Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

Hotărâre 426 din 25.05.2021


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDLUG:2021:..

Dosar nr. ../252/2021Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINȚA PENALĂ NR.....

Şedinţa publică de la .. 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE: P. I.

Grefier: C. G.

Ministerul Public este reprezentat de procuror U. D.,

 din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul P.D.S., având ca obiect conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 alin. (1) CP).

Fără citarea părţilor.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care,

Se constată că dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 11.05.2021, susţinerile părţilor fiind consemnate în Încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta şi când instanţa, în temeiul disp. art. 391 alin (1) Cod proc. penală a stabilit termen pentru deliberare şi pronunţare la data de ...2021.

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin rechizitoriul nr. ../P/2021 din data de 16.02.2021 emis de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara şi înregistrat pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 23.02.2021 sub număr unic de dosar ../252/2021, inculpatul P.D.S., a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335 alin. (1) Cod Penal.

În actul de sesizare s-au reţinut, în esenţă, următoarele:

Prin ordonanța procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara numărul ../II/6/2021, din data de 08.02.2021, în temeiul art. 325 alin.(1) Cod proc. penală, s-a dispus preluarea dosarului numărul .../P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Dosarul numărul ...P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj s-a constituit în temeiul procesului-verbal de sesizare din oficiu întocmit de către organele de urmărire cercetare penală din cadrul I.P.J. Timiș – Secția 6 Poliție Rurală G. cu privire la săvârșirea infracţiunii de ”Conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, prev. și ped. de art. 335 alin. (1) Cod penal.

În fapt s-a reținut că, la data de 11.01.2020, în jurul orelor 13:00, inculpatul P.D.S.a condus mopedul marca .., cu numărul de înregistrare ..., pe DJ.., fără a poseda permis de conducere, constituindu-se astfel dosarul numărul ../P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Prin adresa nr. ../03.08.2020, S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș a comunicat faptul că numitul P.D.S.nu figurează în evidențe ca fiind posesor al permisului de conducere.

Situaţia de fapt expusă mai sus se dovedeşte cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de sesizare din oficiu; adresa S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș numărul .../03.08.2020;  declarație martor; declarații inculpat.

Prin încheierea de camera preliminară din data de 29.03.2021, definitivă prin neexercitarea căii de atac, în baza art. 346 alin. (1) Cod procedură penală judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii.

La termenul de judecată din data de 11.05.2021 inculpatul s-a prezentat în faţa instanţei şi a declarat că recunoaşte săvârşirea faptei aşa cum a fost reţinută prin rechizitoriu, solicitând a se face aplicarea art.375 şi art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa constată că starea de fapt expusă prin rechizitoriu este dovedită în întregime de probele anterior enunţate, reţinând următoarele:

Din probele administrate în faza de urmărire penală, respectiv verbal de sesizare din oficiu; adresa S.P.C.R.P.C.Î.V. Timiș numărul ../03.08.2020;  declarație martor; declarații inculpat, coroborate cu cele declarate de inculpat în fața instanței rezultă că situația de fapt a fost reținută în mod corect în rechizitoriu.

În faţa instanţei, inculpatul a dat o declaraţie prin care a recunoscut săvârşirea faptei aşa cum a fost reţinută în rechizitoriu, solicitând a se face aplicarea art. 374 alin. (4), art.375 şi art. 396 alin. (10) Cod de Procedură Penală.

În drept, fapta inculpatului care, la data de 11.01.2020, s-a urcat pe mopedul cu nr. de înregistrare ... pe care l-a condus pe drumurile publice (DJ ..), fără a deține permis de conducere, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal.

Elementul material a constat în acţiunea inculpatului de a conduce mopedul mai sus menţionat pe drumurile publice în condiţiile în care acesta nu poseda permis de conducere.

Urmarea imediată a constat într-o stare de pericol pentru securitatea circulaţiei pe drumurile publice, cunoscut fiind faptul că o persoană care nu poseda permis de conducere nu și-a însuşit cunoştinţele și deprinderile obligatorii pe care le presupune conducerea în siguranţă a autovehiculelor.

Fiind o infracţiune formală, de pericol, raportul de cauzalitate între acţiune și urmarea imediată rezultă din materialitatea faptei, starea de pericol fiind inerentă acţiunii.

Din perspectiva laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă conform dispoziţiilor art. 16 alin. (3) lit. a) Cod penal, întrucât prin conducerea mopedului fără a poseda permis de conducere a cunoscut că pune în pericol securitatea circulaţiei rutiere şi siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, în condiţiile în care nu a absolvit cursurile de specialitate în cadrul cărora să-şi însuşească deprinderile necesare conducerii unui autovehicul pe drumurile publice, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic.

La încadrarea juridică a faptei reţinute în sarcina inculpatului instanţă va reţine disp. art. 335 alin. (1) Cod penal, constatând totodată că inculpatul nu are antecedente penale, după cum rezultă din fișa de cazier a acestuia (f. 10 dosar instanță).

