Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 45 din 28.01.2022


Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Bihor reclamanta SC A.B SRL, a solicitat în contradictoriu cu pârâta AJOFM , anularea Deciziei nr. X/2021; anularea Deciziei Nr. Y/2020 obligarea paratei la plata către reclamantă a sumei de ................ lei, cu titlu de decontare indemnizație prevăzută de art. 1 alin. 4 din OUG nr. 132/2020, conform cererii nr. ...... din data de 2020, actualizata cu rata inflației si dobanda legala aferenta incepand cu data de 04.11.2020 si pana la data platii efective, cu cheltuieli de judecata:

Analizând actele şi lucrările dosarului Tribunalul a reţinut următoarele:

Prin Decizia AJOFM Bihor nr. X din data de 2020 s-a respins cererea reclamantei pentru Procedura de acordare a sumei prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 132/2020, motivul respingerii fiind nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3) din OUG nr. 132/2020.

Împotriva Deciziei, reclamanta a formulat plângere prealabilă , respinsă prin răspunsul nr.Y/ 2021 .

Referitor la motivul invocat de pârâtă pentru respingerea cererii reclamantei, Tribunalul reţine că potrivit art.1 alin.1-3 din OUG 132/2020, forma în vigoare la data depunerii cererii”(1)  Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul reducerii temporare a activităţii determinate de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu, în condiţiile legii, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaţilor cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu informarea şi consultarea sindicatului, a reprezentanţilor salariaţilor sau a salariaţilor, după caz, anterior comunicării deciziei salariatului.

(2)  Reducerea timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligaţia de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.

(3)  Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii şi se transmite în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia”.

Reclamantei i se impută faptul că nu a respectat obligaţia transmiterii deciziilor de modificare a contractelor de muncă  în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară producerii acesteia .

Din înscrisurile depuse la dosar, instanţa constată că reclamanta a făcut dovadă transmiterii în REVISAL  a modificării contractelor individuale de muncă , însă cu nerespectarea termenului prevăzut de lege.

Instanţa reţine că reclamanta a invocat o imposibilitate obiectivă de a respecta prevederile privind transmiterea în REVISAL a modificării contractelor individuale de muncă deoarece aplicatia REVISAL nu permitea transmiterea acestei operaţiuni, ulterior fiind elaborat un ghid PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITATII ÎN REGIM DE MUNCĂ LA DOMICILIU / TELEMUNCĂ / PROGRAM INDIVIDUALIZAT DE MUNCA.

Tribunalul reţine că Ghidul de completare şi transmitere a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor pentru înregistrarea reducerii timpului de muncă în baza OUG nr.132/2020  a fost adoptat şi publicat ulterior datei la care reclamanta avea obligaţia îndeplinirii acestei măsuri, iar potrivit art. 9 al.2 c.civ „Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor” fiind  inaplicabil cererii de decontare în discuţie.

În sprijinul poziţiei reclamantei vine şi faptul că prin Legea nr. 282/2020 de modificare a OUG 132/2020 s-a eliminat obligativitatea transmiterii în Revisal a  deciziei angajatorului referitoare la reducerea programului de lucru, obligaţia de comunicare existând doar faţă de salariat .

În aceste condiţii nu i se poate imputa reclamantei nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 1 alin. (3) din OUG nr. 132/2020, mai mult să fie sancţionată pentru această nerespectare prin refuzul acordării indemnizaţiei.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.1 alin.5 din acelaşi act normativ”(5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (4) este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de decontare a sumelor, precum şi perioada de aplicare a măsurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului iar potrivit alin.1(11) al aceluiaşi articol” Angajatorul poate dispune măsura reducerii timpului de muncă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi poate solicita decontarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (4) dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) măsura afectează cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii; b) reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii prevăzute la alin. (1) sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puţin 10% faţă de luna similară din anul anterior. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.”

În conformitate cu prevederile art.1 din HG nr.719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă”(1)  Indemnizaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, se decontează din bugetul asigurărilor pentru şomaj la cererea angajatorilor.

(2)  Cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

a) o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2), (3) şi (11) din ordonanţa de urgenţă;

b) lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, semnată de reprezentantul legal al angajatorului”.

Aşadar , potrivit prevederilor legale menţionate anterior, decontarea indemnizaţiilor se face după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea, reclamantei nefiindu-i imputată neîndeplinirea acestor obligaţii , a condiţiilor cerute de lege pentru a beneficia de indemnizaţie sau nerespectarea procedurii de decontare.

Astfel, în mod întemeiat a arătat reclamanta că nerespectarea termenului de transmitere în REVISAL a modificării contractelor individuale de muncă nu este de natură a atrage respingerea cererilor de decontare, textul de lege neprevăzând o atare sancţiune, deciziile contestate fiind emise cu depăşirea competenţelor conferite de lege pârâtei.

Pentru aceste motive, Tribunalul a dispus  anularea  Deciziei X/2020 emisa de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Munca Bihor şi obligarea pârâtei să emită decizie de admitere a cererii formulate pentru decontarea sumei de ...... lei, cu titlu de decontare indemnizație prevăzută de art. 1 alin. 4 din OUG nr. 132/2020.

În ceea ce priveşte plata dobânzii legale, Tribunalul a reţinut că potrivit art.1.535 Cod civil “(1) În cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic.

(2) Dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă.

(3) Dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit” iar potrivit art.1 alin.6 din HG 719/2020”  (6)  Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiei prevăzute la art. 1 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentelor prevăzute la alin. (2) şi după plata impozitelor şi contribuţiilor aferente.”

În considerarea acestor prevederi legale, Tribunalul a admis şi cererea accesorie privind plata dobânzii legale, de la data scadenţei până la data plăţii.

În ceea ce priveşte actualizarea, instanţa a reţinut că, pentru o reparare integrală a prejudiciului suferit, reclamanta este  îndreptăţită atât la actualizarea sumei cu indicele de inflaţie, cât şi la dobânzile legale aferente acestei sume, cele două instituţii neexcluzându-se, întrucât aplicarea indicelui de inflaţie are menirea de a menţine aceeaşi putere de cumpărare a banilor, iar dobânda reprezintă câştigul nerealizat de către reclamantă ca urmare a neacordării indemnizaţiei din momentul în care era îndreptăţită, considerente pentru care urmează să admită şi capătul de cerere accesoriu privind plata sumei actualizate