Contestaţie la executare – titlu executoriu reprezentat de sentinţă penală

Sentinţă civilă 224 din 09.07.2019


Prin  cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei .... sub nr. 2019 la data de 20.02.2019,  contestatorul  F.D. a formulat contestaţie împotriva executării silite înseşi pornită nelegal împotriva sa în dosarul de executare nr. 2555/2019

Contestatorul a solicitat  anularea tuturor actelor şi formelor de executare silită pornite de ANAF în dosarul de executare, privind suma de 8.179 lei (izvorâtă din Sentinţa penală nr.121 /13.11.2012 dată de Judecătoria .... în dos.nr. ........, rămasă definitivă la data de 15.01.2013), respectiv anularea Titlului  executoriu  Nr. 114010039101441  /  din  data  de 06.02.2019, precum şi anularea Somaţiei nr.114010050564757 din data de 06.02.2019, deoarece dreptul intimatei de a obţine executarea mea silită s-a prescris.

A mai solicitat ca instanţa să constate  că dreptul intimatei  de a obţine executarea  silită s-a prescris, s-a stins, prin împlinirea termenului de prescripţie care s-a scurs din data de 15.01.2013 până în prezent, potrivit art.706-707 din Codul de Procedură Civilă, şi, astfel, să dispună încetarea executării silite pornite împotriva sa.

În  art.411 alin.l pct.2 din Cod.proc.civ. contestatorul a solicitat judecarea cauzei şi în lipsa sa.

În fapt, contestatorul arată că în anul 2011, pe rolul Judecătoriei ...., a existat un proces penal de loviri şi alte violenţe, în care a avut calitatea de coinculpat cu numiţii C.L.C. şi F.I., iar în urma soluţionării cauzei pe latura civilă au fost obligaţi în solidar la plata sumei de 878 lei - faţă de S.J.U.R., cu titlu de cheltuieli de spitalizare; la plata sumei do 1.906,62 lei - faţă de S.O. ...., cheltuieli de spitalizare; şi la plata sumei de 5,394,1 lei - faţă de S.C.J.U.T. cu titlu de cheltuieli de spitalizare.

Această sentinţă a rămas definitivă la data de 15.01.2013, prin respingerea recursurilor formulate în cauză.

Contestatorul mai arată că de la data când această sentinţă a devenit executorie şi până în momentul prezent a trecut o perioadă de peste 5 ani de zile, iar dreptul material la acţiune pentru a se obţine executarea sa silită s-a prescris, s-a stins, deoarece nu a fost exercitat în termenul legal (art.706-707 Cod.proc.civ.), solicitând admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată.

În drept contestatorul a invocat 712 - 720 din Codul de procedură civilă; art.706-707 Cod.proc.civ.; art.411 alin.l pct.2 din Codul de Procedură Civilă; / art.2.500 şi următoarele din Codul Civil; / Codui fiscal şi Codul de procedură fiscală.

În dovedirea cererii contestatorul a depus :  copie carte de identitate,actele şi formele de executare silită: titlu executoriu, somaţie şi celelalte acte existente în dosarul execuţional; sentinţa penală nr.121 / 13.11.2012 a Judecătoriei .... şi Decizia penală nr.43/R din data de 14 ianuarie 2013 a C.A.T., ambele pronunţate în dos.nr. ....

Prin încheierea din 05.06.2019 s-a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de către contestator.

La data de 16.04.2019, intimaţii au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea contestaţiei formulate.

În fapt, intimaţii arată că  D.G.E.S.C.S-D.O.E.S-S.E.S.C.S.R.T a transmis spre executare S.F.O. .... prin adresa A.ETM nr,7160 /21.12.2018 Sentinţa penala nr.121/13.11.2012 pronunţata de Judecătoria .... , in dosarul nr. ........, definitiva prin Decizia penala nr.43/R/2013 , spre luare in debit a sumei de 8.179 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare datorate de debitor In solidar cu F.I. si C.L.C.

Menţionează că prin Sentinţa penala nr. 121/13.11.2012 pronunţata de Judecătoria .... in dosar nr. ........ definitiva prin Decizia penala nr.43/R/2013 s-a  stabilit admite acţiunea civila exercitata de partea civila S.J.U.R. , a S.O. .... şi a S.C.J.U.T. .

Sumele menţionate în sentinţa penală, au fost  debitate de către S.F.O. .... in aplicaţia informatica pentru persoane fizice Gotica , pe fiecare codebitor in parte, urmând ca fiecare plata efectuata de către unul dintre codebitori , sa fie scăzuta de la fiecare codebitor in parte pana la încasarea integrala a creanţei in suma de 8179 lei .

