Refuz soluţionare cerere

Sentinţă civilă **** din 13.10.2020


Dosar nr. ........

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

SECŢIA A II-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

SENTINŢA CIVILĂ  Nr. .....

Şedinţa publică de la .....

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE ....

Grefier  .......

Pe rol se află soluţionarea cererii în Contencios administrativ şi fiscal formulată de reclamantul ...... în contradictoriu cu pârâta ......., având ca obiect refuz soluţionare cerere

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, în ordinea listei de şedinţă a răspuns reclamantul prin avocat, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că a fost depus răspuns la întâmpinare.

Tribunalul acordă cuvântul pe competenţa, durata şi  probe.

Apărătorul reclamantului, având cuvântul, arată că Tribunalul Bucureşti este competent, estimează durata la 30 zile şi solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile de la dosar, depune la dosar dovada privind onorariul de avocat.

 Tribunalul constată că este competent general, material, teritorial şi funcţional să soluţioneze cauza, estimează durata de soluţionare la 4 luni care include şi perioada de redactare a hotărârii şi încuviinţează proba cu înscrisurile de la dosar.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi nici alte incidente de soluţionat tribunalul acordă cuvântul pe fond.

 Apărătorul reclamantului, având cuvântul, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată pentru toate motivele descrise pe larg în aceasta şi în răspunsul la întâmpinare prin care a combătut toate argumentele autorităţii. Precizează că dosarul este înregistrat la data de ...... şi nu există un termen viitor concret de analizare, au trecut .... de luni, nu există o dovadă că s-ar fi analizat dosarul în data de ....., aşa cum s-a afirmat prin întâmpinare, practica Tribunalului Bucureşti şi a Curţii de Apel Bucureşti este în proporţie de 99,99%în favoarea reclamanţilor. Menţionează că în ceea ce priveşte onorariul de avocat, solicită să fie avut în vedere că s-a dat Hotărârea UNBR ..... cu privire la tabloul onorariilor minimale recomandate avocaţilor, unde la punctul 1.1 se menţionează pentru notificări adrese minim .... lei, punctul 2.6.1 plângere prealabilă  .... lei, iar la punctul 2.2. acţiune în contencios .... lei, în rest se aplică onorariul orar. Raportat al aceste aspecte solicită să fie avut în vedere că onorariul  este mult mai mic decât onorariul recomandat de UNBR şi reaua credinţă a autorităţii care încarcă nejustificat  ......

Tribunalul apreciind că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept, reţine cauza spre deliberare şi pronunţare.

 

TRIBUNALUL

Asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de .....  pe rolul Tribunalului ......, sub nr. ..... reclamantul .....  a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să dispună:

-să se constate  nesoluţionarea în termenul legal  a cererii de redobândire a cetăţeniei române care face obiectul dosarului nr. …… şi să fie obligată pârâta să-i soluţioneze cererea de redobândire a cetăţeniei române.

În fapt reclamantul a arătat că a înregistrat personal, cererea de redobândire a cetăţeniei  la pârâtă la data de ….

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. 2 lit. c din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 Preşedintele Comisiei …. dispune „fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11 la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii „ termen fixat pe ….. conform site-ului … –rubrica stadiu dosar pe anul ….. însă acesta este tot nesoluţionat.

A mai arătat că pe data de ….. a notificat ….-ul, prin email, ca se află de drept în întârziere în ceea ce priveşte termenul, legal de soluţionare a dosarului, deoarece deşi a trecut un termen de peste 5 luni de zile prevăzut de art. 16 alin. 2 lit. d din lege, aceasta era tot nesoluţionat.

A solicitat să fie avut în vedere că pe data de ….. s-a publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 148 Legea nr. 44/2013 prin care s-a modificat Legea cetăţeniei române nr. 21/1991 în sensul că art. 16 alin. 2 lit. a va avea următorul cuprins „solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b şi e ce urmează a fi comunicate Comisiei într-un termen ce nu va depăşi 60 zile, iar în situaţii excepţionale, în limitele termenului prevăzut la alin. c respectiv max 5 luni, deci este exclus ca Autoritatea să se scuze pentru neanalizarea dosarului că n-ar avea toate relaţiile de la alte instituţii.

De asemenea a mai arătat că pârâta nu poate invoca în apărarea sa faptul că alte instituţii nu ar fi comunicat relaţiile în termenul legal, deoarece Statul Român, prin dispoziţiile legii nr. 21/1991 şi-a asumat obligaţia de a soluţiona cererile de acordare/redobândire a cetăţeniei române în  anumite termene, acesta fiind dator să creeze şi condiţiile necesare (proceduri, mijloace materiale şi logistice) pentru atingerea obligaţiei asumate, în cazul nerespectării termenelor prevăzute de legea nr. 21/1991 fiind atrasă răspunderea Statului prin autoritatea competentă în domeniul acordării/redobândirii cetăţeniei române, respectiv …..

Totodată a solicitat să îi fie restituite toate cheltuielile de judecată pe care acesta le va efectua cu prezentul dosar, respectiv onorariul de avocat şi taxa judiciară de timbru în cuantum de ….. lei, deoarece pârâta se află în culpa procesuală şi în temeiul prevederilor art. 453/454 C.pr.civ. trebuie să plătească cheltuielile de judecată, chiar dacă la termen acţiunea va rămâne fără obiect, prejudiciul provocat reclamantului raportându-se la data introducerii cererii de chemare în judecată de la această dată pârâta fiind pusă în interzicere conform prevederilor art. 1522 C.pr.civ.

În drept au fost invocat dispoziţiile art. 9 şi art. 10 din Convenţia Europeană a Consiliului Europei privind Cetăţenia, art.8,11,16,19 şi urm. din Legea nr. 21/1991 modificată şi completată privind Cetăţenia română, OUG nr. 5/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, art. 1, 2,  7,  8, 13 alin. 4, art. 16 din Legea nr. 554/2004, Legea nr. 44/2013 pentru modificarea şi completarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, art. 30,192,194-195, 223, 453 C.pr.civ.

La data de ….. pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată având în vedere că în prezenta cauză nu există culpa procesuală a pârâtei în soluţionarea cererii de redobândire a cetăţeniei române.

A arătat că după înregistrarea cererii la …. Preşedintele Comisiei  ….a  dispus prin rezoluţie, potrivit art. 16 alin. 2 lit. a solicitarea de relaţii, de la autorităţile competente, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 8 alin. 1 lit. b şi e la care face trimitere art. 11 din Legea cetăţeniei române.  Totodată a fost fixat la data de ….. primul termen la care Comisia …. să procedeze la verificarea cererii reclamantului. Acest prim termen a fost valorificat prin efectuarea verificărilor impuse de dispoziţiile art. 11 coroborate cu art. 8 alin. 1, lit. b şi e din Legea cetăţeniei române.

De asemenea a mai arătat că solicitările de cetăţenie sunt procesate cronologic, în ordinea înregistrării lor la secretariatul tehnic al Comisiei ….., din considerente evidente, care ţin de imperativul respectării principiului nediscriminării.

Astfel cum rezultă din rapoartele anuale de activitate, publicate pe site-ul ….., precum şi din preambul OUG 65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991,volumul de activitate al instituţiei a crescut exponenţial de la …. cereri de cetăţenie în anul 2014, …. în anul 2015, la … în 2016, la …. în anul 2017, aşadar aproape 5 ori. Numărul mare de cereri de înregistrare s-a menţiunut în anul 2015, ajungând la un număr de …. cereri, dar şi în anul 2019, când au fost înregistrate ….. cereri.

În drept au fost invocat dispoziţiile Legii nr. 21/1991, Legea nr. 554/2004.

La data de …., reclamantul a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea apărărilor pârâtei şi obligarea acesteia  să-i soluţioneze cererea de redobândire a cetăţeniei române cu cheltuieli de judecată (taxa de timbru şi onorariu).

Analizând probele administrate în cauză, tribunalul reţine următoarele:

În fapt, reclamantul  a depus cererea de redobândire a cetăţeniei române, primind număr de dosar .....

A fost fixat un prim termen de verificare a actelor dosarului la data de ......

Asa cum reiese din dosarul administrativ depus de parata si din intampinare, cererea reclamantului nu a fost solutionata pana in prezent.

Parata a aratat ca, astfel cum rezultă din rapoartele anuale de activitate, publicate pe site-ul …., precum şi din preambul OUG 65/2017 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991,volumul de activitate al instituţiei a crescut exponenţial de la …. cereri de cetăţenie în anul 2014, …. în anul 2015, la …. în 2016, la …. în anul 2017, aşadar aproape 5 ori. Numărul mare de cereri de înregistrare s-a menţiunut în anul 2015, ajungând la un număr de …. cereri, dar şi în anul 2019, când au fost înregistrate …. cereri.

Potrivit art.16 alin.2 din Legea nr.21/1991:

„2) Preşedintele Comisiei pentru cetăţenie, prin rezoluţie, dispune: 

a) solicitarea de relaţii de la orice autorităţi cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi e), ce urmează a fi comunicate Comisiei într-un termen ce nu va depăşi 60 de zile, iar în situaţii excepţionale, în limitele termenului prevăzut la lit. c); 

b) completarea dosarului, în termen de cel mult 4 luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluţionării cererii, sub sancţiunea respingerii cererii ca nesusţinută; 

c) fixarea primului termen, la care Comisia va verifica îndeplinirea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, la cel mult 5 luni de la data înregistrării cererii.”

Termenul de 5 luni stabilit de legiuitor pentru verificarea condiţiilor necesare acordării sau redobândirii cetăţeniei se calculează de la dată înregistrării cererii iar prelungirea sa este uneori necesară din considerente legate de complexitatea procedurii. O astfel de amânare poate fi şi în interesul reclamantului pentru a se asigura existenţa la dosar a tuturor documentelor necesare soluţionării cererii sale

 În mod concret, însă, în cauza de faţă, între momentul formulării cererii şi cel al soluţionării cauzei au trecut peste 5 luni iar pârâta nu a învederat şi nici dovedit motivele care au determinat o astfel de întârziere, volumul mare de activitate neconstituind o justificare valabila.

Potrivit prevederilor art.19 din Legea nr.21/1991 “Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta lege, emite într-un termen ce nu va depăşi 3 zile ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române, după caz. Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 3 zile de la data emiterii ordinului.”.

Conform art.8 alin.1 din Legea nr.554/2004 - Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale.

Având în vedere cele arătate anterior, fiind depăşit termenul special de 5 luni şi nefiind învederate şi dovedite motive temeinice de amânare tribunalul constată că refuzul de soluţionare a cererii este unul nejustificat, în sensul dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. i din Legea nr. 554/2004 şi va obliga parata ..... sa solutioneze cererea reclamantului inregistrata la aceasta sub nr. ......

In baza art. 453 C.p.c. va obliga parata la plata catre reclamant a sume de .... lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand taxa timbru si onorariu de avocat conform inscrisurilor de la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea formulată de reclamantul ...... în contradictoriu cu pârâta ......

Obliga parata ..... sa solutioneze cererea reclamantului inregistrata la aceasta sub nr. ......

Obliga parata la plata catre reclamant a sume de ..... lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, acesta urmând a se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a II a Contencios administrativ şi fiscal.

Pronuntata potrivit art.402 teza a doua  C.p.c. astazi, .......

Preşedinte Grefier

.........................

Red./Tehn. ....../. 4 e

Prin decizia civilă nr. ….. pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  a fost respins recursul ca nefondat, fiind obligat recurentul la plata către intimat a cheltuielilor de judecată în sumă de ...... lei onorariu avocat.