Evacuare

Sentinţă civilă 3011 din 07.07.2021


Data publicare portal: 25.05.2022

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată având ca obiect „evacuare”, privind pe reclamantul ... – cnp ..., în contradictoriu cu pârâtul ... – cnp ..., a respins capătul de cerere privind cheltuielile de judecată, ca neîntemeiat.

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

 Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei ..., la data de ... cu nr. ..., reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul ... a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună EVACUAREA din imobilul situat in ..., proprietatea sa, reclamanta si a soţului sau ..., decedat in 31.03.2011.

În fapt, imobilul din ..., a fost cumpărat de ei, soţii ... prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. ....

In anul 2011 soţul ... a decedat, iar paratul care este fiul lor major locuieşte in acest imobil impreuna cu femeia cu care este in relaţie de concubinaj si copiii acesteia dintr-o relaţie anterioara, ea fiind nevoita sa părăsească in fapt imobilul, datorita atitudinii acestuia respectiv atitudine de ameninţări de violenta verbala si fizica in ceea ce o priveşte.

In ultima perioada de timp, pentru ca i-a cerut paratului sa plece ca sa poata sa revina in casa, atitudinea acestuia violenta a escaladat, fiind nevoita sa faca plângeri la organele de politie.

Precizeaza ca paratul a fost notificat sa evacueze imobilul prin BEJ ...

În drept a invocat prevederile art.1034-1046 CPciv.

În dovedire, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri ( f ...) şi interogatoriul pârâtului.

În cursul cercetării judecătorești a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, conform contractului de vânzare cumpărare (f....) încheiat între soţii ..., în calitate de vânzatori şi ... şi ..., în calitate de cumpărători, la data de ..., a fost transmis dreptul de proprietate asupra imobilului situat în ....

La data de 31.03.2011 (f...), conform certificatului de deces seria ... nr. ..., a decedat ..., soţul reclamantei din prezenta cauză şi tatăl pârâtului.

În drept, asupra cererii de evacuare, instanța reține că, potrivit art. 1034 din Codul de procedură civilă, dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane. (2) În sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au următorul înțeles:a) locațiune - orice locațiune scrisă sau verbală, incluzând și sublocațiunea;b) locatar - locatarul principal, chiriaș sau arendaș, sublocatarul sau un cesionar al locatarului, indiferent dacă persoana care solicită evacuarea este locatorul sau sublocatorul ori dobânditorul imobilului;c) locator - locatorul principal, sublocatorul, cesionarul și dobânditorul imobilului;d) imobil - construcția, terenul cu sau fără construcții, împreună cu accesoriile acestora; e) ocupantul - oricare persoană, alta decât proprietarul sau locatarul, care ocupă în fapt imobilul cu sau fără permisiunea ori îngăduința proprietarului;f) proprietar - titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul.

Potrivit art. 1041 din Codul de procedură civilă: „Dacă locatarul sau ocupantul notificat în condițiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunțat la dreptul său de a fi notificat și a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanței să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu.”

Instanţa constată că pârâtul a fost notificat cu privire la evacuare, la data de ... (f...).

Procedura specială a evacuării prezintă un caracter urgent și sumar al dezbaterilor, fiind limitată la condițiile în care pârâtul ocupă imobilul și la cele ale obligației acestuia de părăsire a imobilului.

Singura condiție pentru admisibilitatea acțiunii în evacuare este ocuparea fără drept a imobilului.

Instanţa constată că în cauză, pârâtul are calitatea de moştenitor sezinar faţă de autorul Fieraru Alexandru, conform art. 1126 Cciv., sunt moștenitori sezinari soțul supraviețuitor, descendenții și ascendenții privilegiați.

De asemenea, conform art. 1125 Cciv., pe lângă stăpânirea de fapt exercitată asupra patrimoniului succesoral, sezina le conferă moștenitorilor sezinari și dreptul de a administra acest patrimoniu și de a exercita drepturile și acțiunile defunctului.

Prin urmare, instanţa constată că până la lămurirea situaţiei imobilului care aparţinea în calitate de copărtaş autorului ..., prin dezbaterea succesiunii şi ieşirea din indiviziune, pârâtul ... nu este ocupant fără drept al imobilului.

În consecinţă, faţă de condiţiile legale impuse pentru admiterea evacuării în temeiul procedurii speciale reglementate de Codul de procedură civilă, instanţa urmează să respingă cererea de chemare în judecată având ca obiect evacuare, formulată de către reclamantă, ca neîntemeiată.

De asemenea, faţă de soluţia asupra fondului cauzei şi dispoziţiile art. 453 Cod procedură civilă, instanţa va respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiat.