Fondul funciar

Hotărâre 216 din 08.03.2021


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Corabia reclamantul PV a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtele CLFF X, Comisia Județeană de Aplicare a Legii Fondului Funciar Olt, BM, CV, PP, MM, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. AAAA emis la data de (...).

În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că în titlul de proprietate a cărui nulitate o solicită sunt o serie de greşeli având în vedere că cele două comisii au trecut  cu uşurinţă peste actele premergătoare ce au stat la baza sau ar fi trebuit să stea la baza emiterii titlului de proprietate , fapt ce a condus inevitabil la eliberarea unui titlu de proprietate care conţin o serie de greşeli care nu pot fi corectate decât printr-o hotărâre judecătorească. Reclamantul a invocat dispoziţiile art. 27 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 18/1991 şi arată că nu s-au efectuat măsurătorile necesare şi că este o greşeală evidentă, probele administrate dovedind acest lucru, motiv pentru care solicită instanţei admiterea cererii, iar titlul de proprietate trebuie să corespundă cu datele din procesul-verbal/procesele-verbale emise de cele două comisii. În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 18/1991 şi art. III din Legea nr. 169/1997.

În probațiune a solicitat proba cu înscrisuri şi au fost anexate, în copie, cartea de identitate a reclamantului PV, certificatul de deces nr. (...) privind pe PW, certificatul de moștenitor nr. (...), cerere de reconstituire a dreptului de proprietate din data (...), proces-verbal nr. (....), proces-verbal nr. (....), cerere reconstituire cu nr. (....), proces-verbal nr. (...), act de dezmembrare si contract de vânzare-cumpărare, titlul de proprietate nr. AAAA şi  dovada achitării taxei judiciare de timbru în sumă de 20 lei .

Pârâta Comisia Judeţeană Olt a formulat întâmpinare prin care a învederat faptul că procedurile în cadrul reconstituirii fostelor proprietăţi sunt clar delimitate în sarcina celor două comisii de fond funciar (locală şi judeţeană) şi trebuie îndeplinite într-o ordine cronologică, invocând dispoziţiile art. 5 coroborate cu prevederile art. 34 şi 36 din HG nr. 890/2005, din analiza cărora arătând că rezulta foarte clar că pârâta nu are atribuţii legale privind întocmirea actelor premergătoare scrierii titlului de proprietate, ci doar emite aceste titluri pe baza actelor înaintate de fiecare comisie locala în parte. Legea nr. 18/1991 a prevăzut o procedura administrativa prealabilă obligatorie pe care persoanele îndreptăţite la reconstituirea dreptului de proprietate trebuiau sa o urmeze. În drept a invocat si dispoziţiile art. 27 alin.3, alin 6-8 din HG nr. 8901/2005 şi susţine că din probele administrate în cauza nu rezultă faptul că reclamantul ar fi formulat contestaţie împotriva propunerii comisiei locale sau plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene, de aceea nu a contestat nici actele premergătoare eliberării titlului de proprietate.

În drept au fost invocate prevederile H.G. nr. 890/2005, Legea nr.18/1991, republicată, modificata şi completata, Codului de procedură civilă.

Pârâta BM şi pârâta CV, moştenitoare ale autoarei  LL, au formulat întâmpinare şi au invocat excepţia autorităţii de lucru judecat cu privire la nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. (...), iar pe fondul cauzei solicita respingerea acţiunii promovată de reclamant şi obligarea lui la plata cheltuielilor de judecată. Pârâtele arată că cele menţionate de reclamant nu sunt întemeiate întrucât le reconstituirea dreptului de proprietate s-au avut în vedere cererile de reconstituire a dreptului de proprietate. Totodată susţin că în cauză a fost efectuată o expertiză prin care s-au stabilit neregulile cuprinse în titlul de proprietate, considerând că se urmăreşte tergiversarea dosarului aflat pe rolul Judecătoriei Corabia, având ca obiect partaj succesoral.

În dovedirea celor susţinute pârâtele solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri si interogatoriu.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 si urm. C.pr civ şi art. 473 C.pr civ.

La întâmpinare pârâtele au ataşat înscrisuri în copie, respectiv cărtile de identitate, titlul de proprietate nr. AAAA, sent. civ. nr. (...), sent. civ. nr. (...), dec. civ. nr. (....) şi copia titlului de proprietate nr. (....).

La termenul de judecata din 13.11.2019, apărătorul reclamantului a depus la dosar copia titlului de proprietate nr. (...) si arata ca a precizat oral cererea de chemare in judecata la termenul anterior şi a aratat ca suprafata de (...) mp inclusa in titlul de proprietate nr. (...), aflata in T X, P Y, a cărui nulitate o solicită, aflata la prima rubrica, are aceleasi vecinatati cu suprafata de (...) mp, aflata in T Z, P H, inclusa in titlul de proprietate nr. (...), este de fapt aceeasi suprafata, cu aceeasi vecini, aflata în aceeasi parcela numai tarlaua este diferita, suprafata ce trebuie exclusa din titlul de proprietate. 

Instanta a stabilit termen de judecata apreciind ca se impune ca reclamantul sa formuleze, in scris, precizarea la actiune pentru a fi comunicata paratelor in cauza avand in vedere ca prin intampinarile initiale s-au invocat exceptii, fata de actiunea initiala.

La data de (...), aparatorul reclamantului a depus la dosar, înaintea şedinţei de judecata precizare la actiune, precizare care de fapt este o modificare a actiunii principale cu care paratele nu a fost de acord. Aparatorul paratelor a depus la dosar copia incheierii din data de (...) si a sentintei civile nr. (...), pronuntate de Judecatoria Corabia in dosarul cu nr. (....).

La termenul de judecata din data de 04.12.2019, instanta a retinut cauza in pronuntare cu privire la exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parate si a amanat pronuntarea pentru a se depune la dosar concluzii scrise.

Prin sent. civ. nr. (...) pronunţată în dosarul nr. (...), s-a dispus admiterea excepţiei autorităţii de lucru judecat invocata de parate si s-a dispus respinge acţiunii reclamantului PV împotriva pârâtelor CLFF X, şi Comisia Judeteana Olt de aplicare a Legii Fondului Funciar, BM, CV, PP si MM, având ca obiect „fond funciar - nulitate absoluta parţiala TP nr. AAAA emis la (...)” şi a fost obligat reclamantul la plata cheltuielilor de judecata în sumă de 1000 lei (onorariu avocat), către cele pârâtele BM şi CV.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel recclamantul şi prin dec. nr. (...) din (...) pronunţată de Tribunalul Olt, s-a admis apelul reclamantului, s-a anulat sentinţa apelată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Corabia sub nr. (...)* la data de (...).

La termenul din (...), reclamantul a depus înscrisuri şi o precizare prin care arată că suprafaţa de (...) este egală cu suma suprafeţelor de pe cererile moştenitorilor direcţi LL, PW şi MM care se află la dosar şi în urma hotărârii nr. (...) din (...) unde s-a dispus nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. (...) pentru suprafaţa de (...) mp unde se dovedeşte că această suprafaţă aparţine familiei MT cu titlul de proprietate nr. (...), pe titlul familiei P rămâne lipsă această suprafaţă. Menţionează că suprafaţa lipsă a fost lucrată de familia LC şi în prezent de moştenitorii acestuia – CV şi BM şi solicită ca Primăria să prezinte în faţa instanţei situaţia juridică a suprafeţelor de teren lipsă conform actelor de la Arhivele Naţionale. A anexat copie – extras de la Arhivele Naţionale, filă Registru agricol pentru PI. Pentru comunicarea precizărilor depuse de reclamant prin apărătorul său la respectivul termen de judecată, părţilor potrivnice, cu mentiunea de a-şi exprima punctul de vedere, s-a amânat cauza.

La data de 08.12.2020 Comisia Judeţeană Olt a formulat un punct de vedere prin care arată că menţin toate susţinerile formulate în întâmpinare şi documentele anexate la precizarea formulată sunt inadmisibile în raport cu prevederile art. 254 C. pr. civ.

La termenul din data de 14.12.2020 cauza a fost amânată la data de 25.01.2021 pentru când s-a dispus emiterea unei adrese către CLFF X pentru a înainta tabelele parcelare din două tarlale despre care se face vorbire în adresa nr. (...) dar care nu au fost depuse la dosar.

La data de (...), prin serviciul registratură a fost depusă de Primăria X copia tabelului parcelar din cele două sole.

La termenul din data de (...) cauza a fost amânată pentru data de (...) pentru când s-a emis o adresă către Primăria Corabia pentru a răspunde dacă pârâta PP este decedată sau nu.

La data de 15.02.2021, prin serviciul registratură, a fost depus extras din Registrul de deces pentru PP.

Potrivit art. 248 alin. 1 C. pr. civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Examinând excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâtei PP, instanţa reţine că pentru ca o persoană să poată fi titular de drepturi şi obligaţii pe plan procesual, trebuie să aibă capacitate de folosinţă, art. 56 alin. 1 C. pr. civ. statuând că poate fi parte în judecată orice persoană care are folosinţa drepturilor civile, iar alin. 3 prevede că lipsa capacităţii procesuale de folosinţă poate fi invocată în orice stare a procesului, fiind vorba despre o excepţie absolută, iar în cazul persoanei fizice, capacitatea de folosinţă începe de la naştere, de regulă, şi încetează la moartea persoanei.

Cum intimata PP a decedat încă din data de (...), anterior promovării acţiunii care a fost la (...), aceasta nu are capacitate procesuală, şi pentru considerentele expuse anterior, urmează a fi admisă exccepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei PP, invocată de către instanţă din oficiu şi cererea formulată de către reclamant urmează să fie respinsă ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă.

Referitor la excepția autorităţii de lucru judecat, deşi au invocat excepţia prin întâmpinare, pârâtele BM şi CV nu au indicat hotărârea în raport cu care invocă respectiva excepţie. Instanţa are în vedere disp. art. 431 C. pr. civ. care prevede că nimeni nu poate fi chemat în judecată de două ori, în aceeaşi calitate, în temeiul aceleaşi cauze şi pentru acelaşi obiect şi prin urmare, pentru existenţa autorităţii de lucru judecat trebuie să existe tripla identitate de părţi, obiect şi cauză între cele două judecăţi, cea anterioară finalizată printr-o hotărâre definitivă şi cea pendinte.

În primul ciclu procesual, instanţa a admis excepţia autorităţii de lucru judecat în raport cu sentința civilă nr. (...), pronunțată de Judecătoria Corabia în dosarul nr. (...) prin care instanța a respins excepția lipsei de interes invocată de pârâtele BM  şi CV, a admis acțiunea formulată de reclamantul PV având ca obiect fond funciar - nulitate absolută parțială titlu proprietate şi a dispus nulitatea absolută parțială a titlului de proprietate nr. AAAA, pentru suprafața de (...), situata în extravilan, amplasată în T FF, P GG, şi au fost menținute restul dispozițiilor din titlul de proprietate nr. AAAA. În calea de atac, Tribunalul Olt a modificat sentința civilă nr. (...), numai în ceea ce privește obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată astfel că nu se mai impune soluționarea excepției litispendenței formulata de intimata Comisia Județeană Olt.

Obiectul acţiunii este reprezentat de pretenţia concretă a reclamantului şi chiar dacă în ambele cauze s-a solicitat să se dispună nulitatea absolută parţială a titlului de proprietate, efectiv, suprafeţele de teren cu privire la care s-a solicitat nulitatea şi asupra cărora s-a exercitat efectiv controlul au fost cu totul altele şi neexistând tripla identitate de obiect, cauză şi părţi, instanţa va respinge excepţia autorităţii de lucru judecat invocata de paratele BM şi Chiper Virginia prin întâmpinare.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, instanţa reţine că potrivit titlului definitiv de proprietate nr. AAAA eliberat la data de (...),s-a reconstituit în favoarea lui PW, LL şi MM, de pe urma autorului comun, PI dreptul de proprietate pentru suprafata de (...) mp, teren arabil extravilan şi intravilan, situat pe raza localităţii X, judetul Olt.

