Pensie de întreținere

Sentinţă civilă 639 din 25.05.2022


Cuprins pe materii: 

Judecătoria Târgu Bujor, secţia civilă, sentinţa civilă  nr. 639/25.05.2022

 

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei T  B  sub nr. 10...16/2022, la data de 05.01.2022, reclamanta B  C  a chemat în judecată pe pârâtul D  N , solicitând instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se dispună obligarea pârâtului la plata pensiei de întreținere în favoarea minorei D  R -N .

În motivarea acțiunii reclamanta a  învederat următoarele:

Prin sentința civilă nr. 650/2016 din 09.11.2016, pronunțată de Judecătoria T  B , în cadrul dosarului nr. ...../2016, instanța a dispus desfacerea căsătoriei din cele două părți, din culpa pârâtului și obligarea acestuia din urmă la plata unei pensii de întreținere în cuantum de 300 lei pe lună.

În continuare arată că pârâtul nu a achitat niciodată pensia de întreținere pentru minoră.

În drept, nu și-a întemeiat cererea.

Pârâtul D N  a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepția lipsei calității procesual active a reclamantei, deoarece beneficiara pensiei de întreținere este minora D  R -N  și nu reclamanta.

Acesta a mai arătat că solicită respingerea acțiunii pe fondul cauzei din moment ce a achitat pentru minora pensie de întreținere și a contribuit financiar la creșterea și educarea acesteia.

În probațiune a solicitat proba cu înscrisuri și cea cu martori.

În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 411 C. proc. civ. și 529 C. civ..

La termenul de judecată din data de 19.05.2022, instanța a invocat din oficiu

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr. 650/2016 din 09.11.2016, pronunțată de Judecătoria T  B , în cadrul dosarului nr. ...../2016, definitivă prin neapelare la data de 07.02.2017, instanța a dispus:

„Desfacerea căsătoriei încheiate la data de 06.12.2003 și înregistrată sub numărul 36 în registrul stării civile din cadrul Primăriei T  B , din culpa pârâtului.

Dispune ca autoritatea părintească asupra minorei D  R  N  născută la data de 02.10.2007 să fie exercitată exclusiv de către reclamantă.

Stabilește locuința minorei la domiciliul bunicilor materni în oraș T  B , jud. G , str. P , nr. 28A.

Obligă pe pârât la plata unei pensii de întreținere pentru minoră în cuantum de 25% din venitul minim net pe economie, lunar, începând cu data introducerii acțiunii 03.03.2016 până la majoratul acesteia 02.10.2025.”

În drept, conform art. 248 alin. 1 Cod procedură civilă „instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.”

De asemenea, potrivit art. 32 alin. 1 lit. d) Cod procedură civilă, interesul este una dintre condițiile de exercitare a oricărei forme de manifestare a acțiunii civile, în situația în care interesul în promovarea acțiunii nu îndeplinește aceste condiții sancțiunea fiind aceea a respingerii cererii ca lipsită de interes conform prevederilor art. 40 alin. 1 Cod procedură civilă.

Conform art. 33 Cod procedură civilă interesul trebuie să fie determinat, legitim, personal, născut și actual.

Prin interes, condiție de exercițiu a acțiunii civile, se înțelege folosul practic urmărit de cel ce a pus în mișcare procedura judiciară pentru valorificarea dreptului subiectiv civil ce se cere a fi protejat.

Potrivit prevederilor art. 448 alin. 1 pct. 4 Cod procedură civilă „(1) Hotărârile primei instanțe sunt executorii de drept când au ca obiect: 4. rente ori sume datorate cu titlu de obligație de întreținere sau alocație pentru copii, precum și pensii acordate în cadrul asigurărilor sociale;”.

Conform art. 632 alin. 2 Cod procedură civilă „Constituie titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare.”

În cauză, instanța reține că folosul practic urmărit de reclamantă este reprezentat de obținerea unui titlu executoriu (hotărâre judecătorească), prin care pârâtul să fie obligat să plătească pensia de întreținere în favoarea minorei D  R -N .

Or, prin Sentința civilă nr. 650/2016 din 09.11.2016, pronunțată de Judecătoria T  B , în cadrul dosarului nr. ..../2016, definitivă prin neapelare la data de 07.02.2017, instanța a dispus deja obligarea pârâtului să achite în favoarea minorei o pensie de întreținere lunară în cotă de 25% din venitul minim net pe economie, lunar, de la data introducerii acțiunii, respectiv .....03.2016 până la majoratul acesteia .......2025.

Hotărârea antemenționată, fiind pronunțată cu privire la obligația de întreținere a unui minor, beneficiază de executare provizorie de drept, și are deci calitatea de titlu executoriu, conform art. 632 alin. 2 Cod procedură civilă. Prin urmare, reclamanta deține deja un titlu executoriu în baza căruia pârâtul este obligat să achite pensie de întreținere.

Reclamanta nu justifică un interes pentru obținerea unei sentințe judecătorești de obligare din nou a pârâtului la plata pensiei de întreținere, de vreme ce poate pune în executare Sentința civilă nr. 650/2016 din 09.11.2016, pronunțată de Judecătoria T  B , în cadrul dosarului nr. ....../2016, prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit art. 622 și urm. Cod procedură civilă.

Față de cele arătate, instanța de judecată urmează să admită excepția lipsei de interes, invocată din oficiu și, pe cale de consecință să respingă cererea de chemare în judecată ca lipsită de interes.

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate de reclamantă:

Potrivit art. 452 C. proc. civ., partea care solicită acordarea cheltuielilor de judecată este ținută să le probeze, cel mai târziu până la închiderea dezbaterilor.

Totodată, în temeiul art. 451, alin. 1 din C. proc. civ., cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților […], precum și orice alte cheltuieli necesare pentru buna-desfășurare a procesului.

Potrivit art. 453 alin. 1 C. proc. civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cerea părții care a câștigat, să îi plătească cheltuieli de judecată.

Având în vedere dispozițiile legale mai sus amintite, instanța va dispune obligarea reclamantei la suportarea cheltuielilor necesare determinate de proces, respectiv la plata către pârât a sumei de 1.000 lei, cu titlu de onorariu avocat.