Plangere contraventională

Sentinţă civilă 368 din 06.04.2022


Dosar nr. 300/275/2022

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA [...]

[...]

SENTINTA  CIVILĂ Nr. 368/2022

Şedinţa publică de la 06 [...] 2022

Completul compus din:

[...] [...] [...]

Grefier [...] [...]

Pe rol  fiind judecarea  plângerii contraventionale formulată de petentul [...]  [...]  [...] CNP-[...] cu domiciliul în [...], str. [...] [...], nr. 67, sc. B. ap.1, jud. [...],  în contradictoriu cu intimata  [...] de [...] [...] cu sediul în [...], str. [...] [...], nr. 12, judeţul [...], împotriva procesului verbal  seria [...] nr.[...] din 04.02.2022. 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită; cauza fiind la primul termen de judecată.

 Instanţa, din oficiu, verificând competenţa în temeiul disp. art. 131 C.pr.civilă şi faţă de disp. art. 94 C.pr.civilă şi art.118 din [...]. 195/2002, constată că este competentă general, material și teritorial să judece prezenta cauză.

In baza art. 238 al. 1 Cod procedură civilă estimează durata necesară  pentru cercetarea procesului 2 luni.

În probațiune, potrivit dispozițiilor art.255 raportat la art.258 cod pr. civilă, instanța încuviințează pentru ambele părți proba cu înscrisurile de la dosar şi proba video.

Nemaifiind alte cereri formulate sau excepții invocate instanța, potrivit dispozițiilor art. 244 alin.1 cod pr. Civilă, declară încheiată cercetarea judecătorească iar în baza  art.394 cod pr. civilă constată că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei şi reţine cauza spre soluționare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de față, reține următoarele:

Prin plângerea contravențională înregistrată pe rolul [...] [...] sub nr. [...], petentul [...] [...] [...] a solicitat în contradictoriu cu intimatul [...] de [...] al [...] [...] anularea procesului-verbal de constatare a contravențiilor  seria [...] [...].

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a arătat, în esență, că procesul-verbal este netemeinic întrucât nu a circulat cu viteza reținută în cuprinsul procesului-verbal, iar fapta contravențională nu există. În acest sens a solicitat ca intimatul să depună proba cu înregistrarea video, aceasta fiind de natură să dovedească viteza reală de circulație a autovehiculul condus de petent, certificatul de omologare a aparatului radar, buletinul de verificare metrologică a aparatului radar în termen de valabilitate, dovada autotestării aparatului radar, autorizația de operator pentru agentul constatator.

A mai arătat că în materie contravențională petentul beneficiază de garanțiile prevăzute de art. 6 din [...], astfel încât sarcina probei cu privire la săvârșirea contravenției revine intimatului.

În probațiune, a depus la dosar înscrisuri (f. [...]

În drept, a invocat  dispozițiile din [...] 195/2002, OG [...].

Plângerea a fost timbrată cu taxă de timbru  de 20 lei (f.9).

Intimatul a formulat întâmpinare la 09.03.2022 (f.23-31) prin care a precizat, în esență, că cele menționate în procesul verbal atacat corespund realității, acesta îndeplinește condițiile de fond și formă cerute de legislația în vigoare. A solicitat respingerea plângerii contravenționale formulate în contradictoriu cu [...] – [...] ca neîntemeiată. A depus documentația care a stat la baza emiterii procesului-verbal de contravenție.

În probațiune a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri și proba cu înregistrarea video a evenimentului rutier.

 În drept, a invocat prevederile [...]. nr.[...], [...]. nr. 195/2002.

La data de 23.03.2022 petentul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a invocat că înregistrarea depusă la dosar de către intimat nu respectă cerințele prevăzute de art. [...] din [...], întrucât în una dintre fotografii apare o viteză înregistrată de 114 km/h, la ora [...]:02, dar  nu  poate fi pus în evidență numărul de înmatriculare al autoturismului care se deplasa cu viteza menționată.

În cauză au fost administrate proba cu înscrisuri și proba cu înregistrarea video.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanța reține următoarele considerente:

Prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria [...] [...] (f. 4), petentului [...] [...] [...] i-a fost aplicată amenda contravențională pentru săvârșirea faptei prevăzute de art. 121 alin.1 HG 1391/2006 și sancționată de art. 102 alin. (3) lit. e) din [...]. nr. 195/2002. S-a reținut că la data de 04.02.2022, ora [...], petentul a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare [...] pe [...] [...], cu viteza de 114 km/h, pe un sector de drum cu limită de viteză de 60 km/h. Abaterea a fost filmată cu aparatul radar seria [...] 507 montat pe auto [...] [...].

