Redeschiderea procesului penal

Sentinţă penală 75 din 31.07.2020


Prin sentinţa penală nr. ... din 31 iulie 2020 Tribunalul Arad, în baza art. 469 alin. 4 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de redeschidere a procesului penal, formulată de persoana condamnată HE, condamnat prin sentința penală nr. ... din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut  următoarele:

La data de 19.12.2019 fost înregistrat pe rolul acestei instanţe, cererea de redeschidere a procesului penal, formulată de persoana condamnată HE, condamnat prin sentința penală nr. ... din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

În motivarea cererii, s-au arătat următoarele:

„- PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII ROMÂNE. CA SOLICITARE pentru reexaminarea prevederilor legale, sau solicitare pentru REÎNNOINREA PROCESULUI, din cauza încălcării legii în dosarul nr. 498/108/2018. sau solicitare pentru reexaminarea întregului caz SAU SOLICITARE PENTRU REEXAMINAREA ÎNTREGULUI CAZ DIN CAUZA ÎNCĂLCĂRII LEGII în procesul .../108/2018 în care mi-au fost încălcate toate drepturile care reies din legislaţia română precum şi încălcarea drepturilor mele si libertăţile fundamentale pe motiv că toate procedurile au fost desfăşurate fără prezenta mea personală si fără participarea mea personală pe baza dreptului meu de a mă apăra pe tot parcursul procesului la care am dreptul conform legii interne a României, care îmi este garantat de Convenţia Europeană pentru drepturile omului art. 6 ca şi ca parte la proces.

SENTINŢELE PENALE a procesului penal .../108/2018 a instanţei de fond ARAD nr. .... şi sentinţa penală a Curţii de Apel nr.... precum si toate celelalte hotărâri care ar trebui să le precede sunt „NELEGALE"

Pentru că au fost pronunţate cu încălcarea legilor române şi cu încălcarea articolelor şi principiilor cuprinse în Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

în data de 4.11.2019 mi-a fost transmisă o traducere în limba slovacă a sentinţei penale a Curţii de apel TIMIŞOARA din partea Procuraturii Bratislava, Republica slovacă cu nr. dosarului ... din 2.10.2019, mie mi-a fost transmis în data de 4.11.2019, că instanţa de apel TIMIŞOARA în data de 23.9.2019 a respins recursul meu scris prin sentinţa nr. ... pentru neexercitarea apelului.

Acest lucru nu este adevărat pentru că am făcut apel imediat după ce am primit o copie a mandatului european de arestare de către Parchetul regional din Bratislava, care dovedeşte că apelul a fost făcut în termenul legal, fapt dovedit prin faptul că instanţa de apel TIMIŞOARA a analizat recursul meu, ceea ce confirmă că a fost făcut apelul.

Având în vedere că sentinţa penală nr.... a Tribunalului ARAD nu mi-a fost transmisă până în prezent iar copia traducerii în limba slovacă a mandatului european mi-a fost transmis prin intermediul Parchetului regional din Bratislava Republica slovacă, pe baza acestuia am făcut imediat apel.

In temeiul articolului 13 din Convenţia pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fiecare persoană are dreptul la o cale de atac, adică instanţa să reexamineze calea de atac efectiv şi să hotărască cu privire la ea. Astfel, eficienta apelului ar rezulta în cazul în care s-ar fi reexaminat cazul, ceea ce nu s-a întâmplat, deoarece Curtea de Apel mi-a respins apelul. Eficienţa nu îşi pierde niciodată existenţa. Cu referire la articolul 13 din Convenţie, în toate circumstanţele» este de competenta instanţei să realizeze eficacitatea. Nu este adevărat că nu a fost făcut apel.

Apelul meu a fost pus la dispoziţia Curţii de Apel şi aceasta a avut obligaţia să se pronunţe cu privire la apel aşa cum reiese din prevederile obligatorii ale legii române şi din articolele din Convenţia Europeană şi Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor şi a Libertăţilor Fundamentale.

Curtea de Apel este legată de Convenţia Europeană şi articolele sale şi este obligată să o respecte şi să desfăşoare procedurile legale pe această bază.

Cu privire la respingerea apelului meu, traducerea slovacă a presupusei respingeri a apelului meu de către instanţa de apel din partea Parchetul regional Bratislava al Republicii Slovace, înregistrată cu nr.dosar KPtm .... din 2.10.2019 mi-a fost transmisă de Parchetul Regional Bratislava Slovacia în data de 4.11.2019.

Traducerea în limba slovacă transmisă de Parchetul regional Bratislava Republica Slovacă conţinea o copie a hotărârii Curţii de Apel din România TIMIŞOARA nr. ... / A din 23.9.2019 în limba română.

Pe baza obligaţiilor legale care decurg din legile naţionale ale Republicii Slovace cu privire la faptul că, ca parte in procedura Mandatului european de arestare au obligaţia de a mă informa cu privire la rezultatele procedurii mandatului de arestare europeană.

CURTEA DE APEL DIN TIMIŞOARA a determinat circumstanţe prin care, dreptul meu la o cale de atac eficientă mi-a fost încălcat şi totodată imposibil de a mai fi exercitat, si astfel încât alte drepturi pentru un remediu efectiv, apeluri să-mi fie blocate, astfel încât să nu le pot exercita, căi de atac, pentru căi de atac extraordinare, pentru realizarea dreptului de a face plângere împotriva mandatului european, ceea ce confirmă şi dovedeşte că pârâta a fost cea care mi-a provocat daunele.

Mi-a încălcat dreptul garantat de Convenţia Europeană PROTOCOL nr. 7. Articolul 2, DREPTUL LA APEL ÎN MATERIA PENALĂ.

protocolul nr. 7., articolul 2, alin. 1. Dreptul la apel în materie penală. (Orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege.

De asemenea, el a fost obligat să procedeze în conformitate cu - Articolul 13 Dreptul la un remediu efectiv (orice persoană al cărei drepturi şi libertăţi recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale ); pentru că în temeiul acestei dispoziţii, am dreptul la un remediu eficient aşa cum este menţionat mai sus.

Astfel, s-a ajuns şi la încălcarea legii naţionale a dreptului la apel,

-a fost încălcat articolul 13 dreptul la un remediu efectiv

- a fost încălcat protocolul nr. 7. articolul 2 alineatul 1, dreptul de apel în materie penală

Vreau să atrag atenţia asupra faptului că, că până în data de 4.11.2019 nu mi-a fost transmisă sentinţa nr. .../A din data de 23.9.2019 a instanţei de apel, nici din partea instanţei de fond Tribunalul ARAD, nici din partea Curţii de apel din TIMIŞOARA.

Pe baza acestor fapte, până în data de 4.11.2019 nu ştiam despre sentinţa nr..../A din 23.9.2019 a instanţei de apel, nu ştiam despre conţinutul acestuia nici despre soluţia ce rezulta din ea.

în circumstanţele suspecte care apar, toate urmăresc să fíe pregătite în prealabil pentru a încălca legea română, pentru a încălca Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi, nu în ultimul rând, drepturile omului şi libertăţile fundamentale, pentru ca, dacă nu ar fi fost, instanţa Română sau instanţa competentă din ARAD în primul rând sau Curtea de Apel din TIMIŞOARA în al doilea rând mi-ar fi trimis hotărârile.

în ambele cazuri a avut loc acelaşi eveniment respectiv acelaşi scenariu în ambele cazuri, dreptul meu la un proces echitabil a fost încălcat.

Toate instanţele româneşti şi toate instituţiile româneşti şi toate autorităţile de stat din România care ar trebui să fie implicate în cauză: instanţa competentă din ARAD la instanţă de fond .../108/2018, precum şi instanţa competentă în cadrul procedurii de apel în faţa Curţii de Apel din TIMIŞOARA în procedurile judiciare, precum şi în toate celelalte proceduri care au precedat procedurile judecătoreşti şi condamnările penale, hotărârea instanţei de fond nr. ... din 7.11. 2018 şi, ulterior, sentinţa penală a curţii de apel din 23.9.2019, în Republica România, referitoare la toate procedurile referitoare la presupusa sentinţă penală nr. ... şi la sentinţa penală nr. .... / A

AU ACŢIONAT FĂRĂ PREZENTA MEA ÎN TOATE CAZURILE SI LA TOATE PROCESELE.

AU ÎNCĂLCAT PE NEDREPT DREPTURILE MELE SI LIBERTĂŢILE MELE FUNDAMENTALE. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL. FĂRĂ CA PENTRU FAPTA PENTRU CARE AM FOST ACUZAT SĂ FIU JUDECAT ECHITABIL. ÎN PREZENTA MEA. ÎN TERMEN, DE O INSTANŢĂ INDEPENDENTA ŞI IMPARŢIALĂ.

-Având în vedere procedurile ilegale si traducerile slovace menţionate mai sus ale hotărârilor penale şi a rezultatelor acestora şi a modului în care acestea sunt realizate, s-a stabilit fără echivoc, fără nicio îndoială, că vreo vinovăţie care ar trebui să rezulte din acestea nu a fost dovedită în mod legal.

- Având în vedere procedurile ilegale şi nedrepte care reies din traducerile slovace menţionate mai sus ale sentinţelor penale si a rezultatelor acestora şi la modul în care au fost obţinute, s-a dovedit fără îndoială că: acuzatul pentru fapta penală a fost cel puţin privat de dreptul minim de a fi informat cu privire la motivele acuzaţiei. Nici până în ziua de astăzi nu am fost informat mai detaliat într-un limbaj pe care sa îl înţeleg cu privire la motivele presupusei mele acuzaţii.

Având în vedere procedurile ilegale şi nedrepte care reies din traducerile slovace menţionate mai sus ale sentinţelor penale şi a rezultatelor acestora şi la modul în care au fost obţinute, s-a dovedit fară îndoială că: până în ziua de azi nu mi-a fost transmis nici un fel de material referitor la caz, dosar complet pe baza căruia as avea timp si oportunităţi adecvate pentru pregătirea apărării.

Având în vedere procedurile ilegale şi nedrepte care reies din traducerile slovace menţionate mai sus ale sentinţelor penale şi a rezultatelor acestora şi la modul în care au fost obţinute, s-a dovedit fără îndoială că: mi-a fost încălcat dreptul meu de a mă apăra personal sau printr-un avocat ales de mine. Având în vedere toate circumstanţele, nu am putut să mă apăr în procedurile judecătoreşti şi în procedurile de dinaintea procesului, personal sau printr-un avocat ales.

-Având în vedere procedurile ilegale si nedrepte care reies din traducerile slovace menţionate mai sus ale sentinţelor penale si a rezultatelor acestora şi la modul în care au fost obţinute, s-a dovedit fară îndoială că: având în vedere circumstanţele date nu am putut fi audiat sau să chem martori pentru audieri în faţa instanţei în timpul procesului sau în timpul procedurilor dinaintea procesului, nu am putut să obţin citaţia lor pentru a fi audiaţi în favoarea mea în aceleaşi condiţii.

-Având în vedere procedurile ilegale şi nedrepte care reies din traducerile slovace menţionate mai sus ale sentinţelor penale si a rezultatelor acestora şi la modul în care au fost obţinute, s-a dovedit fară îndoială că: având în vedere că nu înţeleg limba română am dreptul la un interpret în orice caz.

- Având în vedere procedurile ilegale şi nedrepte care reies din traducerile slovace menţionate mai sus ale sentinţelor penale şi a rezultatelor acestora şi la modul în care au fost obţinute, s-a dovedit fară îndoială că: aplicarea pedepsei şi presupusa vinovăţie rezultată din copiile traducerilor în limba slovacă nu au fost în conformitate cu legea. Recunoaşterea vinovăţiei pentru o presupusa infracţiune nu a existat

Procesele şi toate procedurile care ar fi trebuit să le precede au fost efectuate fară prezenţa mea personală, toate s-au desfăşurat fară prezenta mea şi fară mine - fără prezenţa mea, fară declaraţia mea - fară declaraţia mea cu privire la probele din proces. - fară dreptul meu de a depune probe - fară prezenţa si fără declaraţia mea în presupusele procese care au precedat procesul presupus. -procesele s-au desfăşurat şi au avut loc fără să ştiu de existenţa lor - procesele s-au desfăşurat fară ca eu să mă pot folosi de drepturile mele si realizarea drepturilor şi de dreptul la apărare - procedurile s-au desfăşurat fară să mă folosesc de drepturile mele la apărare, fară să mă folosesc de dreptul meu de a mă apăra sau de a fi apărat de avocaţii aleşi de mine - fără să mă folosesc de dreptul meu de a aduce dovezi şi să mă exprim cu privire la acestea - fară să mă folosesc de dreptul meu de a audia martori. - fară să mă folosesc de dreptul meu de a propune martori, fară să mă folosesc de dreptul de citare a martorilor - fără să mă folosesc de dreptul de a obţine aceleaşi condiţii în cadrul unei proceduri, fară să mă folosesc de dreptul la un interpret în faţa instanţei. întrucât nu înţeleg limba română şi nici nu ştiu să scriu, nici nu citesc sau comunic sau vorbesc.

