Partaj bunuri comune solicitat de creditorul unuia dintre coproprietari în baza art. 728 cod civil, art. 974 cod civil şi art. 673/11 cod procedură civilă. Imposibilitatea verificării legalităţii actului de vânzare-cumpărare a bunului supus partajulu...

Decizie 356 din 10.04.2006


2. Partaj bunuri comune solicitat de creditorul unuia dintre coproprietari în baza art.728 cod civil , art.974 cod civil şi art.673/11 cod procedură civilă. Impositilitatea verificării legalităţii actului de vânzare-cumpărare a bunului supus partajului în lipsa sesizării  instanţei cu o cerere în baza art.975 cod civil sau în lipsa sechestrului asigurator asupra bunului şi a înscrierii acestuia în cartea funciară.

Prin cererea formulată creditoarea SC Unica Rodin Prod SRL Focşani prin lichidator a solicitat partajul apartamentului bun comun al debitoarei sale R.R. şi a soţului său R.O.

În motivare a arătat că prin sentinţa civilă nr.124/2004 a judecătorului sindic, în dosarul de faliment nr.3/2004 al Tribunalului Vrancea s-a dispus ca pasivul SC Unica Rodin Prod SRL Focşani să fie suportat de R.R.. Întrucât acesta nu are bunuri proprii se impune partajul apartamentului dobândit în timpul căsătoriei cu R.O.

Pârâţii au invocat că apartamentul a fost vândut în anul 2004 conform contractului de vânzare-cumpărare, acţiunea fiind astfel inadmisibilă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 18 mai 2005 Judecătoria Focşani a respins excepţia inadmisibilităţii şi în baza art.673/11 alin.1 cod procedură civilă a dispus vânzarea apartamentului la licitaţie.

Apelul declarat de pârâţi şi de intervenienta R.A.M. a fost respins prin decizia civilă nr. 358 din 26.10.2005 a Tribunalului Vrancea, cu motivarea că dreptul de proprietate al cumpărătoarei interveniente nu a fost intabulat în cartea funciară, dar nici procesul verbal de sechestru nu a fost notat în aceasta, anterior datei vânzării ci abia la 9.12.2004.

S-a mai reţinut de către instanţa de apel că prezentul contract de vânzare-cumpărare nu îndeplineşte toate condiţiile unui astfel de contract pentru că vânzătorii nu au urmărit decât reducerea patrimoniului lor ce urma să fie supus acţiunii creditorilor pârâtei R.R. care cunoştea că i-a fost atrasă răspunderea civilă.

Recursul declarat de pârâtă şi de intervenienta cumpărătoare a fost admis prin decizia civilă nr. 356/10.04.2006 a Curţii de Apel Galaţi reţinându-se că în cauză sunt incidente disp.art.304 pct.7 cod procedură civilă pentru că hotărârile instanţelor de fond şi de apel cuprind motive străine de natura pricinii.

În speţă, creditoarea invocând disp.art.728 cod civil şi art.673/1 cod procedură civilă a solicitat partajul apartamentului bun comun al pârâţilor E.O. şi R.R.

Din motivarea în fapt a acţiunii în care s-a invocat calitatea de creditoare a reclamantei şi pe cea de debitoare a pârâtei R.R. a reieşit şi incidenţa art.974 cod civil.

Potrivit acestui text creditorul poate exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lui, cu excepţia acelora care îi sunt exclusiv personale.

Prin prisma acestui text, acţiunea de faţă având ca obiect partajul unui bun comun, este admisibilă.

Pe fond, pârâţii s-au apărat susţinând că apartamentul nu mai există în patrimoniul lor fiind vândut către fiica lor R.M., susţinere dovedită cu actul de vânzare-cumpărare.

În raport cu această apărare, creditoarea a invocat, la unul din termene că acesta este făcut în frauda sa, bunul fiind indisponibilizat prin sechestru asigurator, fără însă a uzita de prevederile art.975 cod civil nici în cadrul acestui proces şi nici separat.

Conform acestui text, creditorii, în numele lor personal, pot să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor.

În lipsa unei astfel de sesizări a instanţei, respectiv a unei cereri reconvenţionale sau a unei acţiuni separate întemeiate pe art.975 cod civil nici instanţa de fond şi nici instanţa de apel nu puteau proceda la analizarea valabilităţii contractului de vânzare-cumpărare decât în limita celor invocate de creditoare în încheierea din 18 mai 2005 şi anume că, bunul fiind indisponibilizat prin sechestru asigurator, vânzarea nu se putea efectua.

Această susţinere însă, nu a fost probată de nici o probă a dosarului, nerezultând existenţa vreunui sechestru asigurator.

Pe de altă parte, conform art.592-593 alin.3 cod procedură civilă sechestrul asigurator se dispune de instanţă prin încheiere, iar sechestrul pus asupra unui imobil, se înscrie de îndată în cartea funciară.

Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.

În cauză, neexistând o încheiere de  încuviinţare a sechestrului asigurator asupra apartamentului în  litigiu şi nici vreo înscriere în cartea funciară, precum şi nici o cerere în baza art.975 cod civil nu se poate trece peste actul de vânzare-cumpărare invocat de către pârâţi.

În atare condiţii, constatându-se că bunul nu mai este în coproprietatea pârâţilor instanţa nu poate admite cererea de partaj.

Domenii speta