Ordin de protecție. Obligarea agresorului de a se prezenta periodic la secţia de poliţie competentă in vederea supravegherii respectării ordinului de protecţie, precum si de a da informaţii organului de poliţie cu privire la adres

Hotărâre 6825 din 06.09.2022


Cod ECLI [...]

Dosar nr. [...]

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA [...]

SECTIA CIVILA

Instanța constituită din:

[...] [...] [...]

Grefier [...] [...]

Ministerul Public reprezentat de Procuror [...] [...] [...] din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria [...]

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamanta [...] [...] [...] [...] domiciliată în com. [...], sat [...], str., nr. 2, judeţ [...] în contradictoriu cu pârâtul [...] [...] [...] [...] domiciliat în com. [...], sat [...], str. [...] [...], judeţ [...], având ca obiect ordin de protecție.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

La apelul nominal făcut cauzei în ședința publică au răspuns reclamanta personal şi asistată de av. [...] [...] care depune la dosar împuternicire avocațială şi av. [...] [...] pentru pârâtul lipsă care depune la dosar delegație pentru asistenta judiciară nr. [...]

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței următoarele:

- cauza are ca obiect ordin de protecție, după care,

Instanța procedează la legitimarea reclamantei [...] [...] având [...] [...], carte de identitate serie VN nr..

Instanța ia act că procedura este legal îndeplinită cu părțile, pârâtul semnând dovada de înmânare a citației, fila 49, verso, după care pune in discuție contradictorie competenta de soluționare a cauzei.

[...] părților şi reprezentantul Ministerului Public pe rând având cuvântul sunt de acord că Judecătoria [...] este competentă general, material şi teritorial să soluționeze prezenta cerere.

Fiind primul termen de judecata cu procedura legală, instanța potrivit art. 131 C. pr. Civ. constată că este competentă general, material şi teritorial să soluționeze prezenta pricină în raport de disp. art. 40  alin. 1 din Legea 217/2003.

Instanța solicită reclamantei precizări cu privire la evenimentele deduse judecății, respectiv împrejurările de fapt cu privire la incidentul din data de 16.08.2022.

Astfel, reclamanta precizează că în urma cu patru ani a avut o relație de concubinaj cu pârâtul, iar în urmă cu doi nu a mai vrut sa continue această relație, motiv pentru care acesta a început sa o urmărească, să ii adreseze cuvinte jignitoare, şi sa o lovească. Cu privire la incidentul din data de 16.08.2022 arată că a mers la magazinul din sat pentru a face cumpărături, acolo a venit si pârâtul care a început să fie violent verbal şi agresiv şi să o lovească cu pumnii. Precizează că după incident, pârâtul aplecat iar ea a sunat la 112 şi a venit poliția. [...] arată că din cauza comportamentului pârâtului şi-a schimbat mai multe locuri de muncă.

Instanța întreabă reclamanta care este motivul pentru care a formulat prezenta cerere deși incidentele s-au petrecut în data de 16.08.2022, iar reclamanta răspunde că a așteptat emiterea certificatului medico - legal.

Nemaifiind alte cereri prealabile instanța acordă cuvântul cu privire la propunerea de probe.

 Av. [...] [...] pentru reclamantă solicită proba cu înscrisuri aflate la dosar şi în completare depune convorbiri telefonice listate şi înregistrări pe suport stick cu convorbiri purtate între părţi în urma cu mai multe luni. 

Av. [...] [...] pentru pârât nu solicită alte probe față de cele aflate la dosar, având în vedere ca partea nu este prezentă.

Reprezentantul Ministerului Public solicită proba cu înscrisuri aflate la dosar iar în ce privește mijlocul material de proba aflat pe suport stick, apreciază că nu este util cauzei întrucât nu privește incidentul din data de 16.08.2022.

În temeiul art. 255 [...] raportat la art. 258 [...] instanța încuviințează părților proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi cele ce fac dovada existenței conversațiilor între părți.

Cu privire la înregistrarea aflată pe suport stick, instanța procedează la audierea convorbirilor pentru a aprecia în ce măsură va fi încuviințată şi administrată această probă.

La solicitarea instanței, reclamanta arată că nu poate preciza exact de când datează convorbirile aflate pe stick, dar că sunt anterioare datei de 16.08.2022.

Având în vedere ca înregistrarea depusă redă un eveniment petrecut anterior datei de 16.08.2022, instanța va respinge încuviințarea acestei probe.

Cu privire la conversațiile depuse la dosar de reclamantă, apărătorul pârâtului arată că a luat la cunoștință iar reprezentantul Ministerului public le studiază în ședință.

La solicitarea instanței, reclamanta precizează că pârâtul o apelează după mai multe numere de telefon şi pentru a dovedi că numărul de telefon aparține pârâtului, la solicitarea instanţei apelează în ședință publică numărul de telefon care are terminația  .....478, număr care se regăsește in convorbirile listate.

La numărul de telefon apelat, în ședință publică, răspunde personal pârâtul care are o convorbire scurtă cu reclamanta şi se confirmă faptul că numărul care are terminația ............478, aparține acestuia.

Av. [...] [...] pentru reclamantă depune la dosar planșe foto reprezentând reclamanta lovită şi imagini cu autoturismul reclamantei avariat, înscrisuri care sunt prezentate şi apărătorului paratului si reprezentantului ministerului public.

Reclamanta precizează că imaginile cu autoturismul datează din anul [...]

Cu privire la suplimentarea probatoriului cu imagini foto, cu traumatisme suferite de reclamanta la nivelul feței, instanța respinge această probă reținând ca la dosar se afla un certificat medico legal şi nu exista o data menționată care să indice ziua şi anul la care s-a produs incidentul care a condus la echimoze.

In ce privește imaginile cu privire la auto deținut de reclamanta, instanța respinge si aceasta proba reținând ca este un incident săvârșit în anul [...]

Instanța solicita reclamantei să precizeze numele şi adresa angajatorului față de care pârâtul să nu se aproprie in situația in care cererea va fi admisă.

Reclamanta arată ca nu cunoaște numele angajatorului, cunoaște doar adresa care este în [...], str. [...] [...], nr.4, județul [...].

Av. [...] [...] pentru reclamantă solicită a se avea în vedere doar locația indicata de reclamantă în [...], str. [...] [...], nr.4, județul [...].

Av. [...] [...] pentru pârât arată că ar trebui nominalizat numele angajatorului.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că se impune individualizarea cu nume şi adresă pentru a se cunoaște exact locul fată de care pârâtul sa nu se apropie.

Reclamanta precizează că angajatorul este [...] [...] [...]., cu sediul în mun. [...], [...] [...], nr. 4, jud. [...] iar în ce privește păstrarea distantei față de copii, reclamanta arata ca solicita aceeași distanta.

În completarea probatoriului, apărătorul reclamantei solicită audierea persoanei angajate la magazin care a fost prezentă la incidentul din data de 16.08.2022, însă nu poate preciza numele, ci doar că se numește [...] şi care urmează să fie citată cu mandat de aducere.

[...] pârâtului se opune la proba solicitată având în vedere că nu  fost cerută prin cerere iar în situația în care va fi încuviințată, cauza urmează sa se amâne din acest motiv. 

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca probele administrate sunt suficiente şi nu se impune audierea martorului propus de reclamantă.

Instanța luând act că nu se poate preciza numele complet al martorului, persoana care a fost prezenta la incidentul din data de 16.08.2022 şi fata de probatoriul încuviințat până la acest moment, se considera lămurită şi nemaifiind alte cereri prealabile, declară închisă cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul in dezbateri asupra fondului.

Av. [...] [...] pentru reclamantă solicită admiterea cererii şi emiterea ordinului de protecție cu măsurile precizate inclusiv la acest termen pe durata de 6 luni, împrejurările fiind dovedite cu înscrisurile aflate la dosar. Arată că părțile au fost într-o relație timp de 4 ani, iar in urma cu 2 ani a fost emis un ordin de protecție cu masurile dispuse, care a fost încălcat de parat.

