Ordonanță de plată

Hotărâre 307 din 09.02.2022


Document finalizat

Dosar nr. ...../252/2022Cod operator:2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 307/2022

Şedinţa publică din 02 Februarie 2022

Completul compus din:

PREŞEDINTE: C. A. A.

Grefier: C. M.

Pe rol se află pronunţarea cererii de emitere a ordonanţei de plată formulate de creditorul C.G.în contradictoriu cu debitorul J.A.Rşi debitoarea J.C.A.

Mersul dezbaterilor şi concluziile pe fond ale creditorului au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.02.2022, care face parte integrantă din prezenta sentință, când instanţa a amânat pronunţarea pentru astăzi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj sub nr. ../252/2022, la data de 05.01.2022, creditorul C.G. a chemat în judecată pe debitorii J.A.R și J.C.A, solicitând instanţei, pe calea ordonanţei de plată, obligarea acestora la plata sumei de 2.800 euro, reprezentând suma rezultată din cadrul contractului de împrumut încheiat în anul 2017, la care se adaugă dobânda legală penalizatoare începând cu data de 01.01.2020 (data scadenţei împrumutului), cu cheltuieli de judecată.

În motivare, creditorul a arătat că, între acesta în calitate de împrumutător, J.D.I(decedat), J.C.A şi Jejonescu Alin-Rafael, în calitate de împrumutaţi, a fost încheiat în anul 2017 contractul de împrumut, având ca obiect acordarea cu titlu de împrumut a sumei de 3.000 euro, cu obligaţia de a restitui suma împrumutată, fără dobândă, în termen de 26 luni de la data împrumutului.

Creditorul a mai arătat că, contractul de împrumut prevede obligativitatea restituirii sumei împrumutate în termen de 26 luni, mai specific la data de 01.01.2020, iar în cazul neîndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract, precum şi al imposibilităţii înţelegerii părţilor pe cale amiabilă, eventualele litigii să fie soluţionate de instanţele de judecată competente.

Creditorul a invocat prevederile art. 1166, art. 1270, art. 1170, art. 1516 C.civ. şi a învederat faptul că, cu bună-credinţă, a transferat suma de 3.000 euro în contul împrumutatului J. A.-R., astfel cum rezultă din extrasul de cont anexat. Cu toate acestea, la momentul împlinirii termenului contractual, nu s-a realizat restituirea întregii sume datorate, efectuandu-se doar plăţi eşalonate a unor sume de 100/300 Ron în contul său, în cursul anului 2021, debitorii au refuzat fără nicio justificare să-şi îndeplinească obligaţia contractuală, în prezent datorând suma de 2.800 euro.

Creditorul a învederat că a îndeplinit procedura prealabilă a somaţiei, potrivit art. 1015 C.pr.civ. şi a arătat că creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.

În drept, creditorul a invocat prevederile art. 1014, art. 1015, art. 192 C.pr.civ., art. 1166, art. 1270, art. 1170, art. 1516, art. 1535 C.civ. precum și art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011.

În dovedire, creditorul a depus înscrisuri (f. 10-35).

Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 200 lei (f. 36).

La data de 28.01.2022, debitorul J.A.R a depus întâmpinare (f. 42) prin care a solicitat respingerea cererii formulate împotriva sa.

În motivare, debitorul a arătat că contractul de împrumut nu conţine data exactă a întocmirii, ci doar este menţionat anul 2017 şi, mai mult de atât, a învederat că nu a semnat contractul de împrumut în baza căruia se solicită emiterea cererii de ordonanţă, nu deţine un exemplar original al acestui contract, nefiind prezent la momentul încheierii contractului şi neavând cunoştinţă de încheierea unui asemenea contract.

Astfel, înţelege să conteste semnătura presupusă a aparţine acestuia, considerând necesară încuviinţarea efectuării unei expertize grafologice sub acest aspect.

Debitorul a mai arătat că suma de 3000 euro nu a fost solicitată de către acesta, nefiind împrumutată de la creditor, iar din înscrisurile anexate nu reiese această susţinere a creditorului.

Astfel, în contractul de împrumut se menţionează că suma de bani se transfera în contul debitorului, fără a se preciza care este acest cont și data la care s-a efectuat plata, ori urmează a se face.

În dovedire, debitorul a depus înscrisuri (f. 43-46).

La data de 31.01.2022, debitoarea J. C. A. a depus întâmpinare (f. 48-49) prin care a solicitat respingerea cererii.

În motivare, debitoarea a arătat că nu ea, ci defunctul său soţ a cerut de la creditor suma de 3000 euro, banii au fost transferaţi în contul lui J. A. R. (fiul soţului său) fără ca acesta să îi fi solicitat sau să îi fi folosit, transferul având loc în această modalitate deoarece, soţul, nu avea un cont bancar.

Debitoarea a precizat că banii au fost transferaţi în cont cu câteva luni înainte de încheierea contractului de împrumut.

În ceea ce priveşte condiţiile în care contractul a fost întocmit, debitoarea a arătat că, a fost încheiat în D., jud. Timiş, au fost prezenţi doar aceasta, defunctul soţ, şi creditorul, debitorul J. A. R. nu a fost de faţă. Acest contract a fost scris de către debitoare, într-un singur exemplar original, care a fost luat de către creditor, debitorul J. A. R. nu a semnat contractul, semnătura acestuia fiind realizată de defunctul soţ.

