Contestație la executare

Sentinţă civilă 1471 din 04.11.2021


Deliberând asupra cauzei de față, reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 06 martie 2020 sub nr. ____________, contestatorul A________ A______ a chemat în judecată pe intimata Invest Capital LTD solicitând instanței ca, prin hotărârea ce va fi pronunțată, să anularea sumei de plată, în cuantum de 3803,70 euro, ca fiind nedatorată și nejustificată, cu cheltuieli de judecată.

Pe cale de excepție, contestatoarea a invocat prescripția dreptului la acțiune conform art. 2500 Noul cod civil și art. 1 din Decretul nr. 167/1958.

A precizat că în cazul de față, dreptul material la acțiune este prescris, datorită faptului că titlul executor s-a constituit prin contractul de credit nr. RF___________ din data de 13.08.2007, iar primul demers realizat de B__ F_________ V_______ F______, a fost efectuat în dosarul execuțional nr. 1098/2015, mult peste termenul de prescripție prevăzut de lege.

A invocat Deciziile 19/2018 și 9/2016, unde este în mod expres precizat faptul că cererea de chemare în judecata și reprezentarea convențională a persoanei juridice în fața instanțelor de judecată nu se poate face prin mandatar persoana juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă.

În motivare, contestatorul a arătat că prin încheierea din dosarul de executare nr. 1098/2015 comunicată, i s-a adus la cunoștință faptul că prin încheierea din data de 07.08.2015 s-a admis cererea creditoarei, iar pe cale de consecință s-a dispus înregistrarea și deschiderea dosarului de executare silită, iar, prin încheierea din data de 07.08.2015 a B__ F_________ V_______ F______, s-a încuviințat executarea silită.

A mai arătat că suma de 3.803.70 EUR este nejustificată iar până la data comunicării încheierii din dosarul de executare nr. 1098/2015 nu a avut cunoștință de existenta vreunui debit, iar această încheiere nu i-au fost comunicate documentele din care să reiasă sumele de plată, pentru a le putea contesta sau solicita o eșalonare a plătii.

Având în vedere că i se solicită restituirea unei sume foarte mari, achitând în întregime creditele pe care le-a avut la Raiffeisen Bank, contestatorul a apreciat că sunt necesare lămuriri cu privire la cuantumul sumei solicitate în dosarul de executare nr. 1098/2015.

În drept a invocat art. art. 711 și urm Cod Civil.

În probatoriu, a solicitat t proba cu înscrisuri.

La data de 24.03.2020 intimata a formulat întâmpinare(f. 16-29) prin care a solicitat respingerea cererii ca nelegală și netemeinică.

În motivare a arătat că între bancă, în calitate de împrumutant și contestator în calitate de împrumutat a fost încheiat contractul de credit din prezenta cauză prin care banca i-a acordat acestuia din urmă un împrumut.

Întrucât debitorul a încetat să mai achite ratele, instituția financiar bancară a declarat creditul scadent anticipat și ulterior a cesionat întreaga creanță către creditorul cesionar inițial, Secapital SARL. La data de 07.12.2017 a fost încheiat contractul de cesiune între Secapital SaRL și B____________ B__, aceasta având în prezent calitatea de creditor.

Intimata a invocat exceptia netimbrării acțiunii conformitate cu dispozițiile art. 148 alin. 6 și art. 197 NCPC și exceptia tardivității formulării contestației la executare, arătând că executarea silită a fost demarată în cursul anului 2015, iar contestația la executare a fost formulată si depusă în data de 06.03.2020, depășind astfel termenul de 15 zile prevăzut de lege.

În ceea ce privește solicitarea debitorului de anulare a sumei de plată ca fiind nedatorată si nejustificată, intimata a precizat că sumele datorate de către debitor sunt în concordanță cu prevederile titlului executoriu reprezentat de contractul încheiat.

Dreptul de a cere executarea silită a contestatorului nu este prescris, întrucât contractul de credit a intervenit între contestator în calitate de împrumutat și banca în calitate de creditor inițial, iar în data de 29.10.2019 a avut loc cesiunea de creanță dintre instituția financiar bancară, în calitate de cedent și intimată în calitate de cesionar. Ca urmare a intervenirii acestei cesiuni, contestatorul a fost notificat. intimata a încercat în nenumărate rânduri soluționarea pe cale amiabilă a diferendului creat, dovada făcând adresele și notificările trimise care au întrerupt cursul prescripției extinctive.

În ceea ce privește Decizia nr. 19/2018 a ICCJ privind pronunțarea unei hotărâri prealabile cu privire la aplicabilitatea dispozițiilor art. 80-89 din NCPC și dispozițiilor Deciziei nr. 9/2016 la faza de executare silită, arată că aceasta este obligatorie pentru instanța care a solicitat dezlegarea de la data pronunțării deciziei, iar pentru celelalte instanțe, de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I, după cum menționează expres art. 521 NCPC.

Referitor la pretinsa neîndeplinire a actelor de executare, a precizat că procedura de comunicare a somației a fost legal îndeplinita, somația împreună cu celelalte acte de executare fiind comunicate debitorului.

În ceea ce priveste susținerea debitorului cu privire la rambursarea din credit a invocat art. 249 coroborat cu art. 255 alin. 1 NCPC

Referitor la solicitarea de „anulare a actelor de executare silită efectuate în dosarul execuțional”, a arătat că documentele întocmite în cadrul procedurii de executare silită au fost transmise la adresa menționată în contractul de credit, acesta fiind domiciliul declarat de către contestator. De asemenea, toate actele de executare ce au fost întocmite de către executorul judecătoresc au respectat toate regulile de fond si de formă impuse de dispozițiile Codului de procedura civilă, si au fost dispuse in conformitate cu prevederile legii.

