Partaj succesoral – ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă 149 din 20.01.2010


 DREPT CIVIL

 

 Dosar nr. 1314/324/2009

 Sentinţa civilă nr. 149/20.01.2010

Partaj succesoral – ieşire din indiviziune

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.1314/324 din data de 13.04.2009

reclamantele FD, N L, FG, B E şi V A au chemat în  judecata pe pârâta L S şi au solicitat ca prin hotărârea

care se va pronunţa sa se dispună partajarea averii ramase în urma defunctului F N, decedat la data de

01.12.1951 şi compusa din suprafaţa de 9,9 ha teren extravilan conform titlului de proprietate nr. 2579-

21/12.02.2002.

Verificând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, s-a arătat în motivarea acţiunii de către reclamante, la data de 1.12.1951 a decedat

autorul lor F N, şi în urma acestuia a rămas ca avere succesorală suprafaţa de 9,9 ha teren situat în

extravilanul comunei C, aşa cum rezultă din titlul de proprietate nr.2579-21/12.02.2002.

S-a mai arătat că au rămas ca moştenitori reclamanta FD şi pârâta L S în calitate de

descendente ale autorului F G (fiul lui  F N), reclamanta N L în calitate de descendentă a autoarei D Z (fiica

lui F N), reclamanţii F G şi F E în calitate de descendenţi ai autorului F A (fiul lui F N), reclamanta VA în

calitate de descendentă a autoarei F G( fiica lui F A).

În drept, au fost invocate disp. art.728 Cod civil.

În dovedire s-a solicitat proba cu acte, expertiză tehnică de lotizare.

La dosarul cauzei s-au depus, în copie, următoarele acte: anexa 24 pentru defunctul F N;

certificat de deces seria DR nr. 938929 pentru F N din care a rezultat că a decedat la data de 01.12.1951;

certificat de deces seria DR nr. 938927 din care a rezultat că F G, fiul lui F N, a decedat la data de

15.10.1952; certificat de naştere  seria Nh nr.789628 din care a rezultat că F D este fiica lui F G şi T;

certificat de naştere seria N2 nr.122823 din care a rezultat că FS este fiica lui F G şi T; certificat de

căsătorie seria C.5 nr.979191 pentru F S, căsătorită „L” şi certificat de naştere seria N2 nr.122823; certificat

de deces seria DR nr.436319 din care a rezultat că D Z, fiica lui N şi M, a decedat la data de 03.02.2003;

încheiere de rectificare şi completare a CM nr.87/2003 eliberat de BNP C M din Gl pentru defuncta D Z;

certificat de deces seria 00 nr. 0000000 din care a rezultat că F A, fiul lui N şi M, a decedat la data de

08.10.1991; certificat de deces seria 00 nr. 000000 pentru L S; certificat de moştenitor nr. 87/17.06.2003

eliberat de BNP C M din care  a rezultat că D Z, decedată la data de 03.02.2003, are ca moştenitoare pe N

L; titlul de proprietate nr.2579-21/12.02.2002 din care a rezultat că pentru autorul F N s-a reconstituit dreptul

de proprietate pentru suprafaţa de 9,9 ha teren extravilan comuna Cudalbi; certificat de atestare fiscală nr.

00000/03.06.2009 eliberat de Primăria com C; HCJ 11153/17.10.2006; buletin de identitate şi certificat de

naştere pentru FG, fiul lui S şi N; carte de identitate, certificat de naştere pentru B E, fiica lui S şi N şi

certificat de căsătorie; certificat de căsătorie seria 00 nr.0000 pentru F Z, căsătorită D; buletin de identitate

şi certificat de căsătorie pentru N L; certificat de moştenitor nr.65/24.09.1999 eliberat de BNP M V din G

pentru defuncta FT , decedata la data de 02.08.1998 din care a rezultat că au rămas ca moştenitoare FD şi

L S; carte de identitate pentru V A, fiica lui D şi G; certificat de căsătorie seria C.5 nr.061729 pentru V D şi

FG; certificat de  deces pentru VG decedată la data de 21.02.1982; 

Pârâta LS a depus la dosarul cauzei o întâmpinare în care a arătat că este de acord cu

acţiunea de partaj formulată de reclamante.

Analizând probele administrate si poziţia părţilor, la termenul de judecata din data de

28.10.2009, instanţa a pronunţat încheiere de admitere in principiu prin care a admis în principiu acţiunea

civilă cu obiect partaj succesoral formulată de reclamanţii FD,  NL,  F G, BE şi VA în contradictoriu cu

pârâta L S, a constatat deschisă succesiunea def. FN, decedat la data de ooooo, fost cu ultim domiciliu în

com. C jud. Gl, a constatat că masa succesorală este formată din suprafaţa de 9,9 ha teren situat în 

extravilanul comunei C  jud. Galaţi conform titlului de proprietate nr.2579-21/12.02.2002,  asupra căreia au

rămas ca moştenitori:  moştenitorii def. FG  (decedat la 000000) cu o cotă de 1/3, moştenitoarea def. D Z

(decedată la 000000) cu o cotă de 1/3  şi moştenitorii def. F A (decedat la 000000) cu o cotă de 1/3.

În vederea evaluării şi lotizării s-a dispus efectuarea expertizei tehnice de specialitate şi s-a

stabilit onorariul.

Instanţa a avut in vedere dispoziţiile art.651 Cod civil care prevede ca  succesiunile se

deschid prin moarte astfel încât faţă de certificatul de deces depus la dosar la fila 4 instanţa a constatat

deschisa succesiunea def. F N la data de 000000.

Instanţa a mai reţinut şi faptul ca autorul F N a avut 3 copii, anume F G ( decedat la data de

000000, conform certificat de deces fila 5 dosar), F Z căsătorită D (decedata la data 000000, conform

certificat de deces fila 9 dosar), şi F A (decedat la data de 000000), conform certificat de deces fila 12

dosar),  dar s-a amintit şi faptul ca nu a fost investita decât pentru partajarea averii ramase în urma def. F N,

astfel încât faptul ca s-a făcut dovada decesului pentru F G, F Z căsătorită D si F A nu a îndreptăţit instanţa

a stabili persoanele care au vocaţie la aceste succesiuni, nici cotele ce se cuvin pentru că ar însemna o

pronunţare pentru mai mult decât s-a cerut.

Pentru că la dosarul cauzei s-a depus la fila 28 şi titlul de proprietate din care a rezultat ca

pentru autorul F N s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa totala de 9,9 ha teren instanţa a

constatat că masa succesorală mai este formată din această suprafaţă de teren, a stabilit calitatea

moştenitorilor şi cotele ce le revin.

Potrivit art.6736 Cod procedură civilă instanţa a dispus efectuarea expertizei tehnice de

specialitate sens in care a fost întocmită de dna expert B E, iar din raportul de expertiza a rezultat ca s-au

întocmit doua loturi, unul pentru moştenitorii autorului F G si unul pentru moştenitorii autorilor D Z si F A.

Aceasta lotizare, conform concluziilor raportului de expertiza, a fost voinţa părţilor.

Având în vedere aceste concluzii, precum şi dispoziţiile art.728 tz. I Cod civil care prevede

ca „Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune”, instanţa va dispune atribuirea loturilor aşa cum au

fost formate prin raportul de expertiză.

Instanţa urmează a lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta