Achitare pentru săvârşirea infracţiunii de ”braconaj cinegetic”, prev. de art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l şi al. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006

Decizie 403 din 27.03.2015


Inculpatul  B.N. nu a avut  vreo contribuţie  la  împuşcarea celor  doi  iepuri,  iar  existenţa  farurilor  aprinse  ale  maşinii  este  justificată  de intervalul  nocturn  în  care  s-a  produs  incidentul.

Nu sunt elemente de fapt, care să se desprindă  din  mijloacele  de  probă  administrate şi  să conducă la concluzia că inculpatul B.N. a  participat  la  comiterea infracţiunii  de  „braconaj  cinegetic”  prev. de art. 42  al. 1  lit. a, b, i, k, l  şi  alin.2  lit. c  din  Legea  nr. 407/2006,  cu  aplic.  art. 5  Cod  penal, soluţia  care  se  impune  fiind  cea  de  achitare  conform  art. 396  al.5  Cod  procedură  penală  în  ref.  la  art.16  alin.1  lit.c  Cod  procedură  penală.

Din  declaraţiile  celor  cinci  martori  relevanţi în cauză  şi  ale  inculpatului  B.N. rezultă  cu  certitudine  că  cel  care  a  împuşcat  cei  doi  iepuri la data de 13.10.2013,  pe  timp  de  noapte, a fost  martorul S.F., acesta  fiind  condamnat  pentru  respectiva  faptă  prin  sentinţa  penală  nr.151/18.09.2014  a  Judecătoriei  Tg.  Bujor.

Decizia penală nr. 403/27.03.2015 a Curţii de Apel  Galați

Prin  sentinţa  penală  nr. 235/18.12.2014  a  Judecătoriei  Tg.  Bujor, în temeiul art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l şi alin. 2 lit. c Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 C.pen., a fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj cinegetic.

În temeiul art. 44 lit. b Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 C.pen., a  fost condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de transport vânat braconat.

În baza disp. art. 33 lit. a  cu referire la art. 34 alin. 1 lit. b Cod Penal (1968) s-a dispus contopirea pedepselor aplicate, inculpatul B.N. urmând a executa pedeapsa cea mai grea de 1 (unu) an  închisoare.

În baza art. 12 din Legea nr. 187/2012 şi art.71 alin. 2 Cod penal (1968) i s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza II şi lit. b) Cod penal (1968).

În baza dispoziţiilor art. 81 Cod penal (1968) s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată inculpatului prin prezenta sentinţă penală pe o perioadă de 3 (trei) ani, termen de încercare calculat potrivit dispoziţiilor art. 82 Cod penal (1968).

În baza art.12 din Legea nr. 187/2012 şi art. 71 alin 5 Cod penal (1968) pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii anterior menţionată s-a dispus  suspendarea şi executarea pedepselor accesorii.

Potrivit art. 404 Cod procedură penală  i s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal (1968) privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare.

S-a dedus perioada reţinerii inculpatului de la 13.10.2013 la 14.10.2013 luată prin Ordonanţa din 14.10.2013.

În baza art. 118 alin. 2 Cod penal (1968)  s-a confiscat  în parte prin echivalent bănesc a sumei de 600 EUR.

În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen. raportat la art.19 Cod procedură penală, a fost  admisă acţiunea civilă exercitată de partea civilă A.J.V.P.S. G. şi a obligat inculpatul la plata sumei de 600 EUR.

În temeiul art.274 alin.1 C.pr.pen., a fost obligat inculpatul B.N. la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat, în ambele etape ale procesului penal, în cuantum total de 945 lei.

Onorariul apărătorului din oficiu, în cuantum de 200 lei s-a avansat din fondul Ministerului Justiţiei.

S-a  reţinut  printre  altele  că, în seara zilei de 13.10.2013, S.I.  i-a încredințat fiului său, S.F., arma de vânătoare letală marca … seria … nr. …, calibru 12 mm, pentru a o curăţa, cunoscând că acesta nu este autorizat să primească o astfel de armă.