Pe această bază, a fost încălcată legislaţia internă a României, drepturile participantului la toate procesele, drepturile acuzatului în procedura penală, în toate procesele privind dreptul la un proces echitabil, precum şi încălcarea drepturilor omului, drepturile omului şi libertăţile mele fundamentale, şi a libertăţilor mele de bază de a avea un proces corect, un proces corect, dreptul de apel în toate procedurile complete, drepturi la remedii efective, care au dus la încălcarea legislaţiei din România şi încălcarea obligaţiilor acestora precum şi Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului a Libertăţilor Fundamentale.

A existat o încălcare gravă a legii şi a prevederilor legale ale legilor interne româneşti şi ale principiilor conţinute în ea, precum şi a principiilor cuprinse în Convenţia internaţională europeană pentru protecţia drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale pe care România o respectă.

Pe baza tuturor încălcărilor, solicit reexaminarea întregului caz de la început cu participarea mea, astfel încât să pot exercita toate drepturile mele care reies din legile interne la care am dreptul conform legilor Româneşti si a articolelor din Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale Articolul Pe această bază, solicit ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE SI JUSTIŢIE din ROMÂNIA să anuleze toate hotărârile instituţiilor de stat şi a organelor de stat referitoare la cazul acesta şi să le returneze pentru reexaminare şi investigarea întregului caz şi ca să se desfăşoare în prezenţa mea, pentru ca să mă pot folosi de drepturile mele care îmi aparţin în temeiul legislaţiei române si a Convenţiei Europene cu articolele relevante.

Solicit ÎNALTA CURTE A ROMÂNIEI să reexamineze întregul dosar, unde va constata că toate drepturile mele au fost încălcare din partea organelor de stat şi din partea instanţelor competente şi din partea tuturor instituţiilor prin încălcarea legilor din România si prin încălcarea Convenţiei europene pentru protecţia drepturilor omului si a Libertăţilor fundamentale.

Prin examinarea dosarului ÎNALTA CURTE va constata că semnătura mea şi declaraţia mea nu se află acolo, fapt care confirmă că nu am fost prezent la niciun proces, pe această bază motivez şi cererea mea pentru anularea hotărârilor penale a instanţelor competente precum si anularea tuturor hotărârilor instituţiilor şi organelor de stat pentru încălcarea legilor din România.

Nu am fost în România deja de 10 ani. Nu am ştiut de nicio procedură judiciară sau de vreo altă procedură conexă care precede procesul legal, din această cauză nu m-am folosit de drepturile mele. Nu înţeleg limba română, nu pot scrie sau citi limba română.

Hotărârea penală nr. ... dosar nr. ...108/2018 din data de 7.11.2018 nu mi-a fost transmisa din partea României de către instanţa competentă, nu mi-a fost transmis nici până în ziua de astăzi. Nu ştiam despre existenţa ei. Nu vorbesc limba română şi nici nu pot citi limba română. Nu am fost în România de 10 ani.

In data de 1.4.2019 mi-a fost predat de către Parchetul Bratislava - Slovacia doar un documentul scris în limba slovacă, ca fiind traducerea slovacă a presupusei hotărâri penale ... dosar nr. .../108/2018 din 7/11/2018.

Jur pe onoarea mea şi pe conştiinţa mea că: nu am ştiut despre urmărirea penală, nu am ştiut despre acuzaţia care mi s-a adus, nu am ştiut şi nu ştiu motivele acuzaţiei care mi se aduce, de ce sunt acuzat, nu am ştiut de alte proceduri care precedau procedura judiciară, ceea ce confirmă faptul că nu vorbesc limba română, nu ştiu româneşte şi nici nu scriu sau citesc în limba română, precum şi faptul că nu am fost în România de 10 ani şi în tot acest timp nu ştiam despre ce este vorba.

Prin procedura ilegală a instanţelor şi a altor instituţii şi autorităţi ale statului în toate procesele mi-au fost încălcate drepturile mele, care reies din lege precum si drepturile menţionate la articolul 6 alineatul 2 alineatul 3.. lit. ai I)). c), d). e). protocolul 7, articolul 2. articolul 13,. din Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, care au fost retrase si împiedicate de a fi puse în aplicare în articolele de mai sus ale Convenţiei.

Procedurile ilegale ale instituţiilor de stat şi ale autorităţilor de stat din Republica România în desfăşurarea tuturor proceselor menţionate mai sus au dus la consecinţe grave ale unei încălcări a tuturor drepturilor mele care sunt protejate de Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale:

-Articolul 6 Drepturile la un proces echitabil conform articolului 6 alin. 2 Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

Articolul 6. alin. 3 Orice acuzat are, mai ales, dreptul:

-litera a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa,

-litera b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale,

-litera c) să se apere de el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloace necesare remunerării unui apărător, să poate fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer,

-litera d) să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării,

-litera e) să fie asistat gratuit de un interpret , dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.

Curtea de Apel este legată de Convenţia Europeană şi de articolele sale şi este obligată să o respecte prevederile acesteia şi să desfăşoare procedurile legale pe această bază.

în ceea ce priveşte APELUL ŞI RESPINGEREA ACESTUIA, MAI ADAUG că nu cunosc avocatul din oficiu, nu l-am văzut niciodată şi nu am auzit despre el decât din traducerea slovacă a sentinţei penale nr. ... al Tribunalului ARAD, unde este dovedit, că era obligaţia sa legală şi responsabilitatea sa de a face apel. Avocatul din oficiu, dacă totuşi a fost desemnat de stat, era obligat sa să facă apel, ce nu a făcut, fapt care reiese din traducerea Mandatului european de arestare. Deci nu am putut să ştiu

Prin procedura ilegală a avocatului din oficiu, conform conţinutului traducerii slovace a presupusei sentinţe penale nr. .... reiese şi faptul că, pe lângă procedura ilegală şi încălcarea legislaţiei române mi-au fost încălcate drepturile mele umane ale libertăţilor fundamentale din partea reprezentării din oficiu, pentru că nu a făcut apel.

Şi din conţinutul traducerii Mandatului european de arestare care mi-a fost transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bratislava în data de 1.4.2019 reiese faptul ca avocatul din oficiu nu a făcut apel.

Proceduri ilegale şi încălcarea obligaţiilor legale din partea avocatului din oficiu în acest caz, încălcarea dreptului meu la apărare sau încălcarea obligaţiilor ex oficio a fost faptul că obligaţia lui a fost să facă apel şi prin acest lucru să-mi protejeze interesele.

Eu nu am ştiut despre nici un fel de proces, nici despre procedurile care precedau aceste procese, şi din acest motiv ar fi fost obligaţia AVOCATULUI DIN OFICIU să reprezinte legal în interesul persoanei pe care o reprezintă din oficiu în drepturile sale pentru interesele drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale. Reprezentarea legală a acestuia nu corespunde cu Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, procedura lui şi activitatea de avocat în timpul reprezentării clientului au încălcat legile interne şi Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, în plus, obligaţiile sale reies şi din alte legi şi în primul rând din activitatea sa de avocat şi poziţiei sale profesionale.

După cum am afirmat, nu am ştiut despre avocatul din oficiu, nici de reprezentarea prin avocatul din oficiu, nici despre o persoană care îndeplineşte reprezentarea legală din oficiu.

Reprezentarea din oficiu a rezultat din documentele greşite a traducerii în limba slovacă a presupusei sentinţe penale nr. .... dosar nr. .../108/2018 din 7.11.2018 a Tribunalului ARAD. Nu ştiam de proceduri sau proceduri judiciare care ar trebui să preceadă procedura judecătorească dacă acestea existau şi, aşadar, nu ştiam nici de avocatul din oficiu, nici de reprezentarea lui, totul se întâmpla fară ca eu să ştiu, pe la spatele meu, fără prezenţa mea şi fără participarea mea, aşa cum am menţionat de mai multe ori, pentru că nu am fost în România de 10 ani.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE OBLIGAŢIA LEGALĂ DE A FI INFORMAT, NICIODATĂ NU AM FOST INFORMAT LA NICI UN PROCES, dreptul la informare nu mi-a fost acordat in nici un proces, fapt ce reiese din procedurile ilegale a instanţelor din România, a instituţiilor de stat ale organelor de stat din România.

"NICIODATĂ NU am fost informat"

Faptul că nu am fost niciodată informat în nicio procedură o dovedeşte faptul că, nu am fost prezent la nici un proces. Pe baza acestor fapte s-a ajuns la încălcarea legilor interne precum şi încălcarea Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor, dreptul de a fi informat.

Nu am fost INFORMAT NICIODATĂ nici despre proces si nici despre procedurile care,precedau aceste procese.

Nu am fost niciodată informat, ce este important de subliniat despre niciun proces. Prin acest fapt s-a ajuns la încălcarea drepturilor mele, adică să fiu informat cu privire la fiecare proces si cu privire la drepturile mele care reies din legile interne.

Pe baza acestor fapte au fost încălcare drepturile mele si libertăţile fundamentale. Au fost încălcate principiile incluse în Convenţia internaţională a protecţiei drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale. - Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil alin. 1 alin.2 alin.3 litera a), b). c). d). e) - în continuare doar protocolul 7, art. 2, art. 13 şi a altor articole a convenţiei.

Pe baza acestor fapte, prin această solicitare vreau să mă pot folosi de drepturile mele generale şi insist să fie reexaminate prevederile legale, si reexaminat întregul caz, şi doresc reînnoirea procesului, la care am dreptul.

Solicit acest lucru si insist: din cauza încălcării drepturilor mele menţionate mai jos şi a libertăţilor fundamentale protejate de convenţia privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale:

In plus, pe baza încălcării drepturilor omului şi a libertăţilor mele fundamentale în temeiul Convenţiei internaţionale pentru protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: „dreptul la un proces echitabil,.

Conform:

-articolului 6 alin. 2 Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.

-Articolul 6. alin. 3 Orice acuzat are, mai ales, dreptul:

-litera a) sa fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa, litera b) să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale,

-litera c) să se apere de el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloace necesare remunerării unui apărător, să poate fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer,

-litera d) să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării,

-litera e) să fie asistat gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.

„dreptul la apel în materia penală conform protocolului nr. 7." Conform:

-Articolul 2, alin. 1 {orice persoană declarată vinovată de o infracţiune de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea declaraţiei de vinovăţie sau a condamnării de către o jurisdicţie superioară. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat , sunt reglementate de lege.)

In continuare, pe baza încălcării drepturilor mele şi a libertăţilor fundamentale conform convenţiei internaţionale privind protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale conform „ dreptului Ia un remediu efectiv"

Conform „articolul 13. Dreptul la un remediu efectiv şi dreptul conform" (orice persoană, ale cărei drepturile şi libertăţile recunoscute de prezenta Convenţie au fost încălcate, are dreptul de a se adresa efectiv unei instanţe naţionale, chiar şi atunci când încălcarea s-ar datora unor persoane care au acţionat în exercitarea atribuţiilor lor oficiale."

La solicitările mele adaug următoarele:

"Nu am fost în România de 10 ani nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu limba română. Nu ştiu să scriu sau să citesc limba română. Nu ştiu să vorbesc în limba română. Niciodată nu am ştiut de urmărirea penală. Nu ştiu şi nici nu am ştiut vreodată dacă ar trebui să existe o hotărâre cu privire la presupusa urmărire penală sau o hotărâre cu privire la presupusa sa începere, nu am fost niciodată informat nici nu mi-a fost transmisă. în caz că există, nu mi-a fost niciodată transmisă o rezoluţie cu privire la începerea unei urmăriri penale. Nu ştiu nici nu am ştiut vreodată motivul presupusei urmăriri penale, nu ştiu de existenţa acesteia, nu cunosc conţinutul sau justificarea acestuia. Dacă ar trebui să existe un document privind presupusa urmărire penală sau presupusă începere a urmăririi, nu am ştiut niciodată de ea şi nici nu am văzu-o, deoarece nu mi-a fost niciodată transmisă. Nu am văzut niciodată nici originalul si nici o copie. Nu vorbesc română. Nu ştiu să scriu nici să citesc în limba română, nu vorbesc şi nu înţeleg limba română.

Nu am ştiut niciodată de acuzaţie. Nu am fost niciodată informat cu privire la motivele acuzaţiei mele. Nu mi s-a transmis niciodată vreo rezoluţie sau vreo acuzaţie. Nu am fost niciodată înştiinţat de motivele presupusei mele acuzări şi nici motivele pentru care am fost acuzat. Niciodată nu am cunoscut sau nu am văzut conţinutul rezoluţiei in original sau in copie. Nimeni nu m-a informat niciodată despre natura şi motivele presupusei mele acuzaţii. Niciodată nu am ştiut, nu am văzut şi nici nu ştiu despre existenţa unui presupus document şi conţinutul acestuia privind acuzaţia si nici original sau copia. Nu m-a informat nimeni niciodată despre caracterul şi motivele acuzării. Nu am ştiut niciodată nici nu ştiu despre existenţa unei rezoluţii privind acuzaţia mea. Nu pot scrie sau citi în limba română. Nu înţeleg limba română. Nu pot scrie sau citi în limba română. Nu ştiu nici să vorbesc, nici să comunic în limba română.

Nu am ştiut niciodată despre acuzaţie sau dacă aceasta ar trebui să existe.

Dacă ar trebui să existe un document despre presupusa acuzaţie, nu am ştiut niciodată şi nu ştiu despre presupusa acuzaţie sau a copiei acestuia. Nu mi-a fost niciodată transmisă nici comunicată presupusa acuzaţie, nici acum şi nici înainte. Nu ştiu şi nu am cunoscut nici nu am văzut vreodată conţinutul unei presupuse acuzaţii. Nu înţeleg limba română. Nu pot scrie nici citi sau vorbi în limba română. Nu ştiu motivele presupusei acuzaţii sau justificarea. Nu am fost niciodată informat despre motive. Niciodată nu am ştiut şi nici nu ştiu daca ar trebui să existe o acuzaţie sau daca a fost depusa vreuna.

Niciodată nu am ştiut, nici nu ştiu şi nici nu am văzut, nici acum, nici înainte, originalul în limba română.

în data de 1 aprilie 2019 mi-a fost dată de Parchetul regional Bratislava Slovacia doar o scrisoare tradusă în limba slovacă, ca fiind traducerea sentinţei penale, fară o copie, fară original, fară posibilitatea de a consulta originalul presupusei hotărâri penale. Nu am văzut niciodată originalul sentinţei nici nu am ştiut despre el. Nu am văzut niciodată conţinutul originalului. Nu înţeleg limba română. Nu pot scrie sau citi în limba română. Originalul nu mi-a fost niciodată transmis, notificat sau declarat.

Niciodată nu am ştiut de un proces asta in cazul in care ar trebui să existe. Nu am ştiut niciodată de un alt proces, nici care ar trebui să fie obiectul acelui proces, Nu am fost niciodată audiat. Nu cunosc motivele presupusului proces sau vreo justificare. Nu înţeleg limba română, nu ştiu nici să scriu nici să citesc nici să vorbesc. Nu mi-au fost niciodată transmise, comunicate sau declarate motivele presupusului proces.

Nu am şi nu am avut niciodată informaţii sau cunoştinţe despre presupusa procedură judiciară sau vreo altă procedură din România. Nu am fost în România de 10 ani şi nu ştiu despre ce este vorba. Nu există nicio presupusă faptă, nu am săvârşit nicio faptă presupusă pentru că nu există nicio faptă, nu s-a întâmplat şi nici nu ştiu să fi comis vreodată vreo faptă. Nu am comis nicio faptă penală. Dacă ar trebui să existe vreo faptă presupusă despre care nu ştiu, aceasta nu se bazează pe adevăr. Nu ştiu despre ce este vorba. Nu am fost în România de 10 ani, nu am fost niciodată audiat pentru vreo presupusă faptă. Nu am fost în România de 10 ani. Nu înţeleg limba română. Nu pot scrie sau citi limba română. Nu pot să vorbesc sau să comunic în limba română.

NU MI-A FOST NICIODATĂ TRANSMIS DOSARUL CU PRIVIRE LA PERSOANA MEA AM DREPTUL CA ACESTA SĂ FIE PUS LA DISPOZIŢIA MEA PENTRU A MĂ APĂRA PENTRU CA SĂ MĂ POT PREGĂTI PENTRU APĂRAREA MEA PENTRU CĂ NU ŞTIU DESPRE CE ESTE VORBA.

Dacă ar trebui să fie vreo presupusă vinovăţie fictivă şi falsă despre care nu ştiu sau nu am cunoştinţă, nu există nici o presupusă vinovăţie sau nu a existat vreodată, nu ştiu despre ce este vorba pentru că nu sunt vinovat de nimic, nu ştiu de nici o presupusă vină. Nu există nici un prejudiciu presupus sau nu a existat niciodată, nu am cauzat prejudiciu niciodată statului român, nu mi-aş permite să creez prejudiciu niciodată statului român nici altcuiva.

Având în vedere faptul că mi-a fost împiedicată posibilitatea de a-mi exercita drepturile în procedurile penale şi, prin urmare, mi-a fost încălcată posibilitatea de a mă folosi de drepturile mele care reies din legi interne precum şi a celor din articolele Convenţiei Europene, şi cele care sunt menţionate mai sus, toate drepturile mele au fost retrase, invalidate, blocate, pentru executarea lor în toate procedurile:

- participarea la procese, prezenţa mea la proces, prin prezenţa mea să mă exprim cu privire la probe în faţa instanţei, să pot depune probe în faţa instanţei, să mă exprim cu privire la fiecare probă. Să mă folosesc de dreptul la un interpret pentru că nu înţeleg limba română. Nu pot scrie sau citi sau vorbi româneşte. Posibilitatea de a putea fi informat în toate procesele. Să pot fî informat despre motivele acuzării în prezenţa mea. Posibilitatea de a vedea acuzaţia. Posibilitatea de a vedea acuzaţia pe care nu am văzut-o niciodată, care nu mi-a fost transmisă, declarată niciodată.

Solicit, să pot realiza toate aceste drepturi la care am dreptul în conformitate cu legea internă, la care am dreptul prin Convenţia Europeana pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.

Menţionez faptul că, în ceea ce priveşte traducerile în limba slovacă, ca fiind presupusa traducere a hotărârii penale nr. ..., această presupusă traducere este falsă, tradusă incorect în limba slovacă, şi este neclară.

Dacă România nu doreşte să încalce drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale omului, să-mi permită să particip ca parte în proces şi să îmi permită dreptul de a mă folosi de drepturile şi libertăţile mele, să îmi permită dreptul la un proces echitabil, să îmi permită dreptul la un proces echitabil care a precedat procesul. Să îmi permită să-mi exercit toate drepturile de participare la procedurile care reies din Convenţia Internaţională pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale şi a legilor României. Să îmi permită să mă folosesc de drepturile mele în prezenţa mea.

Dacă România respectă drepturile omului şi libertăţile fundamentale şi legislaţia română şi nu vrea să încalce Convenţia internaţională pentru protecţia drepturilor şi a libertăţilor fundamentale şi principiile acesteia cuprinse în articolele sale, şi nu vrea să încalce drepturile şi libertăţile mele fundamentale şi nu vrea să îmi fie retrase şi blocate drepturile mele care reies din legislaţia naţională şi nu vrea sa îmi blocheze şi obstrucţioneze drepturile mele şi libertăţile fundamentale, la care am dreptul minim ca fiinţă umană, drepturi garantate de Convenţia Europeană şi de articolele sale rezultate din aceasta, să-mi permită România reexaminarea întregului caz, să-mi permită să fac apel şi alte remedii, si să-mi permită redeschiderea completă a procedurii, prin iniţierea unei repetări a întregii proceduri şi a procedurilor legale în prezenţa mea.

In ceea ce priveşte corectitudinea, seriozitatea în timpul respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi a legilor româneşti de către România, permiteţi-mi să efectuez investigaţii repetate, proceduri judiciare repetate si alte proceduri repetate întregi.

