Repunere în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă

Sentinţă civilă 36 din 20.01.2022


Prevederile art.99  din Legea nr. 85/2014 privind notificarea creditorilor nu se pot înlocui cu un alt act procesual , notificarea fiind de strictă interpretare şi aplicare, cazurile de echipolenţă cum ar fi cele reglementate în art.184 alin.2 Cpc nu-şi găsesc aplicarea.

În baza art.106 din Legea nr. 85/2014 verificarea creanţei ca etapă ulterioară notificării creditorului, dă posibilitatea practicianului să înscrie sau nu creanţa – înscrierea nefiind de competenţa judecătorului sindic - . Pentru eventuala neînscriere creditorul are deschisă calea contestaţiei la tabel conform art.111 din Legea nr. 85/2014 .

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 11 octombrie 2021, creditorul S.C. S.R.L. a formulat  cerere de repunere în termenul de admitere a creanței la masa credală şi înscrierea în tabelul preliminar al creanțelor asupra averii societății debitoare SC S.R.L,  în calitate de debitor, cu suma de 57.399,27 Lei.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat faptul că datorita unor cauze temeinic justificate, neimputabile acesteia, a fost în imposibilitate obiectivă să se înscrie în tabelul suplimentar al creanțelor.

Astfel, creditoarea S.C. S.R.L. nu a fost notificată cu privire la deschiderea proceduri generale de insolventa împotriva debitorului, SC S.R.L de către lichidatorul judiciar Casa de Insolvenţă  .

Creditoarea a arătat că între cele două societăți au existat raporturi comerciale desfășurate în baza Contractului de închiriere nr., având ca obiect „închirierea parțială a imobilului - circa 630 mp).

Potrivit acestui contract, debitoarea trebuia să plătească chiria lunara rezultată ca urmare a utilizării spațiului individualizat anterior.

Asfel, în baza contractului de închiriere au fost emise următoarele facturi:

(...)

În aceste condiții, ținând cont de faptul că nici până în acest moment nu  s-au achitat sumele restante, creditoarea consideră cererea întemeiată, respectând toate condițiile prev.de art.102 din Legea 85/2014.

În drept creditoarea  şi-a întemeiat cererea pe disp.art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, art. 42 alin. 3) teza a II-a din Legea insolvenței

În probaţiune, creditoarea a depus în copie : Contract de închiriere, facturile fiscale restante, precum și Fișa de cont din care rezultă toate operațiunile contabile.

Debitoarea S.C. S.R.L. prin lichidatorul judiciar  Casa de Insolvenţă a depus note de şedinţă prin care a arătat următoarele :

În urma preluării documentelor contabile în temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolvenței au fost notificați creditorii din lista pusă la dispoziția Lichidatorului judiciar de către debitoare, cu mențiunea de a-și declara creanțele deținute împotriva acesteia

În temeiul art. 99 alin. (3) din Lege, s-a procedat la publicarea notificării privind deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei într-un ziar de largă circulație, și anume în cotidianul din 10.05.2021 și în Buletinul Procedurilor de Insolvență înregistrată sub nr..2021.

În cuprinsul notificării au fost stabilite, cu respectarea prevederilor art. 62 din Lege, următoare termene:

- Termenul limită stabilit pentru depunerea declarațiilor de creanțe a fost data de 04.06.2021 . Termenul pentru analizarea acestor cereri de admitere a creanței, și întocmirea Tabelul Preliminar, a fost data de 14.06.2021, astfel am procedat la analizarea acestor cereri de admitere a creanței, concluziile verificărilor fiind cuprinse în Tabelul Preliminar, ce a fost depus la dosar în vederea afișării. Totodată, acest tabel a fost comunicat debitoarei și trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență /23.06.2021.

În data de 11.10.2021 S.C SRL a depus la dosar o declarație de creanțe pentru suma de 57.399,27 lei și o cerere de repunere în termen.

Declarația de creanță a fost depusă la dosar după expirarea termenului stabilit prin Sentința Civilă nr.  din data de 22.04.2021, pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. /108/2021, astfel fiind aplicabile prevederile art. 76 alin 1 din legea 85/2006.

Lichidatorul judiciar menționează că în contabilitatea debitoarei, SC SRL figurează în contul de furnizori cu o sumă negativă în valoare de 34494,34 lei, ceea ce înseamnă că în conformitate cu evidența contabilă a debitoarei, S.C. S.R.L a achitat în plus suma de 34494,34 lei, sumă pentru care nu a recepționat factură fiscală.

