de natură a răspunde cerinţelor legale imperative.

Pentru aceste motive, instanţa apreciază că procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PISX nr. 0276028 din data de 03.03.2019, a fost încheiat cu respectarea condiţiei legalităţii.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal de constatare a contravenţiei, instanţa urmează să analizeze susţinerile petentei în raport cu aspectele de fapt constatate de agentul constatator şi cu cele rezultate din materialul probatoriu prezent la dosar.

Petenta a depus la dosar dovada schimbării sediului social incă din data de 27.06.2018, iar intimatul a recunoscut că nu s-a putut realiza comunicarea Adresei din data de 16.12.2018 (f.30) si nici a procesului verbal sanctionator prin scrisoare recoamandată cu confirmare de primire la sediul din mun. Iasi.............. jud. Iasi, efectuându-se o comunicare „prin afisare” a acestora, iar solicitarea de comunicare date a fost primită de numita ................., in calitate de administrator, insă nu al societătii petente, ci al altei societăti – ............., asa cum rezultă din inscrisul existent la fila 34.

Din inscrisurile existente la filele 53-58, instanta retine că schimbarea sediului social s-a inregistrat la O.N.R.C. la data de 26.06.2018, petenta figurând oficial cu sediul in mun. Iasi, ................, jud. Iasi, vechiul sediu nefiind păstrat nici măcar ca punct de lucru. De asemenea, se retine că numita ................... nu figurează printre asociatii sau reprezentantii legali ai petentei.

Având in vedere aceste aspecte, instanta retine că până la comunicarea procesului verbal sanctionator prin intermediul organelor fiscale, petenta nu a cunoscut de existenta obligatiei impuse prin Adresa emisă de intimat la data de 16.12.2018 (f.30) deoarece nu i s-a comunicat la sediul actual.

Astfel că pentru săvârsirea contraventiei prevăzute de art. 105 pct. 10 din OUG 195/2002, se instituie o conditie preexistentă si anume, solicitarea către persoana juridică de a comunica datele de identitate. In absenta acestei solicitări nu poate exista elementul material din continutul constitutiv al contraventiei si anume, inactiunea de necomunicare, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Practic, petenta a fost in imposibilitate obiectivă de a-si indeplini obligatia deoarece nu a cunoscut-o efectiv.

Având in vedere aceste considerente, instanța urmează să admită plângerea contravențională formulată de petentă și să dispună anularea procesului verbal de constatare a contravenției seria PISX nr. 0276028/03.03.2019 ca neîndeplinind condiția temeiniciei.

În temeiul art. 453 alin. 1 C.proc.civ., având în vedere admiterea plângerii contravenționale, instanța urmează să oblige intimatul la plata către petentă a sumei de 1220 lei, reprezentând cheltuieli de judecată ocazionate de prezentul litigiu, din care 1200 lei onorariu de avocat și 20 lei taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE :

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta ............., inregistrată in Registrul Comertului cu nr. .........., ..........., cu sediul in mun. Iasi, ................. jud. Iasi si cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură - Cabinet de Avocat „Isabela Popescu”, cu sediul in mun. Iasi, .................. jud. Iasi, în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi – Compartimentul Rutier Târgu Frumos, cu sediul în Iaşi, str. Mihai Costăchescu, nr. 6, cod fiscal 4541831.

Dispune anularea procesul verbal de constatare a contravenţiei seria PISX nr. 0276028/03.03.2019.

Obligă intimata la plata către petentă a cheltuielilor de judecată in cuantum de 1220 lei.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Eventuala cerere de apel se va depune la Judecătoria Paşcani.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 12.06.2020.

Preşedinte,Grefier,

Domenii speta