Insist ca înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România să reexamineze întregul caz pe baza solicitării mele, să reexamineze întregul proces .../108/2018, precum şi orice procedură care precedă procedurile legale sau revizuirea legalităţii sau să redeschidă procesul.

Solicit prin această cerere să-mi exercit şi să mă folosesc de toate drepturile pentru a avea un proces echitabil în toate procedurile sau procesele sau în cele care au precedat procesele, fie sub forma unei iniţiative de reexaminare şi investigare a întregului caz, o iniţiativă de a reconsidera întregul dosar, de a face recurs, de a revizui întregul caz sau o solicitare de redeschidere a întregului caz presupus la care am dreptul să particip.

Cer anularea sentinţei penale nr, ..., dosar nr. .../108/2018 din data de 7.11.2018 al Tribunalului Arad şi să trimită cauza spre reexaminare pentru a relua întreaga procedură de la început.”

În vederea soluţionării cauzei a fost ataşat dosarul nr. .../108/2018 al Tribunalului Arad în care a fost pronunţată hotărârea de condamnare, respectiv sentinţa penală nr. ..../07.11.2018.

Instanţa reţine că, prin sentinţa penală nr. ... din 07 noiembrie 2018 a Tribunalului Arad, pronunţată în dosarul nr. ..../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara, prin respingerea ca tardiv a apelului declarat de inculpatul HE, în baza art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal 1969 şi art. 5 Cod penal, a fost  condamnat  inculpatul HE, la 3 (trei) ani închisoare, pentru infracţiunea de evaziune fiscală, respectiv omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate, comisă în formă continuată.

În baza art. 65 Codul penal 1969 şi art. 5 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)  şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 66 Cod penal 1969.

În baza art.71 Codul penal anterior s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)  şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal 1969, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 272 al.1 lit. b din Legea 31/1990, republicată cu aplicarea art. 5 Cod penal, a fost condamat acelaşi inculpat la :

- 2 (doi) ani închisoare, pentru infracţiunea de folosire, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu.

În baza art. 65 Cod penal 1969 şi art.5 Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute la art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)  şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 66 Cod penal 1969.

În baza art.71 Codul penal anterior s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute la art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)  şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal 1969 de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

În baza art. 33,34 Cod penal 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, au fost contopite pedepsele de mai sus, în pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani închisoare, fără aplicarea vreunui spor, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal 1969, pe o perioadă de 5 ani, a cărei executare va avea loc în condiţiile art. 66 Cod penal 1969.

În baza art.71 Cod penal 1969 s-a interzis inculpatului drepturile prevăzute la art.64 lit. a teza a II a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice şi în funcţii elective publice), lit. b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat)  şi lit. c (interzicerea dreptului de a avea calitatea de administrator sau asociat în cadrul vreunei societăţi comerciale) Cod penal 1969.

În baza art. 25 Cod procedură penală, art. 397 Cod procedură penală şi art. 1349 alin. 1, 2 Cod civil, s-a admis acţiunea civilă exercitată în nume propriu de DGRFP Timişoara – AJFP Arad şi ca reprezentant al Statului român -ANAF şi obligă pe inculpat, să plătească suma de 311.566 lei, cu titlu de impozit pe veniturile persoanelor fizice nerezidente şi impozit pe profit suplimentar, precum şi suma de 109.797 lei, (constituită din suma de 63061 lei, reprezentând dobânzi de întârziere calculate până la 12.09.2012 şi suma de 46736 lei reprezentând penalităţi de întârziere), sumele antemenţionate vor fi actualizate cu majorări, dobânzi şi penalităţi, până la momentul plăţii efective a prejudiciului.

În baza art. 11 din Legea 241/2005 s-a instituit sechestrul asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi a conturilor bancare deţinute de inculpat, până la concurenţa sumei de 421.363 lei.

În baza art. 2 şi 6 din OG nr. 75/2001, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive, o copie a prezentei hotărâri a fost comunicată părţii civile DGRFP Timişoara, în vederea înscrierii în cazierul fiscal.

În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, la rămânerea definitivă, o copie a prezentei hotărâri s-a comunicat ONRC.

În baza art. 398 şi art. 274 alin.1 Cod procedură penală, a fost obligat inculpatul să plătească statului  9000 lei, cheltuieli judiciare.

În baza art. 272 Cod procedură penală s-a dispus virarea din fondurile Ministerului Justiţiei, în contul Baroului Arad a sumei de 260 lei,  onorariu avocat din oficiu.

S-a reţinut în sarcina inculpatului că, în calitate de administrator al SC HP SRL, nu a înregistrat în documentele contabile şi nu a declarat organelor fiscale venituri în valoare de 415.463 lei, obţinute în urma desfăşurării activităţii de jocuri de noroc  în perioada 01.01.2011 – 31.03.2011, cauzând la bugetul de stat un prejudiciu în valoare de 66.474 lei, reprezentând impozit pe profit, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 al.1 lit. b din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 al.1 Cod penal şi art. 5 Cod penal.

Totodată s-a reţinut că, în calitate de administrator al SC HP SRL, a folosit în interes personal suma de 1.134.573 lei, din casieria societăţii, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii, prevăzută de art. 272 al.1 lit. b din Legea 31/1990 republicată cu aplic. art. 5 Cod penal.

Analizând probele administrate, raportat şi la poziţia procesuală a inculpatului, care nu a contestat probele administrate la urmărirea penală, instanţa de fond a reţinut vinovăţia inculpatului ca fiind dovedită dincolo de orice dubiu rezonabil.

Inculpatului HE a declarat apel la data de 08.04.2019, data poştei, împotriva sentinţei penale nr. ... din data de 07.11.2018 a Tribunalului Arad, iar prin  decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara, a fost respins ca tardiv a apelului declarat de inculpatul HE.

La data de 08.03.2017 în faza de urmărire penală s-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii internaţionale în Slovacia, comisie rogatorie efectuată conform înscrisului de la f.284 dosar de urmărire penală emis de autorităţile slovace la data de 28.04.2017.

În faza de urmărire penală, la data de 25.04.2017, inculpatului i s-a adus la cunoştinţă învinuirea, prin comisie rogatorie, de către organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Bratislava II, Slovacia, fiind audiat în calitate de suspect.

Hotărârea a fost comunicată prin afişare la sediul instanţei la data de 12.11.2018 şi a fost expediată inculpatului la data de 27.11.2018 în Slovacia.

La data de 08.04.2019, data poştei a fost înregistrat apelul inculpatului HE împotriva sentinţei penale nr. ... din data de 07.11.2018 a Tribunalului Arad, iar prin  decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara, a fost respins ca tardiv a apelului declarat de inculpatul HE.

În executarea acestei hotărâri a fost emis Mandat de executare a pedepsei închisorii nr. .../2018 din data de 03.01.2019 de Tribunalul Arad, persoana condamnată fiind dată în urmărire naţională cu dispoziţia IGPR nr. ..../MGG din 29.01.2019.

