Contestatie la executare

Hotărâre 1531 din 28.07.2020


1531/2020 contestatie la executare

28-07-2020 Tribunalul ARGES

Instituția emitentă

Tribunalul ARGES

Număr hotărâre

1531/2020

Obiect dosar

contestatie la executare

Data

28-07-2020

Materie juridică

Civil

Stadiu procesual

Apel

 

Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2020:013.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEȘ [*]

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 1531/2020

Ședința publică de la 28 Iulie 2020

Tribunalul constituit din:

PREȘEDINTE R_______ V_______

Judecător G_______ D____ N______

Grefier D______ I____ G____

Pe rol judecarea apelului declarat de către intimatul D.G.R.F.P. PLOIEȘTI - A___ ARGEȘ împotriva sentinței civile nr. 1608/13.06.2019 pronunțată de Judecătoria Câmpulung în dosarul nr. XXXXXXXX /2019 în contradictoriu cu intimata contestatoare S.C. K_____ F_____ C________ S.R.L. , având ca obiect contestație la executare întoarcere executare -adresa nr. xxxxx/76 din 06.03.2019.

La apelul nominal făcut în ședința publică , la strigarea cauzei , s - a p rezentat avocat C iolcă G_______ pentru intimat ă , conform împuterniciri i avocațiale depusă la dosar la fila 37, l ipsă fiind părțile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Sa făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care invedereaza că dosarul a fost repus pe rol după suspendare a de d rept dispusă la data de 21 aprilie 2020.

La interpelarea t ribunalului reprezentantul intimatei arată că nu are cereri prealabile de formulat iar cu privire la proba cu înscrisuri solicitată de apelant ă , avocat C iolcă G_______ solicită respingerea ca neconcludentă. Nu solicita administrarea de probe noi în apel.

Tribunalul, în conformitate cu dispozițiile a rt . 478 alin . 2 și a rt . 479 alin . 2 Cod Procedură Civilă, deliberând asupra probei cu î nscrisuri, solicitat ă de către apelant ă , constată că nu au fost depuse înscrisuri noi, motiv pentru care o respinge.

Tribunalul i a act că intimata nu solicita administrarea de probe noi în apel.

Nefiind alte probe de administrat t ribunalul acordă cuvântul în dezbateri , pe apel.

Avocat C iolcă G_______ solicită respingerea apelului ca nefondat, urmând a se reține că sancțiunea contravențională aplicată nu mai poate fi executată în raport de dispozițiile Deciziei nr. 228/2007 a Curții Constituționale. Tribunalul Dâmbovița, în considerentele deciziei pronunțate, reține, cu autoritate de lucru judecat, faptul că, prin Ordinul nr. 1078/2017, exploatarea forestieră nu mai face parte din procedurile supuse autorizării de mediu însă această procedură legislativă a intervenit după data aplicării sancțiunii în cauză, prin urmare, efectele dezincriminării, conform interpretării date de Curtea Constituțională, se limitează la neexecutarea sancțiunii aplicate.

Curtea Constituțională constată că sintagma nu se mai sancționează trebuie înțeleasă în sensul că, prin intrarea în vigoare a legii care nu mai prevede fapta drept contravenție, sancțiunile contravenționale nu se mai aplică iar în cazul celor aplicate nu se mai execută. Solicită acordarea cheltuielilor de judecată.

Tribunalul declară dezbaterile închise și reține apelul spre soluționare.

INSTANȚA

Asupra apelului civil de față, deliberând:

Constată că, prin data de 25 martie 2019, pe rolul Judecătoriei Câmpulung , județul Argeș, a fost înregistrată sub numărul XXXXXXXXXXXXX , contestația la executare formulată de contestatoarea S.C. K_____ F_____ C________ S.R. L., cu sediul în ________________________, _________________ P_____ , nr. 480 A , județul Argeș, CUI xxxxxxxx, reprezentată legal prin G______ I____, administrator, reprezentata convențional prin avocat ales C_____ G_______, având sediul profesional la Cabinet Individual de Avocat C_____ G_______, în Municipiul Câmpulung _____________________ nu, nr. 3, ___________. E, __________________________, C.I.F. xxxxxxxx, în baza î mputernicirii avocațiale anexă în contradictoriu cu intimata D____ Ploiești - A___ Argeș , cu sediul în Municipiul Pitești, B -dul Republicii , nr.118, județul Argeș, împotriva executării silite, respectiv a pop ririi înființate pe contul acesteia deschis la Banca Transilvan ia și a încasării sumei de 30.000 lei, fără a i se comunica vre un act de executare silită, respectiv soma ție, titlu executoriu sau adresă de înființare a popririi.