Ulterior în anul 2021 a fost emis alt ordin de protecție iar pentru neselectarea hotărârii s-a formulat plângere penale care urmează sa fie soluționata. Arată că paratul a beneficiat de clemență şi în continuare are același comportament fata de reclamantă, motive pentru care solicită admiterea cererii şi emiterea ordinului de protecție, cu cheltuieli de judecată. Depune la dosar chitanța privind onorariul de avocat.

 Av. [...] [...] pentru pârât arată că în cauză nu exista probe directe fata de incidentul din data de 16.08.2022, nu există dovezi ca este înregistrată o plângere penală împotriva paratului. Arată că între părți există o stare tensionată, însă certificatul medico - legal nu se coroborează cu alte probe.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a ordinului de protecție, din probatoriul administrat, respectiv certificatul medico – legal, rezulta ca reclamanta a avut nevoie de [...] zile de îngrijiri medicale cu privire la incidentul din 16.08.2022, aceasta are o stare de temere şi solicită să se dispună ca pârâtul sa păstreze o distanţă fata de reclamanta şi de minori, faţă de locuința şi locul său de munca precum şi interzicerea oricărui contact telefonic.

În temeiul art. 394 cpc instanța declară închise dezbaterile şi reţine cererea in pronunțare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul [...] [...], la data de 05.09.2022, sub nr. [...], reclamanta [...] [...] a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să emită un ordin de protecţie în împotriva pârâtului [...] [...] prin care sa dispună (i) obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate de 200 m faţă de reclamantă, de copiii acesteia, [...] [...] [...], născut la data de 09.09.2005, şi [...] [...], născută la data de 18.06.2010, de locuinţa acestora, situată în comuna [...], sat [...], str. nr. 2, jud. [...], și față de locul de muncă al reclamantei, precum și (ii) şi interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanta.

În motivarea cererii, s-a arătat că, în  urma  cu  2  săptămâni, respectiv la data de 16.08.2022, reclamanta s-a întâlnit  cu pârâtul într-un magazin local, moment în care acesta i-a adresat injurii și lovituri la nivelul feței. Ulterior acestui eveniment reclamanta a fost transportată la spital cu salvarea. În această perioadă reclamanta arată că pârâtul a continuat să îi trimită mesajele telefonice ce conțin expresii jignitoare și amenințări.

Pentru violențele exercitate asupra acesteia victimei i s-a eliberat certificat medico-legal (fila [...].

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 217/2003..

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform dispoziţiilor art.26 alin. 2 din Legea nr. 217/2003.

În dovedirea cererii, s-a depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri reprezentând mesaje telefonice expediate de pârât către reclamantă de pe mai multe numere de telefon ulterior datei de 16.08.2022.

Pârâtul, desi legal citat, nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare și nu s-a prezentat la termen.

[...] a încuviinţat în cauza proba cu înscrisuri, inclusiv mesaje telefonice expediate de pârât către reclamantă, ulterior datei de 16.08.2022. Cu privire la mijloacele materiale de probă, constând în fotografii și înregistrări audio, instanța le va respinge, întrucât se referă la evenimente care îl excedează pe cel din data de 16.08.2022, precum și faptul că pentru violențele exercitate asupra sa victima are certificat medico-legal eliberat la data de 30.08.2022.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

Părţile au avut o relație de prietenie în perioada 2016-2019, în sensul că s-au vizitat reciproc, însă nu au conviețuit efectiv.

Ulterior finalizării relației, pe fondul relațiilor tensionate dintre părți, prin sentința civilă nr. [...], pronuntață în dosarul nr. [...], instanța a obligat pe pârâtul  [...] [...] la păstrarea unei distanţe minime de 50 m faţă de reclamantă, de cei doi copii ai săi [...] [...] [...], născut la data de 09.09.2005, şi [...] [...], născută la data de 18.06.2010, de locuinţa acestora din comuna [...], sat [...], str. . nr. 2, precum şi faţă de locul de muncă al reclamantei SC [...] [...] [...] din [...], str. [...], jud. [...] pe o durată de şase luni de la pronunţarea prezentei hotărâri. Totodată, instanța a interzis pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu reclamanta pe o durată de şase luni de la pronunţarea prezentei hotărâri.