Inculpatul S.F. a luat arma și 3 cartușe fără știrea tatălui său și, în jurul orei 1830, s-a întâlnit cu inculpatul B.N. și cu martorul S.L.M.  la domiciliul lui B.N. Toți trei au plecat cu autoutilitara marca Nissan, înmatriculată în Italia cu nr. …, condusă de B.N. și au ajuns pe fondul de vânătoare nr… B., județul Galați.

La lumina farurilor, pe timp de noapte, inculpatul S.F. a executat fără a poseda permis de armă și autorizație de vânătoare trei focuri de armă, vânând doi iepuri de câmp, în afara perioadei de vânătoare la această specie de animale.

În scurt timp, au fost depistați de paznicul de vânătoare D.I. și de organele de poliție.

Martorul S.L.M. nu a cunoscut intențiile inculpaților S.F. și B.N., știind că aceștia din urmă doreau să meargă la tăiat coceni.

În urma efectuării necropsiei cadavrelor celor doi iepuri de câmp găsiți în autoutilitara inculpatului, s-a stabilit că animalele au fost împușcate.

Situaţia de fapt, astfel cum a fost reţinută mai sus, a rezultat din analiza următoarelor mijloace de probă administrate în cauză: proces-verbal de sesizare din oficiu, proces-verbal de sesizare telefonică, procese verbale de cercetare la faţa locului, proces-verbal de verificare a condiţiilor de păstrare a armamentului şi muniţiei, planşă fotografică, raport de constatare tehnico-ştiinţifică balistică nr. … din 21.10.2013, raport de constatare tehnico-ştiinţifică balistică nr. … din 19.12.2013; dovada seria … nr. … a Serviciului Cazier Judiciar, adresele de prejudiciu nr. …/02.04.2014 şi nr. …/14.10.2013 a A.J.V.P.S. G., proces-verbal de ridicare-primire din 14.10.2013 a doi iepuri vânaţi, buletin de analiză morfopatologică, toxicologie-chimie şi parazitologie nr. … din 21.01.2014 a I.D.S.A. Bucureşti, act de necropsie nr. … din 30.10.2013, procese verbal de verificare a deţinătorilor legali de arme şi muniţii, declaraţii de martori şi declaraţii ale inculpaţilor, proces-verbal de indisponibilizare autovehicul, proces-verbal de restituire autovehicul, declaraţii ale martorilor, declaraţii ale inculpaţilor, declaraţii inculpat B.N., declaraţii martor D.I., declaraţii martor C.A., declaraţii martor S.M.L., declaraţii martor S.F. şi declaraţii martorul S.I.

În drept, fapta inculpatului B.N. în modalitatea descrisă anterior, a întrunit elementele constitutive ale infracţiunilor de: braconaj cinegetic prev. de art. 42 alin. 1 lit. a, b , i, k, l şi alin. 2 lit. c Legea 407/2006 modificată, transportul vânatului braconat, prev. de art. 44 lit. b Legea 407/2006, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal (1968).

Instanţa  a observat că la data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Noile Coduri penal şi de procedură penală.

Potrivit art. 5 alin. 1 din Noul Cod penal în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii şi până la judecarea definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea mai favorabilă.

În opinia instanţei vechea reglementare a infracţiunii este mai favorabilă inculpatului sub aspectul regimului de sancţionare a concursului de infracţiuni.

În drept, fapta inculpatului B.N., comisă împreună cu numitul S.F. care la data de 13.10.2013 a urmărit pe timp de noapte, vânatul pe fondul de vânătoare nr. … B, jud. G., fără acordul gestionarului acestuia, folosindu-se de lumina farurilor unui autovehicul şi de a vâna, fără permis de vânătoare şi autorizaţie de vânătoare legală, doi iepuri de câmp, în afara perioadelor legale de vânătoare la această specie, a întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de braconaj cinegetic prevăzută de art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l,  şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006.

Întrucât fapta dedusă judecăţii există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de către inculpat, atrăgând răspunderea penală conform art. 17 Cod penal (1968), instanţa a pronunţat o soluţie de condamnare a acestuia.

La individualizarea sancţiunii şi proporţionalizarea acesteia, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 72 alin. 1 şi ale art. 52 Cod penal (1968).

În conformitate cu dispoziţiile art. 52 şi 72 Cod penal (1968), instanţa a avut în vedere gradul de pericol social concret al faptei săvârşite, circumstanţele personale ale inculpatului, împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală şi limitele de pedeapsă stabilite de lege.

Gradul de pericol social al faptei comise a fost apreciat în baza art. 181  alin. 2 Cod penal  şi s-a avut în vedere modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit, împrejurările concrete în care s-a comis fapta, precum şi urmarea produsă. Astfel, instanţa a apreciat că fapta săvârşită de inculpat prezintă un grad de pericol social mediu, având în vedere modul in care inculpatul a acţionat, precum şi prejudiciul produs.

În ceea ce priveşte persoana inculpatului B.N., acesta nu a avut o atitudine sinceră, nerecunoscând săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa. S-a reţinut totodată că inculpatul s-a prezentat atât la chemarea organelor de urmărire penală, cât şi în faţa instanţei de judecată, având din acest punct de vedere o atitudine procesuala corectă. 

De asemenea, instanţa a ţinut cont de faptul că inculpatul are antecedente penale, astfel cum rezultă din fişa de cazier judiciar ataşată la dosarul cauzei.

În privinţa limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, instanţa a  reţinut că potrivit art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l,  din Legea nr. 407/2006 fapta dedusă judecăţii se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă, iar potrivit art. 42 alin. 2 lit. c din Legea nr. 407/2006 cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Astfel, punând în balanţă ansamblul acestor considerente, prin prisma dispoziţiilor legale invocate anterior, instanţa a apreciat că pentru asigurarea prevenţiei generale şi speciale se impune aplicarea unei pedepse faţă de inculpat în cuantum de 1 an închisoare, aceasta fiind aptă să atingă scopul preventiv şi punitiv al sancţiunii.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 42 alin. 1 lit. a, b, i, k, l şi alin. 2 lit. c Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 C. pen., a condamnat inculpatul B.N. la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj cinegetic.

În drept, fapta inculpatului B.N., de a transporta doi iepuri vânaţi, cu autoutilitara marca …, de culoare galben, inscripţionată …, având număr de înmatriculare …, fără respectarea condiţiilor legii, a întrunit elementele constitutive ale infracţiunii de transport al vânatului braconat prevăzută de art. 44 lit.  b din Legea nr. 407/2006.

Împotriva sentinţei penale menţionate au declarat apeluri Parchetul de pe lângă  Judecătoria Tg.  Bujor,  inculpatul  B.N. şi  partea  civilă  A.J.V.P.S.  G.

În  motivele  de  apel,  Parchetul  a  arătat  printre  altele  că  hotărârea  este  nelegală  sub  aspectul  neaplicării globale  a  legii  penale  mai  favorabile.

Inculpatul  B.N., în motivele  de  apel  a  arătat  în  esență  că  solicită  achitarea  întrucât  nu  sunt  probe,  dar  nici  vinovăția  cerută  de  lege.

Partea  civilă  A.J.V.P.S. G. a arătat printre  altele că solicită obligarea inculpatului la  plata  sumei  de 1667,49  lei  cu  titlu  de  cheltuieli  judiciare.

Curtea de Apel  Galați a apreciat că apelurile  Parchetului  și  al  inculpatului  B.N. sunt  întemeiate,  însă  apelul  părții  civile  este  tardiv.

Minuta  sentinței  penale  nr.235/18.12.2014 a Judecătoriei Tg. Bujor  a  fost  comunicată  părții  civile  A.J.V.P.S. Galați la data de 06.01.2015, conform dovezii de  primire  de  la  dosarul  de  fond.  Termenul  de  apel  de  10  zile, menționat  de  art.410  al.1  Cod  procedură  penală, curge  de  la  data  comunicării  minutei.