Solicită de asemenea contestatoarea întoarcerea executării și restabilirea situației anterioare acesteia, respectiv restituirea sumei de 30.000 lei, încasată prin poprire, potrivit dispozițiilor art. 723 Cod de procedură civilă .

Contestatoarea a solicitat să fie obligată in t imata și la plata cheltuielilor de judecată.

Motivând în fapt contestația, contestatoarea arată că, c u adresa nr.xxxxx/76 din data de 06 martie 2019, intimata i-a solicitat să se prezinte la sediul acesteia din Municipiul Câmpulung, județul Argeș cu documentele menționate în convocare, în scopul clarificării unei creanțe în sumă de 32.556 lei (anexa 1) .

Au oferit explicații intima tei, precizând și dovedind că suma de 2.558 lei a fost achitată la trezorerie din data de 07.03.2019 , iar amenda în sumă de 30.000 lei reprezintă o sancțiune contravențională dispusă de Garda de Mediu Dâmbovița, în baza procesului verbal de contraven ție ________ nr.xxxxx din 21 decembrie 2015.

A  mai precizat de asemenea contestatoarea, că fapta contravențională pentru care a fost sancționată, respectiv lipsa autorizației de mediu în activitatea de exploa tare, a fost dez in criminată, motiv pentru care sancțiunea aplicată nu se mai execută.

Intimata la data de 20 martie 2019, ulterior acestei întâlniri, ignorând motivele și documentele prezentate, fără a i s e comunica un act de executare, a trecut la b locare a contului deschis de contestatoare la Banca Transilvania și executarea contravențională (anexele 2,3) .

Contestatoarea învederează de asemenea, că p oprirea pe contul acesteia și executarea sumei de 30.000 lei, la data de 20 martie 2019, reprezintă acte de execut are silită, motiv pentru care a formulat prezenta contestație la executare.

Ulterior aplicării sancțiunii contravenționale, contestatoarea arată că fapta a fost dezincriminată prin Ordinul nr. 1078/2017, privind modificarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul MIM DO nr. 1978/2007, emis de Ministerul Mediului

Astfel, după emiterea Ordinului nr.1078/2017, pentru activitățile de exploatare forestieră nu mai este necesară autorizația de mediu.

Tribunalul Dâmbovița, investit cu soluționarea apelului, în cadrul plângerii contravenționale, a constatat, în motivarea deciziei, că: …,,p rin Ordinul nr.1078/2017, emis de Ministerul Mediului, exploatarea forestieră nu mai face parte din activitățile supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu , însă această procedură legislativă a intervenit după data aplicării sancțiunii în cauză, prin urmare, efectele dezincriminării, în această situație, conform interpretării date de Curtea Constituțională, se limitează la neexecutarea sancțiunii legal aplicate.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 228/2007, a admis excepția de neconstituționalitate și a constata t că dispozițiile art. 12 alin. (1 ) din O . G . nr. 2/2001, privind regimul contravențiilor, sunt neconstituționale î n măsura î n care prin sintagma ,,nu se mai sancționează”, prevăzută de text, se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravențio nale, nu și executarea acesteia.,

În motivarea deci ziei Curtea retine că sintagma ,,nu se mai sancționează” trebuie înțeleasă în sensul că, prin intrarea în vigoare a legii care nu mai prevede fapta drept contravenție, sancțiunile contravenționale nu se mai aplică, iar în cazul celor aplicate nu se mai execută.

Efectele legii noi, care dezincriminează fapta, se aplică tuturor sancțiunilor contravenționale aplicate și neexecutate până la data intrării sale în vigoare, reține Curtea în motivarea sa.

Astfel, o sancțiune aplicată în baza unei legi, pentru o faptă dezincriminată printr-un nou act normativ, urmează să nu mai fie executată, chiar dacă procedura de executare a acesteia a început, iar în cazul de față, prin intrarea în vigoare a Ordinului nr.1078/2017, exploatarea forestieră nu mai face parte din activitățile supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu și, în consecință, sancțiunea contravențională nu se mai execută.