Pentru faptele reținute, agentul constatator i-a aplicat petentului o amendă în cuantum de 1305 lei (9 puncte amendă) și sancțiunea complementară constând în suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Plângerea contravențională a fost formulată de petent în termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 118 alin. (1) din [...]. nr. 195/2002.

Petentul a semnat procesului-verbal, fiindu-i înmânată o copie a acestuia, iar la rubrica „Alte mențiuni” s-a consemnat  „Nu cred că eram în localitate”.

În temeiul art. 34 alin. 1 din [...]. nr. [...], instanța urmează să procedeze la verificarea legalității și temeiniciei procesului-verbal de contravenție, pronunțându-se, de asemenea, și cu privire la sancțiunea aplicată de către agentul constatator prin acesta.

Sub aspectul legalității, instanța  constată că procesul-verbal atacat a fost întocmit cu respectarea prevederilor art.16 şi 17 din OG nr.[...], cuprinzând mențiunile obligatorii prevăzute sub sancțiunea nulității. Astfel, din conținutul actului de constatare reiese că acesta cuprinde numele agentului constatator, fapta săvârșită, numele contravenientului, data comiterii acesteia precum și semnătura agentului constatator.

Prin urmare, nu este incident nici unul dintre cazurile de nulitate expresă prevăzute de OG nr.[...].

În ceea ce privește temeinicia procesului-verbal susmenționat, aceasta presupune că mențiunile din actul constatator privind existenta faptei, persoana care a săvârșit-o și vinovăția acesteia sunt conforme cu realitatea.

Fapta contravențională reținută în sarcina petentului, respectiv cea prevăzută de art. 102 alin. (3) lit. e) din [...]. nr. 195/2002, constă în depășirea vitezei-limită legale de deplasare a autovehiculului pe drumurile publice cu mai mult de 50 km/h, faptă care se constată, potrivit legii, prin mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. Astfel, potrivit art. 102 alin.3 lit.e [...] 195/2002 : „Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a [...] de sancțiuni și cu aplicarea sancțiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile, depășirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv și pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

În completarea dispozițiilor legale anterior citate, instanța reține că potrivit art. 49 alin.2  din [...]. nr. 195/2002: ,, (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităților, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A și B, și limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliției rutiere.’’

Totodată, potrivit art. 121 alin. (1) şi (2) din HG nr.1391/2006 „conducătorii de vehicule sunt obligați să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă și pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum și cea impusă prin mijloacele de semnalizare”, iar „nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii se constată de către polițiștii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.”

Având în vedere specificul faptei contravenționale constatate, instanța reține că, potrivit deciziei [...] (HP) nr. [...], „spre deosebire de procesul-verbal întocmit de agentul constatator pe baza constatărilor personale, care se bucură de prezumția de autenticitate și veridicitate, procesul-verbal întocmit cu ajutorul unui probatoriu tehnic nu beneficiază de această prezumție, sarcina probei revenind în totalitate emitentului procesului-verbal, care are obligația să pună la dispoziția instanței de control contravențional înregistrările şi toate înscrisurile întocmite în baza lor.” (para. 67).

În prezenta cauză, constatarea faptei a fost efectuată cu ajutorul unui mijloc tehnic, aparatul radar, conform art.109 alin.(2) din [...] nr.195/2002, potrivit căruia ,,constatarea contravențiilor se poate face și cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate și verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenției’’.

Conform pct.1.2. din Anexa la [...] nr.301/2005 al Biroului de [...] [...] privind aprobarea Normei de metrologie legala [...] [...] "Aparate pentru măsurarea vitezei de circulație a autovehiculelor (cinemometre)" „1.3. [...] sunt mijloace de măsurare care măsoară de la distanță şi afișează viteza de deplasare a autovehiculelor aflate în mișcare în traficul rutier, independent de caracteristicile acestora.”

 Conform pct.1.2. „Pentru a putea fi introduse pe piața, puse în funcțiune sau utilizate în măsurările de interes public, cinemometrele prevăzute la punctul 1.1. trebuie sa îndeplinească atât cerințele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta norma, cat şi cerințele aplicabile din norma de metrologie legală [...] [...] "Cerințe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerințelor din normele mai sus menționate rezultă din tabelul 1.”