Prin adresa nr. ..../15.01.2019, înregistrată la această instanţă la data de 18.01.2019, IGPR –Serviciul de investigaţii criminale a solicitat emiterea cererea de dare în urmărire internaţională împotriva persoanei condamnate HE, fiind emis Mandat european de arestare la data de 21.01.2019.

Analizând admisibilitatea în principiu a cererii persoanei condamnate HE, de redeschidere a procesului penal, instanța constată că:

Potrivit dispoziţiilor art. 466 alin. 1 din Codul de procedură penală „Persoana condamnată definitiv care a fost judecată în lipsă poate solicita redeschiderea procesului penal în termen de o lună din ziua în care a luat cunoştinţă, prin orice notificare oficială, că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa” şi „Este considerată judecată în lipsă persoana condamnată care nu a fost citată la proces şi nu a luat cunoştinţă în niciun alt mod oficial despre acesta, respectiv, deşi a avut cunoştinţă de proces, a lipsit în mod justificat de la judecarea cauzei şi nu a putut încunoştinţa instanţa. Nu se consideră judecată în lipsă persoana condamnată care şi-a desemnat un apărător ales ori un mandatar, dacă aceştia s-au prezentat oricând în cursul procesului, şi nici persoana care, după comunicarea, potrivit legii, a sentinţei de condamnare, nu a declarat apel, a renunţat la declararea lui ori şi-a retras apelul”.

Persoana condamnată a luat cunoştinţă despre proces prin efectuarea de comisie rogatorie internaţională, fiind audiat la data de 25.04.2017 de către autorităţile slovace şi a apelat sentința penală nr. ... din data de 07.11.2018 a Tribunalului Arad, astfel că nu este îndreptățită să solicite rejudecarea.

Persoana condamnată  nu s-a prezentat la niciun termen de judecată.

Din cele arătate mai sus rezultă că citarea condamnatului  în dosarul penal nr. .../108/2018 s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.

Raportând conţinutul dispoziţiilor art. 466 alin 1 şi 2 Cod procedură penală la probele dosarului, instanţa apreciază că persoana condamnată HE nu poate beneficia de redeschiderea procesului penal, întrucât a avut cunoştinţă că împotriva sa se derulează o procedură judiciară, deoarece a fost audiat prin comisie rogatorie internaţională la data 25.04.2017.

Pentru motivele ce preced, rezultă fără îndoială că persoana condamnată a luat la cunoştinţă de derularea procesului penal faţă de el încă de la 25.04.2017 şi cu toate acestea nu s-a prezentat în faţa instanţei de fond pentru a fi audiat,( la data în care a fost audiat prin comisie rogatorie de către autorităţile slovace a avut domiciliul în K.... Bratislava, la fel ca şi la prima instanţă, iar în cererea de apel a indicat o altă adresă unde a fost citat Bratislava, str. C....), iar pe de altă parte nu a putut dovedi că a lipsit în mod justificat de la soluţionarea pricinii şi nu a putut încunoştinţa instanţa, ca fiind într-o imposibilitate obiectivă de aducere la cunoştinţa instanţei a motivului absenţei sale.

Ca urmare, în baza art. 469 alin. 4 Cod procedură penală, nefiind întrunite condițiile legale pentru redeschiderea procesului penal, instanța urmează a respinge cererea formulată de persoana condamnată HE, condamnat prin sentința penală nr. ... din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul care a arătat că nu este de acord cu hotărârea instanţei de a respinge cererea de redeschidere a procesului şi că prin hotărârea dată au fost încălcate legile naţionale ale României. A fost încălcată Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale  şi au fost ignorate legile naţionale a României. Totodată, arată că motivarea cererii de redeschidere a  fost ignorată şi nu a dovedit contrariul celor arătate de el.

Prin decizia penală nr.../A din 4 februarie 2020 Curtea de Apel Timişoara , în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelul declarat de petentul condamnat HE împotriva sentinţei penale nr. .../31.07.2020 pronunţată de Tribunalul  Arad în dosarul nr. .../108/2019.

Desfiinţează sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În temeiul art. 466 C.pr.pen. admite cererea de redeschidere a procesului penal formulată de petentul condamnat HE cu privire la sentința penală nr. 418 din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr..../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

În temeiul art. 469 alin.7 C.pr.pen dispune desfiinţarea sentinței penale nr. ... din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

Anulează M.E.P.Î. nr. .../ 02.01.2019 emis de Tribunalul Arad în baza sentinţei penale menţionate mai sus, Mandatul European de Arestare din data de 21.01.2019 şi  celelalte forme de executare emise în dosar.

În temeiul art. 469 alin.3 C.p.p. raportat la decizia Curţii Constituţionale nr. 590/2019, dispune reluarea cauzei din  procedura camerei preliminare, cu desfiinţarea încheierii penale nr. .../CP/27.06.2018 pronunţată de judecătorul de camera preliminară de la Tribunalul Aard în dosarul nr. ..../108/2018/a1. 

În motivarea deciziei, Curtea de Apel Timişoara, prealabil analizei pe fond a motivelor de redeschidere a procesului penal formulate de apelant prin raportare la dispozițiile art. 466 C.p.p. și ale art 6. C..E.D.O., apreciază că prezenta cerere de redeschidere a fost formulată în termenul prevăzut de art. 466 alin.1 C.p.p.. Astfel, prin cererea expediată Tribunalului Arad la data de 08.04.2019, cerere înaintată apoi Curții de Apel Timișoara și înregistrată ca fiind apel împotriva sentinței penale nr. .../07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosar nr..../108/2018, petentul solicita posibilitatea de a apela această sentință sau acordarea unei posibilități de rejudecare sau inițiere a procedurii de rejudecare în prezența sa, în baza art. 6 și art. 13 din Convenție întrucât abia în data de 01.04.2019 i-a fost transmisă o copie a sentinței penale antemenționate prin autoritățile slovace( filele 4,5,26 dosar .../108/2018 al Curții de Apel Timișoara).

Prin decizia penală nr...../A/23.09.2019 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara în dosar nr. .../108/2018, cererea numitului HE, calificată apel, a fost respinsă ca tardivă, apreciindu-se că termenul pentru declararea acestei căi de atac era depășit. De altfel, la data formulării cererii de către apelant, 08.04.2019, în baza sentinței penale nr. .../07.11.2018 fusese deja emis M.E.P.Î. nr. ..../02.01.2019 emis de Tribunalul Arad și Mandatul European de Arestare din data de 21.01.2019.

