Neîntocmirea planurilor parcelare şi a lucrărilor de cadastru. Culpa Comisiei locale de fond funciar

Sentinţă civilă 253 din 17.03.2022


Pe rol judecarea apelului civil formulat de  apelantul-reclamant Grigore Vasile împotriva sentinţei civile nr. 437/29.06.2020, pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară, în contradictoriu cu intimaţii Comisia Locală de Fond Funciar Nicolae Bălcescu şi Primarul com. Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi, având ca obiect fond funciar emitere TP + daune cominatorii.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 24 februarie 2022 şi au fost consemnate în încheierea din aceea zi, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la 03.03.2022, 10.03.2022 şi ulterior la această dată, când a pronunţat următoarea hotărâre.

INSTANŢA

Asupra apelului de faţă constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 437/29.06.2020, Judecătoria Lehliu-Gară a respins cererea formulată de reclamantul GRIGORE VASILE în contradictoriu cu pârâții COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR NICOLAE BĂLCESCU, jud. Călăraşi (cu sediul în cadrul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, jud. Călărași) şi PRIMARUL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU, jud. Călăraşi (cu adresa de citare la sediul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, jud. Călăraşi).

Fără cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Conform adeverinței aflate la fila 8 din dosar, pe numele Grigore D. Nicolae, Grigore D. Constantin și Grigore D. Ștefan, în calitate de moștenitori ai defunctei Grigore Filofteia, s-a stabilit dreptul de proprietate prin HCJ nr. 35/16.07.1991 pentru suprafața de 1,49 ha, din care 0,09 ha în intravilan și 1,40 ha în extravilan, prevăzută în Anexa 3, poziția 113 (fila 80000).

Reclamantul Grigore Vasile, născut la _____, este fiul lui G.C. (în vârstă de 30 de ani) și G.L. (în vârstă de 25 de ani).

Tatăl reclamantului, G.C. (fiul lui Dumitrache și Safta, născut la data de xxxxxx a decedat la xxxxx.

Reclamantul Grigore Vasile plătește taxe și impozite comunei Nicolae Bălcescu, jud. Călărași, în calitate de moștenitor al numiților Grigore Filofteia – Grigore Nicolae.

Reclamantul nu a formulat, în nume propriu, cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de pe urma autorilor săi, concluzie admisibilă în condițiile în care înscrisurile depuse în susținerea cererii sunt cele arătate iar reclamantul nu a combătut apărările pârâtei Comisia Locală de fond funciar Nicolae Bălcescu, jud. Călărași decât prin a aceea că nu i s-a spus să facă cereri de reconstituire, ci doar „lasă bă, vino la vară, la iarnă, la anul”.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr.18/1991 „(1) Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor care se găsesc în patrimoniul cooperativelor agricole de producţie se face în condiţiile prezentei legi, prin reconstituirea dreptului de proprietate sau constituirea acestui drept. (2) De prevederile legii beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ în cooperativa agricolă de producţie sau cărora li s-a preluat în orice mod teren de către aceasta, precum şi, în condiţiile legii civile, moştenitorii acestora, membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativa şi alte persoane anume stabilite. (3) Stabilirea dreptului de proprietate se face, la cerere, prin eliberarea unui titlu de proprietate în limita unei suprafeţe minime de 0,5 ha pentru fiecare persoană îndreptăţită, potrivit prezentei legi, şi de maximum 10 ha de familie, în echivalent arabil. (4) Prin familie se înţelege soţii şi copiii necăsătoriţi, dacă gospodăresc împreună cu părinţii lor.

Dispoziţiile art. 11 alin. 3 şi 4 din Legea 18/1991 prevăd că „ (3) Stabilirea dreptului de proprietate se face la cerere, pe baza situaţiei terenurilor deţinute de cooperativa agricolă de producţie la 1 ianuarie 1990, înscrisă în sistemul de evidenta a cadastrului funciar general sau a registrului agricol, corectată cu înstrăinările legal efectuate de către cooperativa până la data intrării în vigoare a legii. (4) Cererea de stabilire a dreptului de proprietate se depune şi se înregistrează la primărie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, aspect reglementat şi de art. 11 alin. 1 din HG 890/2005 „(1) Potrivit prevederilor legale, stabilirea dreptului de proprietate se face numai la cerere, formulata de fiecare persoana îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se poate face si in comun, fiind semnata de fiecare dintre ei.”

Pe fond, instanța a reținut că din probele administrate rezultă că nu a fost definitivat cadastrul general al comunei Nicolae Bălcescu, jud. Călărași, astfel că nu se poate stabili amplasamentul suprafeței de 1,40 ha, în vederea întocmirii titlului de proprietate.

În ceea ce priveşte cererea reclamantului, instanța a reținut că potrivit dispozițiilor art. 13 alin. 3 din Legea 18/1991 „Titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinată pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun”, însă acest alineat nu poate fi scos din context, cele trei alineate ale art. 13 trebuind coroborate, desprinzându-se concluzia că titlul de proprietate se emite pe numele tuturor moştenitorilor care au formulat cerere, nu şi pe acelora care nu au formulat cerere.

Faţă de toate aceste considerente, instanţa a apreciat neîntemeiată cererea reclamantului, şi a respins-o ca atare.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul Grigore Vasile, apreciind-o nedreaptă.

În motivare a arătat următoarele:

1) Preşedintele Comisiei locale de Fond Funciar care a fost dm. Primar Giurea Constantin, un spune adevărul. A formulat cerere şi apelantul şi tatăl său, tatăl a primit răspuns, iar apelantul un.

2)  Nu a cerut titlu pentru 46 ari, doar pentru el, ci pentru 1,40 hectare, pentru toti moştenitorii. Primaria trimete actele la Prefectura, ( Primarul care e preşedintele Comisei locale f. funciar)  Prefectura  scrie si-l trimite probabil Primăriei care îl da moştenitorilor, care îl desfac în 3 la notar.

3) Dl. Giurea a recunoscut ca pământul e la el. L-a chemat si i-a făcut cu mana lui Contract de Asociere, pe care îl depune.

4) E logic ca cei 3 mostenitori  (chiar pe atât de puţin) să facă act. Unchiul său Grigore Ştefan peste 10 ani s-a rugat de Dl. Giurea pentru titlu, în 2010. La 83 ani l-a certat ca-l minţea, etc., în. 2011 a decedat si a preluat apelantul chinul.

5) Noul Primar i-a verificat dosarul,  si i-a promis ca anul acesta îl rezolvă.

6) Menţionează ca renunţă la daunele cominatorii, si cere daune  morale de 5000 lei pentru stresul, umblatul, timpul, supărările de 25 ani de la fostul Primar Giurea Constantin, care nu a respectat sarcinile pentru care a fost ales.

În cauză un s-a formulat întâmpinare.

Analizând apelul formulat, tribunalul reţine următoarele:

Cu titlu preliminar, tribunalul observă că apelantul – reclamant Grigore Vasile a solicitat în apel modificarea obiectului cererii de chemare în judecată, în sensul că nu mai solicită daune cominatorii ci daune morale în cuantum de 5000 lei, modificare inadmisibilă faţă de art.478 C.pr.civ.. Cu alte cuvinte, efectul devolutiv al apelului vizează numai ceea ce s-a judecat de către prima instanţă. Aşadar, chiar dacă un litigiu poate fi dedus în întregime în faţa instanţei de apel, devoluţiunea operează numai cu privire la aspectele judecate de instanţa a cărei hotărâre este apelată. Această limită a efectului devolutiv al apelului, rezultată din natura de cale de atac a acestuia sau reglementată de art.478 C.pr.civ. al cărui alin.1 dispune fără echivoc că prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. Alineatul 3 al aceluiaşi articol prevede că în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.

Criticile formulate de apelant sunt fondate în considerarea argumentelor ce succed:

Potrivit art.52 alin.1 din Legea nr.18/1991 rep., în sensul acestei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională.

Conform art.27 din Legea nr.18/1991, punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile, iar potrivit art.33 din H.G. nr.890/2005, „delimitarea şi parcelarea pe proprietari se fac pe baza hărţilor şi planurilor de situaţie la zi din cadrul actualei unităţi administrativ – teritoriale”.

De asemenea, conform dispoziţiilor art.36 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele – verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate.