În ceea ce privește cheltuielile de judecata solicitate de către contestator, a solicitat respingerea acestui capăt de cerere.

În drept, a invocat dispozițiile art. 205 NCPC.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Din actele certificate ale dosarului de executare nr. 1098/2015 al B__ F_________ V F______, instanța reține că la baza executării silite ce face obiectul dosarului execuțional stă titlul executoriu constând în Contract de credit nr.RF___________ din 13.08.2007.

Prin încheierea din data de 03.04.2015 Judecătoria Sector 1 București a dispus investirea cu formulă executorie a contractului de credit menționat.

Prin încheierea din data de 07.08.2015 B__ F_________ V_______ F______ a admis cererea de încuviințare a executării silite.

Conform dovezii de comunicare f. 92, la data de 14.08.2015 contestatorului i s-au comunicat următoarele acte: înștiințare debitor, somație mobiliară, anexă la somația mobiliară, încheiere privind înregistrarea și încuviințarea cererii de executare, înștiințare înființare poprire, adresă poprire, încheiere stabilire cheltuieli, copie încheiere încuviințare, copie titlu executoriu.

Ulterior debitorului contestator A________ A______ i s-a comunicat la data de 21.02.2020, potrivit dovezii de comunicare de la fila (33 verso) dosar, încheierea din data de 10.02.2020 de stabilire a cheltuielilor suplimentare în raport de adresa creditoarei din data de 10.02.2020 prin care s-a actualizat debitul rămas de executat.

În ceea ce privește contestația la executare, din motivarea cererii, rezultă că aceasta este o contestație la executare propriu zisă și vizează toate actele de executare efectuate în dos. de executare silită nr. 1098/ex/2015, astfel că potrivit art.715 alin.1 și 3 C.pr. civ. termenul de formulare este de 15 zile de la data de când contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă/debitorul care contestă executarea însăși a primit somația (…), pe cale de consecință contestația privind executarea silită însăși prin care s-a invocat prescripția și incidența Deciziilor nr. 19/2018 și 9/2016 ale ÎCCJ, este tardivă, de la data de 14.08.2015 data comunicării actelor de executare termenul de 15 zile a fost cu mult depășit până la data de 06.03.2020, data formulării contestației.

Singurul act de executare contestat în termen este în această situație încheierea din data de 10.02.2020 de stabilire a cheltuielilor suplimentare în raport de adresa creditoarei din data de 10.02.2020 prin care s-a actualizat debitul rămas de executat.

Pe cale de consecință se va admite excepția tardivității contestației la executare, cu excepția contestației ce are ca obiect încheierea din data de 10.02.2020 emisă în dosar nr. 1098/2015 B__ F_________ V_______ F______.

Se va respinge ca tardiv formulată contestația la executare formulată de contestatorul A________ A______, în contradictoriu cu intimata B____________ B__, cu excepția contestației ce are ca obiect încheierea din data de 10.02.2020.

Având în vedere că excepția prescripției este un motiv al contestației la executare propriu zisă rezultă că a fost tardiv invocată astfel că va fi respinsă.

În ce privește contestația la executare formulată împotriva încheierii din data de 10.02.2020, instanța o apreciază ca fiind întemeiată.

În primul rând acesta este actul de executare silită prin care s-a adus la cunoștința debitorului actualizarea sumei ce urmează a fi recuperată în continuare cu titlu de debit, sumă pe care reclamantul a apreciat-o ca nefiind datorată, impunându-se lămurirea și întinderea acesteia.

Procedând la analizarea sa, instanța observă că anterior emiterii acestei încheieri, la data de 12.12.2017 creditoarea a indicat debitul ce urma a fi recuperat ca fiind în cuantum de 3921 euro iar la data de 10.02.2020, actuala creditoare a trimis executorului o cerere de stăruire în executare și actualizare debit menționând că suma ce urmează a fi recuperată este în cuantum de 3803,70 euro care nu va fi actualizată cu dobândă, însă în niciuna dintre aceste adrese nu este menționat un mod de calcul prin care se ajunge la sumele indicate. Ca atare suma solicitată nu este certă, nefiind depuse probe care să ateste un mod de calcul, un termen de când sunt calculate și motivul pentru care sunt imputate la plată, astfel că instanța nu poate verifica existența și certitudinea cuantumului acestora.

Pentru hotărî astfel se au în vedere și plățile anterioare efectuate de către contestator în cadrul dosarului execuțional. Așa cum se poate observa din extrasul de cont administrat la dosarul cauzei debitul figurează ca fiind achitat. Mai mult, comparând sumele imputate de către executorul judecătoresc cu sumele menționate ca fiind achitate și care se observă și în extrasul de cont, se poate constata că executorul judecătoresc a greșit în efectuarea calculelor la data de 21.04.2017 (f. 63), astfel, după achitarea a 1085, 22 lei din debitul anterior de 3607,32 euro și 285,20 lei cheltuieli executare, a consemnat că a rămas de achitat 5256,62 euro debit și 285,20 lei cheltuieli executare.

Pentru considerentele expuse, se va admite în parte contestația la executare și se va dispune anularea încheierii din data de 10.02.2020 emisă în dosar nr. 1098/2015 B__ F_________ V_______ F______.

În baza art. 453 C.pr. civ. se va lua act că contestatorul și-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli pe cale separată.