Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 3632 din 29.10.2013


SENTINŢA CIVILĂ NR.3632

29 Octombrie 2013

INSTANŢA

Sub numărul ____/2012 din ____2012 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către reclamanta SC _____  SRL prin care a solicitat ca în contradictoriu cu pârâţii S.D. şi S.E., să se dispună partajul judiciar asupra bunului imobil situat în Tulcea, ________, jud. Tulcea, dobândit în timpul căsătoriei.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în baza Sentinţei civile nr. _____.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. _____/2011, pârâtul S.D. îi datorează suma de 26.812 lei.

A mai arătat reclamanta că pârâtul nu a procedat la plata sumei de 26.812 lei în mod voluntar, fapt pentru care s-a adresat executorului judecătoresc D.D., ocazie cu care a constatat faptul că singura posibilitate de punere în executare silită este aceea imobiliară asupra apartamentului proprietate comună a pârâţilor.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar în copii de pe înscrisuri.

La cererea reclamantei, instanţa a solicitat de la executorul judecătoresc, copia dosarului de executare nr. ___/2012.

Pârâţii, legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat la termenele de judecată.

În temeiul art. 167 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, interogatoriu şi expertiză tehnică imobiliară, apreciind că aceste probe sunt utile, pertinente şi concludente cauzei.

A fost efectuată expertiză tehnică imobiliară de către expert M.V., desemnat prin tragere la sorţi, iar raportul nu a fost contestat de părţi. (filele nr. 78-86)

Analizând cauza, în raport cu probele analizate, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. ___.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. ___/2011, pârâtul S.D. a fost obligat să achite către reclamanta SC ___  SRL, suma de 26.812 lei, reprezentând contravaloare bunuri şi suma de 40,5 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

La data de 23.02.2012, reclamata a formulat cerere de executare silită a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa civilă nr. ___.2011, înregistrându-se pe rolul BEJ D.D., dosarul de executare nr. __/2012.

Din adresa nr. ____.2012 emisă de Serviciul Impozite şi Taxe Tulcea, rezultă că pârâţii S.D. şi S.E. figurează înregistraţi în evidenţa fiscală cu un imobil situat în Tulcea, _______

Din raportul de expertiză tehnică imobiliară întocmit în cauză de expert M.V., rezultă că valoarea de circulaţie a imobilului este de 165.000 lei, iar apartamentul cu trei camere în suprafaţă de 65 mp., nu este partajabil în natură.

Conform art. 353 din Codul civil, bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi, iar după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere împărţirea bunurilor comune, însă numai în măsura necesară acoperirii creanţei sale. Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii.

În cauză, instanţa constată că pârâtul S.D., datorează reclamantei suma de 26.852,5 lei, potrivit titlului executoriu, iar pentru executarea silită a debitorului nu există alte bunuri mobile sau imobile în afara imobilului situat în Tulcea, str. _____, deţinut în devălmăşie cu soţia sa S.E..

Relativ la contribuţia soţilor la dobândirea imobilului, în lipsa unor probe din care să rezulte că aportul unuia a fost mai mare decât al celuilalt, instanţa va reţine o cotă egală de contribuţie.

Având în vedere precizările reclamantei cu privire la atribuirea imobilului, instanţa urmează a atribui pârâtului S.D. în proprietate exclusivă imobilului situat în Tulcea, ________cu o valoare de circulaţie de 165.000 lei, conform raportului de expertiză tehnică efectuat de expert M.V. iar acesta va fi obligat să îi plătească pârâtei S.E. cu titlu de sultă, suma de 82.500 lei, reprezentând 50% din valoarea imobilului.

Având în vedere aceste considerente, instanţa urmează să admită acţiunea formulată de către reclamanta SC ____  SRL, în contradictoriu cu pârâţii  S.D. şi S.E..

În baza art. 274 C.proc.civ., având în vedere culpa procesuală a pârâţilor, instanţa îi va obliga şi la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1.210 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu expert.

Domenii speta