Partaj judiciar

Sentinţă civilă 998 din 04.12.2009


Dosar nr.276/179/2009

Domeniu alocat : partaj

Tip speta : sentinta civila

Data spetei : s.c. nr. 998/04.12.2009

Titlu: partaj judiciar

Prin cererea adresata Judecatoriei Babadag, înregistrata sub nr. 276/179/18.02.2009 reclamantul P.V. a chemat în judecata pe pârâtii P.C., P.V., A.M. si B.R. pentru ca pe cale de hotarâre judecatoreasca  sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra drepturilor banesti în cuantum de 403.727 lei acordate cu titlu de despagubiri prin Decizia nr. 2387/19.12.2008 a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

S-a motivat ca împreuna cu pârâtii P.C., P.V. si A.M.  are calitatea de mostenitor al defunctului P.S. decedat la 9.01.2006.

Potrivit certificatului suplimentar de mostenitor nr. 18./29.09.2008 emis de BNP M.M. din Babadag, în masa succesorala a defunctului intra si o cota de 1/2 din drepturile banesti în suma de 403.727 lei acordate prin titlul de creanta sus mentionate.

Restul cotei indivize de 1/2 din aceste drepturi apartine pârâtei B.R..

Toate celelalte parti au mandatat-o pe pârâta P.C. sa se ocupe de formalitatile necesare obtinerii acestor drepturi.

Dupa ce au fost virati banii în contul deschis la Raiffeisen Bank Sucursala Babadag pe numele pârâtei P.C.( în calitate de titular si mandatar pentru ceilalti patru beneficiari), aceasta a refuzat sa împarta suma de b ani potrivit cotelor ce revin fiecareia dintre parti.

În prima faza i s-a spus reclamantului faptul ca aceasta suma nu a fost virata, iar dupa ce întâmplator a aflat despre acest lucru pârâta P.C. a refuzat sa-i remita suma de bani care i se cuvine.

Conform certificatului suplimentar de mostenitor nr. 18/29.02.2008 reclamantului îi revine cota de 1/4 din cota indiviza de 1/2 din drepturile banesti în cuantum de 403.727 lei acordate cu titlu de despagubiri aferente imobilelor preluate în mod abuziv.

Cu alte cuvinte lui P.V. i-ar reveni de drept suma de 50.465, 87 lei reprezentând cota de 1/4 din 201.863,5 lei ( 1/2 din totalul de 403.727 lei). În acelasi timp P.C. ,P.V. si A.M. ar trebuie sa primeasca aceiasi suma de 50.465,87 lei fiecare.

În ce o priveste pe pârâta B.R., sora defunctului P.S., acesteia îi revine cu o cota de 1/2 din suma de 403.727 lei, urmând sa primeasca 201.863,5 lei.

Întrucât pârâta P.C. a refuzat solutionarea pe cale amiabila a litigiului a fost necesara introducerea prezentei actiuni.

În drept au fost invocate disp. art. 728 cod civil.

Pentru dovedirea sustinerilor s-au atasat în copie: sentinta civila nr. 165/19.02.2009 a Judecatoriei Babadag, Decizia nr. 2387/19.12.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, certificatul de mostenitor nr. 125/22 august 2006 si certificatul de mostenitor nr. 18/29.02.2008 emise de BNP M.M. din Babadag, procura speciala autentificata sub nr. 550/6.03.2008 la acelasi birou notarial, declaratiile date la 19.03.2008 de catre pârâta P.C. pentru Autoritatea Nationala de Restituire a Proprietatilor, certificatul de deces privind pe defunctul P.S., buletin de identitate privind pe reclamantul P.V., procesul verbal din 27 februarie 2009 întocmit de BEJ D.N.si cererea de înfiintare a popririi din aceiasi data emisa de BEJ D.N. în dosarul nr. 29/2009.

La data de 31.03.2009 pârâta P.C. a formulat cerere reconventionala, solicitând sa se stabileasca un pasiv succesoral de pe urma defunctului ei sot P.S. în suma de 11.500 lei compus din:

= 4.000 lei cheltuieli de deplasare la autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor Bucuresti în vederea solutionarii dosarului de despagubire;

=5.000 lei cheltuielile facute cu înmormântarea defunctului P.S. si cu pomenile ulterioare conform obiceiului locului;

= 1.725 lei cheltuielile de dezbatere a mostenirii defunctului P.S. .

S-a motivat ca asa cum s-a solicitat partajarea sumei de bani care face obiectul cererii principale reprezentând drepturi banesti, este firesc sa fie împartite în aceiasi modalitate si cheltuielile ce compun pasivul succesoral ramas de pe urma defunctului ei sot  P.S..

A mai aratat ca a ridicat doar 1/2 din suma de bani ce face obiectul cererii principale de iesire din indiviziune din care a remis jumatate surorii sotului ei, pârâta B.R..

