Contestatie la executare. Anulare somaţie plată.

Decizie 74/A din 15.02.2021


Somaţia adresată de către executorul judecătoresc terţului debitor al unui drept de proprietate asupra unui imobil donat de debitor faţă de care s-a început executarea silită de către creditorul căruia i s-a admis o acţiune revocatorie. Admiterea contestaţiei la executare formulată  de către terţul debitor şi anularea somaţiei de plată.

Codul civil: art. 1565 alin. 2

Cod de procedură civilă: art. 666 alin. 1 şi 4, art. 820

Prin sentinţa civilă nr.X/18.10.2019 pronunţată de JC în dosar nr. X/Y/Z ( definitivă prin neapelare) – fila 20 dosar execuţional,  s-a admis cererea de chemare în judecată având ca obiect acţiune revocatorie, formulată de reclamantele IAE şi IM, în contradictoriu cu pârâții VM şi VIE, şi, în consecinţă: A declarat inopozabil faţă de reclamantele IAE şi IM contractul de donaţie autentificat sub nr. XX de BNPCA, contract de donaţie încheiat între pârâta VM, în calitate de donator, şi VIE, în calitate de donatar, cu privire la cota de 8/80 părţi din imobilul înscris în CF X TR, cota de 1/2 părţi din imobilul înscris în CF XTR şi cota de 3/4 părţi din imobilul înscris în CF XTR.

S-a dispus aplicarea prevederilor art. 1565 alin. 2 teza a II a Cod civil în sensul în care hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunurile ce au format obiectul contractului de donaţie până la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea revocatorie.

Prin încheierea civilă nr. 1677/10.08.2018 pronunţată de JC a fost încuviinţată executarea silită faţă de debitoare şi garantul fidezişor.

Prin somaţia din data de 12.05.2020, terţul debitor a fost somat să plătească creanţa datorată de debitoare creditorilor.

Cu privire la această somaţie, instanţa a constatat următoarele:

Din cuprinsul acesteia rezultă că contestatorul a fost somat să plătească creditorului creanța totală prevăzută în titlul executoriu contract de vânzare nr. 214/17.04.2018 emis de BNP RLA. Această obligație nu există în sarcina contestatorului  întrucât el nu este parte în contractul de vânzare și, întrucât, prin pronunțarea sentinței civile nr. X a JC (fila 15) au devenit incidente prevederile art. 1565 alin. 2 teza I Cod proc.civ., conform cărora acesta are doar posibilitatea plăţii creanţei şi nu obligaţia, astfel cum rezultă din somaţie

S-a lua în examinare  cererea de apel formulată de către contestatorul VIE împotriva sentinţei civile nr. X pronunţată de către JC în dosarul nr.X în contradictoriu cu intimatele IAE şi IM, având ca obiect  contestație la executare.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că dezbaterile pe fondul cauzei au fost consemnate în încheierea de amânare iniţială a pronunţării din data de 04.02.2021, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie, dată la care instanţa a amânat pronunţarea la cererea reprezentanţilor părţilor, în vederea depunerii de concluzii scrise, pentru data de 11.02.2021. Ulterior s-a amânat pronunțarea pentru data de 15.02.2021.

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin sentința civilă nr. X/X JC  a respins  contestaţia la executare formulată şi precizată de către contestatorul VIE în contradictoriu cu intimatele IAE  și IM împotriva tuturor actelor de executare din dosar de executare silită nr. X al BEJA POŞ şi RDC, precum şi cererea de suspendare executare silită.  A obligat contestatorul la plata a câte 1750 lei cheltuieli de judecată faţă de fiecare intimată.

Pentru a hotărî astfel prima instanță a reținut că în data de 06.08.2018, intimatele IM şi IAE au formulat cerere de executare silită împotriva debitorilor VM ( mama contestatorului din  prezenta cauză – VIE) şi SPT ( fidejusor), în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. X, pentru recuperarea sumei de 420.000 lei reprezentând contravaloare contract ( preţul vânzării unor  ovine), copia contractului de vânzare-cumpărare se află la fila 23 dosar execuţional.

Prin Încheierea civilă nr. X 2018 pronunţată de  JC în dosar nr.  3099/208/2018 s-a  admis cererea formulată de petentul BEJ POŞ.  S-a încuviinţat executarea silită  pornită în dosarul execuţional nr. 151/2018 împotriva debitorului urmărit VM şi a debitorului garant fidejusor urmare a cererii creditorilor prin mandatar, în baza titlului executoriu reprezentat de Contract de vânzare nr. 214/17.04.2018 emis de BIN, în vederea recuperării sumei de 420.000,00 lei, reprezentând preţul vânzării ovinelor, la care se adăuga cheltuieli de executare silită.

Debitorilor li s-a comunicat somaţia din 27.08.2018 privind achitarea sumei de 420.000 eli şi cheltuielile de executare silită de 13.830, 40 lei şi s-au emis adrese de înfiinţare poprire al diverse instituţii bancare, precum şi adrese pentru identificare bunuri mobile şi imobile debitori.

Prin Sentinţa civilă nr. X pronunţată de CJ în dosar nr. X/Y/Z ( definitivă prin neapelare la 06.12.2019) – fila 20 dosar execuţional,  s-a admis cererea de chemare în judecată având ca obiect acţiune revocatorie, formulată de reclamantele, în contradictoriu cu pârâții, şi, în consecinţă: A declarat inopozabil faţă de reclamantele contractul de donaţie autentificat sub nr. 788/06.09.2018 de Biroul Notarului Public CM, contract de donaţie încheiat între pârâta VM, în calitate de donator, şi VIE, în calitate de donatar, cu privire la cota de 8/80 părţi din imobilul înscris în CF 31107 Turnu Ruieni, cota de 1/2 părţi din imobilul înscris în CF şi cota de 3/4 părţi din imobilul înscris în CF.

S-a dispus aplicarea prevederilor art. 1565 alin. 2 teza a II a Cod civil în sensul în care hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunurile ce au format obiectul contractului de donaţie până la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea revocatorie.

În baza art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă s-a dispus  obligarea pârâţilor la plata către reclamante a sumei de 2.545 lei cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru.

Urmare a pronunţării acestei sentinţe, la data de  12.05.2020, în dosarul execuţional 151/2018, executorul judecătoresc a emis Încheierea privind cheltuieli suplimentare de executare silită în sumă de 383, 60 lei în sarcina debitorului urmărit VM şi debitorului garant fidejusor SPT, nu şi în sarcina contestatorului VIE ( fila 17 dosar execuţional).

De asemenea,  contestatorului, în calitate de terţ dobânditor imobil ( nu în calitate de debitor), i s-a  adus la cunoştinţă despre executarea silită din dosarul execuţional şi Somaţia imobiliară privind imobilul evidenţiat în CF ni nr. cad./top X, cu proprietar contestatorul cu cota de ¾ părţi şi VM – debitor cu cota de ¼ părţi.

Astfel,  pentru debitul total de 326.277,75 lei din care 302.276,25 lei reprezentând diferenţă preţ vânzare ovine şi 24.001,50 lei cheltuieli de executare silită, contestatorului i s-a adus la cunoştinţă că se  execută silit imobilul anterior menţionat în baza titlului executoriu contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 214/17.04.2018 de BIN RLA şi în temeiul Sentinţei civile nr. X a JC.

Având în vedere că în somaţia imobiliară, cât şi în înştiinţarea comunicate contestatorului sunt consemnate disp. art. 820 CPC, instanţa  constată că acţiunea precizată a contestatorului cu obiect contestaţie la executare şi suspendare executare silită este neîntemeiată şi nedovedită, actele de executare silită fiind întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale în  materie de executare silită.

Împotriva acestei sentințe a formulat apel, în termen legal contestatorul Varga Ionuţ Emanuel, solicitând admiterea apelului, modificarea în întregime a sentinţei apelate şi rejudecând cauza pe fond anularea executării silite si a tututor actelor de executare din dosar executional nr.l51/ex/2018 al BEJ Asociaţi POŞ si RDC, anularea încheierii civile de încuviinţare a executării silite nr. 1677/2018 din dosar nr. 3099/208/2018 si întoarcerea executării silite. Solicită cheltuieli de judecata.