Pentru aceste motive mai sus detaliate, contestatoarea solicită admiterea contes tației la executare , așa cum a fost formulată, anularea actelor de executare silită, întoarcerea executării și restabilirea situației a nterioare.

În drep t, contestația la executare este întemeiată pe dispozițiile art. 712 - 713 și art. 723 - 724 Cod de procedură civilă.

În dovedirea contestației contestatoarea înțelege să s e folosim de proba cu înscrisuri, respectiv cele anexate cerer ii, precum și relații de la intima tă în legătură cu modul în care a procedat la executarea silită.

A anexat la fila 7 dosar, în original dovada plății taxei judiciare de timbru și împuternicire avocațială (fila 6) .

În cadrul probei cu înscrisuri, la dosarul ca uzei au fost depuse de contestatoare, înscrisurile de la filele (8 -18 dosar).

După comunicarea cererii de chemare în judecată și a înscrisurilor atașate cererii, la data de  08 aprilie 2019 s-a formulat și depus la dosarul cauzei întâmpinare de către inti mata Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Pitești pentru Serviciul Fiscal Municipal Câmpulung, cu sediul în Municipiul Pitești, _____________________. 118, județul Argeș, prin care a solici t at respingerea contestației la executare ca nefondată, pentru următoarele considerente:

Solicită intimata în principal, ca instanța să dispună verificarea achitării taxei judiciare de timbru aferentă contestației la executare , conform dispozițiilor O . U . G . nr. 80/2013 pri vind taxele judiciare de timbru, iar în lipsa s atisfacerii timbrajului impus de legislația în vigoare, invocă excepția netimbrării acțiunii și pe cale de consecință solicită anularea ca netimbrată, a  contestației la executare.

În cazul î n care contestatoarea nu va achita taxa judiciară de timbru conform prevederilor legale de mai sus, s-au a achitat insuficient timbrajul, intimata solicită anularea ca netimbrată sau insufic ient timbrată a contestației la executare.

Invocă de asemenea excepția inadmisibilității contestației la executare , având în vedere faptul că, potrivit art. 260 din Legea nr. 207/2015, republicată: ,, Persoanele interesate pot face contestație împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare, precum și în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condițiile legii.

Contestația poate fi făcută și împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanță j udecătorească sau de alt organ j urisdicțional și dacă pentru contestarea lui nu există o al tă procedură prevăzută de lege”, cu completările ulterioare în vigoare, rezultă, fără echivoc, faptul că, o contestație la executare se poate întemeia doar pe invocarea unor neregularități cu privire la actele de executare atacate.

Astfel, o contestație la executare împotrivă unui act de executare, trebuie să se întemeieze pe invocarea unor neregularități cu privire la comunicarea lor, la îndeplinirea condițiilor de formă obligatorii emiterii lor și nu cu privire la titlurile de creanță în baza cărora au fost emise, pentru care legea prevede căi speciale de atac.

Totodată, intimata mai arată, contestația la executare silită reprezintă mijlocul prin care părțile participă la executarea silită, ori altele i nteresate p ot cere instanței să verifice dacă actele de executare silită au fost în deplinite cu respectarea strictă a prevederilor legale și să desființeze mă surile luate nelegal.

Pot constitui obiect al contestației la executare în materie fiscală : orice act de executare efectuat de organele fiscale cu încălcarea p revederilor Codului de procedură fiscală, așadar executarea silită propriu - zisă ; lămurire a titlului executoriu; refuzul organului de executare de a îndeplini un act d e executare in condițiile legi și împărțirea bunuril or pe care debitorul le deține în proprietate comună cu alte persoane sau pretinderea de către un terț a unui drept de proprietate asupra bunului urmărit.

Aș a cum s-a arătat, contestația la executare poate avea ca obiect și titlul executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, însă numai în situația î n care titlul atacat nu es te o hotărâre dată de o instanță judecătorească sau de un alt organ jurisdic țional și dacă pentr u contestarea acestuia nu există o altă procedură prevăzuta de lege .

Cu privire la inadmisibilitatea contestației la titlu , intimata arată că, î n situațiile menționate de dispozițiile exprese a le legii, Curtea Constituțională a reținut că în esență , contestația la executare este destinată să înlăture neregularități comise cu prilejul urmăririi silite sau să expliciteze titlul executoriu c ar e urmează a fi valorificat.

Î n cadrul soluționării contestației la ex ecutare , instanța nu poate examina împrejur ări care vizează fondul cauzei ș i care sunt de natur ă să repună in discuție hotărâri care emană de la organe cu activit at e jurisdicțională, în fața cărora au avut loc dezbateri contradictorii, părțile având posibi litatea cu acest prilej de a invoca apărările de fond necesare. O soluție contrară , sub acest aspect ar nesocoti principiul autorității de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.

Din interpretarea acestui text de lege rezultă fără echivoc faptul că , o con testație la executare se poate î ntemeia numai pe invocarea unor neregularități cu privire la actele de executare atacate.

În cauză, din lecturarea criticilor invocate î n apărare de către contestatoare nu rezult ă nici un motiv de nelegalitate, nic io încălcare a dispozițiilor Legii nr. 207/2015 r eferitoare la executarea silită. Este ast fel inadmisibilă, consideră intimata, pe calea contestație i la executare solicitarea anulă rii tuturor formelor de executa re, întrucât titlul executoriu î n baza cărui a s-a început executarea silită ar fi netemeinic, ori, așa cum s-a arătat, î n cadrul unei contestații la ex ecutare pot fi atacate numai actele de executare propriu-zise.

Intimata apreciază că această ac țiune nu constituie o motivare î n fapt a aspectelor de nelegalita te a actelor de executare, a șa cum prevăd dispozițiile art. 260 din Legea nr. 207/2015, ci argumente cu privire la titlul de creanță care se pune în executare , ceea ce nu poate co nstitui o motivare î n cadrul unei contestații la executare.

Nu se identifică nici un motiv de nelegalitate, nici o încălcare a dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind C odul de procedură fiscală referitoare la executarea silită.

Societatea debitoare figurează î n evidentele fiscale ale intimatei cu un debit î n sum ă de 30 000 lei r epr ezentând amenda contravențională  aplicată prin procesul verbal de  contravenție S eria A B nr. xxxxx/21.12.2015 transmisă de către Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Dâmbovița.

Înregistrată sub nr. 5264 din data de 15 ianuarie 2016 con testatoarea a depus la sediul Serviciului Fiscal Municipal Câmpulung, un certificat de grefă emis de Judecătoria Câmpul ung, în dosarul nr. XXXXXXXXXXX din 1 4.01.2016 prin care se certifică faptul ca a fo rmulat plângere contravențională î n c ontradictoriu cu Garda Națională d e Mediu - Comisariatul Județean Dâmbovița, împotriva procesului verbal de contravenție ________ nr. xxxxx din data de 21 decembrie 2015.

Astfel, u rmare de punerii certificatului de grefă, a fost suspendată executarea amenzii.

La data de 22 ian uarie 2019, î n baza Deciziei Civile nr. 856/16.03.2017 rămas ă definitivă la data de 24 octombrie 2018 prin respingerea apelului confor m Deciziei nr. 1113 din 24.10.2018  pronunțată de Tribunalului Dâmbovița - Bir oul Executări Contravenționale î n dosar ul n r. XXXXXXXXXXX, s-a comunica t intimatei că se va proceda la executarea silită a debitului.

Urmare t ransmiterii deciziei definitive, î n conformitate cu dispozițiile art . 230 alin . 1 din Legea nr. 207/2015 privin d Codul de procedură fiscală s- a procedat la executarea silită prin c omunicarea somației nr. xxxxxxx din data de 12 februarie 2019 confirmată la data de 21  februarie 2019.

Având în vedere că î n termen de 15 zile de la data comunicării somației nu s-a stins debitul , intimata a procedat la continuarea măsurilor de executare silit ă p rin poprire asupra veniturilor și disponibilităților bănești î n conformitate cu art. 236 din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare, sens în care s-a emis adresa de înființare a popririi nr. xxxxx din data de 14 martie 2019.

Mai arată intimata și faptul că actele de execu tare întocmite de către Serviciu l Fiscal Municipal Câmpulung au fost comunicate contestato a rei, cu confirmare de primire, astfel ca aceasta nu poate invoca necunoașterea obligațiilor bugetare datorate, iar după cum se poate  observa o rganele de executare din cadrul Serviciu l Fiscal Municipal Câmpulung au procedat corect la aplicarea pr evederilor Codului de procedură fiscală , adresa de înființare a poprir ii asupra dispon ibilităților bănești întocmite î n dosarul de executare, fiind absolut legale si temeinice.

În concluzie, arată intimata c ă actele de executare emise de aceasta sunt legale și temeinice având î n vedere dispozițiile legii speciale sus invocat e, motiv pentr u care se impune  respingerea contestației la executare.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 205 - 208 Cod de procedură civilă, iar în temeiul art. 223 alin. 3 Cod de procedură civilă.

Prin re zoluția din data de 08 aprilie 2019 (fila 30 dosar), instanța a fixat primul termen de judecată în ședință publică l a data de 23 mai 2019, pentru când a dispus a fi citate părțile.

La data de 11 aprilie 2019 intimata a înaintat prezentei cauze dosarul de executare nr. XXXXXXXXX/ din data de 09 aprilie 2019 8 filele 34 - 58 dosar.

Contestatorul a depus la dosar în copie Sentința Civilă nr. 856 din data de 16 martie 2017 pronunțată de Judecătoria Târgoviște, județul Dâmbovița, în dosarul civil nr.XXXXXXXXXXX* și  Decizia nr.1113 din data de 24 octombrie 2018 (filele 62 – 73) iar relațiile solicitate de instanță Gărzii Naționale de Mediu județul Dâmbovița, au fost comunicate cu adresa nr. 1481/CJDB/06.06.2019 la data de 11 iunie 2019 pentru a fi avute în vedere de instanță la soluționarea cauzei.

În privința excepției netimbrării, aceasta este nefondată, atâta vreme cât contestatoarea a depus la dosarul cauzei dovada achitării  sumei de 1000 lei achitată cu titlul de taxă de timbru conform chitanței seria xxxxx nr. 1572 din 25 martie 2019.

Prin sentința civilă nr. 1608/13.06.2019 pronunțată de Judecătoria Câmpulung a fost admisă contestația, au fost anulate  integral formele de executare în dosarul de executare nr. xxxxxxxx /3/XXXXXXXXX/xxxxx, s-a dispus întoarcerea executării silite cu privire la sumele de bani ce au fost executate silit în baza dosarului de executare, respectiv suma de 30.000 lei și s-a dispus restituirea către contestatoare a sumei de 1000 lei achitată cu titlul de taxă de timbru conform chitanței seria xxxxx nr. 1572 din 25 martie 2019.

In considerentele sentinței se rețin următoarele:

Prezenta executare silită a fost inițiată împotriva contestatoarei în vederea recuperării creanței în sumă de 30.000 lei amendă contravențională  ce i-a fost aplicată  contestatoarei de către Garda de Mediu Dâmbovița, în baza procesului verbal de contravenție ________ nr.xxxxx din 21 decembrie 2015, ce reprezintă titlu executoriu.

În considerarea acestui titlu executoriu intimata a procedat la demararea executării silite prin emiterea somației de plată( fila 36 dosar), ulterior fiind instituită poprire pe conturile contestatoarei, așa cum rezultă din extrasul de cont aflat în copie la fila 9 dosar, emis de Banca Transilvania care atestă transferul sumei urmărite silit din contul contestatoarei în cel al intimatei.

Nu poate fi reținută susținerea intimatei că prezenta contestație ar fi inadmisibilă,  motivele invocate putând fi analizate în acest cadru întrucât reprezintă o cauză de stingere a obligației menționată în titlul executoriu și nu o cenzură a titlului executoriu.

Titlul executoriu, anume procesul verbal de contravenție ________ nr.xxxxx din 21 decembrie 2015 întocmit de către Garda de Mediu Dâmbovița rămâne valabil, în condițiile în care el nu a fost desființat pe calea specială a plângerii contravenționale, fiind supusă analizei doar posibilitatea de a se mai executa silit la acest moment sancțiunea la care face referire acesta.

Așadar, procedând la analiza principalei critici aduse executării silite, anume aceea că după aplicarea sancțiunii contravenționale, fapta a fost dezincriminată prin Ordinul nr. 1078/2017, privind modificarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul MIM DO nr. 1978/2007, emis de Ministerul Mediului, astfel, după emiterea Ordinului nr.1078/2017, pentru activitățile de exploatare forestieră nu mai este necesară autorizația de mediu, instanța reține că aceasta este fondată,

În acest sens a decis de altfel și Tribunalul Dâmbovița, investit cu soluționarea apelului, în cadrul plângerii contravenționale,  care a reținut, în motivarea deciziei, civile nr. 1113 din 24 octombrie 2018  că: …,,prin Ordinul nr.1078/2017, emis de Ministerul Mediului, exploatarea forestieră nu mai face parte din activitățile supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu, însă această procedură legislativă a intervenit după data aplicării sancțiunii în cauză, prin urmare, efectele dezincriminării, în această situație, conform interpretării date de Curtea Constituțională, se limitează la neexecutarea sancțiunii legal aplicate.

Împrejurarea că în cazul dedus judecății, fapta pentru care a fost încheiat procesul verbal ce reprezintă titlul executoriu nu mai este contravenție, este confirmat și de adresa nr. 1841 emisă la data de 6 iunie 2019 de către Garda Națională de Mediu prin care se atestă că urmare a abrogării art. 19 din Ordinul nr. 1078 din 1 august 2017 în prezent nu se mai impune obținerea autorizației de mediu, obligatorie la data întocmirii procesului  verbal de contravenție ________ nr. xxxxx din 21 decembrie 2015, când erau în vigoare dispozițiile art. 19 și cele ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile  nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Cu privire la situațiile în care temeiul de drept ce a stat la baza sancționării nu mai există în actul normativ, devin aplicabile dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul contravențiilor, așa cum au fost ele supuse controlului de constituționalitate, sub aspectul efectelor pe care le produce dezincriminarea unei contravenții.

Astfel, prin Decizia nr. 228/2007, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul contravențiilor, sunt neconstituționale în măsura în care prin sintagma ,,nu se mai sancționează”, prevăzută de text, se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea acesteia și că această sintagmă trebuie înțeleasă în sensul că, prin intrarea în vigoare a legii care nu mai prevede fapta drept contravenție, sancțiunile contravenționale nu se mai aplică, iar în cazul celor aplicate nu se mai execută.

Reține Curtea în motivarea sa că efectele legii noi, care dezincriminează fapta, se aplică tuturor sancțiunilor contravenționale aplicate și neexecutate până la data intrării sale în vigoare.

Raportându-se la aceste considerații, instanța reține că sancțiunea aplicată contestatoarei în baza unui articol dintr-un ordin ce a fost abrogat, urmează să nu mai fie executată, situație regăsită și în cazul de față, urmare intrării în vigoare a Ordinului nr.1078/2017, potrivit căruia exploatarea forestieră nu mai face parte din activitățile supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu.

În consecință, instanța a reținut că sancțiunea contravențională aplicată contestatoarei, în sumă de 30.000 lei nu se mai poate  executa silit, motiv pentru care, văzând și dispozițiile legale sus menționate, va fi admisă contestația și vor fi anulate integral formele de executare în dosarul de executare nr. xxxxxxxx /3/XXXXXXXXX/xxxxx.

Ca efect al admiterii contestației la executare și a desființării formelor de executare  s-a dispus întoarcerea executării silite cu privire la sumele de bani ce au fost executate silit în baza dosarului de executare, respectiv suma de 30.000 lei.

Impotriva acestei sentințe, în termen legal, a declarat apel intimata Direcția Generală Regională a Fionanțelor Publice Ploiești - prin Administrația Finanțelor Publice Argeș criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie, pentru următoarele motive :

Pornind de la premisa că motivarea unei hotărâri trebuie să fie clară, concisă și concretă, în concordanță cu probele și actele de la dosar, fapt ce reprezintă o garanție pentru părți că s-a asigurat o bună administrare a justiției și totodată se poate exercita controlul judiciar de către instanțele superioare, instanța de fond nu a procedat în acest sens, deoarece în sentința apelată instanța nu a procedat la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor si elementelor de proba menționate de apelanta-intimată în întâmpinarea depusă la fond, sau cel puțin de a le aprecia.

Motivarea hotărârii este necesară pentru ca părțile să cunoască motivele ce au fost avute în vedere de către instanță în pronunțarea soluției, Iar instanță ierarhic superioară să aibă în vedere, în aprecierea legalității hotărârii, și considerentele pentru care s-a pronunțat soluția respectivă.

Or, prin raportare la cele menționate mai sus și detaliate în concret la fond, considerăm că omisiunea primei instanțe de a analiza, în mod efectiv, argumentele apelantei-intimate au dus la încălcarea art.6 paragraf 1 din Convenția Europeana a Drepturilor Omului.

A doua critică este aceea că este contrară dispozițiilor legale aplicabile (reținerea instanței de fond, potrivit căruia actele de executare întocmite de apelanta sunt întocmite nelegal .

În speță, așa cum rezultă din actele dosarului de executare, procedura de executare silită, respectiv emiterea șt comunicarea somației și a titlului executoriu ce fac obiectul prezentei contestații, s-a făcut cu respectarea dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care este lege specială în materie .

Este evident faptul că contestatoarea a avut tot timpul cunoștință atât de cuantumul sumelor datorate bugetului general consolidat al statului, cât și de existența titlului de creanță, drept pentru care, afirmațiile făcute de contestatore în motivarea acțiunii formulate sunt neîntemeiate, actele de executare emise pe numele său fiind conforme cu prevederile legale aplicabile în speță.

În drept apelul a fost întemeiat pe dispozițiile art 466, art.476, art.477, art.478, art.479, art.454 Cod procedură civilă , Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală .

Analizind legalitatea si temeinicia sentintei de fond, fata de criticile formulate se constata asupra caracterului nefondat al apelului.

Prima critică de  nelegalitate a sentinței de fond  întemeiată pe faptul că  hotărârea judecătorească  nu cuprinde motivele de fapt și de drept ce au format convingerea instanței de  judecată este nefondată.

Potrivit  art 425 lit. b C.pr.civ „Hotărârea  va cuprinde…considerentele în care se vor arăta  obiectul cererii  și susținerile pe scurt ale părților, expunerea situației ….motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază  soluția  arătându-se atât motivele pentru care s-au admis ,cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților”

Motivarea  hotărârii este necesară pentru ca părțile să cunoască motivele ce au fost avute în vedere de către instanță în pronunțarea soluției, iar instanța ierarhic  superioara să aibă în vedere în aprecierea legalității hotărârii și considerentele pentru care s-a pronunțat soluția respectivă.

In „Cauza  Achina”  împotriva României, „Cauza G_______ împotriva României” pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului,  se subliniază rolul pe care motivarea unei hotărâri îl are pentru respectarea art 6 paragraf I din CEDO și arată că dreptul la un proces echitabil nu poate fi considerat efectiv  decât dacă susținerile părților sunt examinate de către instanță.

Mai mult dreptul la un proces echitabil impune motivarea hotărârii judecătorești întrucât  pe această cale se poate verifica maniera în care , în circumstanțele ale cauzei „justiția a fost servită” .Exigența motivării este esențială  în administrarea adecvată a Justiției în condițiile în care considerentele reprezintă partea cea mai întinsă a hotărârii, locul în care se indică motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței .

Ori, în cauză instanța de fond a prezentat motivele de fapt și de drept care au format  convingerea sa,  a prezentat  totodată argumentele pentru care a retinut asupra nulitatii actelor de executare, iar argumentul esential pentru a care a dispus asupra anularii intregii executari silite vizeaza împrejurarea că în cazul dedus judecății, fapta pentru care a fost încheiat procesul verbal ce reprezintă titlul executoriu nu mai este contravenție reglementata de lege si astfel nu se mai impune executarea silita a contestatoarei.

Executarea silita este pornita  in baza p rocesului verbal de contravenție ________ nr.xxxxx din 21 decembrie 2015, ce reprezintă titlu executoriu , iar calea speciala de contestare acestuia este plingerea contraventionala dupa cum prevede si art. 260 al. 3 din legea nr. 207/2015. Titlul executoriu, anume procesul verbal de contravenție ________ nr.xxxxx din 21 decembrie 2015 întocmit de către Garda de Mediu Dâmbovița rămâne valabil, în condițiile în care el nu a fost desființat pe calea specială a plângerii contravenționale, fiind supusă analizei doar posibilitatea de a se mai executa silit la acest moment sancțiunea la care face referire acesta, iar in ce masura se poate realiza executarea silita in baza acestuia se poate invoca pe calea contestatiei la executare, in ipoteaza stingerii obligatiei fiscale.Pe calea contestatiei se invoca imprejurarea că după aplicarea sancțiunii contravenționale, fapta a fost dezincriminată prin Ordinul nr. 1078/2017, privind modificarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, aprobată prin Ordinul MIM DO nr. 1978/2007, emis de Ministerul Mediului, astfel, după emiterea Ordinului nr.1078/2017, pentru activitățile de exploatare forestieră nu mai este necesară autorizația de mediu . Impotriva procesului verbal de contraventie s-a formulat plingere contraventionala, iar Tribunalul Dâmbovița, investit cu soluționarea apelului, în cadrul plângerii contravenționale, a reținut, în motivarea deciziei, civile nr. 1113 din 24 octombrie 2018  că: …,,prin Ordinul nr.1078/2017, emis de Ministerul Mediului, exploatarea forestieră nu mai face parte din activitățile supuse procedurii de emitere a autorizației de mediu, însă această procedură legislativă a intervenit după data aplicării sancțiunii în cauză, prin urmare, efectele dezincriminării, în această situație, conform interpretării date de Curtea Constituțională, se limitează la neexecutarea sancțiunii legal aplicate , iar aceste considerente au putere de lucru judecat.

Totodata  prin a dresa nr. 1841 emisă la data de 6 iunie 2019 de către Garda Națională de Mediu se atestă că urmare a abrogării art. 19 din Ordinul nr. 1078 din 1 august 2017 în prezent nu se mai impune obținerea autorizației de mediu, obligatorie la data întocmirii procesului  verbal de contravenție ________ nr. xxxxx din 21 decembrie 2015, când erau în vigoare dispozițiile art. 19 și cele ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile  nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu.

Rezulta ca asadar ca mijlocul legal folosit de catre contestatoare este unul admisibil, aceasta urmarind  anularea actelor de executare ce privesc executarea pentru o am en da contraventionala pentru o fapta contraventionala  ce nu mai este prevazuta de lege, iar instanta de fond in mod corect a retinut ca p rin Decizia nr. 228/2007, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, privind regimul contravențiilor, sunt neconstituționale în măsura în care prin sintagma ,,nu se mai sancționează”, prevăzută de text, se înțelege doar aplicarea sancțiunii contravenționale, nu și executarea acesteia și că această sintagmă trebuie înțeleasă în sensul că, prin intrarea în vigoare a legii care nu mai prevede fapta drept contravenție, sancțiunile contravenționale nu se mai aplică, iar în cazul celor aplicate nu se mai execută.Reține Curtea în motivarea sa că efectele legii noi, care dezincriminează fapta, se aplică tuturor sancțiunilor contravenționale aplicate și neexecutate până la data intrării sale în vigoare.

Rezulta ca actele de executare sunt nelegale intrucit privesc executarea unei amenzi contraventionale pentru o fapta contraventionala ce nu mai este prevazute de lege si care nu mai poate fi executata silit.

In temeiul art. 480 al. 1 cpr civ., se va respinge apelul ca nefondat, iar in temeiul art. 451 al. 1 cpr civ. se va o bliga apelanta la plata catre intimata a sumei de 1000 lei, cheltuieli de judecata in apel, reprezentând onorariu avocatial.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat apelul declarat de către intimatul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publică Ploiești – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș , cu sediul în Municipiul Pitești, ______________________, județul Argeș. împotriva sentinței civile nr. 1608/13.06.2019 pronunțată de Judecătoria Câmpulung în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX în contradictoriu cu intimata contestatoare S .C. K_____ F_____ C________ S.R. L., cu sediul în ________________________, satul Valea M___ P_____, nr. 480 A , județul Argeș, CUI xxxxxxxx,

Obliga apelanta la plata catre intimata a sumei de 1000 lei, cheltuieli de judecata in apel, reprezentând onorariu avocatial.

Definitivă.

Pronuntata azi, 28.07.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei.

Președinte,

R_______ V_______   Judecător,

G_______ D____ N______

Grefier,

D______ I____ G____  

Red.G.D.N.

Dact.C.E.C./4 exp-

29.07.2020.

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

________________________________________

[*] operator de date cu caracter personal nr. 5085 și 5596