Revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 cpp)

Hotărâre 316 din 13.04.2021


Document finalizat

Dosar nr.Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA PENALĂ NR. 316

Şedinţa publică de la 13 Aprilie 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE: XXX

Grefier: XXX

Ministerul Public este reprezentat de procuror XXX,

 din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe petentul XXX şi pe intimatul XXX, având ca obiect revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art.583 CPP).

Fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Se constată că dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 06.04.2021, susţinerile părţilor fiind consemnate în Încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa, în temeiul disp. art. 391 alin (1) Cod proc. penală a stabilit termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 13.04.2021.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj, sub nr. de dosar la data de 23.02.2021, XXX, a sesizat instanța cu privire la persoana supravegheată XXX - aflată în evidenţă, cu privire la încălcarea de către acesta a obligației de a nu părăsii țara, impuse prin hotărârea de condamnare.

A fost întocmit un referat de către Biroul Executări Penal Lugoj, cu privire la persoana supravegheată, în care s-au arătat următoarele aspecte:

Prin Sentinţa penală nr. XXX pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX, definitivă prin neapelare la 05.11.2019, inculpatului XXX – ..., i s-a stabilit pedeapsa de 1 (un) an și 4 (patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006.

În temeiul art. 91 C.pen., s-a dispus suspendarea sub supraveghere a pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani.

În temeiul art. 93 alin. (1) C.pen., s-a impus inculpatului respectarea următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la XXX, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele serviciului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) și d) C.pen., s-a impus inculpatului următoarele obligaţii:

- de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către XXX sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

- de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanței.

În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., s-a impus inculpatului obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul XXXși/sau XXX, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare.

Prin adresa nr. 94/06.01.2020 XXX a informat instanţa că la data de 06.01.2020 a avut loc prima întrevedere, ocazie cu care inculpatul a fost informat cu privire la măsurile şi obligaţiile impuse de instanţă, perioada de supraveghere fiind din 05.11.2019-04.11.2021.

Prin adresa nr. XXX, XXX a încunoştinţat Judecătoria Lugoj că persoana supravegheată XXX a încălcat obligaţia impusă de a nu părăsi teritoriul României fără acordul instanţei.

Astfel, prin adresa nr. XXX a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, înregistrată la XXX sub nr. XXX, s-a comunicat faptul că numitul XXX s-a prezentat la data de 14.01.2021 la controlul de frontieră pentru a ieşi din România prin Punctul de trecere a frontierei Nădlac.

S-a menţionat că pe rolul Judecătoriei Lugoj a mai fost înregistrată o cerere privind pe intimatul XXX (dosarul nr. XXX) având ca obiect revocarea sau anularea suspendării executării pedepsei (art. 583 CPP), urmare a faptului că la data de 26.02.2020 XXX a fost informat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră despre faptul că XXX a încălcat obligația de a nu părăsi țara fără acordul instanței.

Astfel, în data de 07.02.2020 XXX s-a prezentat la punctul de trecere a Frontierei Nădlac pentru a ieși din România, iar din declarația dată de persoana supravegheată la solicitarea organelor de poliţie a rezultat că acesta a dorit să meargă la muncă în Ungaria și că nu a știut că nu are voie să părăsească țara.

Având în vedere aspectele menţionate mai sus, s-a solicitat a analiza oportunitatea revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere stabilite prin Sentinţa penală XXX pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX, definitivă prin neapelare la 05.11.2019.

În susținerea referatului s-au anexat următoarele:

- adresa nr. XXX emisă de XXX şi înscrisurile ataşate,

- Sentinţa penală nr. XXX pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX, definitivă prin neapelare la 05.11.2019,

- Sentinţa penală nr. XXX pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX, definitivă şi modificată prin Decizia penală nr. XXX a Tribunalului Timiş.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019 intimatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pe un termen de 2 ani.

De asemenea prin aceeași Sentință Penală i s-a impus intimatului interdicția de a nu părăsii teritoriul României fără acordul instanței.

Potrivit art. 94 alin. (4) Cod penal, „pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă:

a) au intervenit motive care justifică fie modificarea obligațiilor impuse de instanță, fie încetarea executării unora dintre acestea;

b) persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condițiile stabilite, obligațiile care îi revin;

c) persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Dispozițiile art. 96 alin. (1) Cod penal prevăd că ,, Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credință, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligațiile impuse ori stabilite de lege, instanța revocă suspendarea și dispune executarea pedepsei”.