Solicită suspendarea executării silite pana la soluţionarea definitiva a contestiei la executare.

În motivarea cererii de apel se arată că sentința apelată este netemeinică și nelegală.

În raport cu intimatele IAE si IM are calitatea de terţ dobânditor cu privire la imobilul evidenţiat în CF nr. cad./,cota de proprietate de 3/4 părţi, faţă de care produce efecte Sentinţa civilă nr. X/Y pronunţată de JC în dosar nr. X/Y/Z ( definitivă prin neapelare la 06.12.2019), cât și calitatea de debitor cu privire la cheltuielile de judecată 2.545 lei cheltuieli de judecată constând în taxă judiciară de timbru faţă de aceleaşi .

În ceea ce priveşte înştiinţarea formulată de executorul judecătoresc la data de 12.05.2020 în dosar executional nr.151/2018, aceasta este cu privire la achitarea întregii sume de 302.276,25 lei datorată de debitorii VM şi SPT, în condiţiile în care contestatorul a dobândit doar cota de 3/4 din imobil. în atare situaţie, apreciază că,  în calitate de terţ dobânditor trebuia şi putea fi înştiinţat cu privire la achitarea sumei de 226.707,18 lei reprezentând cota de 3/4 din suma de 302.276,25 lei rămasă de executat.

Apelantul-contestator arată că debitoarea VM a prejudiciat creditorii, prin încheirea contractului de donaţie, doar cu suma care rezultă în urma aplicării cotei de 3/4 la debitul rămas. Apelantul arată că a dobândit 3/4 din imobil, or nu poate fi obligat la plata întregului debit pentru a rămâne în proprietate cu imobilul dobândit, ci doar la cea ce rezultă în urma aplicării cotei de 3/4 deoarece diferenţa de cotă de 1/4 din imobil a rămas în proprietatea debitoarei VM.

Potrivit art.1.565 alin.2 Cod civil, terţul dobânditor poate păstra bunul plătind creditorului căruia profită admiterea acţiunii o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta din urmă prin încheierea actului.

Prin Contractul de donaţie autentificat sub nr. 788/06.09.2018 de BNPCM, încheiat de appelant cu debitoarea VM, în calitate de donator, apelantul Varga lonuţ Emanuel, în calitate de donatar, a dobândit:

-cota de 8/80 părţi din imobilul înscris în CF x,

-cota de 1/2 părţi din imobilul înscris în CF x şi

-cota de 3/4 părţi din imobilul înscris în CF x.

Apelantul arată că nu a dobândit imobilele în întregul lor ci numai cote părţi din acestea. Pe cale de consecinţă, interpretând sistematic dispoziţiile art. 1565 alin.2 Cod civil rezultă că poate păstra cota de 3/4 din imobil plătind creditorilor creditorilor I o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta din urmă prin încheierea actului, respectiv suma de 226.707,18 lei, nicidecum suma de 302.276,25 lei astfel cum a fost reţinută de executor în înştiinţarea formulată.

Apelantul arată că  executorul judecătoresc în toate actele de executare încheiate faţă de el se raportează şi la titlul executoriu civilă nr. 1187/18.10.2019 pronunţată de JC în dosar nr. 676/208/2019

Or, potrivit art.666 alin.3 CPC, încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului şi modalitatea concretă de executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.

Mai arată că prin încheierea de încuviinţare a executării silite nr. X pronunţată de JC în dosar nr. Y s-a admis cererea formulată de petentul BEJ POŞ şi s-a încuviinţat executarea silită executarea silită pornită în dosarul executional nr. X cu privire doar la titlul executoriu Contract de vânzare nr. 214/17.04.2018 emis de BIN RLA, în vederea recuperării sumei de 420.000,00 lei, nicidecum a titlului executoriu nr. X pronunţată de JC în dosar nr. Y la care se raportează executorul judecătoresc în emiterea actelor de executare cu privire la el.

Apelantul susține că  instanţa de executare, JC nu a încuviinţat executarea silită a a titlului executoriu nr. X pronunţată de JC în dosar la care se raportează executorul judecătoresc în emiterea actelor de executare cu privire la el.

