Contestaţie decizie de pensionare

Sentinţă civilă 1184 din 27.09.2021


COD ECLI….

ROMÂNIA

TRIBUNALUL ARAD Operator 3207/2504

Secţia a III-a Contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale

Dosar nr. (...)

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1184

Şedinţa publică din data de 27 septembrie 2021

Preşedinte: (...)

Asistent judiciar: (...)

Asistent judiciar: (...)

Grefier: (...)

S-a luat în examinare acţiunea civilă formulată de reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâta ..., având ca obiect contestaţie decizie de pensionare.

(...)

TRIBUNALUL

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Tribunalului Arad la data de 01.07.2021, reclamanta ... în contradictoriu cu pârâta ..., a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea Deciziei nr. ... privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale precum şi a Buletinului de calcul al sumelor încasate necuvenit cu prestaţii de asigurări sociale şi a Deciziei nr. ... privind încetarea plăţii pensiei de invaliditate; încetarea efectelor Deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit şi repunerea părţilor situaţia anterioară emiterii acesteia; exonerarea de la plata sumei de ... lei cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale încasate necuvenit în perioada 01.03.2018 - 01.03.2021; anularea executării silite, cu consecinţa radierii debitului de ... lei; întoarcerea executării silite ca urmare a desfiinţării titlului executoriu şi obligarea pârâtei la restituirea sumelor constând în drepturi pensie de invaliditate, reţinute sau pentru care a operat compensaţia la momentul pronunţării hotărârii; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

(...)

Pârâta ... a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

(...)

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Decizia medicală nr. ... a fostei Comisii de pensii din cadrul ..., reclamanta a fost încadrată în gradul III de invaliditate cu diagnosticul de ... iar prin Decizia nr. ... a fostului DGMPS ... - Oficiul de Pensii a fost înscrisă la pensie de invaliditate, începând cu data de 01.05.1995, în conformitate cu prevederile Legii nr.3/1977.

 În 26 martie 2004 reclamanta a cerut transferul dosarului de pensie de la Casa Judeţeană de Pensii... - ... la Casa Judeţeană de Pensii ... – ..., motivat de faptul că şi-a schimbat domiciliul din judeţul ... în judeţul ... Potrivit Adresei de transfer nr. ..., transferul dosarului s-a produs începând cu data de 01.04.2004 dosarul de pensie figurează înregistrat sub nr. ...

La data de 20.05.2004 Casa Judeţeană de Pensii ... a emis Decizia nr. ... privind acordarea pensiei de invaliditate (fila ...).

Începând cu anul 2010 reclamanta locuieşte împreună cu fiica sa şi şi-a schimbat adresa de domiciliu din judeţul ... în judeţul ..., motiv pentru care a formulat o nouă cerere de transfer.

Potrivit Adresei ..., Casa Teritorială de Pensii ... a transmis dosarul nr. ... Casei Teritoriale de Pensii ... (fila ...). După transferul dosarului de pensie, pârâta Casa Teritorială de Pensii ... - Direcţia de stabiliri şi plăţi pensii a emis Decizia nr. ... privind acordarea pensiei de invaliditate în favoarea reclamantei.

Ca urmare a acţiunii desfăşurate la nivel naţional la sfârşitul anului 2020, de verificare şi suprapunere a bazelor de date în cazul pensionarilor de invaliditate, s-a constatat faptul că pensia de invaliditate a reclamantei se află în plată în ciuda faptului că nu s-a prezentat cu documente medicale care să permită reconstituirea dosarului medical.

Prin Adresa nr. ... – ... comunică Cabinetului de expertiză medicală .. 1 că: urmare a adresei nr. ... înregistrată cu nr. ... prin care se solicită informaţii cu privire la dosarele medicale a reclamantei: „În baza adreselor transfer nr. ... înregistrată la instituţia noastră la ... privind pe ..., (...) prin prezenta vă comunicăm că au fost transferate doar dosarele administrative. Conform actelor din dosarul administrativ, ... a constatat că nu deţine dosarul medical al titularei ..., în scopul reconstituirii acestuia solicitând originale şi copii xerox după deciziile medicale şi alte acte medicale deţinute de către aceasta. Întrucât titulara nu a prezentat acte, dosarul medical nu a fost reconstituit, prin urmare vă rugăm să procedaţi la reconstituirea dosarului medical al susnumitei." (fila ...)