Raportat la situația de fapt anterior expusă instanța constată că intimatul deși a fost atenționat de consilierul de probațiune cu ocazia întrevederii să respecte obligațiile de supraveghere impuse de instanța de judecată, a încălcat obligația de a nu părăsii țara fără acordul instanței.

În acest sens, instanța reține faptul că persoana supravegheată s-a prezentat la data de 07.02.2020 la Punctul de Trecere al Frontierei Nădlac pentru a ieși din România. În fața autorităților vamale, acesta a dat o declarație în care a arătat faptul că s-a deplasat la PTF Nădlac cu intenția de a merge în Ungaria la muncă iar la controlul de frontieră polițistul român i-a spus că nu poate părăsi țara deoarece este condamnat cu suspendarea pedepsei. Față de cele relatate de către polițistul român de frontieră a declarat că nu a știut de acest fapt.

A fost sesizată instanța de judecată cu privire la privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată contestatorului XXX și s-a format dosarul nr. XXX.

Prin Sentința penală nr. XXX, a Judecătoriei Lugoj, definitivă prin Decizia penală nr. XXX a Tribunalului Timiș, a fost respinsă sesizarea formulată de XXX cu privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată contestatorului XXX.

La data de 14.01.2021 persoana supravegheată XXX s-a prezentat din nou la Punctul de Trecere al Frontierei Nădlac pentru a ieșii din România. În fața autorităților vamale, acesta a dat o declarație în care a arătat faptul că s-a deplasat la PTF Nădlac cu intenția de a merge în Italia, deși știa ca nu are voie sa părăsească țara.

A fost sesizată instanța de judecată cu privire la privire la revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an şi 4 luni închisoare aplicată contestatorului XXX și s-a format prezentul dosar.

Concluzia pe care instanța o trage din situația reținută mai sus cu privire la intimat este că acesta a dat dovadă de rea credință, încălcând obligația de a nu părăsii țara fără acordul instanței.

Așadar, instanța reține că în cauză sunt incidente dispozițiile art. 96 alin. (1) Cod Penal potrivit cărora, instanța revocă suspendarea și va dispune executarea pedepsei, dacă până la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheată nu respectă obligațiile impuse.

Apreciind că sunt îndeplinite condițiile referitoare la revocarea suspendării sub supraveghere, în temeiul art. 583 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 96 alin. (1) Cod penal, va admite sesizarea formulată de XXX.

În temeiul art. 583 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 96 alin. (1) Cod penal, va revoca suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicate intimatului XXX prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019.

Va dispune executarea pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicate în sarcina intimatului XXX prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019.

Va dispune executarea pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicate în sarcina intimatului XXX prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019.

Va dispune executarea pedepsei accesorii stabilite prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019, respectiv pedeapsa prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal - interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Va constată executată parțial pedeapsa complementară aplicată prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019, respectiv de la data de 05.11.2019 la zi.

În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Va dispune virarea sumei de 313 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, din fondurile Ministerului Justiției în contul Baroului Timiș pentru avocat XXX.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 583 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 96 alin. (1) Cod penal, admite sesizarea formulată de XXX, privind pe intimatul XXX – ....).

În temeiul art. 583 alin. (1) Cod de procedură penală raportat la art. 96 alin. (1) Cod penal, revocă suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicate intimatului XXX prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019.

Dispune executarea pedepsei de 1 an și 4 luni închisoare aplicate în sarcina intimatului XXX prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019.

Dispune executarea pedepsei accesorii stabilite prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019, respectiv pedeapsa prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) Cod penal - interzicerea exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

Constată executată parțial pedeapsa complementară aplicată prin Sentința Penală nr. XXX pronunțată de Judecătoria Lugoj în dosarul nr. XXX definitivă prin neapelare la data de 05.11.2019, respectiv de la data de 05.11.2019 la zi.

În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Dispune virarea sumei de 313 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu, din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Timiş pentru avocat XXX.

Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.04.2021.

PREŞEDINTE,GREFIER,

XXX XXX

Ex.:5

CONCEPT.:XXX.

TEHNORED.:XXX 11.05.2021