În cadrul cercetării judecătoreşti, instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin prezenta cerere, creditorul C.G.a solicitat obligarea debitorilor J.A.Rși J.C.A, pe calea ordonanţei de plată, la plata sumei de 2.800 euro, reprezentând suma nerestituită în temeiul contractului de împrumut încheiat în anul 2017, în care creditorul figurează ca şi împrumutător, iar numiţii J. D.-I., J.A.R și J.C.A, în calitate de împrumutaţi.

În soluţionarea prezentei cauze, instanţa reţine că, potrivit art. 1014 C.pr.civ., procedura ordonanţei de plată prevăzută de Titlul IX din Noul Cod de procedură civilă se aplică creanţelor certe, lichide şi exigibile constând în obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist şi o autoritate contractantă, constatat printr-un înscris ori determinat potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.

Potrivit prevederilor art. 663 alin. 2-4 C.pr.civ., creanţa este certă când existenţa ei neîndoielnică rezultă din însuşi titlul executoriu, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau când titlul executoriu conţine elemente care permit stabilirea lui şi este exigibilă dacă obligaţia debitorului este ajunsă la scadenţă sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Prin urmare, ordonanţa de plată reprezintă o procedură de excepţie în cadrul căreia se examinează actele sub aspectul îndeplinirii celor trei condiţii ale creanţei, necontestate de părţi prin apărări de fond.

Or, debitorul J.A.R a contestat debitul pretins de creditor împotriva sa pe considerentul că nu fost prezent la momentul încheierii contractului de împrumut, nu a avut cunoştinţă de contract şi nu a semnat acest contract. Acest aspect, coroborat cu înscrisurile depuse (certificat de absolvire a liceului, cerere de concediu, contract individual de muncă) în care semnătura debitorului este diferită de cea din contractul de împrumut, conferă cererii de ordonanţă de plată un caracter contencios care impune administrarea de probe specifice unui proces de drept comun, în speţă, expertiză grafoscopică a semnăturii, ce exced cadrului procedurii speciale a ordonanţei de plată.

Prin urmare, întrucât prin obiecţiile invocate, debitorul J.A.R a contestat pertinent caracterul cert al creanţei, faţă de prevederile art. 1021 alin.2 C.pr.civ., se constată că cererea creditorului faţă de acest debitor este neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

În ceea ce o priveşte pe debitoarea J.C.A, instanţa reţine că s-a solicitat obligarea acesteia la întreg debitul restant din contractul de împrumut, deşi, conform contractului, trei persoane au avut calitatea de împrumutaţi, J. D.-I., J.A.R și J.C.A, fără a se specifica suma împrumută fiecăruia dintre aceştia.

Or, fiecare dintre debitorii împrumutaţi poate fi obligat pentru întreaga obligaţie, în speţă, să restituie întreaga sumă împrumutată, numai în cazul obligaţiilor solidare, conform art. 1443 C.civ., însă solidaritatea dintre debitori nu se prezumă, ea nu există decât atunci când este stipulată expres de părţi sau este prevăzută de lege, conform art. 1445 C.civ.

Instanţa constată că, în speţă, părţile nu au stipulat în mod expres solidaritatea debitorilor şi legea prezumă doar în cazul împrumutului de folosinţă solidaritatea debitorilor - art. 2154 C.civ., astfel încât, conform art. 1422 C.civ., fiecare dintre ei nu poate fi constrâns la executarea întregii obligaţii, ci doar în limita părţii sale din datorie, obligaţia debitorilor de restituire a sumei de bani fiind divizibilă.

Totodată, se reţine că, potrivit art. 1423 C.civ., dacă prin lege ori prin contract, nu se dispune altfel, debitorii unei obligaţii divizibile, sunt ţinuţi faţă de creditor în părţi egale.

Or, în condiţiile în care există o pluralitate de debitori şi doar pe calea dreptului comun urmează a se stabili dacă debitorul J.A.R are calitatea de împrumutat, instanţa reţine că, în această procedură a ordonanţei de plată nu poate stabili limita părţii din suma împrumutată care ar reveni debitoarei J.C.A în nume propriu, respectiv dacă acesteia îi revine obligaţia de a restitui jumătate din suma împrumutată sau o treime.

Pe cale de consecinţă, creanţa împotriva debitoarei J.C.A neavând caracter cert, faţă de prevederile art. 1021 alin.1 şi 2 C.pr.civ., instanţa va respinge cererea creditorului şi faţă de această debitoare ca neîntemeiată.

În baza art. 453 alin.1 C.pr.civ., reţinând culpa procesuală a creditorului, va fi respinsă ca neîntemeiată cererea acestuia de obligare a debitorilor la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca neîntemeiată cererea pentru emiterea ordonanţei de plată formulată de creditorul C. G., domiciliat ....., în contradictoriu cu debitorul J. A.-R.L, .....

Respinge ca neîntemeiată cererea creditorului de obligare a debitorilor la plata cheltuielilor de judecată.

Cu drept de cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată azi, 09.02.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREŞEDINTE, GREFIER,

C. A. A.  M. C.

Ex.5/15.02.2022

Red. C.A.A./Tehnored.C.M.

Domenii speta