Pretenţii.

Hotărâre 3032 din 17.06.2020


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 25.11.2019, sub nr. 35433/299/2019, reclamanta AP BL. K a chemat în judecată pe pârâta IE, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 8.948 lei, din care 569 lei cote întreţinere septembrie 2019, 288,28 lei penalizare, 6.294,95 lei restanţe cote întreţinere, 1.770,75 lei restanţă penalizare, 25 lei restanţă fond reparaţii ţeavă gaze, cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat pârâta este proprietara apartamentului nr. 20 de la scara .., din ... nr. , bloc. şi achită cu mari întârzieri ori nu achită deloc cotele de întreţinere ale imobilului respectiv.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 196/2018.

În dovedire, a solicitat încuviinţarea proba cu înscrisuri.

La data de 17.01.2020, pârâta a depus la dosar întâmpinare, prin care a arătat că recunoaşte debitul principal. Întrucât acest lucru s-a efectuat până la primul termen de judecată, a solicitat să nu fie obligată la plata cheltuielilor de judecată.

La data de 03.02.2020, reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare, arătând că pârâta putea fi exonerată de la plata cheltuieli de judecată doar dacă nu se afla de drept în întârziere sau dacă, neaflându-se în întârziere, nu a fost în prealabil pusă în întârziere.

Or, susţine reclamanta, locatarii sunt de drept în întârziere cu privire la cotele de cheltuieli pe care le datorează asociaţiei de proprietari.

Mai mult, asociaţia i-a pus în întârziere pe proprietarii rău-platnici prin numeroase notificări, în cazul pârâtei procedând la notarea ipotecii în cartea funciară.

Totodată, conform art. 1523 C. civ., se află de drept în întârziere debitorul oricărei obligaţii cu executare succesivă care refuză sau neglijează să îşi execute obligaţia în mod repetat.

La data de 11.03.2020, reclamanta a depus la dosar cerere modificatoare, solicitând obligarea reclamantei la plata sumei de 9.354,39 lei reprezentând cote întreţinere ianuarie 2019 - ianuarie 2020, 3.486,89 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate pe listele din februarie 2019 - ianuarie 2020, 12 lei reprezentând fond reparaţii pentru luna ianuarie 2020.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În fapt, din coroborarea listelor lunare de plată a cotelor de contribuţie la întreţinere cu extrasul de carte funciară depus la filele 47-18 din dosar, instanţa reţine că pârâta este proprietar al apartamentului nr. 20 din imobilul situat în B., sector 1, ..., nr. , bl. .., sc. .., et. .

În drept, se reţine că potrivit art. art. 97 alin. (6) din Legea nr. 196/2018, în funcţie de modul de facturare practicat în condominiu, fiecare proprietar are obligaţia să plătească asociaţiei de proprietari, respectiv furnizorului serviciilor de utilităţi publice, contravaloarea serviciilor aferente unităţii de proprietate imobiliară.

Art. 78 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 prevede că asociaţia de proprietari, prin preşedinte, are dreptul de a acţiona în instanţă proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afişarea listei, informând membrii asociaţiei prin afişare la avizier.

În plus, instanţa mai reţine şi împrejurarea că, potrivit dispoziţiilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 196/2018, proprietarii membri ai asociaţiei au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, eventual, să o conteste la preşedintele asociaţiei de proprietari.

Din întregul material probator administrat în cauză, rezultă că pârâta nu a contestat listele de întreţinere aferente perioadei în litigiu. De altfel, prin întâmpinarea formulată, pârâta a recunoscut debitul solicitat. În consecinţă, văzând listele de întreţinere şi centralizatorul sumelor restante pentru apartamentul nr. 20 depuse de către reclamantă la dosar, instanţa constată că pârâta nu a achitat contravaloarea cotelor de întreţinere lunare pentru perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2020, în valoare de 9.354,39 lei.

Cu privire la sumele solicitate cu titlu de fond de reparaţii, se reţine că, potrivit art. 71 alin. (2) din Legea nr. 196/2018, proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari au obligaţia să aprobe un fond de reparaţii anual, necesar pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv fundamentează şi prezintă adunării generale suma anuală necesară pentru constituirea sau completarea fondului de reparaţii, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Fondul de reparaţii este utilizat numai pentru consolidarea condominiului, reabilitarea termică, creşterea calităţii ambiental-arhitecturale a construcţiilor, precum şi pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.

În consecinţă, având în vedere aceste prevederi legale şi listele de plată ataşate la dosar, pârâta va fi obligată şi la plata către reclamantă a sumei de 12 lei, reprezentând fond reparaţii pentru luna ianuarie 2020.

Referitor la capătul de cerere privind penalităţile de întârziere, instanţa reţine că potrivit art. 77 din Legea nr. 196/2018 prevede că asociaţia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalităţi pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată. Penalităţile nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere şi se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităţilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat. (2) Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării. (3) Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se includ în fondul de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităţilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi, precum şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune, reabilitarea termică sau consolidarea condominiului. Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere nu pot fi utilizate şi în alte scopuri.

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că este întemeiat şi capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de a sumei de 3.486,89 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate pe listele din februarie 2019-ianuarie 2020.

În temeiul art. 451 alin. (1), art. 452 raportat la art. 453 alin. (1) C. proc. civ., reţinând culpa procesuală a pârâtei, instanţa o va obliga la plata către reclamantă a sumei de 2.200 lei reprezentând cheltuieli de judecată - onorariu avocat, conform facturii seria ROG nr. 340/05.11.2019 şi chitanţei seria ROG nr. 293/05.11.2019.

Nu este incident în cauză art. 454 C. proc. civ. care prevede că pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispoziţiile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile.

Potrivit art. 1.523 alin. (2) lit. c) teza a II-a C. civ., debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute de lege, precum şi atunci când fiind vorba de o obligaţie cu executare succesivă, refuză ori neglijează să îşi execute obligaţia în mod repetat.

Or, instanţa apreciază că obligaţia de plată a cotelor de întreţinere este o obligaţie cu executare succesivă, iar în speţă s-a făcut dovada că pârâta a neglijat în mod repetat achitarea cheltuielilor lunare, fiind de drept în întârziere, aspect ce determină inaplicabilitatea art. 454 C. proc. civ. referitor la exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată.