Validare poprire

Hotărâre - din 26.10.2022


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.06.2022 cu nr...., creditoarea A a solicitat, în contradictoriu cu debitorul B și cu terțul poprit C, validarea popririi înfiinţată în dosarul de executare nr.... al BEJ ... asupra sumelor de bani pe care terţul poprit le datorează sau le va datora pe viitor debitorului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, în esență, creditoarea a arătat că în cadrul dosarului de executare silită menționat, executorul judecătoresc a comunicat terțului poprit adresa de înființare a popririi, fiind recepționată de acesta la data de 06.06.2022, prin care i s-a pus în vedere să înființeze poprirea pe veniturile debitorului, până la concurența sumei de 195.463,38 lei, însă terțul poprit nu s-a conformat și nu a dat curs solicitării, deși avea obligația legală să o facă.

S-a solicitat și amendarea terțului poprit, potrivit art.790 alin.1 coroborat cu art.9 Cod procedură civilă, întrucât administratorul terțului poprit este chiar debitorul urmărit, iar deși debitorul figura cu un venit în cuantum de 2.550 lei, din luna martie 2022 venitul s-a diminuat considerabil, ajungând la suma de 443 lei, ceea ce denotă reaua-credință a acestuia.

În drept, au fost invocate dispozițiile art.787 și urm. C.pr.civ..

Cererea a fost legal timbrată, cu suma de 20 de lei.

În cauză nu s-a formulat întâmpinare şi, legal citaţi, nici debitorul, nici terţul poprit nu s-au prezentat la judecarea cauzei.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat în conformitate cu dispoziţiile art.255 alin.1 - art.258 Cod procedură civilă, proba cu înscrisurile de la dosarul cauzei, considerând aceste probe admisibile și concludente soluţionării cauzei.

Analizând cererea formulată, în raport de actele şi lucrările dosarului, precum şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr.358/22.05.2017 pronunţată de Judecătoria Făurei în dosarul nr....., instanţa a dispus încuviinţarea executării silite împotriva debitorului B, în baza titlului executoriu reprezentat de sentința civilă nr.24/16.01.2017 pronunțată de Judecătoria Făurei în dosarul nr...., pentru realizarea creanţei având ca obiect suma totală de 186.640,36 lei, sumă actualizată conform titlului executoriu până la data recuperării integrale a creanței, la care se vor adăuga cheltuielile de executare silită ocazionate de efectuarea executării, în toate modalitățile prevăzute de lege.

Potrivit înscrisurilor de la dosar (f.10), debitorul figurează ca fiind angajat al terţului poprit C.

La data de 30.05.2022, în cadrul dosarului de executare silită nr.... al BEJ ..., executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor salariale ale debitorului, în cotă de 1/3 din venitul net lunar, până la concurenţa sumei de 195.463,38 lei, adresa de înfiinţare a popririi fiind recepţionată de terţul poprit la data de 06.06.2022 (filele nr.9, 11-12).

Conform art.787 alin.(1) pct.1 C. proc. civ, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorare în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc.

Totodată, potrivit art.790 alin. 4 C. proc. civ, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.

Raportând dispoziţiile legale incidente la situaţia de fapt instanţa reţine că terţul poprit avea obligaţia să consemneze suma de bani din salariul debitorului în termen de 5 zile de la scadenţă.

Având în vedere că terţul poprit nu s-a conformat dispoziţiilor legale, până la acest moment nefiind făcută o dovadă în sensul indisponibilizării sumei care face obiectul popririi, instanţa urmează să oblige terţul poprit la plata către creditor a sumelor datorate conform popririi înfiinţate de BEJ ... în dosarul de executare nr...., până la concurența sumei de 195.463,38 lei.

Eventualele sume achitate între timp din creanţa totală urmează a fi avute în vedere (scăzute) în procedurile concrete de executare.

În ceea ce priveşte solicitarea de amendare a terţului poprit, se reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 790 alin. 9 din Codul de procedură civilă, într-o astfel de situaţie, instanţa poate dispune amendarea terţului poprit cu o amendă civilă cuprinsă între 2.000 şi 10.000 lei, dacă se dovedeşte reaua-credinţă. Or, în prezenta cauză nu s-a dovedit reaua credinţă a terțului poprit, afirmațiile creditoarei sub acest aspect nefiind susținute de probe concrete, instanţa apreciind că în acest caz discutăm despre o simplă omisiune a acestuia.

Faţă de cele de mai sus, cererea de validare a popririi formulată va fi admisă în parte.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite în parte cererea formulată de creditoarea A, cu sediul în ..., CUI ..., în contradictoriu cu debitorul B, domiciliat în ... ... şi terţul poprit C, cu sediul în ..., CUI ....

Validează poprirea înfiinţată de BEJ ... în dosarul de executare nr.....

Obligă terţul poprit să achite creditoarei sumele datorate conform popririi înfiinţate de BEJ ... în dosarul de executare nr... până la limita sumei de 195.463,38 lei.

Respinge ca neîntemeiat capătul de cerere privind amendarea terţului poprit.

Cu apel în 5 zile de la comunicare.

Apelul se va depune la Judecătoria Făurei.

 Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26 octombrie 2022.

Preşedinte,Grefier,

Domenii speta