Revocare suspendare exec. ped.

Sentinţă penală 5117/256/2021 din 22.09.2021


DOSAR NR. 5117/256/2021

Sent.pen.nr.1942/22.09.2021

I N S T A N Ţ A,

Deliberând  asupra  cauzei  penale  de  faţă , constată  următoarele:

La  data  de  02.07.2021 a  fost  înregistrată  pe  rolul  acestei  instanţe  sesizarea  Serviciului  de  Probaţiune  Constanţa cu privire la imposibilitatea punerii în executare a sentinţei penale nr. 1431/01.07.2020 a Judecătoriei Medgidia, definitivă prin neapelare la data de 25.08.2020, prin care s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare aplicată condamnatului AC pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 1 C.pen.

În  susţinerea  cererii  s-a  arătat  că  numitul  AC nu  a  putut fi contactat pentru punerea în aplicare a hotărârii, întrucât acesta nu locuieşte la adresa de domiciliu.

Analizând  actele  şi  lucrările  dosarului , instanţa  reţine  următoarele:

Prin  sentinţa  penală  nr. 1431/01.07.2020 a Judecătoriei Medgidia, definitivă prin neapelare la data de 25.08.2020, inculpatul AC a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen.

În temeiul art. 91 C.pen. s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 2 ani, intimatul fiind obligat să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate;

- să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea;

- să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

- să comunice schimbarea locului de muncă;

- să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 96 alin. 2 și 3 C.pen., instanţa a stabilit în sarcina condamnatului obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate, precum și aceea de a presta 90 zile de muncă în folosul comunităţii la Primăria Orș............ sau la Spitalul Orășenesc ..........

S-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei infracţiuni în cursul termenului de încercare şi asupra faptului că nerespectarea măsurilor de supraveghere prevăzute de lege ori stabilite de instanţă atrage revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi executarea în întregime a pedepsei.

Serviciul de Probaţiune Constanţa a efectuat demersuri pentru identificarea condamnatului AC, solicitând inclusiv sprijinul Poliţiei Orașului .........., constatându-se că acesta este plecat din localitate și nu se cunoaște data întoarcerii.

Studiind dosarul nr. 7254/256/2019 al Judecătoriei Medgidia, în care a fost pronunţată sentinţa  penală  nr. 1431/01.07.2020, instanţa constată că numitul AC a fost audiat în calitate de suspect și inculpat la datele de 22.04.2019, respectiv 15.05.2019, ocazie cu care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a comunica în scris în termen de 3 zile orice schimbare a adresei pe parcursul procesului penal. Cu această ocazie, PRL a declarat că are domiciliul în Orașul ........, Str. ........ nr. ....... B......... nr. ........., ap. ...., Jud. .............

În faza de judecată, numitul AC nu s-a prezentat niciodată în fața instanței.

Potrivit procesului-verbal de executare a mandatului de aducere emis în prezenta cauză, intimatul AC nu ar mai locui la adresa de domiciliu de aproximativ 4 ani.

Potrivit dispoziţiilor art. 96 alin. 1 C.pen., ”Dacă pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheată, cu rea-credinţă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse ori stabilite de lege, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei.”

Având în vedere cele expuse, instanţa reţine că persoana condamnată avea cunoştinţă de existenţa procesului penal şi de obligaţia comunicării schimbării locuinţei, precum şi că, în lipsa comunicării de către acesta a noii adrese, se consideră că a luat cunoştinţă de sentinţa  penală  nr. 1431/01.07.2020 a Judecătoriei Medgidia, comunicată la adresa de domiciliu.

Pe cale de consecinţă, instanţa apreciază că în cauză rezultă că intimatul nu a îndeplinit cu rea-credinţă măsurile de supraveghere şi a nesocotit obligaţiile impuse prin hotărârea de condamnare, fiind îndeplinite condiţiile legale prevăzute de textul citat.

Faţă de aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 583 C.proc.pen. rap. la dispoziţiile art. 96 alin. 1 C.pen., va revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an și 6 luni închisoare, aplicată inculpatului AC prin sentinţa penală nr. 1431/01.07.2020 a Judecătoriei Medgidia, definitivă prin neapelare la data de 25.08.2020, şi va dispune executarea în întregime a pedepsei în regim de detenţie, în condiţiile art. 60 C.pen. 

Se va face aplicarea art. 275 alin. 3 C.proc.pen. privind cheltuielile judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 583 C.proc.pen. rap. la art. 96 alin. 1  C.pen.

Revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea de 1 an și 6 luni aplicată condamnatului AC fiul lui ....... şi........., născut la data de ............Orş. .........ă, Jud. ......., domiciliat în Orş. ..........., Str. .......... nr......B....  nr. , ap. ..., Jud............, CNP ............., prin sentinţa penală nr. 1431/01.07.2020 a Judecătoriei Medgidia, definitivă prin neapelare la data de 25.08.2020, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 C.pen. 

Condamnatul AC va executa în întregime pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare în condiţiile art. 60 C.pen.

În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen.

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa a sumei de 313 lei cu titlul de onorariu apărător din oficiu pentru av. CI – delegaţie seria AV nr. 1352/2021.

În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen.

 Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

Cu contestaţie în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată azi, 22.09.2021, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE,

CAT