Ulterior emiterii acestui ordin de protecție, pârâtul a fost cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea ordinului de protecție (27 acte materiale) prevăzută de art. 32 alin. 1 din Legea nr. 271/2003.

[...] cum s-a reținut în încheierea din 11.05.2022, pronunțată în dosarul nr. 535/231/2022, în perioada [...], intimatul a încălcat prevederile ordinului de protecție nr. [...] emis de Judecătoria [...], (recunoscând săvârșirea celor 27 acte materiale), fiind întrunite condițiile infracțiunii prevăzute de art. 32 alin. 1 din Legea nr. 271/2003.

Întrucât agresiunile efectuate asupra victimei au continuat, la data de 26.05.2021, prin sentința civilă nr. 4249/2021, pronuntață în dosarul nr. [...], instanța a emis un nou ordin de protecție în favoarea victimei.

Potrivit dispoziţiilor art. 38 din Legea nr. 217/2003, modificată:

″(1) Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii:

a.evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;

b.reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;

c.limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;

d.cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele prevăzute la art. 19;

e.obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate;

f.interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;

g.obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;

h.interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima;

i.obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;

j.încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

(2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. g) se dispune dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a.a fost dispusă una dintre măsurile prevăzute la alin. (1) lit. e) sau f);

b.atunci când s-a dispus obligarea agresorului de a păstra o distanţă minimă faţă de victimă şi, după caz, membrii familiei acesteia, persoanele protejate îşi exprimă acordul de a purta un sistem electronic de supraveghere care să permită verificarea respectării obligaţiei agresorului.

(3) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

(4) Pe lângă oricare dintre măsurile dispuse potrivit alin. (1), instanţa poate dispune şi obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie şi poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poatesolicita internarea nevoluntară, în condiţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive, instanţa poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării acestuia, precum:

a)obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanţă potrivit împrejurărilor, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie;

b)obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuinţa familiei;

c)verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul.

(6) Dispozitivul hotărârii va cuprinde şi menţiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune, conform art. 47 alin. (1)″.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 217/2003, modificată, ″în sensul prezentei legi, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Prin „membru de familie” se întelege, conform art. 5 din Legea nr. 217/2003, modificată:

a)″ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii;

b)soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului

c)soţ/fostei soţii;

d)persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti

e)parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora;

f)tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului;

g)reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

(2) În sensul prezentei legi prin victimă se înţelege persoana fizică ce este supusă uneia sau mai multor forme de violenţă prevăzute la art.4, inclusiv copiii martori la aceste forme de violenţă″.

Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 modificată, „în sensul prezentei legi, violenţa domestică se manifestă sub următoarele forme:

a)violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare;

b)violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

c)violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fiziceepuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la lit. e);

d)violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal;

e)violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

f)violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării,inclusiv în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar;

g)violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare;

h)violenţa cibernetică - hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază de gen, urmărire online, ameninţări online, publicarea nonconsensuală de informaţii şi conţinut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.

(2) În nicio formă şi în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiţia şi onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violenţă definite în prezenta lege″.

Raportat la textele de lege menţionate, instanţa constată că cererea îndeplineşte condiţiile de admisibilitate prevăzute de lege (părţile fiind „membri de familie” în sensul dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 217/2003 – respectiv foști concubini).

Instanţa notează că acuzaţiile aduse la adresa pârâtului vizează violenţe de natură fizică, psihologică și cibernetică.

Instanţa reţine că, pentru emiterea unui ordin de protecţie împotriva pârâtului, trebuie să analizeze dacă comportamentul acestuia constituie un pericol real şi iminent pentru viaţa şi integritatea fizică şi/sau psihică a reclamantei şi dacă, prin atitudinea pârâtului, i-a fost indusă reclamantei o stare de temere sau aceasta a fost supusă unor suferinţe fizice sau psihice.