Referitor la cerințele metrologice, instanța observă că intimatul a depus la dosarul cauzei buletinul de verificare metrologică al aparatului radar [...] 507 marca [...] montat pe autovehiculul [...] [...], valabil timp de un an de la data verificării, care măsoară viteza atât în mișcare, cât și în regim staționar. Prin urmare, la data constatării faptei aparatul radar funcționa în conformitate cu cerințele metrologice prevăzute de [...] de metrologie legala [...] [...].

[...] conformitatea cu normele de metrologie legală a aparatului radar folosit la constatare  este atestată, în concret, şi înregistrarea video trebuie să respecte anumite cerințe tehnice. Astfel, potrivit punctului [...]. din [...] de [...] [...] [...] înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele: data și ora la care a fost efectuată măsurarea, valoarea vitezei măsurate precum şi imaginea autovehiculului, din care să poată fi pus în evidență numărul de înmatriculare al acestuia.

Or, din analiza înregistrării video prezentată de intimat rezultă că la data de  04.02.2022, ora 20:13:59, autovehiculul condus de petent circula cu viteza de 114 km/h. Viteza autovehiculului  este în decelerare, iar măsurarea vitezei s-a făcut din față, din sens opus. 

Astfel, din analiza înregistrării video rezultă că la data de 04.02.2022, ora 20:13:59, din față, din sens opus, este surprins un autoturism circulând cu viteza de 114 km/h, iar la ora [...]:02 numărul de înmatriculare este vizibil, astfel încât rezultă fără dubiu că autovehicul condus de petent a circulat cu viteza indicată în procesul-verbal de contravenție, atât timp cât este singurul autoturism surprins în prim-plan.

Prin urmare, contrar susținerilor petentului, în sensul că nu a depășit viteza legală, instanța apreciază că fapta se încadrează sub aspectul contravenției imputate, iar procesul-verbal este temeinic și corespunde realității, săvârșirea faptei și vinovăția petentului rezultând cu certitudine din probele administrate.

În ceea ce privește critica petentului în sensul că înregistrarea video depusă de către intimat nu respectă cerințele legale întrucât numărul de înmatriculare nu este vizibil pe întreagă durată a înregistrării, instanța o va respinge ca neîntemeiată, întrucât chiar dacă în secvențele care indică viteza de circulație de 114 km/h nu este pus clar în evidență numărul de înmatriculare al autoturismului, din succesiunea cadrelor din înregistrarea video rezultă neîndoielnic faptul că autoturismului cu nr. de înmatriculare [...] se deplasa cu viteza de 114 km/h.

Sub aspectul sancțiunilor aplicate prin procesul-verbal atacat, potrivit dispozițiilor art.21 alin.3 din OG nr.[...] sancțiunea se aplica în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie sa fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținând-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

 Instanța constată că petentului i s-a aplicat sancțiunea principală a amenzii în cuantum de 1305 lei (9 puncte amendă) lei și sancțiunea complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru 90 de zile, cu respectarea dispozițiilor legale incidente.

Astfel, corelând situația de fapt cu sancțiunile aplicate, instanța reține că fapta petentului de a conduce cu viteza de 114km/h pe un sector de drum cu limitare  de 60 km/h relevă pericolul pentru siguranța circulației rutiere, astfel încât aplicarea avertismentului nu răspunde cerințelor de proporționalitate, având în vedere și istoricul sancțiunilor contravenționale (f. 23).

Pentru aceste considerente, instanța constată că procesul-verbal  a fost legal și temeinic întocmit, plângerea contravențională fiind neîntemeiată, astfel că instanța o va respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de petentul [...]  [...]  [...] CNP-[...] cu domiciliul în [...], str. [...] [...], nr. , sc.. ap.1, jud. [...],  în contradictoriu cu intimata  [...] de [...] [...] cu sediul în [...], str. [...] [...], nr. 12, judeţul [...],  împotriva procesului verbal seria [...] [...], emis de intimatul [...] [...], ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Cererea de apel se depune la Judecătoria [...].

[...] prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței astăzi, 06.04.2022.

Preşedinte,  Grefier,

[...] [...] [...] [...] [...]

[...]. [...]

[...]. / 4 ex.

13 [...] 2022