Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2742 din 07.07.2020


Data publicare portal: 29.09.2021

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a Admis excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimat.

S-a respins contestaţia la executare formulată de contestatoare ...., cu domiciliul în Municipiul ...., str. ..., nr...., bl...., sc...., etaj ..., ap...., judeţul ..., în contradictoriu cu intimatul ...., cu domiciliul în Municipiul ...., str. ...., nr...., judeţul ..., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la ..., ca inadmisibilă.

Obligă contestatoarea la plata către intimat a sumei de ... lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat).

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ...., la data de .... cu nr. ...., contestatoarea .... în contradictoriu cu intimatul .... a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispună anularea încheierii nr... din ... pronunţată de Judecatoria ... în dosarul civil nr. ... şi continuarea procedurii de către executorul judecătoresc privind constatarea bunurilor reţinute de către instanţă prin încheierea din data de ..., si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

In fapt, prin cererea formulată de contestatoare Şi înregistrată pe rolul Judecătoriei ... la data de ... sub nr. ... a solicitat inventarierea bunurilor comune dobândite de către ea împreună cu fostul soţ, intimatul din prezenta cauză.

Prin încheierea din data de ... instanţa a admis în parte cererea şi a dispus ca un executor judecătoresc competent, ales de către contestatoare, să constate starea bunurilor imobile indicate în cerere (prin individualizarea şi inventarierea acestora în concret în cadrul unui proces-verbal).

Din cauza atitudinii intimatului si familiei acestuia, executorul judecătoresc nu s-a putut conforma dispozitivului hotărârii instanţei de judecată din data de ..., fiind acordate mai multe termene pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin încheierea respectivă.

La termenul de judecată din data de .... instanţa constata neîndeplinirea obligaţiilor privind individualizarea şi inventarierea bunurilor reţinute prin încheierea din data de ... şi revine cu adresă către doamna executor în acest sens.

La data de .... instanţa constată aceeaşi situaţie şi revine cu adresă la executorul judecătoresc dispunând totodată şi amendarea intimatului ..., acordând un nou termen pentru soluţionarea cauzei la data de ....

Deşi la termenul din data de ... situaţia privind individualizarea şi inventarierea bunurilor reţinute prin încheierea din data de ... era aceeaşi intimatul, prin apărătorul său, nemanifestându-şi în mod explicit, concis şi clar consimţământul ca executorul judecătoresc să pătrundă în imobil (atitudinea procesuală caracteristică acestuia), instanţa constată că „a fost administrată proba asigurată conform art.362 Cod proc.civ. prin procesul verbal de constatare a unei stări de fapt din ... întocmit de BEJ ...".

 Aşa cum  rezultă din  cuprinsul  procesului-verbal  întocmit la data de ... şi cum în mod corect a constatat instanţa la termenele de judecată ulterioare datei de .... nu s-a efectuat executarea dispozitivului hotărârii instanţei de judecată din data de ... motiv pentru care contestatoarea solicita admiterea contestaţiei la executare şi anularea încheierii nr... din ... pronunţată de Judecătoria ... in dosarul civil nr. ... respectiv continuarea procedurii de către executorul judecătoresc, privind constatarea bunurilor reţinute de către instanţă prin încheierea din data de ....

În drept a invocat prevederile art. 712 C.pr.civ.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri.

La data de ... intimatul a depus întâmpinare prin care solicita instanţei sa observe că aşa-zisa "contestaţie la executare" este inadmisibilă.

Astfel, "obiectul contestaţiei" (la executare) este reglementat de art. 712 C. proc. civ. nou, iar încheierea atacată nu se numără printre tipurile de încheieri împotriva cărora se poate formula contestaţie la executare.

De altfel, contestaţia la executare este o cale specifică de atac, reglementată în cartea a V-a "Despre executarea silită", Titlul I "Dispoziţii generale", Capitolul VI - "Contestaţia la executare", în timp ce încheierea atacată este o hotărâre pronunţată în procedura de asigurare a probelor, reglementată în Cartea a ll-a "Procedura contencioasă", Titlul I "Procedura în faţă primei instanţe", Capitolul II - "Judecata", Secţiunea a 2-a "Cercetarea procesului", Subsecţiunea a 3-a "Probele", §9 „Asigurarea probelor". Or, potrivit art. 362, alin. 2 C. proc. civ. nou, „administrarea probelor asigurate se constată printr-o încheiere, care nu este supusă nici unei căi de atac".

Deci, norma legală specială, care reglementează asigurarea probelor, stabileşte expres că această încheiere nu este supusă nici unei căi de atac, iar norma legală specială, care reglementează contestaţia la executare, nu menţionează printre ipotezele sale şi această încheiere. Cum ambele norme sunt de strictă interpretare şi aplicare, rezultă că prezenta „contestaţie la executare" este inadmisibilă sub dublu temei.

In subsidiar, în situaţia în care, prin reducere la absurd s-ar considera ca fiind admisibilă „contestaţia la executare", solicita instantei să observe că aceasta este complet neîntemeiată.

Astfel, în mod foarte corect a reţinut instanţa că „la data de ..., B.E.J. ... a întocmit un proces-verbal de constatare a unei stări de fapt (filele ... din volumul... din dosar), reţinând bunurile ce au fost găsite şi starea lor de fapt; faptul ca reclamanta nu este mulţumită de acest proces verbal nu înseamnă că instanţa poate tergiversa cauza (care se soluţionează de urgenţă, potrivit procedurilor legale) până la momentul în care executorul va menţiona într-un proces verbal tot ceea ce solicită aceasta; de altfel, acesta este şi rolul executorului judecătoresc, de a constata o stare de fapt existentă, reală şi nu una ideală, „pe care o doreşte o parte anume".

În ceea ce priveşte susţinerile contestatoarei, potrivit cărora intimatul nu si-ar fi manifestat „în mod explicit, concis şi clar consimţământul ca executorul judecătoresc să pătrundă în imobil (atitudinea procesuală caracteristică acestuia)", acestea nu sunt altceva decât minciuni sfruntate. Astfel, el a permis executorului accesul în orice imobil, ori de câte ori i-a solicitat acest lucru

Nemulţumirea sau chiar frustrarea contestatoarei, rezidă în faptul că ea, personal, nu a avut acces în unele imobile.

De fiecare dată când executorul judecătoresc a solicitat să intre în unele imobile insoţit de contestatoarea ...., intimatul i-a comunicat „în mod explicit, concis şi clar" că nu se află într-o procedură de executare silită, iar contestatoarea .... nu are calitatea de „creditoare" şi nu există temei legal pentru accesul acesteia în unele dintre imobile.

Însă, tot „în mod explicit, concis şi clar", i-a spus executorului că permite accesul pretinsei creditoare .... pe răspunderea exclusivă a executorului, dacă acesta consideră că are temei legal pentru a intra însoţit de aceasta în imobile, înţelegând argumentele sale juridice, executorul a refuzat de fiecare dată să-şi asume această răspundere. De altfel, în cuprinsul ultimului proces verbal a consemnat că „se constată atitudinea evazivă şi a pârâtului, executorul judecătoresc un răspuns dar", deşi motivul real comunicat avocatului contestatoarei a fost că aşteaptă soluţionarea plângerilor formulate de intimat împotriva sa. Acesta este şi motivul pentru care intimatul a refuzat semnarea procesului verbal, respectiv neconsemnarea susţinerilor sale.

În drept, îşi întemeiază întâmpinarea pe textele legale invocate în cuprinsul cererii.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri (f 9-10).

Instanţa în temeiul art.255 C.pr.civ. rap. la art.258 C.pr.civ. a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri, ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei.

Analizând probele administrate în vederea soluţionării contestaţiei la executare, instanţa constată următoarele:

Potrivit art.712 alin.1 C.pr.civ. „Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii”.

Potrivit art.359 C.pr.civ.:(1) Oricine are interes să constate de urgenţă mărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, mobile sau imobile ori să obţină recunoaşterea unui înscris, a unui fapt sau a unui drept, dacă este pericol ca proba să dispară ori să fie greu de administrat în viitor, va putea cere, atât înainte, cât şi în timpul procesului, administrarea acestor probe.(2) În cazul în care partea adversă îşi dă acordul, cererea poate fi făcută, chiar dacă nu există urgenţă”, iar la art. 361 C.pr.civ. se arată că:” (1) Încheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie şi nu este supusă niciunei căi de atac. (2) Încheierea de respingere poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor”.

În fapt, instanţa reţine că în prezenta cauză, s-a formulat contestaţie la executare împotriva încheierii nr... pronunţată la data de ... în dosarul nr.....

Prin încheierea nr... pronunţată la data de ... în dosarul nr.... s-a constatat că a fost administrată proba asigurată conform art. 362 C.pr.civ. prin procesul verbal de constatare a unei stări de fapt din ... întocmit de BEJ ..., dispunându-se închiderea dosarului. Fără cale de atac”.

Prin dispoziţiile art. 10 alin. (1) C. proc. civ., legiuitorul a impus în sarcina părţilor îndeplinirea actelor de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau judecător.

Prin urmare, revine persoanei interesate obligaţia de a sesiza jurisdicţia competentă, în condiţiile legii procesual civile, aceeaşi pentru subiecţii de drept aflaţi în situaţii identice.

Aceleaşi exigenţe exclud examinarea în fond a unei cereri sau căi de atac exercitate în alte condiţii decât cele determinate de dreptul intern prin legea procesuală.

Din dispoziţiile C.proc. civ. rezultă că, între alte condiţii ce se cer a fi întrunite cumulativ pentru exercitarea oricărei căi de atac, este şi cea privind existenţa unei hotărâri determinate ca atare de lege susceptibilă a fi supusă controlului pe această cale.

Se reţine, însă, că încheierea atacată a fost pronunţată în procedura reglementată prin art.362 şi urm. C.pr.civ., iar o atare încheiere nu este supusă niciunei căi de atac, inclusiv a contestaţiei la executare, conform dispoziţiei exprese din cuprinsul normei menţionate.

Or, legiuitorul când a înţeles ca împotriva unei hotătâri (sentinţă, decizie, încheiere etc.) să fie formulată contestaţiei la executare, a precizat în mod expres această împrejurare (ordonanţa de plată, evacuarea etc.)

Astfel, unde legea nu distinge, nici judecătorul nu poate face vreo distincţie (ubi lex non distinguet, nec nos distinguere debemus), întrucât recunoaşterea contestaţiei la executare, în alte situaţii decât cele prevăzute de legea procesuală constituie o încălcare a principiului legalităţii.

Având în vedere argumentele de drept şi de fapt expuse, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii invocată de către intimat şi va respinge contestaţia la executare formulată de contestatoare, ca inadmisibilă.

Instanţa, în temeiul art.453 C.pr.civ. va obliga contestatoarea la plata către intimat a sumei de .... lei reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat-f....).