Pretenţii

Sentinţă civilă **** din 25.06.2019


DOSAR NR. …

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A IV-A CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. ..

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE …

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE : …

GREFIER :…

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulate de reclamantul …, în contradictoriu cu pârâta …, având ca obiect pretenţii – rejudecare (judecare pe fond) dosar nr. … al T.B. Secţia a IV-a Civilă.

Dezbaterile pe fond şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din …, fiind consemnate în încheierea de dezbateri de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentinţă, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la …, când a hotărât;

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de față, reține următoarele:

La data de … a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București cererea de chemare în judecată prin care reclamantul … a solicitat obligarea pârâtei .. la restituirea sumei de 220.000 lei reprezentând prețul vânzării imobilului situat în …, sumă ce se va actualiza cu rata inflației.

Reclamantul a arătat că este moștenitorul defunctei …, mama sa, iar pârâta este moștenitoarea defunctului …, decedat la ….

În motivarea cererii, a arătat că între autorii părților a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu clauza de uzufruct viager autentificat sub nr. … de BNP …, ocazie cu care defunctul … a vândut dreptul de proprietate asupra imobilului arătat în schimbul prețului de 220.000 lei pe care autoarea pârâtei l-a achitat integral, precum și suma de 1.000 lei lunar.

Contractul cu nr. … a fost anulat de instanță prin sentința civilă nr. … a Judecătoriei Sectorului .. în dosarul nr. .., rămasă irevocabilă la data de … prin respingerea recursului formulat de reclamant, prin decizia civilă nr. … a Curții de Apel București.

Deși instanța a anulat contractul, iar pârâta a fost repusă în situația anterioară, dobândind dreptul de proprietate asupra imobilului, nu a făcut nicio referire la repunerea reclamantului în situația anterioară. Suma încasată cu titlu de preț nu a fost niciodată restituită. Reclamantul a apreciat că se aplică principiul restitutio in integrum și în ceea ce privește prețul plătit, nu numai în ce privește bunul vândut.

A arătat totodată că menținerea sumei în patrimoniul vânzătorului constituie o îmbogățire fără just temei.

În drept, reclamantul a invocat dispozițiile art. 946 C.civ.

A solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu, martori.

La cererea de chemare în judecată au fost alăturate înscrisuri (f. 5-20).

Cu privire la plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 5.505 lei reclamantul a formulat cerere de ajutor public, care a fost admisă prin încheierea din data de …..

La data de …. a depus la dosar întâmpinare pârâta, care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată. Pârâta a arătat, în esență, că nu există nicio dovadă în sensul că autorul său ar fi primit plata prețului stipulat în contract. De asemenea, a afirmat că autorul său nu a primit niciodată această sumă, acesta fiind de altfel încredințat că încheie un alt contract, nicidecum că vinde imobilul proprietatea sa, fapt reținut în hotărârile judecătorești anterioare.

Pârâta a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială, interogatoriu. Un set de înscrisuri a fost atașat întâmpinării (f. …).

Reclamantul a depus la dosar răspuns la întâmpinare, prin care a arătat că mențiunea din contract cu privire la plata integrală a prețului face dovada plății, operațiunea fiind atestată de notarul public instrumentator.

Prin sentința civilă nr. …., Tribunalul București, Secția a IV-a Civilă a respins acţiunea reclamantului …. împotriva pârâtei Croitoru Marina ca fiind prescrisă.

Prin ….., Curtea de Apel București, Secția a IV-a Civilă a admis apelul declarat de  apelantul-reclamant  …, a anulat sentinţa şi a trimis cererea pentru judecare pe fond la Tribunalul Bucureşti.

În rejudecare, au fost administrate proba cu înscrisuri și proba testimonială.

Analizând probatoriul administrat, Tribunalul reține următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager, autentificat cu nr. … la data de .., …, autorul pârâtei, în calitate de vânzător, a înstrăinat către …., autoarea reclamantului, în calitate de cumpărătoare, nuda proprietate asupra imobilului teren și construcție situat în .., vânzătorul rezervând uzufructul viager asupra bunului. În contract se menționează plata unui preț de 220.000 lei.

La data de … a dat declarația atestată cu nr. .. de avocat .. prin care a arătat că se obligă ca pe întreg parcursul vieții lui .. să îi plătească acestuia o sumă de 1.000 lei lunar, distinct de uzufructul viagerr, în temeiul aceluiași contract de vânzare-cumpărare.

Potrivit certificatului nr. .., .. este moștenitoarea defunctului .., decedat la ...

La data de .., .. .. a sesizat Judecătoria Sectorului .. București cu o cerere împotriva numitei …, solicitând constatarea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager, autentificat cu nr. … de BNP ... În motivarea cererii, …a invocat lipsa discernământului, dolul, lipsa cauzei.

Prin sentința civilă nr. …, dată de Judecătoria Sectorului … București în dosarul nr. …, a fost admisă acțiunea reclamantului și a fost anulat contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de uzufruct viager, autentificat cu nr. .. de BNP …. Instanța a reținut lipsa discernământului, arătând că din probele administrate a rezultat că vânzătorul nu a avut reprezentarea consecințelor actului pe care îl încheia, date fiind tulburările de la nivelul funcțiilor psihice cognitive și volitive, astfel că nu putea exprima un consimțământ valabil. De asemenea, instanța a reținut că lipsa consimțământului atrage și lipsa cauzei. Textual, instanța a reținut că „neavând reprezentarea consecințelor social-juridice ale actului pe care îl încheie, reclamantul nu putea prefigura nici scopul obligației și nici motivul determinant pentru care încheie actul juridic respectiv” (f. 16).

Sentința în cauză a rămas definitivă prin respingerea apelului, prin decizia civilă nr. .. a Tribunalului București – Secția a III-a Civilă …) și irevocabilă prin decizia civilă nr. .. a Curții de Apel București – Secția a IV-a Civilă .

 Distinct de litigiul civil, .. a sesizat la .. și organele penale în ce o privește pe …, afirmând în plângerea sa că a fost păcălit să semneze contractul în cauză, deși nu a primit nici un ban în schimbul casei și nu intenționa să o vândă. Prin ordonanța din .., Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus neînceperea urmăririi penale împotriva notarului public instrumentator (motivul invocat fiind reprezentat de art. 10 lit. b CPP – fapta nu este prevăzută de legea penală).

În drept, reclamantul a făcut referire la instituția repunerii părților în situația anterioară.

Tribunalul reține în primul rând că, în raport de dispozițiile art. 102 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa. Prin urmare, în cauză sunt aplicabile dispozițiile Codului civil de la 1864, nu cele ale Codului civil intrat în vigoare în anul 2011.

Raportat la această încadrare în drept, Tribunalul reține că unul dintre efectele constatării incidenței unei cauze de nulitate a unei convenții bilaterale este acela referitor la repunerea părților în situația anterioară.

Or, pentru ca acest efect să opereze, nu este suficientă constatarea incidenței unei nulități (fie că este vorba despre o cauză de nulitate relativă sau absolută), ci instanța are posibilitatea de a verifica dacă prestația a cărei restituire se solicită a fost efectiv realizată, așa cum este și cazul de față.

Pârâta se apără împotriva pretențiilor reclamantului susținând că în realitate prețul vânzării, stipulat în contractul de vânzare – cumpărare, nu a fost plătit.

Tribunalul reține, din probele administrate, că aspectul neplății prețului, deși a fost menționat în litigiul anterior având ca obiect nulitatea contractului, nu a fost tranșat de instanță.

Totodată, Tribunalul reține că este definitiv și irevocabil stabilit faptul că, la data la care a fost perfectat contractul, vânzătorul (autorul pârâtei în prezenta cauză) suferea de mai multe afecțiuni grave care îi diminuaseră nu numai auzul dar și văzul (f. 67, f. 68, f. 75, f. 84), precum și capacitatea de analiză și liberă manifestare (f. 126 și 141). Aspectul lipsei discernământului a fost analizat pe larg în litigiul anterior, cu concluzia că vânzătorul nu putea prefigura nici scopul obligației și nici motivul determinant pentru care încheie contractul de vânzare-cumpărare.

Tribunalul mai reține că defunctul … a afirmat de mai multe ori, înainte de deces, că nu a primit nici un ban de la …, aspect reținut atât din plângerea penală formulată în .., cât și din declarațiile date de acesta în fața comisiei INML (f. 135).