Din perspectiva violenței fizice, instanţa are în vedere certificatul medico-legal emis pe numele reclamantei, ce denotă prezența mai multor leziuni la nivelul feței (fila[...]. Raportat la faptul că reclamanta nu a prezentat nicio altă probă care să facă dovada directă a faptului că violențele au fost exercitate de către pârât, instanța va interpreta această probă prin raportare la celelalte aflate la dosarul cauzei, care fac dovada unor violența psihologice și cibernetice.

Instanţa consideră că atitudinea pârâtului, concretizată în acte de violență psihologică, produce reclamantei o stare de presiune, de frică şi de disconfort psihic, care o împiedică în prezent să ducă o viaţă normală, existând temerea rezonabilă că actele de violenţă la care pârâtul a recurs până în prezent vor continua, cu posibilitatea reală de a se transforma în acte de violenţe mult mai grave.

În acest sens, instanța reține că din mesajele transmise reclamantei rezultă că pârâtul urmărește în mod constant activitatea cotidiană a victimei. Cu titlu de exemplu, instanța are în vedere următoarele mesaje: ″am văzut ca ți-ai dat demisia de la locul de muncă, că m-am interesat″ – 03.09.2022, ora [...] ″acum ai ajuns acasă″ 03.09.2022, ora [...] ″iar ai avut traseu″ - 03.09.2022, ora [...] ″iar stai pe afară și minți copiii, cum făceai cu mine″, 30.08.2022, ora [...] ″ai început munca de ești plecată de dimineață″, 31.08.2022, ora [...]

Relevante sub aspectul comportamentului hărțuitor al pârâtului, din perspectiva violenței cibernetice, sunt numeroasele apeluri efectuate de pârât. De exemplu, de pe numărul . (număr de telefon despre care instanța are cunoștință că aparține pârâtului, dovadă fiind faptul că a fost apelat de reclamantă în ședința din data de 06.09.2022, persoana apelată făcând referire directă la dosarul aflat spre soluționare, rezultând că există identitate între persoana apelată și pârât), la data de 02.09.2022, în intervalul orar [...] – [...], a efectuat 8 (opt) apeluri în aplicația [...], la data de 03.09.2022, în intervalul orar 09:11-20:39, a efectuat 34 (treizecișipatru) de apeluri în aplicația [...], iar la data de 04.09.2022, în intervalul orar [...] – [...], a efectuat 7 (șapte) apeluri în aplicația [...].

[...] nu fac obiectul prezentei cereri, actele săvârșite de pârât și analizate în celelalte dosare ce au ca obiect ordine de protecție (11146/231/2022 și [...], coroborate cu cele analizate în prezenta cauză, relevă un comportament hățuitor al pârâtului, care se înscrie atât în noțiunea de violență psihologică, cât și de cea violență cibernetică.

În concluzie, din analiza coroborată a pieselor probatorii ale dosarului şi din constatările completului din sala de şedinţă, instanţa reţine că se conturează aşadar pericolul pe care actele săvârşite de pârât îl prezintă pentru integritatea fizică și psihică a reclamantei și a familiei sale, în speță copiii minori.

În acest context, instanţa apreciază că, pentru protecţia reclamantei, se impune admiterea cererii, prin dispoziţiile legale reglementate în materie urmărindu-se înlăturarea pericolului iminent ce rezultă din manifestările concrete ale pârâtului, fiind inacceptabil a se aştepta producerea unui eveniment mai grav, situaţie în care nu ar mai putea fi realizat scopul pentru care au fost edictate aceste norme cu caracter special.