Potrivit dispoziţiilor art.5 lit. i din H.G. nr.890/2005, comisiile locale sunt obligate să pună în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, să completeze fişele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi să le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competenţelor ce le revin iar potrivit art.6 lit. f din H.G. nr.890/2005, comisiile judeţene emit titlurile de proprietate pentru cererile validate.

În cauză, faptul că la nivelul comunei Nicolae Bălcescu,  nu s-au întocmit planurile parcelare pentru întreaga suprafaţă de teren nu i se poate imputa reclamantului, aceste activităţi ţinând exclusiv de primăria comunei, respectiv consiliul local, în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat prin H.G. nr.890/2005.

Apărările intimatei în acest sens se impun a fi înlăturate deoarece aceasta se află în culpă pentru neîndeplinirea operaţiunilor prevăzute de Legea fondului funciar şi de Regulamentul de punere în aplicare. Lipsa planurilor parcelare neconstituind o cauză insurmontabilă, de forţă majoră, dimpotrivă, culpa pentru lipsa acestor planuri aparţine comunei aşa cum s-a menţionat mai sus.

Potrivit art.72 şi urm. din H.G. nr.890/2005, punerea în posesie a proprietarilor - persoane fizice şi juridice - în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de comisia locală sau de comisia judeţeană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice şi a măsurătorilor topografice. Comisia va comunica reprezentanţilor deţinătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.

De asemenea, potrivit art.75 din acelaşi act normativ, după operaţiunile de validare şi punere în posesie, pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, comisia judeţeană emite titluri de proprietate. Documentaţiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în două exemplare, dintre care unul se reţine la comisia judeţeană, iar celălalt se transmite inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic pentru arhivare.

Rezultă deci, potrivit dispoziţiilor legale redate anterior redate, că emiterea titlului de proprietate se realizează după finalizarea operaţiunilor de punere în posesie şi pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale către comisia judeţeană de fond funciar.

Aşadar, terenurile fac obiectul legilor de fond funciar, apelantul Grigore Vasile în calitate de succesor în drepturi al defunctului Grigore Constantin – fiul defunctei Grigore Filofteia a solicitat întocmirea şi înaintarea documentaţiei necesare emiterii titlului de proprietate conform HCJ nr. 35/16.07.1991 ( prin care s-a stabilit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1,49 ha, prevăzută în anexa 3 în favoarea defunctei Grigore Filofteia).

Deci, apelantul nu solicită reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa, ci în calitate de moştenitor al persoanei care a formulat cererea de reconstituire şi care a beneficiat de reconstituirea dreptului de proprietate privată. În consecinţă,  aserţiunile primei instanţe privind împrejurarea că acesta nu a formulat cerere de reconstituire sunt lipsite de relevanţă juridică în cauză.

În ceea ce priveşte solicitarea de acordare a daunelor cominatorii, tribunalul va menţine soluţia primei instanţe având în vedere că apelantul nu a criticat această dispoziţie a primei instanţei faţă de limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat (tantum devolutum quantum appellatum) consacrat de dispoziţiile art.477 alin1 Cod procedură civilă.

În considerarea argumentelor ce preced, tribunalul va admite apelul formulat de apelantul - reclamant Grigore Vasile, împotriva sentinţei civile nr. 437 pronunţată la data de 29.06.2020 de Judecătoria Lehliu-Gară , în contradictoriu cu intimata – pârâtă Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Nicolae Bălcescu , va schimba în parte hotărârea apelată şi rejudecând va obliga pârâta pârâtă Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Nicolae Bălcescu la întocmirea şi înaintarea documentelor necesare emiterii titlului de proprietate conform HCJ nr. 35/16.07.1991, menţinând în rest celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul formulat de apelantul Grigore Vasile, domiciliat în ____________ împotriva sentinţei civile nr. 437 pronunţată la data de 29.06.2020 de Judecătoria Lehliu-Gară, în contradictoriu cu CLSDPPT Com. Nicolae Bălcescu, cu sediul în cadrul Primăriei comunei Nicolae Bălcescu, jud. Călărași.

Schimbă în parte hotărârea apelată şi rejudecând:

Obligă pârâta CLSDPPT Com. Nicolae Bălcescu la întocmirea şi înaintarea documentelor necesare emiterii titlului de proprietate conform HCJ nr. 35/16.07.1991.

Menţine în rest celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate.

Definitivă.

Pronunţată azi, 17.03.2022  prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.