În cuprinsul acţiunii iniţiale, reclamantul PV a precizat că titlul de proprietate conţine greşeli determinate de încălcarea dispoziţiilor art. 27 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 18/1991. Potrivit art. 34 alin. 1 din HG nr. 1.172 din 21 noiembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile şi funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, act normativ în vigoare la data eliberării titlului de proprietate contestat, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schițele terenurilor, comisia județeană emite titlurile de proprietate.

Reclamantul PV a formulat o acţiune în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. AAAA pentru suprafaţa de (...), teren situat în tarlaua (...), parcela (...), acţiunea sa fiind admisă prin sent. civ. nr. (...) pronunţată de Judecătoria Corabia în dosarul nr. (...).

În cauza de faţă, la termenul din (...) în primul ciclu procesual, reclamantul a arătat ca o precizare de acţiune că suprafaţa de teren de (...) şi suprafaţa de (...), suprafeţe inserate în titlul definitiv de proprietate nr. AAAA din data de (...) nu corespund ca întindere, poziţionare în teren, au alte sole şi parcele şi alţi vecini şi suprafaţa totală înscrisă în titlul mai sus amintit este mai mică decât suprafaţa de teren care trebuia restituită, conform actelor de proprietate ce vor fi depuse de la Arhivele Naţionale.

La termenul din data de (...), reclamantul PV a depus de asemenea o precizare odată cu înscrisurile: extras eliberat de Arhivele Naţionale  cu suprafaţa de teren deţinută de familia PI din 1948 respectiv copia registrului agricol eliberat de Arhivele Naţionale pentru anul 1959 unde figurează (...) mp, iar reclamantul a arătat că suprafaţa de (...) mp este egală cu suma suprafeţelor de pe cererile moştenitorilor direcţi LL, PW şi MM care se află la dosar şi în urma hotărârii nr. (...) unde s-a dispus nulitatea absolută a titlului de proprietate nr. (...) pentru suprafaţa de (...) mp unde se dovedeşte că această suprafaţă aparţine familiei MT cu titlul de proprietate nr. (...), iar pe titlul familiei P rămâne lipsă această suprafaţă. Menţionează că suprafaţa lipsă a fost lucrată de familia LC şi în prezent de moştenitorii acestuia – CV şi BM şi solicită ca Primăria X să prezinte în faţa instanţei situaţia juridică a suprafeţelor de teren lipsă conform actelor de la Arhivele Naţionale.

Chiar dacă reclamantul a depus odată cu cererea iniţială procese verbale de punere în posesie, instanţa constată că acestea vizează alte suprafeţe de teren decât cele menţionate în precizarea de acţiune formulată la termenul din data de (...).

De asemenea, aşa cum se arată de către Comisia Județeană Olt în întâmpinarea formulată, reclamantul PV nu a făcut dovada formulării vreunei contestații împotriva propunerilor comisiei locale, necontestând actele premergătoare titlului de proprietate în care este menţionată suprafaţa totală propusă şi validată ulterior de comisia judeţeană.

Examinând cazurile expres prevăzute în art. III din Legea nr. 169/1997 mai sus amintite, raportat la cererea formulată de către reclamant, instanţa constată că nu este incident niciunul din cazurile de constatare a nulităţii titlului de proprietate.

Prin urmare, instanţa constată că reclamantul PV nu a uzat de procedura expres prevăzută de legea specială în ceea ce priveşte contestarea actelor premergătoare eliberării titlului de proprietate nr. AAAA emis la (...) şi nici nu există vreunul din situaţiile expres şi limitativ prevăzute de art. III alin. 1 din Legea nr. 169/1997 pentru a se dispune constatarea nulităţii titlului de proprietate.

Pentru considerentele mai sus amintite, instanţa va respinge acţiunea astfel cum a fost precizată de reclamantul PV în contradictoriu cu pârâtele CLFF X şi Comisia Judeteană Olt de aplicare a Legii Fondului Funciar, BM, CV si MM având ca obiect „fond funciar - nulitate absoluta parţiala titlu de proprietate nr. AAAA emis la (...)”  ca neîntemeiată.

În baza disp. art 453 alin.1 C.pr.civ. va fi obligat reclamantul la plata cheltuielilor de judecata în sumă de 1000 lei  reprezentând onorariu avocat, către pârâtele BM şi CV.

Data publicarii pe portal: 08.11.2021