La sfârşitul lunii ianuarie 2021, Cabinetul de expertiză medicală ... nr. 1 a transmis Serviciului Stabiliri Pensii din cadrul CJP ... lista cu pensionarii beneficiari ai pensiei de invaliditate care nu s-au prezentat la citaţie şi/sau nu au decizie nerevizuibilă, printre care şi reclamanta, ca pensionar revizuibil.

Prin Adresa nr... Compartimentul de expertiză medicală, înregistrată la ... sub nr.... comunică 1 că: urmare a adresei nr. ... înregistrată cu nr. ... a transmis către Serviciul Stabiliri lista pensionarilor de invaliditate identificaţi cu ocazia controlului CNPP nr. ... care nu s-au prezentat la citaţie pană la data prezentă, şi/sau nu au decizie nerevizuibilă, la poziţia 5 fiind menţionată şi reclamanta (fila ...).

Pe baza acestor înscrisuri a fost întocmit în Referatul nr. .. şi în Nota internă pentru Serviciul Stabiliri şi Verificări Prestaţii nr. .. în care se arată că urmează a se proceda la: „încetarea drepturilor de pensie din dosar nr. ... al titularului ..., începând cu data expirării celor 12 luni, respectiv 01.06.2016 de la data la care titularul ar fi trebuit suspendat, ca urmare a neprezentării la revizuirea medicală.

Se mai menţionează că termenul de revizuire este stabilit conform deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, depusă la înscrierea iniţială la pensie, aflată la dosarul de pensie al fiecărui titular. În speţă, potrivit  Decizia medicale nr. ... a fostei Comisii de pensii din cadrul Consiliului Popular al Judeţului ..., termenul de revizuire a fost stabilit la data de ..., respectiv la 2 ani (fila ...),

Prin Decizia nr. ... s-a dispus încetarea plăţii pensiei, retroactiv, începând cu data de 01.06.2016, în temeiul art. 113 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare (fila ...).

Această decizie a fost urmată de emiterea prin Deciziei nr.... privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale. Totodată, s-a procedat la constituirea debitului pentru pensia încasată necuvenit pe ultimii 3 ani, în perioada 01.03.2018 - 01.03.2021, în cuantum de 2... lei (fila ...).

În luna aprilie 2021 reclamanta s-a prezentat la Cabinetul de expertiză medicală nr. 1 în vederea expertizării şi astfel s-a emis Decizia medicală nr. ..., a fost încadrată în gradul III de invaliditate cu diagnosticul de deficienţă globală medie, capacitatea de muncă pierdută cel puţin jumătate, cu termen de revizuire la data de 03.04.2024 (fila ...).

În baza noii decizii medicale, reclamanta a formulat o nouă cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate, cerere înregistrată la ... sub nr. ....

Prin Decizia nr. ..., reclamanta a fost înscrisă la pensia de invaliditate începând cu data de ... (fila ...).

În drept, în conformitate cu dispoziţiile art.78 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice ,, (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz: a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; b) încadrarea în alt grad de invaliditate; c) redobândirea capacităţii de muncă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare şi soluţionare, conform prevederilor art. 71.

Art.114 ,,În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:... c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;’’

Art.179 ,,1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare, prin care se stabileşte în sarcina beneficiarilor obligaţia de restituire a acestor sume.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.

(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu.’’