În ceea ce priveşte solicitarea de obligare a pârâtului la păstrarea unei distanţe minime faţă de minorii [...] [...] [...] şi [...] [...], instanţa reţine că art. 38 alin. 1 lit. e din Legea nr. 217/2003, republicată, recunoaşte calitate procesuală activă victimei violenţei în familie (astfel cum aceasta este definită de art. 5 alin. 2 din lege) în promovarea cererii privind instituirea ordinului de protecţie, atât în privinţa sa, cât şi a membrilor săi de familie.

Măsura instituirii ordinului de protecţie şi în privinţa membrilor de familie ai victimei se dispune în apărarea interesului personal al victimei, motiv pentru care instanţa nu va proceda la analizarea împrejurării dacă membrii de familie sunt, la rândul lor, victime în sensul legii, sau dacă aceştia îşi manifestă acordul cu privire la luarea măsurii. Analiza instanţei se va limita exclusiv la verificarea nevoii de protecţie a victimei, inclusiv prin instituirea ordinului de protecţie şi în privinţa membrilor săi de familie.

Or, în speţă, din analiza probelor administrate rezultă că obligarea pârâtului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de minorii [...] [...] [...] şi [...] [...], care locuiesc împreună cu reclamanta, este necesară pentru apărarea interesului reclamantei, comportamentul agresiv al pârâtului care se răsfrânge în mod negativ asupra acestora, fiind în mod evident de natură a o afecta emoţional pe aceasta.

În acest context, instanţa consideră că, pentru protecţia fizică şi psihică a reclamantei, se impune înlăturarea pârâtului din viaţa acesteia, prin aplicarea unor restricţii temporare

-păstrarea unei distanţe minime de 200 m faţă de reclamantă, de cei doi copii ai săi [...] [...] [...], născut la data de 09.09.2005, şi [...] [...], născută la data de 18.06.2010, de locuinţa acestora din comuna [...], sat [...], str. . nr. 2, precum şi faţă de locul de muncă al reclamantei [...] [...] [...]., cu sediul în mun. [...], [...] [...], nr. 4, jud. [...], pe o durată de şase luni de la pronunţarea prezentei hotărâri.

-Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu reclamanta, pe o durată de şase luni de la pronunţarea prezentei hotărâri.

În ceea ce priveşte individualizarea perioadei pe care urmează a fi instituit ordinul de protecţie, instanţa apreciază că o perioadă de 6 luni este necesară pentru ca pârâtul să conştientizeze gravitatea faptelor sale şi să îşi îndrepte conduita faţă de reclamantă, renunţând la agresiunile săvârşite asupra acesteia, dar şi proporţională cu gravitatea acestor fapte și a caracterului repetitiv al acestora, începând cu anul [...]

În temeiul art. 38 alin. 5 din Legea nr. 217/2003, instanţa va institui măsura de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării acestuia, prin obligarea pârâtului de a se prezenta periodic, respectiv o dată pe săptămână, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie, aceasta din urmă urmând să stabilească în concret zilele de prezentare, prin obligarea pârâtului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la adresa imobilului în care locuieşte în fapt şi prin efectuarea de verificări

periodice şi/sau spontane privind locul unde se află agresorul.

Instanţa va atrage atenţia pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin prezenta hotărâre constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an, conform art. 44 alin. 1 din Legea nr. 217/2003.

Instanţa va atrage atenţia, totodată, că respectarea prezentului ordin de protecţie este obligatorie şi pentru reclamantă, conform art. 44 alin. 3 din Legea nr. 217/2003.

În temeiul art. 42 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 şi art. 2 alin. 1 pct. 1 lit. o din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară încheiat între Ministerul Justiţiei şi [...], instanţa va dispune ca onorariul avocatului din oficiu, desemnat în mod obligatoriu pentru asistarea pârâtului, în cuantum de 500 de lei, să fie avansat din fondurile Ministerului Justiţiei, rămânând în sarcina statului.

Având în vedere dispoziţiile art. 453 [...], potrivit cărora ,,partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cererea celeilalte părţi la plata cheltuielilor de judecată”, reţinând culpa procesuală a pârâtului instanţa îl va obliga pe acesta să platească reclamantei suma de 900 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată – reprezentând onorariu de avocat achitat de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanta [...] [...] [...] [...] domiciliată în com. [...], sat [...], str. ., nr. 2, judeţ [...] în contradictoriu cu pârâtul [...] [...] [...] [...] domiciliat în com. [...], sat [...], str. [...] [...], judeţ [...], având ca obiect ordin de protecţie.

