Validare poprire

Sentinţă civilă 1962 din 08.03.2011


Dosar nr. ....

ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI - SEC?IA CIVIL?

Sentin?a civil? nr. 1962

?edin?a public? de la 08 Martie 2011

Instan?a constituit? din:

PRE?EDINTE:

GREFIER:

Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile, având ca obiect validare poprire, formulat? de creditorul ..., prin reprezentant legal ..., în contradictoriu cu debitorul ... ?i cu ter?ul poprit ...

La apelul nominal f?cut în ?edin public?, la prima strigare a cauzei, pe lista de amân?ri f?r? discu?ii, a r?spuns creditorul ..., prin reprezentant legal ..., lips? fiind debitorul ?i ter?ul poprit.

Procedura de citare este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

Instan?a procedeaz? la legitimarea reprezentantului legal al creditorului, care prezint? în acest sens cartea de identitate seria ... nr. ...., eliberat? de Sec?ia 11 Poli?ie, CNP ....

La întrebarea instan?ei cu privire la motivul de amânare a judecii, reprezentantul legal al creditorului arat? c? a strigat dosarul pentru a propune probe, având de depus înscrisuri la dosar.

Având în vedere lipsa unui motiv de amânare a judecii, instan?a dispune l?sarea dosarului la ordine.

La apelul nominal f?cut în ?edin public?, la a doua strigare a cauzei, la ordine, a r?spuns creditorul ..., prin reprezentant legal ..., lips? fiind debitorul ?i ter?ul poprit.

Procedura de citare este legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care:

Reprezentantul legal al creditorului depune la dosar un set de înscrisuri, în trei exemplare. Cu privire la mandatele po?tale depuse la dosar de ter?ul poprit, arat? c? la momentul introducerii ac?iunii, debitorul nu achitase nici un fel de sum? cu titlu de pensie de între?inere. Arat? c? plile au început la 4 zile dup? depunerea ac?iunii ?i c? s-a achitat integral suma restant?, aferent? perioadei februarie 2010-februarie 2011, cu o s?pt?mân? în urm?. Arat? c? insist? în cererea de validare a popririi pentru sumele de bani datorate de c?tre debitor cu titlu de pensie de între?inere pentru viitor, precizare de care instan?a ia act. Arat? c? în prezent nu exist? restan?e la plata pensiei ?i c? data plii hot?rât? de instan este data de 5 a fiec?rei luni.

Nefiind alte cereri de formulat sau excep?ii de invocat, instan?a acord? cuvântul p?r?ii prezente asupra propunerii de probe:

Având cuvântul, reprezentantul legal al creditorului solicit? încuviin?area probei cu înscrisurile de la dosarul cauzei.

Deliberând, în condi?iile art.167 C.pr.civ., instan?a încuviin?eaz? pentru creditor ?i pentru ter?ul poprit proba cu înscrisuri, considerând-o legal?, verosimil?, pertinent? ?i concludent? solu?ion?rii cauzei. Totodat?, ia act c? debitorul nu a formulat întâmpinare ?i c?, de?i legal citat, nu s-au prezentat pentru a propune probe.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instan?a constat? cauza în stare de judecat? ?i acord? p?r?ii prezente cuvântul pe fond, în cadrul dezbaterilor:

Având cuvântul pe fondul cauzei, reprezentantul legal al creditorului solicit? admiterea ac?iunii, validarea popririi pentru sumele de bani datorate de c?tre debitor cu titlu de pensie de între?inere pentru viitor, începând din luna martie 2011 ?i pân? la majoratul creditorului, ?i amendarea ter?ului poprit; f?r? cheltuieli de judecat?.

Instan?a re?ine cauza spre solu?ionare.

INSTAN?A,

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin ac?iunea înregistrat? pe rolul acestei instan?e sub num?rul de mai sus la data de 29.11.2010, creditorul ..., prin reprezentant legal ..., a formulat, în contradictoriu cu ter?ul poprit .... ?i cu debitorul ..., cerere de validare a popririi înfiin?at? prin încheierea din Camera de Consiliu de la 11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, pentru suma de 6.160 lei, reprezentând pensie de între?inere aferent? perioadei 05.04.2010-05.11.2010, precum ?i pentru sumele de bani datorate în continuare de c?tre debitor cu titlu de pensie de între?inere, respectiv 770 lei lunar, pân? la majoratul creditorului.

În motivarea cererii, creditorul, n?scut la data de 22.09.1998, a ar?tat c? prin sentin?a civil? nr. 4468/11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, a fost obligat debitorul ... s? îi pl?teasc? pensie de între?inere, în cuantum de 770 lei lunar, începând de la data de 05.02.2010 ?i pân? la majoratul s?u. Creditorul a învederat c? ter?ul poprit nu a în?eles s? se conformeze dispozi?iei de poprire înfiin?at? de instan?a de judecat? din oficiu.

În drept, creditorul a invocat dispozi?iile art. 460 C.pr.civ.

În dovedire, creditorul a depus la dosar, în copie, încheierea din Camera de Consiliu de la 11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, sentin?a civil? nr. 4468/11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, adres? emis? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti c?tre ter?ul poprit ... ?i borderou pentru coresponden.

Cererea a fost legal timbrat? cu suma de 8 lei tax? judiciar? de timbru ?i cu timbru judiciar de 0,3 lei.

Prin cererea depus? la dosar la data de 14.01.2011, prin serviciul registratur?, creditorul ..., prin reprezentant legal ..., a solicitat amendarea ter?ului poprit în condi?iile art. 460 alin. 2 C.pr.civ. ?i obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecat?.

La data de 21.01.2011, ter?ul poprit ... a depus la dosar, prin serviciul registratur?, întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de validare a popririi.

A ar?tat ter?ul poprit c? a aflat despre înfiin?area popririi atunci când a primit cita?ia pentru acest proces. A mai ar?tat c? în cursul anului 2010 a întâmpinat greuti financiare, care au condus la întârzierea la plat? a salariilor.

Ter?ul poprit a învederat c? sentin?a prin care angajatul s?u, ..., a fost obligat la plata pensiei de între?inere c?tre fiul s?u, ..., a ajuns la sediul s?u la data de 30.08.2010. A sus?inut ter?ul poprit c? angajatul s?u nu s-a opus sentin?ei judec?tore?ti ?i c? acesta a informat-o pe mama copilului, numita ..., c? imediat ce prime?te salariile restante va face plata în propor?ie de 50% din salariu, ceea ce s-a ?i întâmplat, în prezent angajatul s?u mai având o restan de 3.850 lei, pe care urmeaz? s? o pl?teasc?. Ter?ul poprit a ar?tat c? fa de situa?ia prezentat?, nu avea de ce s? înfiin?eze poprirea.

În dovedire, ter?ul poprit a depus la dosar, în copie, dispozi?ii de plat? salariu ?i cupoane de mandat po?tal privind plata pensiei de între?inere.

Debitorul ... nu a formulat întâmpinare.

La termenul de judecat? de la 08.03.2011, creditorul ..., prin reprezentant legal ..., a precizat c?, abia în urm? cu o s?pt?mân?, debitorul ... a achitat integral pensia de între?inere aferent? perioadei 05.04.2010-05.11.2010, în cuantum de 6.160 lei, precum ?i pentru perioada ulterioar?, pân? în luna februarie 2011, fiind în prezent cu plata la zi, dar datorând în continuare pensie de între?inere pentru perioada martie 2011 ?i pân? la majoratul creditorului, pentru care se impune validarea popririi.

Creditorul a mai depus la dosar, în copie, interogatoriul administrat în alt dosar, adeverin?a nr. ... emis? de ..., diplom?, cartea de identitate a debitorului, adres? emis? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti c?tre numita ..., notificare adresat? de numita ... societii ..., coresponden electronic? ?i cupoane de mandat po?tal privind plata pensiei de între?inere pentru lunile februarie 2010-februarie 2011. 

La termenul de judecat? de la 08.03.2011, instan?a a încuviin?at pentru creditor ?i pentru ter?ul poprit proba cu înscrisuri ?i a luat act c? debitorul nu a solicitat probe în ap?rare.

Analizând materialul probator administrat în cauz?, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin sentin?a civil? nr. 4468/11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, definitiv? ?i irevocabil? la data de 04.10.2010, s-a admis în parte cererea principal? ?i tot în parte cererea reconven?ional? privind pe reclamantul-pârât ... ?i pe pârâta-reclamant? ... ?i s-a dispus desfacerea c?s?toriei încheiat? de p?r?i la data de 09.10.1993, din culpa lor comun?, revenirea pârâtei-reclamante la numele purtat anterior încheierii c?s?toriei, acela de „...”, încredin?area c?tre pârâta-reclamant?, spre cre?tere ?i educare, a minorului ..., n?scut la data de ..., ?i obligarea reclamantului-pârât la plata în favoarea minorului a unei pensii de între?inere în cuantum de 770 lei lunar, începând de la data introducerii cererii reconven?ionale, 05.02.2010, ?i pân? la majoratul copilului.

Conform art. 278 pct. 3 C.pr.civ., sub aspectul obliga?iei reclamantului-pârât ... de plat? a pensiei de între?inere în favoarea minorului ..., sentin?a civil? men?ionat? anterior este executorie de drept înc? de la data pronunrii sale (11.06.2010). Totodat?, potrivit art. 453 alin. 2 C.pr.civ., „Pentru sumele datorate cu titlu de obliga?ie de între?inere sau de aloca?ie pentru copii, precum ?i în cazul sumelor datorate cu titlu de desp?gubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, v?t?marea integritii corporale sau a s?n?tii, când executarea se face asupra salariului sau asupra altor venituri periodice cunoscute realizate de debitor, înfiin?area popririi se dispune de instan?a de fond, din oficiu, de îndat? ce hot?rârea este executorie potrivit legii.”

În acord cu aceste dispozi?ii legale, prin încheierea din Camera de Consiliu de la 11.06.2010 pronun?at? în dosarul nr. 16391/302/2009, Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti a dispus înfiin?area popririi de pân? la ½ din veniturile nete lunare pe care debitorul ... le prime?te de la ter?ul poprit ..., pentru suma de 770 lei lunar, începând de la data de 05.02.2010 ?i pân? la majoratul copilului ..., n?scut la data de 22.09.1998. S-a solicitat ter?ului poprit s? expedieze sumele de bani poprite direct creditorului ..., prin reprezentant legal ..., prin mandat po?tal.

Încheierea de înfiin?are a popririi a fost expediat? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti ter?ului poprit ..., în calitate de angajator al debitorului ..., la data de 30.08.2010, la adresa din Bucure?ti, ?os. ..., Platforma industrial? ..., nr. ...., sector ..., ce reprezint? sediul s?u, astfel cum însu?i ter?ul poprit a ar?tat în adresa nr. ..., depus? la dosar de c?tre reprezentantul legal al creditorului. De?i în întâmpinarea depus? la dosar în prezenta cauz? a ar?tat c? a aflat despre dispozi?ia de înfiin?are a popririi abia atunci când a primit cita?ia emis? în dosarul de fa, în aceea?i întâmpinare ter?ul poprit .... a recunoscut c? la data de 30.08.2010 a primit sentin?a de obligare a debitorului ... la plata pensiei de între?inere. Coroborând cele men?ionate anterior, instan?a constat? c? la data de 30.08.2010, ter?ul poprit ..... a primit înse?i încheierea prin care s-a dispus obligarea sa la înfiin?area popririi asupra salariului debitorului ..., cu privire la care ter?ul poprit a recunoscut c? este angajatul s?u.

În ciuda acestui lucru, ter?ul poprit .... a refuzat în mod nejustificat s? dea curs dispozi?iei de înfiin?are a popririi primit? din partea Judec?toriei sectorului 5 Bucure?ti, înc?lcând obliga?iile instituite în sarcina sa de art. 456 alin. 1 C.pr.civ., conform c?rora „În termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scaden?a acestora, ter?ul poprit este obligat: ...b) s? pl?teasc? direct creditorului suma re?inut? ?i cuvenit? acestuia, în cazul popririlor prev?zute de art. 453 alin. 2. La cererea creditorului suma îi va fi trimis? la domiciliul indicat sau, dac? este cazul, la re?edin?a indicat?, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.”

În acest sens, instan?a constat? c? în loc s? re?in? din salariul cuvenit angajatului s?u, ..., suma de bani datorat? de acesta lunar, cu titlu de pensie de între?inere, fiului s?u ... (770 lei), ?i s? vireze aceast? sum? direct creditorului, a?a cum i s-a pus în vedere prin încheierea de înfiin?are a popririi, ter?ul poprit .... a virat întreg salariul c?tre debitorul ..., astfel cum ter?ul poprit însu?i a recunoscut prin întâmpinarea formulat? ?i rezult? ?i din dispozi?iile de plat? a salariului depuse de acesta la dosar.

Faptul c? debitorul ... a început s? pl?teasc? personal pensia de între?inere datorat? fiului s?u, nu exonereaz? ter?ul poprit de îndeplinirea obliga?iilor clar stabilite în sarcina sa de prevederile art. 456 alin. 1 lit. b C.pr.civ., mai ales c? obliga?ia debitorului de plat? a între?inerii este una continu?, subzistând în sarcina acestuia pân? la majoratul creditorului .... În plus, a?a cum rezult? din cupoanele de mandat po?tal depuse la dosar de c?tre ter?ul poprit ?i de c?tre reprezentantul legal al creditorului, debitorul ... a început s? fac? pli în contul pensiei de între?inere datorat? creditorului abia de la data de 02.11.2010, deci cinci luni mai târziu dup? ce s-a pronun?at sentin?a civil? nr. 4468/11.06.2010 a Judec?toriei sectorului 5 Bucure?ti ?i dou? luni mai târziu dup? ce ter?ul poprit a primit încheierea prin care s-a dispus înfiin?area popririi.

Nu reprezint? o justificare a refuzului de a da curs dispozi?iei de înfiin?are a popririi asupra salariului angajatului s?u nici pretinsele dificulti financiare invocate de ter?ul poprit, oricum nedovedite de acesta. Cât timp debitorul între?inerii era angajatul s?u, ter?ul poprit era obligat ca la momentul plii salariului c?tre acesta, s? re?in? în prealabil din acesta suma de bani datorat? de angajat cu titlu de pensie de între?inere ?i s? vireze aceast? sum? creditorului între?inerii.

Conform art.460 alin.1 C.pr.civ., „Dac? ter?ul poprit nu-?i mai îndepline?te obliga?iile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc s? consemneze suma urm?ribil? a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când ter?ul poprit trebuia s? consemneze sau s? pl?teasc? suma urm?ribil?, poate sesiza instan?a de executare, în vederea valid?rii popririi”. Conform alin.2 din acela?i text de lege, în cazul în care în baza probelor administrate se constat? c? ter?ul poprit datoreaz? sume de bani debitorului, instan?a de executare va da o hot?râre de validare a popririi prin care va obliga ter?ul poprit s? pl?teasc? creditorului, în limita crean?ei, suma datorat? debitorului, iar în caz contrar va hot?rî desfiin?area popririi.

Potrivit art.452 alin.1 C.pr.civ., „Sunt supuse execut?rii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urm?ribile datorate debitorului de o a treia persoan? sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.”

Conform cupoanelor de mandat po?tal de care s-a f?cut vorbire mai sus, prin plile f?cute începând cu data de 02.11.2010 ?i pân? în prezent, debitorul ... a achitat pensia de între?inere datorat? creditorului ... pentru perioada februarie 2010-februarie 2011. Conform titlului executoriu reprezentat de sentin?a civil? nr. 4468/11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, debitorul datoreaz? îns? pensie de între?inere în cuantum de 770 lei lunar pân? la majoratul ....

Fa de cele de mai sus, apreciind refuzul ter?ului poprit de a da curs adresei de înfiin?are a popririi ca fiind nefondat, ?inând cont de plile f?cute de c?tre debitor ?i constatând c? debitorul este ?i în prezent angajatul acestuia, în baza art. 460 alin. 2 C.pr.civ., instan?a va admite ac?iunea, astfel cum a fost precizat?, va valida poprirea asupra ter?ului poprit ...., înfiin?at? prin încheierea din Camera de Consiliu de la 11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, ?i va obliga ter?ul poprit s? pl?teasc? creditorului ..., prin reprezentant legal ..., cu respectarea dispozi?iilor art. 409 C.pr.civ., sumele de bani pe care ter?ul poprit le va datora în viitor debitorului ..., pân? la concuren?a sumei de 770 lei lunar, reprezentând pensia de între?inere pe care debitorul o datoreaz? creditorului, începând cu luna martie 2011 ?i pân? la majoratul creditorului.

Constatând c? din actele dosarului rezult? c? ter?ul poprit, cu rea credin, a refuzat s? î?i îndeplineasc? obliga?iile privind înfiin?area popririi, în baza art. 460 alin. 2 teza final? C.pr.civ., instan?a îl va amenda pe acesta cu suma de 200 lei.

În baza art.274 C.pr.civ., f?când aplicarea principiului disponibilitii care guverneaz? procesul civil, instan?a va lua act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat? de c?tre creditor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOT?RTE:

Admite cererea de validare a popririi, astfel cum a fost precizat?, formulat? de creditorul ..., prin reprezentant legal ..., cu domiciliul în Bucure?ti, ..., în contradictoriu cu debitorul ..., cu domiciliul în Bucure?ti, B-dul ...., ?i cu ter?ul poprit ...., cu sediul în Bucure?ti, str. ...., citat ?i la adresa din Bucure?ti, ?os. ... Platforma industrial? ...., nr. ..., sector ....

Valideaz? poprirea asupra ter?ului poprit ...., înfiin?at? prin încheierea din Camera de Consiliu de la 11.06.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 5 Bucure?ti în dosarul nr. 16391/302/2009, ?i oblig? ter?ul poprit s? pl?teasc? creditorului ..., prin reprezentant legal ..., cu respectarea dispozi?iilor art. 409 C.pr.civ., sumele de bani pe care ter?ul poprit le va datora în viitor debitorului ..., pân? la concuren?a sumei de 770 lei lunar, reprezentând pensia de între?inere pe care debitorul o datoreaz? creditorului, începând cu luna martie 2011 ?i pân? la majoratul creditorului.

În baza art. 460 alin. 2 teza final? C.pr.civ., amendeaz? ter?ul poprit cu suma de 200 lei.

Ia act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat? de c?tre creditor.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin public? azi, 08 Martie 2011.

PRE?EDINTE,  GREFIER,

1

Domenii speta