Acţiunea reclamantei este întemeiată pentru următoarele considerente:

Sub aspectul legalităţii se va constata că potrivit dispoziţiilor legale invocate, aşa cum a susţinut şi reclamanta, anterior emiterii deciziei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, pârâta trebuia să emită o decizie de suspendare a plăţii pensiei de invaliditate în termen de o lună de la data la care pensionarul trebuia să se prezinte la revizuirea medicală obligatorie, după care să emită o decizie de încetare a plăţii pensiei de invaliditate în termen de 12 luni de la împlinirea termenului de revizuire. Pârâta nu a emis o decizie de suspendare a plăţii pensiei, în legătură cu această măsură făcându-se doar menţiune în Referatul nr. ... şi în Nota internă pentru Serviciul Stabiliri şi Verificări Prestaţii nr. ... că urmează a se proceda la: „încetarea drepturilor de pensie din dosar nr. .... al titularului ..., începând cu data expirării celor 12 luni, respectiv ... de la data la care titularul ar fi trebuit suspendat.

Ca urmare, reclamanta a fost lipsită de posibilitatea de a contesta măsura suspendării plăţii pensiei, dar şi de intrare în legalitate dacă, în această împrejurare, s-ar fi constatat că a fost generată de o eventuală culpă a reclamantei. Vătămarea produsă reclamantei este evidentă, pentru că, procedând astfel, pârâta a facilitat producerea presupusului prejudiciu creat bugetului asigurărilor sociale, achitând în continuare reclamantei sume pe care, în prezent, susţine că nu i se cuveneau.

În ce priveşte decizia de încetare a pensiei, prin Decizia nr. 12/2017 pronunţată de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii,s-a acceptat că aceasta poate fi emisă şi concomitent cu decizia pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit, în considerarea acestei decizii arătându-se că ,, ,, 18. Dispoziţiile art. 179 din Legea nr. 263/2010 pot constitui temei juridic pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, numai în contextul coroborării lor cu dispoziţiile art. 114 şi art. 116 din Legea nr. 263/2010, ceea ce presupune emiterea prealabilă sau concomitentă a unei decizii de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie. Aceasta întrucât raporturile de asigurări sociale se nasc, se modifică şi se sting (o astfel de definiţie pe deplin acceptată este inerentă oricărui raport juridic, public sau privat) în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale (din această perspectivă, raportul juridic capătă specificitate), în condiţiile strict prevăzute de lege. Odată constituit dreptul asiguratului la primirea indemnizaţiei de asigurări sociale (şi, corelativ, obligaţia instituţiei de asigurări de a o plăti), de principiu, acesta nu poate fi modificat decât tot printr-o decizie, prin care să se dispună asupra dreptului de pensie - încetarea, suspendarea etc. plăţii pensiei - şi doar în mod subsecvent se va proceda la recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale.

24. ... aceste titluri executorii sunt emise ca urmare a constatării existenţei unor debite în sarcina beneficiarilor sistemului public de pensii, pe baza unor decizii de revizuire a drepturilor iniţial stabilite sau ca urmare a descoperirii unor împrejurări care ar fi justificat suspendarea sau încetarea plăţii pensiei; în măsura în care apărările se bazează pe contestarea acelor împrejurări ori a relevanţei lor, persoana interesată va putea obţine anularea deciziei de recuperare a debitului şi a actelor de executare, doar contestând, fie în prealabil, fie în cadrul aceluiaşi dosar, însăşi decizia de suspendare sau de încetare a plăţii pensiei; ...

25. În considerarea acestor temeiuri de drept, interpretate sistematic, raţional, se poate considera că un raport juridic de asigurări sociale s-ar putea defini printr-o singură decizie de acordate a dreptului la pensie, în temeiul căreia să se facă plata efectivă a pensiei, sau printr-o succesiune de decizii de acordare, recalculare, revizuire, încetare, suspendare, reluare, modificare a dreptului la pensie, cu precizarea explicită că o eventuală decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale este într-un raport de accesorialitate, de condiţionare, de subsecvenţă cu decizia de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie, întrucât numai astfel se respectă dispoziţiile legale şi se conferă previzibilitate drepturilor beneficiarilor sistemului public de pensii.

26. Pentru ipoteza în care s-a procedat direct la emiterea deciziei de recuperare a debitului (operaţiunile de suspendare sau încetare a plăţii pensiei fiind total ignorate de emitent), se consideră că soluţionarea contestaţiei în privinţa acestei decizii nu poate ignora apărările ce vizează nerespectarea dispoziţiilor art. 113, 114 şi 116 din Legea nr. 263/2010, fie ca o condiţie de admisibilitate de fond - asigurarea premiselor pentru demonstrarea susţinerilor contestatorului, fie ca apărare de fond - contestarea împrejurărilor care au condus la întrerupere, suspendare, a relevanţei lor pentru cauza pendinte etc.’’

Se remarcă însă, că interpretarea dată de instanţa supremă nu vizează şi posibilitatea pe care casa de pensii ar avea-o în a opta între a comunica sau nu a decizia de încetare a plăţii pensiei.

Similar cu cele reţinute în privinţa deciziei de suspendare a plăţii pensiei, se constată că, procedând de această manieră, reclamanta este lipsită de posibilitatea de a o contesta în mod real, fiindu-i cunoscută doar existenţa ei (din conţinutul deciziei pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit), iar nu şi temeiurile de fapt şi de drept care justifică emiterea ei.

Sub aspectul temeiniciei se reţine că dreptul la pensie de invaliditate este condiţionat de constatările medicului expert al asigurărilor sociale, medic care are obligaţia de a emite o decizie în acest sens şi a o transmite casei teritoriale de pensii. Aceluiaşi medic îi revine obligaţia de a încunoştiinţa casa teritorială de pensii dacă pensionarul s-a prezentat în vederea efectuării revizuirii medicale, pentru că numai astfel este posibilă aplicarea dispoziţiilor art.78 alin.4, respectiv art.114 alin.3 din Legea nr.263/2010.

Potrivit dispoziţiilor legale anterior citate, revizuirea are scopul de a verifica eventualele modificări intervenite cu privire la capacitatea de muncă a persoanei, respectiv dacă aceasta îşi păstrează gradul de invaliditate, va fi încadrată într-un alt grad sau îşi redobândeşte capacitatea de muncă.

Revizuirea medicală este periodică, obligatorie şi presupune fixarea prealabilă a datei la care pensionarul trebuie să se prezinte pentru verificarea capacităţii de muncă.

De asemenea, pentru a se dispune suspendarea plăţii pensiei neprezentarea la revizuirea medicală trebuie să-i fie imputată pensionarului.

În speţă, pârâta este în imposibilitate de a proba că reclamanta a fost încunoştiinţată cu privire la data la care trebuia să se prezinte pentru efectuarea revizuirii medicale, prin întâmpinare pârâta recunoscând că nu se află în posesia dosarului medical al reclamantei, ci doar în posesia dosarului de pensie la acesteia, însă acest fapt nu poate fi imputat, sub nicio formă reclamantei.

De altfel, nici această împrejurare nu i-a fost cunoscută reclamantei până în anul 2020 când a fost convocată la comisia medicală şi s-a prezentat, afirmativ fără a fi înştiinţată cu privire la termenul viitor de revizuire medicală.

Potrivit menţiunilor pârâtei ,,în anul 2004 dosarul de pensie a fost transferat la Casa Judeţeană de Pensii ..., ca urmare a schimbării domiciliului susnumitei în loc. ..., însă, din corespondenţa purtată între CJP ... şi CJP ..., rezultă că dosarul medical nu a fost transferat odată cu cel de pensie. Mai mult, în scopul reconstituirii acestuia, a fost citată titulara pensiei să prezinte către CJP ... deciziile medicale, precum şi alte documente medicale pe care le deţine, însă reclamanta nu a dat curs cererilor’’.

Reclamanta a recunoscut că a fost contactată de CJP ... şi a relatat corespondenţa verbală cu angajaţii instituţiei.

Însă, chiar admiţând punctul de vedere al pârâtei, nu i se poate imputa reclamantei că până în anul 2016 autoritatea competentă nu a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 78 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 şi nu a suspendat plata pensiei de invaliditate.