Obligă pârâtul la păstrarea unei distanțe minime de 200 m faţă de reclamantă, de cei doi copii ai săi, [...] [...] [...], născut la data de 09.09.2005, şi [...] [...], născută la data de 18.06.2010, de locuinţa acestora din comuna [...], sat [...], str. . nr. 2, precum şi faţă de locul de muncă al reclamantei, [...] [...] [...]., cu sediul în mun. [...], [...] [...], nr. 4, jud. [...], pe o durată de şase luni de la pronunțarea prezentei hotărâri.

Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta, pe o durată de şase luni de la pronunțarea prezentei hotărâri.

Dispune, totodată, pe aceeași perioadă de 6 luni, luarea următoarelor măsuri de control al respectării ordinului de protecție şi pentru prevenirea încălcării acestuia:

-obligarea pârâtului de a se prezenta periodic, respectiv o dată pe săptămână, la secţia de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie, aceasta din urmă urmând să stabilească în concret zilele de prezentare;

-obligarea pârâtului de a da informații organului de poliție cu privire la adresa imobilului în care locuiește în fapt;

-verificări periodice şi spontane privind locul unde se află agresorul, de cel puțin de 2 ori pe lună;

Atrage atenția pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin prezentul ordin de protecţie constituie infracțiune şi se pedepsește cu închisoare, conform art. 47 din Legea nr. 217/2003.

Atrage atenţia reclamantei, prin reprezentant legal, că respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru persoanele protejate prin intermediul ordinului.

[...] avocatului din oficiu desemnat pentru a asigura asistenţa juridică a pârâtului, în cuantum de 500 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Se duc la îndeplinire, din oficiu, dispozitiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, în sensul comunicării prezentului ordin de protecţie, de îndatã, structurilor Poliţiei [...] în a cãror raza teritorialã se află locuinţa reclamantei (comuna [...], sat [...], jud. [...]) şi a pârâtului (comuna [...], sat [...], jud. [...]).

[...] fără somație sau fără trecerea unui termen.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunțare, la Judecătoria [...].

[...] astăzi, 06.09.2022, ora [...], prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei.

Preşedinte, Grefier,

 [...] – [...]  [...] [...] [...]

[...]: [...].

[...]

Dosar nr. [...]

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA [...]

SECTIA CIVILA

Instanța constituită din:

[...] [...] [...]

Grefier [...] [...]

Ministerul Public reprezentat de Procuror [...] [...] [...] din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria [...]

………………………………………………………………………………..

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea formulată de reclamanta [...] [...] [...] [...] domiciliată în com. [...], sat [...], str. ., nr. 2, judeţ [...] în contradictoriu cu pârâtul [...] [...] [...] [...] domiciliat în com. [...], sat [...], str. [...] [...], judeţ [...], având ca obiect ordin de protecţie.

Obligă pârâtul la păstrarea unei distanțe minime de 200 m faţă de reclamantă, de cei doi copii ai săi, [...] [...] [...], născut la data de 09.09.2005, şi [...] [...], născută la data de 18.06.2010, de locuinţa acestora din comuna [...], sat [...], str. . nr. 2, precum şi faţă de locul de muncă al reclamantei, [...] [...] [...]., cu sediul în mun. [...], [...] [...], nr. 4, jud. [...], pe o durată de şase luni de la pronunțarea prezentei hotărâri.

Interzice pârâtului orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod cu reclamanta, pe o durată de şase luni de la pronunțarea prezentei hotărâri.