Partea  civilă  a trimis  cererea  de  apel  prin  poștă  la  data  de  05.02.2015  (conform  ștampilei  poștei  pe  plic)  fiind  depășit  termenul  imperativ  menționat  anterior.

Potrivit  art.268  al.1  Cod  procedură  penală, nerespectarea termenului procesual  atrage  decăderea din exercițiul dreptului și  nulitatea actului  făcut  peste  termen,  astfel  încât  apelul  părții  civile  nu  mai  poate  fi  analizat  în  fond.

Motivele de  apel ale Parchetului  sunt  întemeiate, în sensul că instanța a  apreciat  că  legea  penală  mai  favorabilă  inculpatului  B.N. este  Legea nr.407/2006,  astfel  cum  a  fost  modificată  prin  Legea  nr.187/2012  pentru  punerea  în  aplicare  a  noului  Cod  penal  (Legea  nr.286/2009),  însă  în  efectuarea concursului  de  infracțiuni  și  în  stabilirea  modalității  de  executare a făcut aplicarea  art.33  lit.a,  art.34  lit.b,  art.81, 82  Cod  penal 1969.

S-a  încălcat astfel decizia  nr. 265/06.05.2014 a Curții  Constituționale vizând aplicarea  globală a legii  penale  mai  favorabile.

Situația de fapt reținută de instanța de fond, și  care  corespunde  cu  cea  din rechizitoriu,  este  corectă,  însă  soluția  de  condamnare  a  inculpatului  B.N. pentru  infracțiunea  de  „braconaj  cinegetic”  prev.  de  art. 42 al.1 lit. a, b, i, k, l şi  al. 2 lit. c  din  Legea  nr.407/2006 cu  aplic. art. 5 Cod  penal  este  nelegală.

Materialul probator relevant în cauză constă în: procese-verbale de cercetare la faţa  locului din 13.10.2013, 14.10.2013, planşe  foto,  rapoarte  de  constatare  tehnico-ştiinţifică  balistică  nr…/21.10.2013  şi  nr…./19.12.2013;  declaraţiile  martorilor  D.I.,  C.A., S.M.L., 

S.F.,  S.I.  şi declaraţiile  inculpatului  B.N.

Din declaraţiile celor cinci martori menţionaţi anterior şi ale inculpatului  B.N. rezultă cu certitudine că cel care a împuşcat  cei  doi  iepuri,  la  data  de 13.10.2013,  pe  timp  de  noapte, a fost  martorul  S.F., acesta fiind  condamnat  pentru  respectiva  faptă  prin  sentinţa  penală  nr.151/18.09.2014  a  Judecătoriei  Tg.  Bujor.

Martorul  S.F. a  precizat  că  i-a  spus martorului  S.M.L. că  merg  la  tăiat  coceni,  aspect  pe  care  îl  menţionează  şi  inculpatul  B.N. ca  motiv  al  deplasării.

De  asemenea, din  declaraţiile  martorilor  S.F., S.M.L. şi  ale inculpatului  B.N. reiese  şi  modalitatea  în  care  s-a  derulat  activitatea  ilicită:  martorul S.F. i-a  spus  inculpatului  B.N. să  oprească  maşina  de  două  ori,  respectivul  martor  coborând  din  autovehicul  şi  împuşcând  cei  doi  iepuri,  care  ulterior  au  fost  introduşi  în  maşină.

Inculpatul  B.N. nu a avut vreo contribuţie  la  împuşcarea celor  doi  iepuri,  iar  existenţa  farurilor  aprinse  ale  maşinii  este  justificată  de intervalul  nocturn  în  care  s-a  produs  incidentul.

Nu  sunt  elemente  de  fapt,  care  să  se  desprindă  din  mijloacele  de  probă  administrate  şi  să  conducă  la  concluzia  că  inculpatul  B.N. a  participat  la  comiterea infracţiunii  de  „braconaj  cinegetic”  prev.  de  art.42  al.1  lit. a, b, i, k, l  şi  alin. 2  lit. c  din  Legea  nr. 407/2006,  cu  aplic.  art.5  Cod  penal,  soluţia  care  se  impune  fiind  cea  de  achitare  conform  art. 396  al.5  Cod  procedură  penală  în  ref.  la  art.16  alin.1  lit.c  Cod  procedură  penală.

Inculpatul  B.N. se  face vinovat însă de  transportul  celor  doi  iepuri  împuşcaţi,  fără  respectarea  condiţiilor  legale,  fiind  depistat  în  flagrant  la  comiterea  acestei  fapte,  infracţiunea  prev.  de  art.44  lit. b  din  Legea  nr.407/2006  cu  aplic.  art.5  Cod  penal.

Ţinând  cont  de  toate criteriile  generale  de  individualizare  menţionate  de  art.74  Cod  penal,  Curtea  apreciază că o pedeapsă  cu  amenda  penală,  în  sumă  de  1.800  lei  (180  zile  amendă,  cu  10  lei  ziua  amendă),  este  în  măsură  să  asigure  o  sancţionare  corespunzătoare  a  inculpatului  B.N. pentru  săvârşirea  infracţiunii  menţionată  de  art.44  lit. b din Legea  nr.407/2006  cu  aplic.  art.5  Cod  penal.

Acţiunea  civilă  formulată  de  partea  civilă  A.J.V.P.S.  G., poate  fi alăturată  doar  acţiunii  penale  vizând  infracţiunea  de  „braconaj  cinegetic”,  întrucât  cealaltă  faptă  este  una  de  pericol  în  modalitatea  în  care  a  fost  comisă.

Având  în  vedere  soluţia  de  achitare,  Curtea  constată  că  acţiunea  civilă  este  nefondată  faţă  de  inculpatul  B.N., nefiind  îndeplinite  condiţiile  răspunderii  civile  delictuale (faptă  ilicită,  vinovăţie,  prejudiciu,  legătură  de  cauzalitate).

Motivele  de  apel  ale  inculpatului  sunt  întemeiate  prin  prisma  argumentelor  prezentate  anterior.

Faţă  de  cele  arătate,  de  dispoziţiile  Protocolului U.N.B.R. -  M.J.  şi  ale  art.274  al.1,  art. 275  al. 2, 3  Cod  procedură  penală,  art. 417, 418, 420, 421 pct.1  lit. a  şi  pct.2  lit. a  Cod  procedură  penală,  Curtea  a admis  apelurile  declarate  de  Parchet  şi  de  inculpatul  B.N. împotriva  sentinţei  penale  nr. 235/18.12.2014  a  Judecătoriei  Tg. Bujor  şi  a desfiinţat  în  totalitate  sentinţa  penală  apelată.

În  rejudecare, Curtea,  în  baza  art.396  al.5  Cod  procedură  penală,  în referire la art. 16 alin.1 lit. c C.p.p.,  l-a achitat  pe inculpatul B.N.  pentru săvârşirea infracţiunii de braconaj cinegetic prev.de art. 42 alin.1 lit.a, b, i, k, l şi alin.2 lit.c din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

L-a  condamnat pe inculpatul B.N. la pedeapsa amenzii penale în sumă de 1800 lei (180 zile amendă cu 10 lei ziua amendă) pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 44 lit. b din Legea nr. 407/2006 cu aplicarea art. 5 Cod penal.

A atras atenţia inculpatului B.N. asupra disp. art. 63 Cod penal, privind înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii.

A constatat că inculpatul B.N. a fost reţinut 24 ore, de la 13.10.2013 ora 20.40 la 14.10.2013 ora 20.40.

A respins, ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă A.J.V.P.S. G., faţă de inculpatul B.N.

A dispus ca onorariul apărătorului din oficiu, la judecata în fond, în sumă de 200 lei, să fie virat către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

L-a obligat pe inculpatul B.N. la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare la judecata în fond.

A respins, ca tardiv formulat, apelul declarat de partea civilă A.J.V.P.S. G. împotriva aceleiaşi sentinţe penale.

A obligat pe partea civilă apelantă la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, în apel.