Astfel la data deschiderii procedurii SC SRL nu a fost notificată prin poștă, însă avea cunoștință de deschiderea procedurii insolvenței față de S.C. S.R.L.

În conformitate cu prevederile art 186 Cod proc. civ. 1) Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedește că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate, SC SRL nefiind notificat din motive justificate nu a depus declarația de creanță în termenul stabilit de judecătorul sindic.

Este foarte important însă că, creditoarea SC SRL avea cunoștință de deschiderea procedurii insolvenței față de S.C. S.R.L.

Creditoarea S.C SRL a transmis lichidatorului judiciar prin B.E.J o notificare  în data de 19.08.2021, prin care a notificat rezilierea Contractului de închiriere nr. și  încheiat cu S.C. S.R.L. Mai mult în repetate rânduri în luna august a purtat discuții telefonice cu reprezentanții creditoarei, care insista ca debitoarea să evacueze spațiul în care este stabilit sediul debitoarei.

Astfel cel mult din data de 19.08.2021 nu poate fi invocată motivul temeinic justificat, necunoașterea despre procedura de insolvență deschisă față de S.C. S.R.L, fiind aplicabile prevederile art 186 alin 2 din Cod  proc civ. în acest scop, partea va îndeplini actul de procedură în cel mult 15 zile de la încetarea împiedicării, cerând totodată repunerea sa în termen.

S.C SRL dovedește că întârzierea în îndeplinirea actului de procedură, în exercitarea dreptului său, se datorează unor motive temeinic justificate, însă aceasta trebuia să solicite repunerea în termen și, deopotrivă, să îndeplinească actul de procedură, în termen de 15 zile de la data încetării împiedicării, cel târziu până în data de 04.09.2021 (19.08.2021-15 zile).

În consecință SC SRL a depus declarația de creanță la dosar după expirarea termenului legal, astfel că, lichidatorul judiciar  solicită respingerea cererii de repunere în termen ca fiind nejustificată și nelegală.

Pe fond solicită creditoarei să prezinte în copie toate facturile emise către societatea debitoare și fișa clientului, în vederea analizării creanței solicitate, având în vedere diferențele de sold între contabilitatea debitoarei și contabilitatea SC SRL.

În probațiune : notificarea de reziliere nr..2021, notificarea de reziliere nr..2021

Având în vedere actele şi lucrările dosarului şi văzând poziţia practicianului în insolvenţă se reţine în esenţă că nu s-a realizat notificarea creditoarei conform art.42 ali.3, 99 din Legea nr. 85/2014, practicianul apreciind în raport cu documentele contabile a debitoarei că aceasta  nu ar datora creditoarei suma pretinsă.

Din contractul de închiriere nr., coroborat cu facturile fiscale din perioada iulie 2020 – aprilie 2021 rezultă o creanţă a creditoarei de 57.399,27 lei, iar împrejurarea că din contabilitatea debitoarei ar rezulta că aceasta  a achitat suma de 34494,34 lei, sumă pentru care nu a recepționat factură fiscală, nu constituie un motiv de a nu notifica creditoarea în legătură cu deschiderea procedurii.

 Prevederile art.99  din Legea nr. 85/2014 privind notificarea creditorilor nu se pot înlocui cu un alt act procesual , notificarea fiind de strictă interpretare şi aplicare, cazurile de echipolenţă cum ar fi cele reglementate în art.184 alin.2 Cpc nu-şi găsesc aplicarea.

În baza art.106 din Legea nr. 85/2014 verificarea creanţei ca etapă ulterioară notificării creditorului, dă posibilitatea practicianului să înscrie sau nu creanţa – înscrierea nefiind de competenţa judecătorului sindic - . Pentru eventuala neînscriere creditorul are deschisă calea contestaţiei la tabel conform art.111 din Legea nr. 85/2014 .

Faţă de cele ce preced se va  admite în parte cererea formulată de creditoarea S.C. SRL în contradictoriu cu debitoarea S.C. S.R.L prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă şi în consecinţă se va repune creditoarea în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă.

Se va respinge cererea de admitere a creanţei în tabelul preliminar.

Conform art.453 Cpc nu se pune problema cheltuielilor de judecată.