Nici instituţia pârâtă nu a procedat astfel în anul 2016 când, la cererea petentei, dosarul de pensie a fost transferat la .... La dosarul de pensie nu a fost ataşat dosarul medical. ... a emis Decizia de transfer a pensiei de invaliditate nr. ..., în temeiul Legii nr.19/2000, începând cu data de 01.06.2016.

Deşi a cunoscut că dosarul medical al reclamantei, care justifică şi plata pensiei, nu este ataşat dosarului administrativ, instituţia pârâtă nu a făcut demersuri în vederea refacerii lui, decât în anul 2020, ca urmare a acţiunii desfăşurate la nivel naţional, de verificare şi suprapunere a bazelor de date în cazul pensionarilor de invaliditate.

Starea de fapt descrisă care a condus la plata pensiei în mod continu coroborată cu starea de sănătate a reclamantei, aceasta fiind încadrată în grad de handicap permanent potrivit certificatului nr. ..., cu lipsa oricăror convocări scrise din partea autorităţilor competente şi cu perioada lungă de timp scursă de la emiterea deciziei iniţiale de pensie, sunt de natură a crea prezumţia pentru reclamantă că nu era obligată să se prezinte pentru efectuarea revizuirii medicale şi, prin urmare, caracterul neimputabil al neprezentării sale.

Această concluzie este întărită de împrejurarea că în data de 23.04.2021 reclamanta a formulat o nouă cerere de acordare a pensiei de invaliditate, fiind emisă Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr. .... Pe baza acestei decizii a fost eliberată Decizia nr. ... privind acordarea pensiei de invaliditate.

În considerarea celor ce preced şi a textelor legale invocate, se va constata că Decizia nr.... privind încetarea plăţii pensiei de invaliditate emisă de Casa Teritorială de Pensii ... şi Decizia nr.... privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în materie şi vor fi anulate.

Referitor la capetele de cerere care vizează executarea silită, se va constata că, în temeiul art. 179 alin.3 din Legea nr.263/2010 cu modificările ulterioare, decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu.

Întrucât a apreciat că debitul nu poate fi recuperat în termenul general de prescripţie de 3 ani, temeiul art. 181alin.3 din Legea nr.263/2010 cu modificările ulterioare, pârâta a transmis titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, aspect ce rezultă din Adresa nr. ... a Casei Naţionale de Pensii Publice prin care se precizează că decizia a fost comunicată ANAF.

Anularea titlului executoriu lipseşte de temei acest demers, iar eventualele sume încasate în baza lui se consideră nedatorate şi se impun a fi restituite.

În ce priveşte solicitarea ca hotărârea să fie comunicată organului fiscal, se va reţine că acesta nu este parte în proces, rezultatul acestuia putându-i fi făcut cunoscut prin prezentarea hotărârii de partea interesată.

În temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă, pârâta va fi obligată să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 1950 lei, reprezentând onorariu avocat justificat .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte contestaţia formulată de contestatoarea ...  , în contradictoriu cu intimata ... şi în consecinţă:

Anulează Decizia nr. ... privind încetarea plăţii pensiei de invaliditate emisă de Casa Teritorială de Pensii ....

Anulează Decizia nr.... privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale emisă de Casa Teritorială de Pensii ... şi a Buletinului de calcul al sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, cu consecinţa exonerării contestatoarei de la plata sumei de ... lei cu titlu de prestaţii sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale încasate necuvenit în perioada 01.03.2018 – 01.03.2021;

Anulează executarea silită pornită în baza deciziei de mai sus şi dispune întoarcerea executării silite ca urmare a desfiinţării titlului executoriu şi obligarea intimatei la restituirea sumelor constând în drepturi de pensie de invaliditate, reţinute sau pentru care a operat compensaţia la momentul pronunţării hotărârii.

Respinge restul pretenţiilor.

Obligă intimata să plătească contestatorului cheltuieli de judecată în sumă de ... lei reprezentând onorariu avocat.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Arad.

Pronunţată la data de 27 septembrie 2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

Cu vot consultativ

Preşedinte Asistent Judiciar Asistent Judiciar

 (...) (...) (...)

Grefier

(...)