Contestaţie la executare

Sentinţă civilă 5072 din 30.09.2019


Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Constată că prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 25.06.2019 sub dosar nr. 1..../271/2019, timbrată  cu suma de 115  lei, contestatorul  D.A. in contradictoriu cu intimata  I.C. LTD, a solicitat anularea tuturor actelor  de  executare efectuate in dosar execuţional nr. 1099/E/2019 al BEJ  ................, întrucât a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită, întoarcerea executării silite, cu cheltuieli de judecată şi restituirea taxei de timbru.

 In motivarea în fapt, învederează că la data de 14.06.2019 i s-a comunicat o înştiinţare prin care i s-a adus la cunoştinţă că s-a declanşat urmărirea silită împotriva sa pentru suma de 883,30 lei, compusă din 609 lei debit principal, 254,30 lei cheltuieli de executare, titlul executoriu fiind contractul de credit nr 20129605907/04.05.2012. A luat  cardul de credit aferent contractului la insistenţele funcţionarului bancar, nu l-a folosit, nu a activat PIN-ul şi nici nu a folosit suma de 1000 lei. La data de 18.12.2013 a restituit cardul de credit nefolosit prin poştă, către BCR SA. Apreciază că de la acest moment curge termenul de prescripţie de 3 ani. Nu ştie ce reprezintă suma solicitată prin executare, în condiţiile în care a restituit cardul nefolosit încă din anul 2013, deci nu este o creanţă certă, lichidă şi exigibilă.

În drept au fost invocate prevederile art 712 Cod proc civ.

În probaţiune s-au depus înscrisuri.

Intimata  a formulat întâmpinare, în cadrul căreia a invocat excepţia netimbrării, excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant, iar pe fond a  solicitat respingerea  contestaţiei.

În motivarea în fapt, intimata a arătat că debitorul nu are niciun interes pentru a  invoca lipsa notificării cesiunii de creanţă. Prin cesionarea creanţei se schimbă doar titularul dreptului de a cesiona creanţa şi nicidecum drepturile şi obligaţiile debitorului.

Dreptul de a cere executarea silită nu s-a prescris, întrucât notificarea privind cesiunea de creanţă şi cele ulterioare, prin care se solicita contestatorului să facă plata, au întrerupt cursul prescripţiei. Creanţa provine din nerespectarea de către debitor a obligaţiilor asumate prin contractul de credit.

 In drept au fost invocate dispoziţiile art 197, 244, 383, 394, 13, 14, 197 cod pr. civilă, OUG nr 80/2013, Deciziile Curţii Constituţionale nr 82/1999, 97/1999, 47/2003.

Nu s-a depus nici un înscris în probaţiune.

Contestatorul a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea excepţiilor invocate, iar pe fond admiterea contestaţiei  .

La termenul de judecată din 24.09.2019, instanţa a pus în discuţie excepţiile invocate de intimată, pe care le-a respins, pentru motivele reţinute în încheierea de la termenul de judecată menţionat.

In cauză s-a încuviinţat si administrat proba cu înscrisuri.

 La solicitarea instanţei s-a depus copie a dosarului execuţional nr. 1099/2019 al BEJ.

 Analizând  actele si lucrările dosarului instanţa retine următoarele:

 In fapt, împotriva debitorului contestator s-a demarat executarea silită în  dosarul execuţional  nr. 1099/2019 al BEJ  .................., în temeiul titlului  executoriu reprezentat de contract de emitere card de credit BCR nr 20129605907/04.05.2012, privind emiterea şi acordarea plafonului liniei de credit în limita a 1000 lei,  contrat încheiat de contestator cu BCR SA.

 Prin contractul  de cesiune de creanţe din 16.12.2014, creanţa rezultând  din acest contract a fost cesionată  de  BCR către Secapital S.A.R.L.,  iar la data de 07.12.2017 a fost cesionată de Secapital S.A.R.L. către intimată.

Intimata a formulat cerere de executare silită  înregistrată la  BEJ  .................., la data de 23.05.2019 sub dosar  execuţional nr 1099/2019. S-a indicat drept cuantum al creanţei urmărite 609 lei.

Conform art 663 Cod proc civ, Executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

Creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu.

Creanţa este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elementele care permit stabilirea lui.

In speţă, intimata nu a prezentat niciun mod de calcul al sumei indicate în cererea de executare silită.

Trebuie avut în vedere că titlul executoriu nu este un contract de credit „clasic”, în care banca împrumută debitorului o sumă certă, cu obligarea acestuia la restituire, conform unui grafic lunar, ci titlul executoriu este un contract de credit privind acordarea plafonului liniei de credit în limita a 1000 lei. Prin urmare, numai în baza acestui contract nu se poate stabili dacă debitorul contestator a folosit vreo sumă de bani din plafonul de descoperit, dacă da- la ce moment a folosit, dacă a rambursat ceva, ce sumă şi când.

Prin urmare, în dosarul execuţional nu există înscrisuri care să probeze caracterul cert, lichid şi exigibil al sumei urmărite, pentru care nu a fost indicat niciun mod de calcul. Aceste înscrisuri nu au fost depuse nici la dosarul instanţei.

Mai mult decât atât, contestatorul a făcut dovada că a restituit cardul prin poştă către BCR, la data de 20.12.2013 (f.38-40) şi a prezentat instanţei plicul original şi sigilat care conţinea PIN-ul cardului, dovadă că nu a putut folosi acest card de vreme ce nici nu îi cunoştea PIN-ul.

Faţă  de  considerentele mai sus expuse, nefiind în prezenţa unei creanţe certe, lichide şi exigibile, instanţa  va  admite  contestaţia la executare, dispunând anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosar nr 1099/2019 al BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC.

Instanţa nu  va analiza excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silita, întrucât nu se poate stabili momentul de la care ar începe să curgă termenul, faţă de faptul că creditoarea nu a indicat ce sumă ar fi fost folosită de debitor şi la ce dată ar fi fost retrasă din cont.

Va respinge cererea de întoarcere a executării silite ca lipsită de obiect, întrucît din dosarul execuţional nu rezultă că ar fi executată silit vreo sumă de bani.

În baza art 453 Cod proc civ, va obliga intimata la plata către contestator a sumei de 1190 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocaţial, conform chitanţei nr 722/24.06.2019.

In  baza art.45 alin 1 lit f)  din OUG 80/ 2013  va dispune restituirea către contestator a  sumei de 65,5 lei reprezentând  taxă judiciară de timbru pentru pretenţiile admise, la  rămânerea definitivă a prezentei  hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorul D.A. în contradictoriu cu intimata I.C.

Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosar nr 1099/2019 al BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC.

Respinge cererea de întoarcere a executării silite ca lipsită de obiect.

Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 1190 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în cuantum de 65,5 lei la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Oradea.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 30.09.2019.

Preşedinte,

Grefier,