Contestaţie decizie de pensionare

Hotărâre 3342 din 23.09.2019


3342/2019 23-09-2019

contestatie decizie de pensionare

Tribunalul ARGES

Instituția emitentă

Tribunalul ARGES

Număr hotărâre

3342/2019

Obiect dosar

contestatie decizie de pensionare

Data

23-09-2019

Materie juridică

Asigurari sociale

Stadiu procesual

Fond

 

Acesta nu este document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2019:049.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA PENTRU CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE

SENTINTA Nr. 3342/2019

Ședința publică de la 23 Septembr ie 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE R_____ G______

Asistent  judiciar D____ R________ R___

Asistent  judiciar N______ E____ S_____

Grefier D_____ G____

Pe rol judecarea cauzei Asigurări sociale privind pe contestator ul P___ I___ în contradictoriu cu inti timat a C___ J________ DE P_____ A____ , având ca obiect contestație decizie de pensionare DECIZIA NR. xxxxxx/19.04.2019 .

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns: c.j. Minodor G________ pentru parata, lipsind contestatorul.

P rocedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

În temeiul art. 131 alin.1 N.C.pr.civ., instanța constată că este competentă general, material și teritorial să judece cauza în temeiul art.153 și 154 din Legea nr. 263/2010.

Tribunalul pune în discuție durata necesară pentru cercetarea procesului.

Reprezentantul paratei apreciază cercetarea prezentei cauze la primul termen de judecata.

Tribunalul, potrivit art.2 38 alin.1 N C.pr.civ., estimează durata necesara pentru cercetarea procesului la 1 zi având în vedere obiectul cauzei si probatoriul ce trebuie administrat .

Instanț a acorda cuvântul asupra probelor, nefiind alte chestiuni prealabile.

Reprezentantul paratei soli cita proba cu înscrisuri.

Tribunalul a dmite probele solicitate de parț i, respectiv cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei.

Reprezentantul paratei arată că nu mai are probe de administrat sau de solicitat și nici excepții de invocat.

Tribunalul declară cercetarea procesului încheiata, deschide dezbaterile pe fondul cauzei și acordă cuvântul părților prezente în conformitate cu disp.art.216 N C.pr.civ.

Reprezentantul pârâtei solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată .

Tribunalul dispune, conform art.394 N C.pr.civ. , închiderea dezbaterilor în fond.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin acțiunea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 13-05-2019 , reclamantul P___ I___ a chemat în judecată pe pârâta C___ Județeană de P_____ Argeș, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună anularea deciziei nr. xxxxxx/19.04.2019 emisă de pârâtă și obligarea acesteia să emită o nouă decizie prin luarea în calcul a adeverinței nr. nr. 471/11.07.2018 eliberată de __________________________ SRL , cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este pensionat pentru limită de vârstă, solicitând recalcularea drepturilor sale de pensie prin valorificarea veniturilor pentru care angajatorul a eliberat adeverința indicată. Cu toate acestea, pârâta, încălcând principiul contributivității, a respins cererea sa de recalculare, prin decizia nr. xxxxxx/19.04.2019 , deși s-a reținut și pentru aceste venituri contribuția de asigurări sociale.

În drept, s-au invocat art. 151 din Legea nr. 263/2010 , art. 2 alin. 1 și art. 7 alin. 3 din OUG nr. 4/2005, Legea nr. 19/2000, Ordinul nr. 680/2007 și art. 164 alin. 2 și 3 din Decretul Lege nr. 389/1972, art. 55 alin. 1 din Codul fiscal .

În dovedirea cererii, reclamantul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Acțiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru, potrivit art.157 din Legea nr.263/2010.

Instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține pe fondul cauzei următoarele:

Prin decizia nr. xxxxxx/19.04.2019  emisă de pârâtă, cererea reclamantului din 12.11.2018 de recalculare a drepturilor sale de pensie prin valorificarea salariilor brute pentru care angajatorul său a eliberat adeverința nr. 471/11.07.2018 emisă de __________________________ SRL a fost respinsă cu motivarea că potrivit prevederilor art.165 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor anuale, pentru perioadele anterioare datei de 1-04-2001, se utilizează salariile tarifare de încadrare în conformitate cu modul de înregistrare în carnetul de muncă.

Într-adevăr, art.165 alin.1 lit.b din Legea nr. 263/2010 stabilește că pentru perioada 1.07.1977-1.01.1991 se utilizează la determinarea punctajelor lunare salariile nete, iar adeverința depusă de reclamant atestă veniturile brute de care a beneficiat acesta, fostul angajator menționând că pentru sumele respective s-au virat contribuțiile corespunzătoare la bugetul de stat al asigurărilor sociale.