În vederea recuperării sumei in cuantum de 8.179 lei , reprezentând cheltuieli de spitalizare , AJ.F.P.C.S. - S.F.O. .... a declanşat procedura de executare silită, fiind emise : Titlul executoriu nr. 113020050057376/29.11.2018  si Somaţia nr. 114010050564757/06.02.2019. Adresa de înfiinţare a popririi nr.70/18.02.2019, a fost confirmată de primire .

Intimaţii arată că executarea silită s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii 207/20105 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, astfel, somaţia a fost emisă în conformitate cu prevederile art, 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar titlul executoriu a fost emis în conformitate cu prevederile art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Intimaţii invocă dispoziţiile art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, art.  230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, considerând că executarea silită a fost efectuată în conformitate cu dispoziţiile legale în materia executării silite a creanţelor bugetare, actele de executare fiind emise, respectându-se în totalitate prevederile legale în materie,

Având în vedere că, A.J.F.P. C.S. are atribuţia de urmărire şi încasare a veniturilor bugetului de stat, apreciază că, în mod corect, A.J.F.P. C.S. - S.F.O. .... a procedat la executarea silită a contestatorului, invocând art. 236 alin. (12) şi alin. (13) din Legea nr. 207/2015, modificată şi completată: „ART. 236.

Referitor la solicitarea precizata in contestaţie, respectiv de anulare a Somaţiei nr. 114010050564757/06.02.2019 şi a titlului executoriu nr. 113020050057376/29.11.2018, arată că s-a invocat greşit împlinirea termenului de prescripţie care s-a scurs din data de 15,01.2013 ( data la care Sentinţa penala nr. 121/13.11.2012 a rămas definitiva) , invocă art. 215 alin. (1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările ulterioare.

Astfel intimaţii arată că termenul de prescripţie s-ar fi împlinit la data de 31.12.2018 , insa S.E.S.C.S.R.T. a notificat debitorul cu privire la structura abilitata cu ducerea la îndeplinire a masurilor asigurătorii si efectuarea procedurii de executare silita prin Notificare nr. A_ETM 7355/22.12.2018 in care se face referire la creanţele bugetare stabilite de piaţa prin Sentinţa penala nr.l21/13.11.2012: pronunţata de Judecătoria .... , in dosarul nr. ........ definitiva prin Decizia penala nr.43/R/2013, mai mult decât atât i s-a solicitat debitorului documente si informaţii privind situaţia patrimoniala,la care debitorul n-a dat curs , prin urmare considerând ca debitorul s-a sustras de la  executarea silita a veniturilor si bunurilor urmăribile.

Intimaţii consideră că  termenul de prescripţie a fost întrerupt prin această notificare, nr. A_ETM  7355/22.12.2018 comunicată contestatorului şi confirmată de contestator la data de 28.12.2018, invocând dispoziţiile art. 217, 215.

Intimaţii solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi menţinerea măsurilor de executare silită instituite de A.J.F.P. C.S.-S.F.O. .... ca fiind temeinice şl legate.

Intimaţii au solicitat judecarea în lipsă.

În dovedirea întâmpinării, intimaţii au depus în copie : Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1500/2013, Dosarul execuţional.

Analizând actele dosarului prin prisma dispoziţiilor legale în materie, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin titlul executoriu nr. 114010039101441, din 06.02.2019 emis în dosarul de executare nr.  2555, intimata A.J.F.P. Caraş Severin  - D.G.R.F.P.T.  – S.F.O. .... a stabilit în sarcina contestatorului suma de 8179 lei, reprezentând  cheltuieli, stabilite prin Sentinţa penală nr. 121/13.11.2012  pronunţată în dosar nr. ........ al Judecătoriei ...., rămasă definitivă la data de 14.01.2013, prin Decizia penală nr. 43/ R/14.01.2013 a C.A.T.

Concomitent cu titlul executoriu s-a emis şi somaţia de plată nr. 114010050564757, din 06.02.2019.

Aceste acte au fost comunicate contestatorului la data de 07.02.2019 (f. 75).

Anterior întocmirii titlului executoriu, debitorul a fost notificat de către intimată prin S.E.S.C.S.R.T., cu privire la structura abilitată cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită,  prin Notificarea nr. A_ETM 7355/22.12.2018, in care se face referire la creanţele bugetare stabilite prin sentinţa mai susmenţionată.

Prin sentinţa  penală  Sentinţa penală nr. 121/13.11.2012  pronunţată în dosar nr. ........ al Judecătoriei .... (fila 8-14) a fost admisă şi acţiunea civilă  formulată de S.J.U.R., S.O. .... şi S.C.J.U.T.  şi au fost obligaţi inculpaţii F.D., F.I. C.L.C., in solidar, la plata sumei de 878,18 lei , cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate B.P., a sumei de 1906,62 lei, cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate B.N.şi a sumei de 5394,1 lei, cheltuieli de spitalizare pentru partea vătămată B.P., precum şi la plata dobânzilor legale aferente debitului.