Dispune, totodată, pe aceeaşi perioadă de 6 luni, luarea următoarelor măsuri de control al respectării ordinului de protecţie şi pentru prevenirea încălcării acestuia:

-obligarea pârâtului de a se prezenta periodic, respectiv o dată pe săptămână, la secţia de poliţie competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecţie, aceasta din urmă urmând să stabilească în concret zilele de prezentare;

-obligarea pârâtului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la adresa imobilului în care locuieşte în fapt;

-verificări periodice şi spontane privind locul unde se află agresorul, de cel puțin de 2 ori pe lună;

Atrage atenţia pârâtului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin prezentul ordin de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare, conform art. 47 din Legea nr. 217/2003.

Atrage atenţia reclamantei, prin reprezentant legal, că respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru persoanele protejate prin intermediul ordinului.

[...] avocatului din oficiu desemnat pentru a asigura asistenţa juridică a pârâtului, în cuantum de 500 lei, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămâne în sarcina statului.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 900 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.

Se duc la îndeplinire, din oficiu, dispozitiile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, în sensul comunicării prezentului ordin de protecţie, de îndatã, structurilor Poliţiei [...] în a cãror raza teritorialã se află locuinţa reclamantei (comuna [...], sat [...], jud. [...]) şi a pârâtului (comuna [...], sat [...], jud. [...]).

[...] fără somaţie sau fără trecerea unui termen.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare, la Judecătoria [...].

[...] astăzi, 06.09.2022, ora [...], prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.

Preşedinte,  Grefier,

[...] [...] - [...] [...] [...]

 

Pentru conformitate,

Grefier,

 ROMÂNIA

JUDECĂTORIA [...]În răspuns vă rugăm să menţionaţi numărul dosarului

şi termenul de judecată

Dosar nr. [...], [...]

Termen de judecată acordat la 06.09.2022, h 11

Obiectul cauzei: ordin de protecţie

Emisă la 05.09.2022Reclamant: [...] [...] - com. [...], [...], Judeţ [...]

Pârât: [...] [...] - com. [...], [...], [...] [...], nr. 72, Judeţ [...]

Către,

[...] DE [...] [...]

pentru

[...] [...] [...]

Prin fax – 0237/675409

Vă trimitem anexat xerocopia hotărârii civile nr. [...] pronunțată în dosar nr. [...], având ca obiect ordin de protecție, privind pe reclamanta [...] [...] [...] [...] domiciliată în com. [...], sat [...], str. ., nr. 2, judeţ [...] în contradictoriu cu pârâtul [...] [...] [...] [...] domiciliat în com. [...], sat [...], str. [...] [...], judeţ [...], in vederea aplicării  dispozițiilor art. 31, alin 2,4 din Legea nr. 217/2003.

Totodată, vă rugăm să ne confirmați in scris, cu indicarea numărului de dosar, primirea prezentei si modalitatea in care a fost pus in executare ordinul emis.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Preşedinte,  Grefier,

[...] [...] - [...] [...] [...]

 

 

 

Pentru conformitate,

Grefier,

 ROMÂNIA

JUDECĂTORIA [...]

Nr. dosar [...]

Data emiterii: 06.09.2022

[...] [...] [...]:

Email: [email protected]

Complet [...]

[...],

[...] PENTRU [...] [...] SI

[...] [...] DE [...]

-[...]. [...] [...] nr. 2 [...]

[...]

Potrivit dispozițiilor instanței, stabilite în prezentul dosar privind pe reclamanta [...] [...] [...] [...] domiciliată în com. [...], sat [...], str. ., nr. 2, judeţ [...] în contradictoriu cu pârâtul [...] [...] [...] [...] domiciliat în com. [...], sat [...], str. [...] [...], judeţ [...], vă comunicăm copie după dispozitivul sentinței  civile nr. [...]  pronunțată de Judecătoria [...] în dosarul cu nr. de mai sus, în vederea aplicării de îndată a dispozițiilor Legii nr. 217/2003.

Vă rugăm să ne confirmați primirea acestei comunicări, la numărul de fax indicat mai sus.

Vă mulțumim pentru colaborare!

Preşedinte,  Grefier,

[...] [...] - [...] [...] [...]

 

 

 

Pentru conformitate,

Grefier,