Pe cale de consecinţă, este fondat apelul formulat împotriva Sentinţei civile nr.861/2020.

În drept, invocă art.718 alin. 1 CPC.

Intimatele  IM şi IAE au formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului formulat de VIE,  cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

În motivarea întâmpinării se arată că aşa cum a reţinut şi instanţa de fond, nu s-a demarat executarea silită împotriva contestatorului, VIE, acesta neavând calitatea de debitor în dosarul executional.

În ceea ce priveşte solicitarea de suspendare a executării reiterată în cererea de apel, intimatele arătă că aceasta se impune a fi respinsă, nefiind îndeplinite condiţiile de admisibilitate a sa.

Astfel, potrivit art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă, pentru a se dispune suspendarea, cel care o solicită trebuie să dea în prealabil o cauţiune, calculată la valoarea contestaţiei, iar apelantul nu a îndeplinit această cerinţă, nefăcând dovada constituirii cauţiunii în cuantum legal, raportat la valoarea obiectului contestaţiei.

Pe de altă parte, art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevede că suspendarea executării silite se poate dispune numai pentru motive temeinice, or, apelantul nu a motivat în niciun fel cererea de suspendare a executării deci, nu există niciun motiv (temeinic sau nu) pentru suspendarea executării, cererea neputând fi admisă.

Deşi, apelantul susţine că, prin Sentinţa Civilă nr. X, pronunţată în şedinţa publică din 18.10.2019, de către JC, în Dosarul nr. Y, acesta ar fi fost obligat şi la plata unor cheltuieli de judecată, astfel că ar avea calitatea de debitor, SE observa că Sentinţa Civilă nr, X nu a fost pusă în executare, iar, în cadrul Dosarului executional nr. X (ce face obiectul prezentei contestaţii) nu s-a solicitat nicio sumă de bani de la numitul VIE si nu s-a realizat niciun act de executare silită împotriva sa, ci, pur şi simplu, s-a făcut aplicarea art. 820 din Codul de procedură civilă şi a art. 1565 alin. (2) din Codul civil, care stabilesc că executorul judecătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată de executor pentru conformitate cu originalul şi de somaţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare.

Terţul dobânditor poate păstra bunul plătind creditorului căruia profită admiterea acţiunii o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta din urmă prin încheierea actului în caz contrar, hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunul până la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea, dispoziţiile privitoare la publicitatea şi efectele clauzei de inalienabilitate aplicându-se în mod corespunzător.

Astfel, în privinţa apelantului de azi, executorul nu a făcut decât să respecte prevederile legale, respectiv, să-1 anunţe cu privire la dreptul său de a păstra imobilul, în condiţiile achitării datoriei

Niciunde în cuprinsul comunicărilor transmise lui VIE nu i se pune în vedere că este debitor, ci se indică, în mod clar, calitatea acestuia ca fiind aceea de tert dobânditor.

Prin urmare, executarea silită nu se desfăşoară împotriva apelantului-contestator, nefiind adoptate măsuri de executare împotriva sa si nefiind urmărire bunurile ale acestuia, ci strict imobilele cu privire la care s-a constatat inopozabilitatea donaţiei, deci, care pot fi executate silit în mod legal.

Astfel, contrar poziţiei exprimate de apelant, nu au  de ce să obţină o încuviinţare a executării silite împotriva contestatorului deoarece acesta nu este debitor, iar executarea silită nu se desfăşoară împotriva sa.

Cu privire la susținerea apelantului, potrivit căreia pentru a păstra imobilele supuse executării, executorul judecătoresc ar fi trebuit să-i pună în vedere să achite 3/4 din creanţă, iar nu creanţa integrală, având în vedere că acesta ar deţine doar 3/4 din imobil, intimatele arată că  în temeiul donaţiilor care au fost declarate inopozabile pentru ele, apelantul deţine mai multe cote din mai multe imobile. Apelantul nu a depus niciun fel de dovadă care să ateste că valoarea întregilor imobile ar fi aceeaşi cu creanţa solicitată, astfel încât acesta să poată reţine imobilele prin plata doar a cotelor sale de proprietate (dimpotrivă, din aprecierile noastre, valoarea imobilelor este mai mare decât valoarea creanţei), deci, argumentul său este o pură speculaţie. Mai mult, apelantul nici măcar nu si-a exprimat vreodată intenţia de a achita vreo parte din creanţă pentru a putea păstra imobilele, astfel că, şi din acest puncte de vedere, susţinerea pe care o face pentru prima dată în apel este una speculativă.

Instanţa, analizând legalitatea şi temeinicia  sentinţei apelate, constată întemeiat apelul,  pentru următoarele considerente:

Conform art. 666 alin. 1 și 4 Cod proc.civ., încuviințarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc să recurgă la toate modalitățile de executare pentru realizarea drepturilor sale.

Aceste dispoziții impun existența unei încheieri de încuviințare a executării silite față de debitorul arătat expres în dispozitivul încheierii,

Instanța, analizând încheierea civilă nr. X pronunțată de către JC, constată că executarea silită a fost încviințată față de debitoarea VM și garantul fidejusor SPT.

Cu privire la înștiințarea adresată contestatorului în data de 12.05.2020 (fila 11 dosar), instanța constată că acest act nu reprezintă un act de executare propriu-zisă cid oar o încunoștiințare a terțului dobânditor (calitate obținută în baza art. 1565 Cod civil, despre faptul că s-a declanșat urmărirea silită imobiliară) despre  faptul că s-a declanșat urmărirea silită imobiliară, fără a se arăta existența unei obligații în sarcina sa.

Cu privire la somația imobiliară  (fila 13) din data de 12.05.2020, adresată contestatorului, instanța constată următoarele:

Din  cuprinsul acesteia rezultă că contestatorul a fost somat să plătească creditorului creanța totală prevăzută în titlul executoriu contract de cânzare nr. 214/17.04.2018 emis de BNP RLA. Această obligație nu există în sarcina contestatorului  întrucât el nu este parte în contractul de vânzare și, întrucât, prin pronunțarea sentinței civle nr. X a JC (fila 15) au devenit incidente prevederile art. 1565 alin. 2 teza I Cod proc.civ., conform cărora acesta are doar posibilitatea plăţii creanţei şi nu obligaţia, astfel cum rezultă din somaţie.

Cu privire la încheierea din data de 12.05.2020 (fila 12) emisă de BEJ POŞ și RDC, insganța constată că prina cest act nu a fost stabilită în sacrina apelantului nicio obligație de plată a cheltuielilor  de executare silită astfel că cererea acestuia de anulare a încheierii este lipsită de inters.

Instanța, cu privire la cererea apelantului de acordarea a cheltuielilor de judecată În apel constată că este patțial  înremeiatî întrucât contestația la executare este parțial întemeiată, doar pentru înscrisurile arătate anterior, astfel că, în baza art. 453  alin. 2 Cod proc.civ., urmează să îl oblige  pe intimați la plata sumei de 1600 lei cheltuieli de judecată în apel constând în onorariu de avocat și taxă judiciară de timbru.

Instanța, cu privire la petitul având ca obiect suspendarea executării silite până la soluționarea definitivă a contestației la executare, constată că, având în vedere pronunțarea hotărârii în apel, că a rămas fără obiect.

Penrtu aceste considerente, tribunalul, în baza at. 480 Cod proc.civ, urmează să  admită apelul formulat de către  contestatorul VIE împotriva sentinţei civile nr. X pronunţată de către JC în dosarul nr.X, schimbă în parte sentinţa apelată în sensul că:

Admite în parte contestaţia la executare formulată de către contestatorul VIE în contradictoriu cu intimatele IAC şi IM şi, în consecinţă:

Anulează actul de executare silită efectuat în dosarul execuţional X al BEJ APEŞ şi RDC  constând în somaţia imobiliară din data de 12.05.2020.

Respinge petitul având ca obiect anularea încheierii din data de 12.05.2020 pentru stabilirea cheltuielilor de executare silită şi  a înştiinţării adresate contestatorului la data de 12.05.2020.

Obligă intimatele să plătească  apelantului suma de 1600 lei cheltuieli de judecară în apel constând în taxă de timbru şi onorariu avocaţial.