De asemenea, în litigiul anterior martorul .. (f. 97) a declarat că defunctul a aflat abia ulterior semnării contractului că îi vânduse casa …, că avusese reprezentarea că va cumpăra un teren de 200mp, că a citit actul notarial abia a doua zi și că la notar a fost dus de …., fiind prezentă și … (angajata cumpărătoarei și persoana care îl îngrijea pe defunct), aceasta din urmă neintrând în biroul notarului cu defunctul la momentul semnării actului.

Tribunalul mai reține că, date fiind contradicțiile dintre declarațiile martorelor audiate (f. 12 și 13), acestea fiind și confruntate (f. 19), nu poate ține cont de declarația niciuneia dintre aceste martore, care sunt ambele contrazise de restul probatoriului.

Astfel, martora …, prietenă a defunctei …, a declarat neadevărat faptul că … ar fi intrat în biroul notarului unde ar fi ajutat la numărarea prețului, din moment ce mărturia dată de … în litigiul anterior afirmă întocmai faptul contrar. De altfel, această martoră a declarat că, deși a văzut că .. scotea bani dintr-o geantă, pe care îi număra tot în biroul notarului martora .., nu își amintește cine a plecat cu respectiva sumă de bani de la biroul notarului, iar vânzătorul era foarte în vârstă și nu participa la numărarea banilor. Aceeași martoră susține că nu a fost prezent un avocat al cumpărătoarei.

Nu va fi reținută nici declarația martorei …, care afirmă că a fost de față o avocată … în timp ce din declarația martorei .., avocat de profesie (f. 24) rezultă că aceasta nu a fost prezentă la notariat la semnarea actului.

Martora … nu a fost în măsură să lămurească aspectul plății prețului la momentul vânzării.

Cu toate acestea, din puținele probe disponibile în dosar, Tribunalul reține că rezultă neplata vreunui preț cu privire la imobilul în cauză, de către autoarea reclamantului. Astfel, acest fapt rezultă din coroborarea declarațiilor făcute în acest sens de vânzător pe toată perioada dintre momentul semnării actului și decesul său, atât către cunoscuți (martorul ..), cât și în fața unor instituții (instanță, parchet, comisie medicală INML). Din nicio probă de la dosar nu rezultă că vânzătorul ar fi beneficiat după vânzare de sume de bani în plus față de veniturile sale uzuale sau că traiul său ar fi cunoscut o ameliorare din punct de vedere financiar. Dimpotrivă, vânzătorul a reacționat violent și vehement la scurt timp după semnarea contractului (despre care nu a afirmat că nu l-ar fi semnat, ci doar că a crezut că cumpără teren), afirmând că a fost păcălit. Este real și faptul că, dacă avea prefigurarea că urmează să cumpere teren, nici nu avea motiv să se aștepte să primească o sumă de bani, ci să plătească el însuși un preț al terenului.

În plus, Tribunalul reține că, chiar dacă înțelegerea părților ar fi fost în sensul ca .. să preia imobilul în schimbul unui preț (ceea ce oricum este imposibil de afirmat, din moment ce s-a stabilit deja că … nu avea discernământ la momentul vânzării), atunci nu ar mai fi avut nici un sens asumarea de către aceasta, la câteva zile după pretinsa plată a prețului (dublată de uzufructul viager în favoarea vânzătorului) a obligației de plată a unei rente viagere de 1.000 lei lunar, cuantum semnificativ din perspectiva echilibrului contraprestațiilor. Totodată, prin încheierea de autentificare notarul nu putea atesta decât citirea actului și exprimarea consimțământului în fața sa, nu și plata prețului, întrucât acest aspect nu este asumat ca atare prin încheierea de autentificare.

Prin urmare, Tribunalul reține că din probatoriul administrat nu rezultă plata vreunei sume de bani cu titlu de preț, contrar afirmațiilor reclamantului, astfel că nu se poate proceda la admiterea cererii și restituirea sumei menționate în contract cu acest titlu, ca efect al nulității contractului de vânzare-cumpărare. Așadar, cererea reclamantului va fi respinsă ca nefondată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMEL LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de … ca nefondată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul București.

Pronunțată conform art. 396 alin. 2 CPC prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei, azi, …….

PREŞEDINTE GREFIER

….