Contestatorul debitor a fost somat ca in termen de 15 zile să achite sumele menţionate.

 În ceea ce priveşte începerea executării silite, aceasta începe, potrivit prevederilor art. 230 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare silită. Specific raporturilor juridice din domeniul fiscal este faptul că, executarea silită fiscală este pornită şi se desfăşoară de către organele administrative fiscale, respectiv executorii fiscali, fără încuviinţarea altor organe de stat, în temeiul faptului că titlul de creanţă fiscală devine titlu executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent.

La fel ca şi în dreptul comun, executarea silită fiscală se demarează de către organul de executare competent, numai în cazul neexecutării de bunăvoie a obligaţiilor fiscale de către debitor, principalul său scop fiind stingerea obligaţiilor fiscale ale contribuabilului prin constrângerea acestuia, în mod silit de către executorul fiscal. Rolul executorului fiscal în cadrul procedurii de executare silită este unul destul de important având în vedere faptul că executarea silită fiscală este pornită şi se desfăşoară de către organele administrative fiscale, respectiv executorii fiscali, fără încuviinţarea altor organe de stat.

Faţă de argumentul invocat de contestator, acela ca  dreptul intimatei ANAF  de a obţine executarea silită s-a prescris, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.110 al. 3 cod procedura fiscala, titlul de creanţă este actul prin care se stabileşte si se individualizează creanţa fiscală, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptăţite, potrivit legii, iar potrivit art. 141 al.2 cod procedura fiscală, titlul de creanţă devine titlu  executoriu la data la care creanţa fiscală este scadentă prin expirarea termenului prevăzut de lege sau stabilit de organul competent.

Potrivit al. 1 din art. 215  din Codul de procedura fiscala: " Dreptul organului de executare silita de a cere executarea silita a creanțelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui in care a luat naștere acest drept”.

In cauza de faţă, instanţa constată că Sentinţa penală nr. 121/13.11.2012  pronunţată în dosar nr. ........ al Judecătoriei ...., a rămas definitivă la data de 14.01.2013, prin Decizia penală nr. 43/ R/14.01.2013 a C.A.T.. In consecinţă, naşterea dreptului are loc la data de 01.01.2014 şi poate fi cerută executarea silită in termen de 5 ani de la această dată.

Intimata invocă întreruperea termenului de prescripţie in temeiul art. 217 al. 1 lit. b, „pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite  sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute in titlul executoriu ori a recunoaşterii in orice alt mod a datoriei”.  Apreciază intimata că termenul de prescripţie a fost întrerupt prin comunicarea notificării  nr. A_ETM 7355/22.12.2018, către contestator la data de 28.12.2018,  confirmarea primirii acesteia de către contestatorul debitor echivalând cu recunoaşterea datoriei.

Instanţa respinge motivul invocat de intimată, acela al întreruperii prescripţiei, întemeiat pe dispoziţiile art. 217 al. 1 lit. b Cod procedură fiscală, întrucât,  art. 228 Cod procedură fiscală, prevede obligaţia de infomare  a debitorului, in vederea începerii executării silite. Notificarea nr. A_ETM 7355/22.12.2018 nu se circumscrie cazurilor de întrerupere a executării silite, având doar rolul de informare a debitorului.

Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei, potrivit art. 230 Cod procedură fiscală.

Instanţa constată că somaţia nr. 114010050564757  a fost emisă in data de  06.02.2019 şi a fost comunicată debitorului in data de 07.02.2019, ulterior termenului de 5 ani, care a început să curgă la data de 01.01.2014. Având in vedere că in cauză nu este incident cazul de întrerupere invocat de către intimată, instanţa va constata că dreptul de a obţine executarea silită s-a prescris şi, in consecinţă, va admite contestaţia la executare,  va anula executarea silită şi toate actele de executare din dosarul execuțional nr. 2555 al  A.N.A.F. îndreptate împotriva contestatorului debitor şi va dispune încetarea executării silite împotriva acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite contestația la executare, formulată de contestatorul F.D. in contradictoriu cu  intimata  D.G.R.F.P.T. şi A.J.F.P. Caraş – Severin– S.F.O. ....

Anulează executarea silită şi toate actele de executare din dosarul execuțional nr. 2555 al  A.N.A.F. îndreptate împotriva contestatorului debitor şi dispune încetarea executării silite împotriva acestuia.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel  urmând a fi depusă la Judecătoria ....

Pronunţată in şedinţă publică,  azi, 09.07.2019.