Or, art. 2 lit. c din Legea nr. 263/2010 instituie ca principiu de bază al sistemului public de p_____ principiul contributivității.

Sub acest aspect s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție într-un recurs în interesul legii, prin decizia nr. 19/2011, în considerentele căreia, de asemenea obligatorii, conform art.517 alin.4 N C.pr.civ., se statuează că neluarea în considerare a unor sume care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale echivalează cu o încălcare a principiului contributivității.

Totodată, prin decizia nr. 19 /2012 ÎCCJ, obligatorie conform art. 517 alin. 4 C .pr.civ, se statuează că sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 01.04.2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare, sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de angajator și pentru acestea s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale.

Prin urmare, la calculul drepturilor de pensie în temeiul Legii nr.263/2010 se au în vedere toate veniturile care au constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

Art.165 din lege nu poate fi interpretat, astfel cum o face pârâta, în sensul excluderii de la valorificare a unor venituri ce au constituit bază de calcul pentru contribuția de asigurări sociale, pe motiv că adeverința eliberată de angajator evidențiază salarii brute și nu salarii nete sau invers.

Tribunalul apreciază că art. 165 din Legea nr. 263/2010 are menirea de a clarifica, având în vedere succesiunea în timp a legilor, modalitatea de înscriere în carnetul de muncă a salariilor în cursul anilor, precum și modalitatea de stabilire a bazei de calcul pentru contribuția de asigurări sociale.

Altfel spus, textul de lege prevede ce salarii se utilizează la determinarea punctajelor lunare, pentru diverse perioade, în funcție de legislația în vigoare la acel moment, reglementând deci procedura de calcul ce trebuie respectată de c___ de p_____ și având caracter orientativ.

Excluderea de la valorificare a unor venituri, ce au constituit, potrivit mențiunilor din adeverințe, baza de calcul a contribuției de asigurări sociale constituie un abuz, pârâta încălcând principiul contributivității.

Prin urmare, în contextul în care adeverința depusă la C___ de p_____ de către reclamant este emisă conform legii și angajatorul menționează că a fost reținută contribuția de asigurări sociale cu privire la aceste venituri, pârâta are obligația de a lua în calcul și aceste venituri potrivit legislației aplicabile.

Astfel că, în temeiul disp.art.107 alin.3 din Legea nr.263/2010, potrivit cărora pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, instanța va anula decizia nr. xxxxxx/19.04.2019 a CJP Argeș și va obliga pârâta să emită o nouă deciziei de recalculare a drepturilor de pensie ale reclamantului prin valorificarea venituril or brute menționate în adeverința nr. 471/11.07.2018 eliberată de __________________________ SRL.

Având în vedere că potrivit art.107 alin.5 din Legea nr.263/2010, sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin.3 se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea (în speță, la 12-11-2018 ), instanța va obliga pârâta să plătească reclamantului diferențele de drepturi de pensie ce rezultă din această recalculare începând cu data de 01. 12.2018 .

Pentru aceste considerente , tribunalul va admite acțiunea și potrivit dispozițiilor art.453 alin. (1) Cod procedură civilă va fi obligată pârâta la plata cheltuiel ilor de judecată în cuantum de 600 lei, potrivit chitanțelor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Ad mite acțiunea, formulată de reclamantul P___ I___ , CNP xxxxxxxxxxxxx , cu domiciliul în Pitești, ________________________. 1, _____________, _____________, județul Argeș, cu domiciliul procesual ales la Cabinet de Avocat „M______ Ț_______” din Pitești, __________________________. 1, ____________, ____________________ în contradictoriu cu pârâta C___ JUDEȚEANĂ DE P_____ ARGEȘ, cu sediul în Pitești, __________________ nr.38, județul Argeș.

Anulează decizia nr. xxxxxx/19.04.2019 a CJP Argeș.

Obligă pârâta să emită o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale reclamantului prin valorificarea veniturilor brute menționate în adeverința nr. 471/11.07.2018 eliberată de __________________________ SRL și să plătească acestuia diferențele drepturilor de pensie începând cu data de 01.12.2018.

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 600 lei.

Executorie provizoriu de drept.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel depunându-se la Tribunalul Argeș.

Pronunțată în ședința publică de la 23 Septembrie 2019 , la Tribunalul Argeș , Secția pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale.

Președinte,

R_____ G______ Asistent  judiciar,

D____ R________ R___ Asistent  judiciar,

N______ E____ S_____

Grefier,

D_____ G____  

Red. D.R.R. – 28.09.2019

4 ex.

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

________________________________________

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596