Prin urmare, a aprecia că și prezenta cerere de redeschidere a procesului penal ce formează obiectul prezentului dosar este tardivă prin raportare la dispozițiile art. 466 alin.1 C.p.p., deși apelantul, când a aflat de existența hotărârii, respectiv, după emiterea formelor de executare în dosar, a formulat, în termen, o cerere de rejudecare a cauzei în prezența sa, cerere calificată apel și respinsă ca tardivă, înseamnă a recunoaște apelantului doar drepturi iluzorii, teoretice și nu efective ceea ce contravine dispozițiilor art. 6 din C.E.D.O..

În ceea ce privește fondul cererii de redeschidere a procesului penal, Curtea observă că prima instanță a respins cererea întrucât nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 466 C.p.p., reținând că din înscrisurile aflate la dosar reiese că apelantul HE a avut cunoștință despre procesul desfășurat împotriva sa întrucât la data de 25.04.2017 a fost audiat de autoritățile din Slovacia prin comisie rogatorie internațională și a apelat sentința penală nr. .../07.11.2018 a Tribunalului Arad.

Legat de apelarea sentinței penale apelate, Curtea a analizat deja anterior acest aspect, apreciind că, în condițiile în care în baza acestei sentințe penale erau deja emise formele de executare, numitul HE solicitase, de fapt, rejudecarea cauzei în prezența sa întrucât nu a avut cunoștință de proces, cererea fiind calificată ca apel și apelul respins ca tardiv și nu analizat pe fond, acest aspect nu poate fi considerat un impediment la formularea cererii de redeschidere a procesului penal, în caz contrar dreptul său la rejudecare ar fi pur teoretic. Nu trebuie omis faptul că inculpatul nu este cetățean român, nu locuiește în România, nu cunoaște limba română.

În ceea ce privește susținerea primei instanțe potrivit căreia apelantul a avut cunoștință de derularea procesului penal încă din data de 25.04.2017 când a fost audiat prin comisie rogatorie de către autoritățile din Slovacia și cu toate acestea nu s-a prezentat în fața instanței pentru a fi audiat,deși a fost citat legal la adresa indicată în declarația din cadrul comisiei rogatorii, Curtea o apreciază neîntemeiată.

În ceea ce privește judecata în fața primei instanțe în dosarul nr. ..../108/2018,nr. ..../108/2018/a1( camera preliminară) este evident că apelantul nu a participat la niciun termen de judecată. Analizând dovezile de comunicare a rechizitoriului, de citare, comunicare încheiere/hotărâre se constată că acesta nu a primit nici rechizitoriul, nici citațiile, nici hotărârile, acestea întorcându-se toate cu mențiunea că persoana destinatară nu este cunoscută la adresă( filele 7-9, 35-36 dos .../108/2018a1, filele 11-12, 17-18,44,49 dos .../108/2018).

În legătură cu audierea prin comisie rogatorie a apelantului, Curtea constată că acesta a fost audiat în calitate de suspect în Slovacia, ocazie cu care a menționat  adresa de domiciliu ca fiind K...., Bratislava, Stare mesto la care a fost citat în faza de judecată. Curtea mai observă și faptul că organele de urmărire penală cunoșteau faptul că aceasta este adresa scriptică de domiciliu a suspectului, însă adresa faptică era în Bratislava  str C..., unde locuia cu concubina sa, adresă pe care organele de poliție au și menționat-o la efectuarea comisiei rogatorii ca fiind adresa unde poate fi găsit( filele 292-293 dos UP).

În plus, Curtea mai reține două aspecte importante și anume acela că adresa faptică a apelantului cunoscută și indicată de organele de urmărire penală înca din anul 2017 este aceeași cu adresa prezentă menționată atât în cererea calificată ca apel cât și în cererea prezentă de redeschidere și în toată corespondența trimisă de apelant la instanță. De asemenea, cu ocazia audierii ca suspect, în data de 25.04.2017, apelantul arăta că în viitor dorește să descrie totul după cum va fi necesar( 287 dos UP).

Ulterior comisiei rogatorii, la data de 29.06.2017, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva apelantului, iar citațiile emise pe numele apelantului atât anterior cât și ulterior punerii în mișcare a acțiunii penale au fost trimise netraduse și s-au întors la dosar nefiind primite de inculpat( filele 235-252 dos UP) în condițiile în care acesta locuia în Slovacia, nu era cetățean român și nu cunoștea limba română.

Transpunând practica Curții Europene a Drepturilor Omului la datele care reies din actele dosarului astfel cum au fost prezentate mai sus, se poate concluziona că apelantul HE nu a renunțat la dreptul de a participa la procesul penal, acesta a arătat prin declarația sa din 25.04.2017 că dorește în viitor să dea declarații și mai detaliate, are și în prezent aceeași adresă faptică ca cea pe care organele de urmărire penală o cunoșteau și unde au indicat autorităților slovace că poate fi găsit, însă organele de urmărire penală l-au citat ulterior într-o limbă pe care acesta nu o cunoștea, citațiile fiind restituite la dosar.

În condițiile arătate anterior, nu se poate considera că doar menționarea în declarația de suspect din aprilie 2017(luată printr-o comisie rogatorie în Slovacia) a adresei scriptice, nu și a adresei faptice cunoscute încă de atunci și care a rămas aceeași și în prezent este suficientă pentru a deduce că a cunoscut despre derularea procesului penal împotriva sa, a urmărit să se sustragă de la procesul penal, a renunțat la dreptul său de a fi prezent la proces și de a se apăra.

Pe cale de consecință, Curtea, în temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p. va admite apelul declarat de petentul condamnat HE împotriva sentinţei penale nr. .../31.07.2020 pronunţată de Tribunalul  Arad în dosarul nr. .../108/2019. Va desfiinţa sentinţa penală apelată şi rejudecând:

În temeiul art. 466 C.pr.pen. va admite cererea de redeschidere a procesului penal formulată de petentul condamnat HE cu privire la sentința penală nr. ... din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

 În temeiul art. 469 alin.7 C.pr.pen va dispune desfiinţarea sentinței penale nr. .. din data de 07.11.2018 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul  penal nr. .../108/2018, definitivă prin decizia penală nr. .../A din data de 23 septembrie 2019 a Curţii de Apel Timişoara.

Va anula M.E.P.Î. nr. .../ 02.01.2019 emis de Tribunalul Arad în baza sentinţei penale menţionate mai sus, Mandatul European de Arestare din data de 21.01.2019 şi  celelalte forme de executare emise în dosar.

În temeiul art. 469 alin.3 C.p.p. raportat la decizia Curţii Constituţionale nr. 590/2019, va dispune reluarea cauzei din  procedura camerei preliminare, cu desfiinţarea încheierii penale nr. .../CP/27.06.2018 pronunţată de judecătorul de camera preliminară de la Tribunalul Aard în dosarul nr. .../108/2018/a1.