Aşadar, în temeiul art. 396 alin. (1) și (4) Cod procedură penală, se constată că fapta dedusă judecăţii există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa urmând a proceda la stabilirea unei pedepse.

La stabilirea pedepsei, instanța are în vedere că în urma aplicării dispozițiilor art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, limitele pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat se reduc cu o treime, noile limite fiind între 8 luni și 3 ani și 4 luni.

Individualizarea pedepsei:

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi aplicată inculpatului, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal şi nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În concret, instanţa reţine că inculpatul a condus mopedul pe DJ .. la ora 13:00. Întrucât inculpatul a condus un moped și nu un autoturism iar acest lucru s-a întâmplat pe un drum care nu este foarte circulat reținem că pericolul pentru siguranța publică a fost redus. În acest context, se are în vedere faptul că fapta inculpatului nu a condus la producerea unui incident rutier sau a altui rezultat negativ. De asemenea, se are în vedere faptul că inculpatul nu a mai avut niciodată contact cu legea penală. În ceea ce privește vârsta inculpatului, 51 ani, instanța reține că acesta se află la o vârstă la care ar trebui să fie conștient de consecințele faptelor sale și astfel să se ferească a săvârși acte apte de a pune în pericol siguranța rutieră.

Conduita acestuia de a recunoaște fapta nu se mai analizează în cadrul individualizării pedepsei întrucât aceasta a fost deja valorificată prin reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă potrivit art. 396 alin. (10) Cod procedură penală.

Astfel, în raport de cele antemenţionate, se reţine că este oportună, inclusiv pentru garantarea îndreptării inculpatului şi pentru prevenirea săvârşirii de către acesta de noi infracţiuni similare cu cea pentru care a fost trimis în judecată, stabilirea în sarcina acestuia a unei pedepse.

Pentru aceste motive va stabili pedeapsa de 9 luni închisoare în sarcina inculpatului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere, prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal.

În ceea ce priveşte aplicarea unor pedepse complementare şi/sau accesorii, instanţa reţine că sub aspectul condiţiilor impuse pentru aplicarea acestor pedepse, Codul penal condiţionează aplicarea pedepselor accesorii de aplicarea celor complementare, acestea din urmă având însă caracter facultativ, prin raportare la disp. art. 67 alin. (1) şi art. 65 alin. (1) Cod penal.

În raport de aceste aspecte, instanţa conchide însă că faţă de natura infracţiunii săvârşite, de împrejurările cauzei, dar mai cu seamă de persoana inculpatului, pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi nu este necesară, fapt ce atrage şi inaplicabilitatea, faţă de inculpat, a pedepselor accesorii.

În ceea ce priveşte necesitatea aplicării pedepsei, instanţa constată că, în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 83 Cod penal, pedeapsa stabilită fiind mai mică de 2 ani închisoare, respectiv 9 luni închisoare; inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii; acesta şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii iar în raport de persoana inculpatului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Față de cele mai sus expuse, instanţa apreciază că Amânarea aplicării pedepsei reprezintă cel mai bun mod de individualizare al sancţiunii penale pentru fapta săvârşită de inculpat, aceasta fiind proporţională în raport cu gradul de pericol social concret al faptei săvârşite şi cu periculozitatea infractorului astfel că aplicarea pedepsei închisorii stabilită pe seama inculpatului urmează a fi amânată pe un termen de supraveghere, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În acest sens, în baza art. 83 alin. (1) Cod penal, amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere, stabilit în condiţiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Timiș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 86 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de Probaţiune Timiș.

În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv a dispoziţiilor art. 88 Cod Penal privind cazurile de revocare a amânării şi de aplicare şi executare a pedepsei stabilite, cu aplicare, după caz, inclusiv a regulilor de la concursul de infracţiuni.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă pe inculpatul la plata sumei de 510 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În baza art. 396 alin. (1) și alin. (4) raportat la art. 396 alin. (10) Cod procedură penală și la art. 83 Cod penal, stabilește în sarcina inculpatului P.D.S.– ....., pedeapsa de 9 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere prevăzute de art. 335 alin. (1) Cod penal.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal, amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere, stabilit în condițiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 85 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune Timiș, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În baza art. 86 alin. (1) Cod penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) Cod penal se comunică Serviciului de Probațiune Timiș.

În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv a dispozițiilor art. 88 Cod Penal privind cazurile de revocare a amânării și de aplicare și executare a pedepsei stabilite, cu aplicare, după caz, inclusiv a regulilor de la concursul de infracțiuni.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 510 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea la dispoziție, prin mijlocirea grefei instanței azi, ....2021.

PREŞEDINTE,GREFIER,

P. I. C. G.

Ex.:4

CONCEPT.:I.P.

TEHNORED.:C.G. 25.05.2021