De asemenea a precizat ca  o parte din suma primita a fost achitata celorlalti mostenitori printre care si reclamantului P.V. 10.000 lei iar cu restul, a acoperit cheltuielile care fac obiectul cererii de chemare în judecata.

În drept au fost invocate disp. art. 728 cod civil si ale art. 274 cod pr.civila.

Prin adresa nr. 66 din 30.03.2001 Raiffeisen Bank, Agentia Babadag, la cererea instantei a transmis în copie un numar de 16 documente - extrase de cont si copii de pe ordinele de plata -  privind sumele de bani depuse pe numele pârâtei P.C. de la A.N.P.R.

Din examinarea acestora rezulta ca  din totalul drepturilor banesti stabilite prin Decizia nr. 2387/19.12.2008, emisa de A.N.P.R.P., a fost virata numai prima transa în suma de 251.260 lei, depusa la Raiffeisen Bank pe numele pârâtei P.C. .

Din aceasta suma s-a platit prin ordinul nr. 003 din 3.02.2009 125.630 lei reprezentând cota de 1/2, pârâtei B.R., prin ordinul nr. 16 din 16.02.2009, câte 10.000 lei reclamantului P.V. si pârâtului P.V. si 70.000 lei pârâtei A.M..

În ce priveste cererea reconventionala formulata de pârâta P.C. aceasta a fost dovedita numai în parte, prin interogatoriul luat reclamantului P.V..

Raspunzând la întrebarile puse de pârâta acesta din urma a declarat ca cheltuielile de deplasare la ANPR Bucuresti în vedere solutionarii dosarului de despagubiri au fost suportate de P.C., ginerele lui B.R. si nu de P.C..

Reclamantul a recunoscut ca cheltuielile facute înmormântarea lui P.S. si pomenile ulterioare se ridica numai la suma de 1.500 lei nu la 5.000 lei cum a pretins pârâta.

Cu privire la cheltuielile de dezbatere a mostenirii, P.V. a declarat ca suma de 1725 lei a fost suportata de varul sau M.C., precizând însa ca ulterior, P.C. i-a restituit acesti bani ginerelui ei.

Potrivit art. 728 cod civil nimeni nu este silit a ramâne în indiviziune.

In conformitate cu art. 6734  cod pr.civila în tot cursul procesului instanta va starui ca partile sa împarta bunurile prin buna învoiala. Daca partile ajung la o întelegere cu privire la împartirea bunurilor, instanta va hotarî potrivit învoielii lor.

Conform art. 6735  din acelasi cod daca partile nu se învoiesc, vor fi stabilite bunurile suspuse împarteli, calitatea de coproprietar si cota parte ce se cuvine fiecaruia, împarteala urmând a se face în natura. În temeiul alin.1 instanta va proceda la formarea loturilor si la atribuirea lor iar în cazul în care acestea nu sunt egale prin valoare vor fi întregite printr-o suma de bani.

In speta se va retine ca potrivit certificatului de mostenitor nr. 125 din 22.08.2006, emis de BNP M.M. din Babadag, de pe urma defunctului P.S. au ramas ca mostenitori  pârâta P.C. în calitate de sotie supravietuitoare, reclamantul P.V., si pârâtii P.V. si A.M. în calitate de fii, având fiecare câte o cota legala de 1/4 din mostenire.

Prin urmare, aceste cote vor fi avute în vedere atât la împartirea drepturilor banesti cuprinse în masa succesorala cât si la partajarea pasivului succesoral.

Dispunându-se iesirea din indiviziune cu privire la suma de 251.260 lei se va atribui pârâtei B.R. 125.630 lei reprezentând contravaloarea cotei de 1/2 cuvenite acesteia, reclamantului P.V. si pârâtilor P.C., P.V. si A.M. câte 31.407 lei reprezentând cota de 1/4  cuvenita fiecaruia din diferenta de 125.630 lei.

Pentru egalizarea valorica am loturilor va fi obligata pârâta A.M. la plata sumei de 21.407 lei catre reclamantul P.V. si la 17.186 lei catre pârâtul P.V..

De asemenea va fi obligata pârâta reconvenienta P.C. la plata sumei de 4.223 lei catre pârâtul P.V..

Se va constatat ca de pe urma defunctului P.S. decedat la , 9.01.2006, a ramas un pasiv succesoral în suma de 3.225 lei compus din 1.500 lei cheltuieli cu înmormântarea si pomenile ulterior si 1725 lei cheltuieli de dezbatere a mostenirii.

Se va dispune partajarea sumei sus mentionate în cote de 1/4 pentru fiecare dintre mostenitori,.

Pe cale de consecinta va fi obligat reclamantul P.V. si pârâtii P.V.  si A.M. la plata a câte 806,25 lei fiecare catre pârâta reconvenienta P.C..

În baza art.176 cod pr.civila vor fi compensate cheltuielile de judecata pâna la concurenta sumei de 19 lei urmând a fi obligati pârâtii P.C., P.V.  si A.M. la câte 750 lei fiecare  catre reclamantul P.V..

Domenii speta